Zakoni i propisi - Pravni savjeti 35 18.07.1991 Pravilnik o stručnoj spremi odnosno stručnoj osposobljenosti za obavljanje stručnih poslova u športu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE

Na temelju članka 64. stavka 2. Zakona o športu ("Narodne novine", br. 59/90), Ministarstvo prosvjete i kulture donosi

PRAVILNIK

o stručnoj spremi odnosno stručnoj osposobljenosti za obavljanje stručnih poslova u športu

Članak 1.

Pravilnikom o stručnoj spremi odnosno stručnoj osposobljenosti za obavljanje stručnih poslova u športu (u daIjem tekstu: Pravilnik) propisuje se potrebna stručna sprema odnosno stručna osposobljenost za obavljanje stručnih poslova u športu.

Stručnim poslovima u športu smatraju se:

1. poduka u športskim školama,

2. programiranje i vođenje treninga športaša,

3. programiranje i vođenje športsko-rekreativnih aktivnosti,

4. podučavanje i osposobljavanje građana za ovladavanje športskim znanjima i vještinama,

5. dijagnosticiranje i kontrola psihofizičkih sposobnosti sudionika u športskim i športsko-rekreativnim aktivnostima.

Članak 2.

Osobe koje obavljaju stručne poslove u športu moraju imati odgovarajuću stručnu spremu VII. ili VI. stupnja, odnosno stručnu spremu i stručnu osposobljenost propisanu ovim pravilnikom.

Članak 3.

Poduku u športskim školama te programiranje i vođenje treninga športaša mogu obavljati osobe koje su stekle sljedeću stručnu spremu:

1. profesor fizičke kulture (tjelesnog odgoja) - VII. stupanj - usmjerenje ili izborni predmet šport,

2. viši športski trener - VI stupanj.

Profesori fizičke kulture (tjelesnog odgoja) i nastavnici tjelesnog odgoja - VII. i VI. stupanj stručne spreme mogu obavljati stručne poslove u športu iz stavka 1. ovog članka ako imaju položene ispite posebnog dijela programa stručnog osposobljavanja trenera pojedine športske grane odnosno discipline.

Izuzetno, u stručnim poslovima poduke u športskim školama i vođenje treninga športaša mogu pod stručnim nadzorom osoba iz stavka 1. i 2 ovog članka sudjelovati i osobe iz članka 6. ovog pravilnika, koje su stekle zvanje trenera.

Članak 4.

Programiranje i vođenje športsko-rekreativnih aktivnosti mogu obavljati osobe koje su stekle sljedeću stručnu spremu:

1. profesor fizičke kulture (tjelesnog odgoja) - usmjerenje sportske rekreacije - VII. stupanj,

2. diplomirani organizator rekreacije - VII. stupanj.

Voditi športsko-rekreativne aktivnosti mogu, pored osoba iz stavka 1. točke 2. ovog članka i:

1. organizator rekreacije - VI. stupanj,

2. profesor fizičke kulture (tjelesnog odgoja) - VII. stupanj,

3. nastavnik tjelesnog odgoja - VI. stupanj.

Članak 5.

Podučavanje i osposobljavanje građana za ovladavanje športskim znanjima i vještinama mogu obavljati osobe koje imaju stručnu spremu:

1. profesora fizičke kulture (tjelesnog odgoja) - VII. stupanj,

2. diplomiranog organizatora rekreacije - VII. stupanj,

3. nastavnika tjelesnog odgoja - VI. stupanj,

4. višeg športskog trenera - VI. stupanj,

5. organizatora rekreacije - VI. stupanj.

Članak 6.

Osobe koje su stekle srednju stručnu spremu mogu podučavati i osposobljavati građane u športskim znanjima i vještinama ako se stručno osposobe na Fakultetu za fizičku kulturu.

Osposobljavanje osoba iz stavka 1. ovog članka obavlja se putem tečajeva i ispita za trenere, učitelje i instruktore pojedine športske grane odnosno discipline.

Članak 7.

Dijagnosticiranje i kontrolu psihofizičkih sposobnosti sudionika u određenoj športskoj odnosno športsko-rekreativnoj aktivnosti mogu obavljati osobe koje su stekle stručnu spremu VII. stupnja za zanimanja u športu, te osobe koje su stekle VII. stupanj stručne spreme (psiholog športa, sociolog športa ili športski liječnik), u suradnji sa športskim stručnjacima.

Članak 8.

Športske organizacije, poduzeća u području športa, druga poduzeća, organizacije i osobe koje obavljaju djelatnost u športu dužne su osigurati stručno usavršavanje osoba koje obavljaju stručne poslove u športu.

Program stručnog usavršavanja utvrđuje Fakultet za fizičku kulturu u suradnji s granskim športskim savezima i Hrvatskim športskim savezom.

Članak 9.

Na osobe koje u radnom odnosu obavljaju stručne poslove u športu a nemaju stručnu spremu propisanu ovim pravilnikom, primjenjuju se odredbe članka 100. Zakona o športu.

Članak 10.

Osobe koje su u drugim republikama i pokrajinama stekle vrstu stručne spreme koja nije propisana ovim pravilnikom mogu obavljati stručne poslove u športu ako su prema propisima tih republika i pokrajina stručno osposobljene za obavljanje takvih poslova.

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o stručnoj spremi i stručnoj osposobljenosti za obavljanje stručnih poslova u fizičkoj kulturi ("Narodne novine", br. 25/88).

Članak 12.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama"

Klasa: 620-01/91-01-52

Urbroj: 532-04/1-91-02

Zagreb, 8. srpnja 1991.

Ministar prosvjete i kulture

prof. dr. Vlatko Pavletić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.