Zakoni i propisi - Pravni savjeti 39 03.08.1991 Pravilnik o načinu obavljanja kontrole ponašanja osiguranika za vrijeme privremene nesposobnosti sprijećenosti za rad
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovi članka 74. i 111. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine". br.12/91 - pročišćeni tekst) i članka 22. Statuta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine", br. 48/90), Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske na 3. sjednici, održanoj 27. svibnja 1991. godine, donosi

PRAVILNIK

o načinu obavljanja kontrole ponašanja osiguranika za vrijeme privremene nesposobnosti sprijećenosti za rad

I.OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o načinu obavljanja kontrole ponašanja osiguranika za vrijeme privremene nesposobnosti - spriječenosti za rad (u daljnjem tekstu: Pravilnik), utvrđuje se način provođenja kontrole ponašanja osiguranika Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske (u daljem tekstu: Republički fond) za vrijeme utvrđene privremene nesposobnosti

- spriječenosti za rad (u daljnjem tekstu: nesposobnost za rad) te postupak i mjere u slučaju da se osiguranik ne pridržava uputa liječnika

-primarne zdravstvene zaštite, liječničke i Više liječničke komisije Republičkog fonda,

Članak 2.

Osiguranici koriste zdravstvenu zaštitu u smislu odredbi Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju Šu daljnjem tekstu: Zakon) i općih akata Republičkog fonda. Osiguranik kojemu je izabrani liječnik primarne zdravstvene zaštite (u daljnjem tekstu: izabrani liječnik). odnosno liječnička i Viša liječnička komisija Republičkog fonda utvrdila nesposobnost za rad, dužan je za vrijeme trajanja nesposobnosti za rad:

- držati se uputa izabranog liječnika i drugih zdravstvenih djelatnika kako bi se što prije osposobio za rad,

- pravodobno provoditi propisanu terapiju, te obavljati tražene specijalističke preglede i laboratorijske pretrage,

- javljati se u zakazano vrijeme izabranom liječniku, kako bi se mogle poduzeti sve mjere u svrhu sprečavanja, odnosno pogoršavanja zdravstvenog stanja osiguranika. a s time i njegove nesposobnosti za rad,

- držati se zabrane obavljanja svih djelatnosti u svrhu privređivanja ili poduzimanja fizičke i druge aktivnosti suprotne interesu brzog ozdravljenja i osposobljavanja za rad.

II NAČIN KONTROLE PONAŠANJA

Članak 3.

Kontrolu ponašanja osiguranike za vrijeme nesposobnosti za rad obavlja poduzeće ili druga pravna osoba (u daljnjem tekstu: pravna osoba), u kojoj je osiguranik zasnovao radni odnos. i to u pravilu za vrijeme nesposobnosti do 30 dana, a za nesposobnost preko 30 dana ovlašteni djelatnik Stručne službe Republičkog fonda (u daljnjem tekstu:ovlaštena osoba). Pravna osoba može ovlastiti Stručnu službu Republičkog fonda da obavlja kontrolu ponašanja i za vrijeme nesposobnosti za rad osiguranika do 30 dana- Ako ovlašteni djelatnik Stručne službe Republičkog fonda bez ovlasti pravne osobe izvrši kontrolu ponašanja osiguranika, neće se prema osiguraniku poduzeti sankcija u smislu odredbi ovog Pravilnika. Pravna osoba obavlja kontrolu ponašanja osiguranika zs vrijeme nesposobnosti za rad na način i po postupku kako je to regulirano općim aktom. Kontrola ponašanja osiguranika za vrijeme nesposobnosti za rad za vrijeme duže od 30 dana obavlja se u skladu s odredbama ovog Pravilnika.

Članak 4.

Ovlašteni djelatnik obavlja kontrolu prema zahtjevu liječničke i Više liječničke komisije Republičkog fonda, izabranog liječnika. pravne osobe, organizacije zdravstva i na vlastitu inicijativu. Poradi pravilnog načina obavljanja kontrole, ovlaštena osoba dužna je obići osiguranika i to prema mjestu njegovog stanovanja, uz prethodno pribavljeno mišljenje o načinu kućnog liječenja ili rehabilitacije osiguranika za kojeg je utvrđena nesposobnost za rad.

Članak 5.

Kad ovlašteni djelatnik utvrdi, da se osiguranik ne drži datih uputa, savjeta i terapije izabranog liječnika ili drugih stručno-medicinskih organa, ili ga zatekne da na bilo koji način namjerno sprečava ozdravljenje odnosno osposobljavanje za rad, izdat će pripćenje o obustavi isplate naknade osobnog dohotka i to od dana kada je utvrdila opisane okolnosti. Priopćenje o obustavi isplate naknade osobnog dohotka. odmah je izvršno i uručuje se osiguraniku na licu mjesta. Uz priopćenje, ovlašteni djelatnik dužan je osiguranika uputiti izabranom liječniku, koji će utvrditi da li i nadalje postoje okolnosti poradi kojih je osiguranik nesposoban za rad. Poradi utvrđivanja daljnje nesposobnosti za rad izabrani liječnik upućuje osiguranika liječničkoj komisiji Republičkog fonda.

Članak 6.

Priopćenje o obustavi isplate naknade osobnog dohotka ovlašteni djelatnik izdaje u 4 istovjetna primjerka od kojih se jedan uručuje osiguraniku. jedan izabranom liječniku, jedan liječničkoj komisiji, a jedan ostaje Stručnoj Službi Republičkog fonda. Ovlašteni djelatnik pismenim će putem obavijestiti pravnu osobu o ponašanju osiguranika poradi vođenja disciplinskog postupka.

Članak 7.

Osiguranik kojem je dokumentom iz članka 5. ovog Pravilnika obustavljena naknada osobnog dohotka, može u roku od tri dana od uručenja navedenog dokumenta uložiti prigovor Direkciji Stručne službe Republičkog fonda, ako smatra da ovlašteni djelatnik nije pravilno postupio. Direkcija Stručne službe Republičkog fonda će po prijemu prigovora rješenjem odlučiti o osnovanosti prigovora. Ako utvrdi da je prigovor neosnovan, istim rješenjem će odrediti i vrijeme trajanja obustave isplate naknade osobnog dohotka. Rješenje iz prethodne stavke donosi se uz prethodno pribavljeno mišljenje liječničke komisije Republičkog fond nadležne prema mjestu stanovanja osiguranika. Protiv rješenja Direkcije Stručne službe Republičkog fonda o obustavi isplate naknade osobnog dohotka, osiguranik ima pravo u roku od 30 dana od dana primitka rješenja uložiti tužbu Upravnom sudu Hrvatske.

Članak 8.

Ovlašteni djelatnik obustavit će isplatu naknade osobnog dohotka osiguraniku u slijedećim slučajevima

1. ako namjerno sprečava ozdravljenje, odnosno osposobljavanje za rad.

2. ako za vrijeme nesposobnosti za rad prima osobni dohodak ili se bavi djelatnošću u svrhu privređivanja,

3. ako se bez opravdanog razloga ne odazove na određeni pregled ili liječenje, odnosno na pregled stručno-medicinskom organu Republičkog fonda.

4. ako se nalazi na izdržavanju kazne zatvora, odnosno mjera obvezatnog čuvanja ili liječenja do 6 mjeseci.

Članak 9.

Smatrat će se da osiguranik namjerno sprečava ozdravljenje, odnosno osposobljavanje za rad u smislu točke 1. članka 8 ovog Pravilnika, ako za vrijeme privremene nesposobnosti za rad:

- ne provodi propisanu terapiju i ne pridržava se upute liječnika o uzimanju lijekova, rehabilitaciji. mirovanju i sl.,

- napusti stalno mjesto liječenja, odnosno rada, bez odobrenja svog izabranog liječnika, odnosno liječničke komisije Republičkog fonda. Da 1i osiguranik namjerno sprečava ozdravljenje, odnosno osposobljavanje za rad u smislu stavke 1. ovog članka utvrđuje izabrani liječnik, odnosno liječnićke komisije Republičkog fonda.

Članak 10.

Smatrat će se da osiguranik za vrijeme privremene nesposobnosti za rad prima osobni dohotak ako

- prima osobni dohodak svoje ili druge organizacije, odnosno poslodavca,

- prima mirovinu, odnosno privremenu naknadu po propisima mirovinsko

-invalidskog osiguranja,

- prima osobni dohodak po osnovi ugovora o djelu ili dopunskom radu. Osiguraniku se obustavlja naknada osobnog dohotka za sve vrijeme za koje prima osobni dohodak, mirovinu ili se bavi privređivanjem na drugi način.

Članak 11.

Smatrat će se da se osiguranik bez opravdanog razloga nije odazvao na pregled ili liječenje ako se zakazanog dana nije javio na pregled ili liječenje izabranom liječniku, odnosno stručno-medicinskom organu vještačenja Republičkog fonda ili organizaciji zdravstva. a nije bio spriječen višom silom da se javi (stanje bolesti, smrt u porodici, poplava, potres i sl.) Osiguraniku koji se bez opravdanog razloga nije javio na pregled ili liječenje, obustavtja se isplata naknade osobnog dohotke od dana kada se trebao javiti na pregled ili liječenje.

Članak 12.

Ako osiguranik koji prima naknadu osobnog dohotka stupi na izdržavanje kazne zatvora, odnosno bude smješten u ustanovu poradi čuvanja i liječenja, naknada se obustavlja danom stupanja na izdržavanje kazne zatvora, odnosno čuvanja i liječenja. Ako izdržavanje kazne zatvora, odnosno čuvanje i liječenje nije trajalo duže od 6 mjeseci, a osiguranik je zadržao status djelatnika u radnom odnosu, pripada mu naknada osobnog dohotka od dana javljanja u organizaciju ako se u roku od 3 dana po otpuštanju iz zatvora, odnosno iz ustanove u kojoj se nalazio na čuvanju i liječenju, javio svojoj organizaciji i ako kod njega, po mišljenju izabranog liječnika postoji nesposobnost za rad.

Članak 13.

Direktor Republičkog fonda izdat će djelatniku Stručne službe Republičkog fonda pismenu ovlast za obavljanje kontrole ponašanja osiguranika za vrijeme privremene nesposobnosti za rad. U obavljanju svoje dužnosti ovlašteni djelatnik iz prethodne stavke ovog članka, dužan je ponašati se korektno s osiguranicima koje se kontrolira. Ovlašteni djelatnik dužan je (svakodnevno) podnositi izvješće o izvršenoj kontroli i okolnostima koje pri tome utvrdi.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti pravilnici o načinu vršenja kontrole ponašanja osiguranika za vrijeme privremene nesposobnosti ža rad bivših samoupravnih interesnih zajednica zdravstva i zdravstvenog osiguranja radnika i poljoprivrednika.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 501-01/91-01/28

Urbroj : 338-09-91-1

Zagreb, 27. svibnja 1991.

Predsjednik Skupštine Republičkog fonda

prof. dr. sci. Mate Granić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.