Zakoni i propisi - Pravni savjeti 35 18.07.1991 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj radio-televiziji
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj radio-televiziji

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj radio-televiziji kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 26. lipnja 1991, Vijeća općina 26. lipnja 1991. i Društveno-političkog vijeća 26. lipnja 1991. godine.

Klasa: 011-01/91-01/57

Urbroj: 71-91-1

Zagreb, 28. lipnja 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj radio-televiziji

Članak 1.

U Zakonu o Hrvatskoj radio-televiziji ("Narodne novine", broj 28/90) naziv Glave I. mijenja se i glasi:

"I. JAVNO PODUZEĆE".

Članak 1. mijenja se i glasi:

"Radi proizvodnje, emitiranja, prijenosa i odašiljanja radijskih i televizijskih programa od značenja za Republiku osniva se Javno poduzeće Hrvatska radio-televizija.

Javno poduzeće Hrvatska radio-televizija je u vlasništvu Republike Hrvatske.

Sjedište Javnog poduzeća Hrvatska radio-televizija je u Zagrebu."

Članak 2.

Članak 2 mijenja se i glasi:

"Javno poduzeće Hrvatska radio-televizija osniva se od Radne organizacije Radio Zagreb, Radne organizacije Televizija Zagreb i Radne organizacije Odašiljači i veze.

Javno poduzeće Hrvatska radio-televizija univerzalni je pravni sljednik radnih organizacija iz stavka 1. ovoga članka, te preuzima njihova sredstva, prava, obveze i radnike."

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:

"Javno poduzeće Hrvatska radio-televizija obavlja poslove proizvodnje, emitiranja, prijenosa i odašiljanja tri radijska i tri televizijska programa od značenja za Republiku, te izgradnje, razvijanja i održavanja republičke mreže objekata odašiljača i veza za odašiljanje, prijenos i prijem tih programa.

Javno poduzeće Hrvatska radio-televizija može obavIjati poslove proizvodnje, emitiranja, prijenosa i odašiljanja drugih radijskih i televizijskih programa, te izgradnje, razvijanja i održavanja objekata odašiljača i veza za odašiljanje, prijenos i prijem tih programa.

Javno poduzeće Hrvatska radio-televizija obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom".

Članak 4.

Članak 4. mijenja se i glasi:

"U Javnom poduzeću Hrvatska radio-televizija organiziraju se posebni dijelovi poduzeća za proizvodnju i emitiranje radijskih programa, za proizvodnju i emitiranje televizijskih programa, te za prijenos i odašiljanje radijskih i televizijskih programa, izgradnju, razvijanje i održavanje mreže objekata odašiljača i veza za odašiljanje, prijenos i prijem radijskih i televizijskih programa.

Statutom Javnoga poduzeća Hrvatska radio-televizija utvrdit će se ovlaštenja u pravnome prometu i posebni obračun poslovanja dijelova Javnoga poduzeća iz stavka 1. ovoga članka."

Članak 5.

Članak 5. mijenja se i glasi:

"Javno poduzeće Hrvatska radio-televizija emitira, prenosi i odašilja radijske programe na tri, odnosno četiri mreže (dvije za SV i UKV područje, a dvije za UKV područje), te putem odašiljača za šira gradska područja.

Javno poduzeće Hrvatska radio-televizija emitira, prenosi i odašilja televizijske programe na tri mreže za VHF i UHF područćje, te putem kabela i posebnih odašiljačća za šira gradska područja.

Javno poduzeće Hrvatska radio-televizija proizvodi i druge radijske i televizijske programe, koje emitira putem satelita, teleteksta, RDS (radio data sistem), kabela i na druge načine.

Osnova su rada Javnoga poduzeća Hrvatska radio-televizija frekvencije i pripadajuća tehnička rješenja, koje su mu dane na korištenje."

Članak 6.

Članak 6. briše se

Članak 7.

U člancima 7. do 12. riječi "Hrvatski radio i Hrvatska televizija" zamjenjuju se riječima "Hrvatska radio-televizija", u odgovarajućim padežima.

U članku 7. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"Hrvatska radio-televizija dužna je proizvoditi i emitirati program namijenjen informiranju narodnih manjina u Hrvatskoj."

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

"Vlada Republike Hrvatske i Javno poduzeće Hrvatska radio-televizija ugovorom će urediti međusobna prava i obveze glede programa iz stavka 3. ovoga članka."

Članak 8.

Naziv Glave III. mijenja se i glasi:

"III. UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE".

Članak 13. mijenja se i glasi:

"Radi utjecaja javnosti na radijske i televizijske programe od značenja za Republiku utemeljuje se Vijeće Hrvatske radio-televizije (u daljnjem tekstu: Vijeće HRTV).

Vijeće HRTV čini 25 članova, od kojih petnaest imenuje Sabor Republike Hrvatske, iz sastava zastupnika, razmjerno stranačkoj strukturi Sabora, a po jednoga člana imenuje Zajednica sveučilišta Hrvatske, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Matica Hrvatska, Društvo hrvatskih književnika, Hrvatsko novinarsko društvo, Hrvatsko društvo dramskih umjetnika, Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika, Katolička Crkva, Srpska pravoslavna crkva i Islamska zajednica."

Članak 9.

Članci 14, 15, 16. i 17. brišu se.

Članak 10.

Članak 18. mijenja se i glasi:

"Vijeće HRTV utvrđuje, u skladu s programskim obvezama, programsku orijentaciju radijskih i televizijskih programa od značenja za Republiku i ocjenjuje njeno ostvarivanje.

Vijeće HRTV redovito, a najmanje jedanput godišnje podnosi izvješće Saboru Republike Hrvatske o svome radu."

Članak 11.

Članak 21. mijenja se i glasi:

"Direktor Javnoga poduzeća Hrvatska radio-televizija, ravnatelji posebnih dijelova poduzeća iz članka 4. ovoga zakona koji proizvode i emitiraju programe, te glavni i odgovorni urednici radijskih i televizijskih programa od značenja za Republiku sudjeluju u radu Vijeća HRTV, bez prava odlučivanja.

Članak 12.

Članak 22. mijenja se i glasi:

"Za provođenje odluka Vijeća HRTV odgovorni su direktor Javnoga poduzeća Hrvatska radio-televizija, ravnatelji posebnih dijelova poduzeća iz članka 4. ovoga zakona koji proizvode i emitiraju programe, te glavni i odgovorni urednici radijskih i televizijskih programa od značenja za Republiku, u skladu sa zakonom i Statutom."

Članak 13.

Članak 23. mijenja se i glasi:

"Javnim poduzećem Hrvatska radio-televizija upravlja Upravni odbor.

Upravni odbor čini devet članova. Direktor Javnoga poduzeća, ravnatelji posebnih dijelova Javnoga poduzeća iz članka 4. ovoga zakona, glavni i odgovorni urednik radijskoga, te glavni i odgovorni uredniktevizijskoga programa od značenja za Republiku članovi su Upravnoga odbora po funkciji. Tri člana Upravnoga odbora biraju zaposleni u Javnom poduzeću, na način utvrđen Statutom."

Članak 14.

Iza članka 23. dodaje se novi članak 23a. koji glasi

"Članak 23a.

Upravni odbor Javnoga poduzeća Hrvatska radio-televizija:

1. odlučuje o raspolaganju kapitalom, te utvrđuje kriterije i mjerila za raspoređivanje dobiti;

2. odlučuje o ulaganjima za razvoj i osnivanju poduzeća;

3. donosi, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske i Vijeća HRTV, statut Javnog poduzeća;

4. donosi plan razvoja i program rada, te usvaja izvješća o ostvarivanju plana i programa;

5. odlučuje, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, o visini radijske i televizijske pretplate, te o oslobađanju, ili pak olakšicama u plaćanju pretplate za pojedine kategorije pretplatnika;

6. donosi opće akte Javnog poduzeća;

7. redovito, a najmanje jedanput godišnje podnosi izvješće Saboru Republike Hrvatske o svome radu;

8. odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa zakonom i Statutom.

Upravni odbor odlučuje većinom glasova ukupnoga broja članova."

Članak 15.

Članak 24. mijenja se i glasi:

"Direktora Javnog poduzeća Hrvatska radio-televizija imenuje i razrješava dužnosti Sabor Republike Hrvatske.

Ravnatelje posebnih dijelova Javnog poduzeća Hrvatska radio-televizija iz članka 4. ovoga zakona imenuje i razrješava dužnosti Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog direktora Javnog poduzeća.

Glavne i odgovorne urednike radijskih i televizijskih programa od značenja za Republiku na temelju javnog natječaja bira Vijeće HRTV."

Članak 16.

Članci 25. i 26. brišu se.

Članak 17.

Članak 27. mijenja se i glasi:

"Javno poduzeće Hrvatska radio-televizija stječe prihod od radijske i televizijske pretplate, te ekonomskom propagandom, prodajom proizvoda i usluga i iz drugih izvora, u skladu sa zakonom."

Članak 18.

Članci 28. i 29. brišu se.

Članak 19.

U članku 30. riječi "Izvršno vijeće Sabora" zamjenjuju se riječima "Vlada Republike Hrvatske".

Članak 20.

Članak 31. mijenja se i glasi:

"Do imenovanja direktora Javnoga poduzeća Hrvatska radio televizija, ravnatelja dijelova Javnoga poduzeća iz članka 4. ovoga zakona, glavnih i odgovornih urednika radijskih i televizijskih programa po postupku utvrđenome ovim zakonom, generalni direktor SOUR-a Radio-televizija Zagreb, direktori radnih organizacija Radio Zagreb, Televizija Zagreb i Odašiljači i veze, te glavni i odgovorni urednici radijskih i televizijskih programa od značenja za Republiku članovi su Upravnoga odbora Javnoga poduzeća po funkciji.

Zastupnike radnika Javnoga poduzeća u Upravnome odboru imenuju, do njihova izbora na način utvrđen Statutom, upravljačka tijela, radnih organizacija Radio Zagreb, Televizija Zagreb i Odašiljači i veze".

Članak 21.

U članku 32. riječi "Hrvatskoga radija" zamjenjuju se riječima "Javnoga poduzeća Hrvatska radio-televizija".

Članak 22.

Članak 33. briše se.

Članak 23.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 612-12/90-01/09

Zagreb, 26. lipnja 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVA'TSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.