Zakoni i propisi - Pravni savjeti 40 09.08.1991 Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati laboratoriji koji se bave ispitivanjem kvalitete voda
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO VODOPRIVREDE

Na temelju članka 79. stavka 3. Zakona o vodama ("Narodne novine", br. 53/90 i 9/91 i članka 91. Zakona o upravi ("Narodne novine", br. 16/78, 50/78, 29/85, 48/85, 41/90 i 47/90) ministar vodoprivrede u suglasnosti s ministrom zdravstva donosi

PRAVILNIK

o uvjetima koje moraju ispunjavati laboratoriji koji se bave ispitivanjem kvalitete voda

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju uvjeti koje moraju ispunjavati laboratoriji koji prate i ispituju kvalitetu voda (u daljnjem tekstu ovlašteni laboratoriji), kao i uvjeti koje moraju ispunjavati laboratoriji koji obavljaju znanstvena ispitivanja kvalitete voda (u daljnjem tekstu ovlašteni znanstveni laboratoriji).

Članak 2.

Poslove ispitivanja kvaliteta voda mogu obavljati laboratoriji koji su registrirani za obavljanje takve djelatnosti (istraživačko-razvojne usluge, zdravstveno-preventivna zaštita - epidemiološka i higijenska djelatnost uključujući laboratorijska i druga ispitivanja životne i radne okoline) ili su u sastavu pravne osobe registrirane za obavljanje takve djelatnosti, te koji ispunjavaju druge uvjete propisane ovim pravilnikom.

Članak 3.

Ovlašteni laboratoriji prate i ispituju kvalitetu:

1. komunalnih otpadnih voda,

2. otpadnih voda iz različitih tehnoloških procesa,

3. površinskih i podzemnih tehnoloških procesa,

4. voda mora:

a) voda obalnog mora koje je izravno izloženo djelovanju voda s kopna i ·

b) voda otvorenog mora.

Kvaliteta voda iz stavka 1. ovog članka ispituje se radi utvrđivanja stupnja zagađenosti i štetnosti otpadnfh voda, klasifikacije voda u vrste, provođenja interventnih mjera kod izvanrednog zagađenja voda te drugih mjera zaštite voda od zagađivanja i obračuna naknada za zaštitu voda od zagađivanja.

Članak 4.

Ispitivanje i praćenje kvalitete voda obuhvaća poslove prikupljanja podataka, obrade i analize slijedećih pokazatelja:

1. osnovnih fizikalno-kemijskih pokazatelja,

2. osnovnih bioloških pokazatelja,

3. osnovnih mikrobioloških pokazatelja,

4. posebnih pokazatelja:

a) opasnih i štetnih tvari i

b) radioaktivnost.

Članak 5.

Osnovni fizikalno-kemijski pokazatelji za komunalne otpadne vode i otpadne vode iz različitih tehnoških procesa jesu: mjerodavna protoka, sadržaj otopljenog kisika, BPKs, KPK, suspendirana tvar, suhi ostatak, pH, vidljiva otpadna tvar i boja.

Osnovni fizikalno-kemijski, biološki i mikrobiološki pokazatelji za površinske i podzemne vode i vode mora jesu pokazatelji propisani u članu 3. i čl. 8. Uredbe o klasifikaciji voda ("Narodne novine", br. 15/81).

Posebni pokazatelji za sve vode iz članka 3. ovog Pravilnika jesu: opasne i štetne tvari propisane u Uredbi o maksimalno dozvoljenim koncentracijama opasnih tvari u vodama i obalnom moru ("Narodne novine". br. 2/84) i radioaktivnost.

Članak 6.

Znanstvenim ispitivanjima kvalitete voda koje obavljaju ovlašteni znanstveni laboratoriji smatraju se ispitivanja koja se odnose na:

1. razvoj novih metoda za utvrđivanje vrste i stupnja zagađenja,

2. ispitivanje i modeliranje širenja zagađenja u prihvatnim vodama,

3. utvrđivanje prihvatnog kapaciteta prijemnika,

4. ispitivanje toksičnog i štetnog djelovanja zagađenja i 5. druga posebna istraživanja kvalitete voda.

Ovlašteni znanstveni laboratoriji moraju ispunjavati uvjete za obavljanje barem jedne od radnji iz stavka 1. ovog članka.

Članak 7.

Ovlašteni laboratoriji moraju biti opremljeni i ispunjavati uvjete smještaja i kadrovske uvjete propisane ovim pravilnikom za obavljanje jedne ili više grupa ispitivanja kvalitete voda iz članka 3. i članka 4. ovog pravilnika.

Ovlašteni laboratoriji pored uvjeta iz stavka 1. ovog članka moraju ispunjavati i druge uvjete propisane ovim pravilnikom.

Članak 8.

Ovlašteni laboratorij koji obavlja ispitivanja iz članka 4. točka 1. ovog pravilnika mora imati posebne radne prostorije :

1. za obavljanje fizikalno-kemijskih analiza, sa tekućom vodom, radnim površinama i digestorom,

2. za obavljanje instrumentalnih analitičhih ispitivanja,

3. za smještaj analitičkih i drugih vaga sa antivibracijskim stolovima,

4. za smještaj termostata, hladnjaka i sličnih aparata,

5. za pranje i sušenje laboratorijskog posuđa,

6. za obradu rezultata i pripremu izvještaja,

7. za skladištenje kemikalija i laboratorijskog posuđa i

8. za skladištenje zapaljivih i opasnih i eksplozivnih materijala.

Ovlašteni laboratorij koji obavlja ispitivenja iz članka 4. točka 2. ovog pravilnika mora imati posebne radne prostorije:

1. za pripremu uzoraka i biološka ispitivanja - mikroskopiranje,

2. za pranje i sušenje laboratorljskog posuđa,

3. za obradu rezultata i pripremu izvještaja i

4. za skladištenje potrebnog pribora, opreme i laboratorijskog posuđa.

Ovlašteni laboratorij koji obavlfa ispitivanja iz članka 4. točke 3. ovog pravilnika mora imati posebna radne prostorije:

1. za sterilno nasađivanje i obavljanje mikrobioloških analiza i mikroskopiranje,

2. za pripremanje mikrobioloških podloga i očitovanje rezultata,

3. za pranje i sterilizaciju pribora, opreme i laboratorijskog posuđa,

4. za obradu rezultata i pripremu izvještaja i

5. za skladištenje potrebnog pribora, opreme i laboratorijskog posuđa.

Ovlašteni laboratorij koji obavlja ispitivanja iz članka 4. točke 4a. ovog pravilnika mora imati posebne radne prostorije navedene u stavku 1. ovoga članka i dodatne radne prostorije za instrumentalna analitička ispitivanja ovisno o ispitivanjima koja obavlja.

Ovlašteni laboratorij koji obavlja ispitivanja iz članka 4. točke 4b. ovog pravilnika mora imati posebne radne prostorije:

1. za pripremu uzoraka za mjerenje,

2. za smještaj mjerne opreme,

3. za čuvanje kalibracionih radioaktivnih izvora i privremeno odlaganje kontaminiranog materijala i uzoraka sa odgovarajućom zaštitom od zračenja;

4. za pranje i sušenje opreme i laboratorijskog posuđa,

5. za obradu rezultata i pripremu izvještaja,

6. za skladištenje kemikalija, laboratorijske opreme i posuđa.

Članak 9.

Ovlašteni laboratorij koji se bave ispitivanjem i praćenjem kvaliteta voda na vrše pokazatelja navedenih u članku 4. ovog pravilnika i ako su smješteni u istom objektu mogu imati zajedničke radne prostorije za:

1. pranje i sušenje opreme i laboratorijskog posuđa,

2. obradu rezultata i pripremu izvještaja,

3. skladištenje kemikalija, laboratorijske opreme i posuđa i

4. skladištenje zapaljivih, opasnih i eksplozivnih materijala.

Članak 10.

Ovlašteni laboratorij koji obavlja ispitivanja iz članka 4. točka 1. ovog pravilnika mora imati slijedeću opremu i pribor:

1. analitičku vagu na 4 decimale,

2. analitičku vagu na 2 decimale,

3. tehničku vagu,

4. sušionik s regulacijom na 250 C,

5. električnu peč za žarenje s regulacijom do 600 C,

6. termostat s regulacijom do 20 C,

7. vodenu kupelj za isparavanje,

8. UV/VIS spektrofotometar,

9. 2 hladnjaka,

10. konduktometar,

11. pH metar,

12. eksikator,

13. centrifugu,

14. vakum sisaljku,

15. aparat za destilaciju vode,

16. termometre s podjelom 0,1 C,

17. uređaj za filtraciju,

18. laboratorijski pribor, staklo, kemikalije, plastične i staklene kontejnere,

19. opremu za uzimanje uzoraka vode, automatski uzorkivač i

20. opremu za mjerenje protoke.

Ovlašteni laboratorij koji obavlja ispitivanja iz članka 4. točke 2. ovog pravilnika mora imati slijedeću opremu i pribor:

1. binokularni mikroskop sa imerzijom,

2. binokular,

3. uređaj za duboko smrzavanje,

4. uređaj za hlađenje,

5. planktonsku mrežu,

6. bager za zahvatanje uzoraka mulja,

7. pribor za uzimanje obraštaja,

8. centrifugu,

9. meredov - mrežu

10. vage (analitička na 2 decimale i tehnička)

11. pribor za mikroskopiranje (predmetnice, komore za brojanje),

12. sistem sita različitih dimenzija otvora, za ispitivanje mulja i

13. laboratorijsko posuđe.

Ovlašteni laboratorij koji obavlja ispitivanja iz članka 4. točke 3. ovog pravilnika mora imati slijedeću opremu i pribor:

1. uređaj za suhu sterilizaciju,

2. autoklav,

3. termostat sa regulacijom temperature do +20 C i do + 60 C,

4. vodenukupelj s regulacijom temperature +37 C do 100 C,

5. uređaj za hlađenje,

6. uređaj za duboko smrzavanje,

7. vage (analitička na 2 decimale i tehnička),

8. oprema za membransku filtraciju,

9. binokularni mikroskop s imerzijom,

10. Kochov lonac

11. elektromagnetska mješalica s grijačem,

12. oprema za homogenizaciju i centrifugu,

13. aparat za destilaciju vode i

14. laboratorijsko posuđe i pribor za mikroskopiranje.

Ovlašteni laboratorij koji obavlja ispitivanja iz članka 4. točke 4a. ovog pravilnika mora imati opremu i pribor iz stavka 1. ovog članka te ovisno o ispitivanjima posebnih pokazatelja mora imati slijedeću opremu i pribor:

1. atomski apsorpcioni spektrofotometar,

2. plameni fotometar,

3. elektrokemijsku instrumentaciju koja uključuje opremu za polarografska, potenciometrijska i amperometrijska mjerenja anorganskih i organskih tvari,

4. plinski kromatograf,

5. aparaturu za određivanje organskog ugljika,

6. kompjutorsku opremu,

7. specifičnu opremu za biokemijska i toksikološka istraživanja,

8. IR spektrofotometar i/ili

9. drugu odgovarajuću opremu.

Ovlašteni laboratorij koji obavlja ispitivanja iz članka 4. točke 4b. ovog pravilnika mora imati slijedeću opremu i pribor:

1. alfa i beta brojač za mjerenje niskih aktivnosti,

2. visokorezolutni gama spektrometar,

3. brojač za mjerenje tricija u vodi,

4. opremu za pripremu uzoraka,

5. peć za žarenje,

6. sušionik,

7. digestor,

8. vakum uparivač,

9. opremu za selektivno izdvajanje pojedinih radionuklida,

10. laboratorijsko posuđe i

11. drugu specifičnu opremu.

Ovlašteni laboratorij koji obavlja ispitivanja iz članka 3. točke 4. i članka 4. ovog pravilnika mora imati osim opreme i pribora navedenih u ovome članku i:

1. opremu za uzrokovanje mora,

2. plovne jedinice s opremljenim kemijskim i biološkim laboratorijem za oceanografska mjerenja i

3. ostalu specifičnu opremu za ispitivanje mora.

Članak 11.

Ovlašteni laboratorij, ovisno o ispitivanju i praćenju kvaliteta voda iz članka 4. ovog pravilnika mora imati u radnom odnosu radnike, stručno osposobljene za obavljanje ispitivanja i praćenja kvalitete voda:

1. za ispitivanje iz članka 4. točke 1. i točke 4a. najmanje dva radnika sa stručnom spremom VII/1 stupnja (dipl. kemičar, dipl. tehnolog, dipl. farmaceut ili druga odgovarajuća struka),

2. za ispitivanje iz članka 4. točke 2. - najmanje dva radnika sa stručnom spremom VII/1 stupnja (dipl. biolog, dipl. liječnik ili druga odgovarajuća struka),

3. za ispitivanje iz članka 4. točke 3. najmanje dva radnika sa stručnom spremom VII/1 stupnja (dipl. mikrobiolog, dipl. liječnik ili druga odgovarajuća struka),

4. za ispitivanje iz članka 4. točke 4b. - najmanje dva radnika sa stručnom spremom VII/1 stupnja (dipl. fizičar dipl. kemičar ili druga odgovarajuća struka),

5. pored radnika iz točke 1. do 4. ovog članka ovlašteni laboratoriji moraju imati odgovarajući broj radnika sa stručnom spremom IV. odnosno V. stupnja osposobljenih za rad na određenim poslovima,

6. ovlašteni znanstveni laboratorij mora imati najmanje dva radnika VII/2 odnosno VIII/1 stupnja stručne spreme koji imaju odgovarajuče domaće i/ili svjetske reference i preporuke o uspješno obavljenim radovima na ispitivanju i pračenju kvaliteta voda.

Nalaze ovlaštenih laboratorija, koji se izdaju u skladu s ovim pravilnikom, potpisuje ovlaštena osoba koja mora imati stručnu praksu od pet godina, od toga najmanje jednu godinu u ovlaštenom laboratoriju.

Članak 12.

Stručni nadzor nad ispunjavanjem uvjeta iz članka 7. ovog pravilnika, stručnu pomoć za primjenu suvremene opreme i metoda rada i druge potrebe od značaja za stručno i kvalitetno ispitivanje kvalitete voda u svim ovlaštenim laboratorijima u Republici obavlja ovlašteni referentni laboratorij.

Ovlašteni referentni laboratorij:

1. obavlja interkalibracije s ovlaštenim laboratorijima,

2. obavlja nadzor nad rezultatima ispitivanja ovlaštenih laboratorija,

3. vodi evidenciju o laboratorijima i njihovim mogućnostima ispitivanja pojedinih pokazatelja,

4. unapređuje metode ispitivanja i rada u ovlaštenim laboratorijima,

5. koordinira i nadzire osposobljavanje te obavlja osposobljavanje stručnjaka za rad na ispitivanju kvalitete voda,

6. prati pojavu novih ekotoksičnih tvari na osnovu suvremenih literaturnih podataka i u akvatoriju,

7. obavlja razvoj specijaliziranog informacijskog sustava o rezultatima ispitivanja ovlaštenih laboratorija kao i njihove obrade,

8. izvješćuje o obavljenim radovima i

9. obavlja druge radove što proizlaze iz ugovora.

Članak 13.

Ovlašteni laboratoriji prilikom ispitivanja i praćenja kvalitete voda, moraju koristiti propisane ili usvojene mjerodavne analitičke metode.

Ukoliko ne postoje propisane ili usvojene mjerodavne analitičke metode, ovlašteni laboratorij će u suradnji ili uz suglasnost ovlaštenog referentnog laboratorija razraditi metodu ispitivanja koja se obavlja na osnovi suvremenih literaturnih podataka.

Članak 14.

Ovlašteni laboratoriji dužni su najmanje jednom godišnje o svom trošku obaviti interkalibraciju mjerodavnih analitičkih metoda i grupa pokazatelja, te testiranje osposobljenosti stručnih kadrova za ispitivanja koja obavlja.

Interkalibraciju i testiranje osposobljenosti stručnih kadrova iz prethodnog stava laboratoriji su dužni obaviti i po zahtjevu Ministarstva vodoprivrede.

Članak 15.

Ovlaštene laboratorije i ovlaštene znanstvene laboratorije sukladno odredbama ovog pravilnika, rješenjem određuje ministar vodoprivrede na prijedlog komisije iz članka 16. ovog pravilnika.

Rješenjem iz stavka 1. ovog članka se u skladu s člankom 3., 4. i 6. ovog pravilnika određuju vrste i opseg ispitivanja koje obavlja ovlašteni laboratorij odnosno ovlašteni znanstveni laboratorij.

Ovlašteni referentni laboratorij rješenjem određuje ministar vodoprivrede na temelju ponude ovlaštenih znanstvenih laboratorija.

Rješeje iz stavka 1. i 3. ovog članka izdaje se na vrijeme od pet godina.

Popis ovlaštenih laboratorija, ovlaštenih znanstvenih laboratorija i ovlaštenog referentnog laboratorija se objavljuje u "Narodnim novinama."

Članak 16.

Komisiju iz članka 13. ovog pravilnika imenuje ministar vodoprivrede u slijedećem sastavu:

1. predsjednik i član komisije iz Ministarstva vodoprivrede,

2. jedan član iz Javnog vodoprivrednog poduzeća " Hrvatska vodoprivreda" i

3. jedan član iz ovlaštenog referentnog laboratorija.

U radu komisije iz stavka 1. ovoga članka kao ravnopravni član komisije sudjeluje i jedan predstavnik iz laboratorija, podnosioca zahtjeva za ovlaštenje.

Članak 17.

Zahtjev za dobivanje ovlaštenja, laboratoriji podnose Ministarslvu vodoprivrede, a uz zahtjev se obvezno prilažu dokazi o ispunjenju uvjeta iz ovog pravilnika.

Članak 18.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana, od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 325-04/91-01/03

Urbroj: 527-05-91-01

Zagreb, 28. lipnja 1991.

Ministar vodoprivrede

Branko Bergman, dipl. inž. građ., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.