Zakoni i propisi - Pravni savjeti 37 30.07.1991 Pravilnik o iskaznici sanitarnog inspektora
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Na temelju članka 24. stavka 2. Zakona o sanitarnoj inspekciji ("Narodne novine", br. 53/86 i 47/89), ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

o iskaznici sanitarnog inspektora

Članak 1.

Svojstvo sanitarnog inspektora utvrđuje se posebnom iskaznicom (u daljem tekstu: iskaznica).

Članak 2,

Iskaznicu izdaje:

- Ministarstvo zdravstva - republičkom sanitarnom inspektoru.

- Općinski organ uprave nadležan za poslove zdravstva - općinskom sanitarnom isnspektoru.

Članak 3.

Obrazac iskaznice s odgovarajućim sadržajem tiskan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Veličina iskaznice je 70x 100 mm.

Korice iskaznice su polutvrde, s vanjske strane presvučene plastičnim materijalom svijetloplave boje, s grbom Republike Hrvatske u sredini, ispod kojeg velikim slovima piše: "REPUBLIKA HRVATSKA" i "Iskaznica sanitarnog inspektora".

Članak 4.

Iskaznica sanitarnog inspektora vrijedi od dana njezina izdavanja do prestanka ovlaštenja za obavljanje inspekcijskih poslova.

Članak 5.

Sanitarni inspektor kojem je prestalo ovlaštenje za obavljanje inspekcijskih poslova mora prilikom razrješenja dužnosti vratiti iskaznicu organu uprave koji ju je izdao.

Vraćena iskaznica mora se poništiti i pohraniti.

Članak 6.

U slučaju nestanka iskaznice sanitarni inspektor je dužan odmah o tome obavijestiti organ uprave koji ju je izdao.

Članak 7.

Organ uprave koji izdaje iskaznicu vodi evidenciju o izdanim i vraćenim iskaznicama.

Članak 8.

Zamjena iskaznica izdanih po dosadašnjim propisima izvršit će se u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o legitimaciji sanitarnog inspektora ("Narodne novine". br. 28/82).

Članak 10.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/91-03/25

Zagreb, 28. svibnja 1991.

Ministar zdravstva prof.

dr. Andrija Hebrang, dr. sci., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Veličina: 70 x 100 mm
Prednja strana korica
____________________________________________________________________________

GRB REPUBLIKE HRVATSKE

REPUBLIKA HRVATSKAISKAZNICA
SANITARNOG INSPEKTORA


____________________________________________________________________________Prva strana iskaznice
____________________________________________________________________________

Republika Hrvatska

_____________________________________________________________
            (naziv organa koji je izdao iskaznicu)
fotografija 28 x 32 mm     _____________________________
                    _____________________________
                        (ime i prezime)

__________________________________________________________________
            (svojstvo imaoca iskaznice)

SANITARNI INSPEKTOR

___________________________________________________________________
                (vlastoručni potpis)

____________________________________________________________________________Druga strana iskaznice
____________________________________________________________________________________

_____________________________________
        (ime i prezime)

sanitarni inspektor ima

OVLAŠTENJE
Obavljati nadzor nad provođenjem propisa o sanitarnoj, higijenshoj i epidemiološkoj zaštiti ljudi nad objektima, prostorijama, prostorima, djelatnostima, postrojenjima, uređajima, opremom i osobama iz članka 3. Zakona o sanitarnoj inspekciji.

Broj :
Datum :

                    M.P.

                            ______________________________
                                (potpis rukovodioca organa)

____________________________________________________________________________Zadnja strana korica
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________