Zakoni i propisi - Pravni savjeti 36 24.07.1991 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o Uredu za nacionalne manjine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 26. stavka 1. točke 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90, 8/91 i 14/91). Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 17. srpnja 1991. donijela je

UREDBU

o izmjenama i dopunama Uredbe o Uredu za nacionalne manjine

Članak 1.

U Uredbi o Uredu za nacionalne manjine ("Narodne novine", broj 52/20), naziv Uredbe mijenja se i glasi: "Uredba o Uredu za međunacionalne odnose".

Članak 2.

Članak 1. mijenja se i glasi:

"Ovom uredbom ureduju se djelokrug rada Ureda za medunacionalne odnose, osnove unutarnjeg ustrojstva, položaj, ovlasti i odgovornost njenog rukovoditelja".

Članak 3.

Članak 2. mijenja se i glasi:

"Ured za medunacionalne odnose (u daljnjem tekstu: Ured), obavlja stručne i druge poslove u okviru djelokruga Vlade Republike Hrvatske u svezi s ostvarivanjem što skladnijih međunacionalnih odnosa u Republici Hrvatskoj.

U skladu s utvrđenim ustavnim principom ravnopravnosti pripadnika svih naroda i manjina koje žive na području Republike Hrvatske kao i njihovih prava utvrđenih Ustavom i zakonom, a u okviru djelokruga rada Vlade Republike Hrvatske. Ured predlaže mjere za ostvarenje tih prava, prati primjenu međunarodnih konvencija koje su u svezi s međunacionalnim odnosima, zaštitom nacionalnih, vjerskih i kulturnih. prava pripadnika naroda i manjina, prikuplja podatke i informacije o ostvarivanju međunacionalnih odnoša u Republici Hrvatskoj i svijetu i predlaže primjenu određenih, u praksi provjerenih, modela ostvarivanja međunacionalnih odnosa i drugih mjera".

Članak 4.

Članak 3. mijenja se i glasi:

"Ured surađuje s republičkim državnim tijelima i drugim organizacijama te prati rad nadležnih tijela drugih republika i saveznih organa u cilju pronalaženja najadekvatnijih rješenja i metoda koje će odgovarati potrebama i uvjetima onih sredina u kojima žive pripadnici pojedinih naroda i manjina".

Članak 5.

Iza članka 5. dodaje se novi članak 5a. koji glasi: "Administrativne, tehničke i druge poslove za potrebe Ureda, obavlja Stručna služba Vlade".

Članak 6.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 022-03/91-02/41

Urbroj : 5030115-91-6

Zagreb, 17. srpnja 1991.

Predsjednik

Josip Manolić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.