Zakoni i propisi - Pravni savjeti 35 18.07.1991 Pravilnik o obrascima službenih iskaznica i posebnoj oznaci ovlaštenih službenih osoba Ministarstva unutarnjih poslova
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 30. stavka 3. i 4. Zakona o unutarnjim poslovima ("Narodne novine" broj 29/91 - pročišćeni tekst), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

o obrascima službenih iskaznica i posebnoj oznaci ovlaštenih službenih osoba Ministarstva unutarnjih poslova

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuju se obrasci službenih iskaznica i posebna oznaka koju nose ovlaštene službene osobe u Ministarstvu unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i to: nositelji funkcija u Ministarstvu, pripadnici Službe za zaštitu ustavnog poretka, Policije i Zbora narodne garde, te obrasci službenih iskaznica (u daljnjem tekstu: obrasci iskaznica) ostalih ovlaštenih službenih osoba u Ministarstvu; kao i uvođenje evidencije o iskaznicama i posebnoj oznaci i način izdavanja i zamjene iskaznica i posebne oznake.

Članak 2.

Obrasci iskaznica izrađuju se u polaroid tehnici kompjutorskog sustava, dimenzije 85 x 54 mm.

Prednja strana obrazaca iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

- na gornjoj lijevoj strani grb Republike Hrvatske,

- desno od grba plavim slovima ispisano je: "Republika Hrvatska Ministarstvo unutarnjih poslova". Ispod grba je prazan prostor za fotografiju preko koje je u gornjem desnom kutu otisnut pečat Ministarstva.

- desno od prostora za fotografiju ispisuje se ime i prezime radnika, jedinstveni matični broj građanina, oznaka: "službena iskaznica", datum i sat izdavanja, propisana oznaka obrasca iskaznice sa rednim brojem pod kojim je izdana iskaznica, te serijski broj iskaznice.

Na prednjoj strani obrasca iskaznice na desnoj strani ispisuje se u zaštitnom sloju na plastičnoj podlozi zlatnim slovima "Republika Hrvatska".

Donji dio stražnje strane obrasca iskaznice sadrži magnetski zapis.

Članak 3.

Obrazac iskaznice za nositelje funkcije u Ministarstvu, uz podatke navedene u članku 2. ovoga pravilnika na prednjoj strani, sadrži i naziv funkcije koji se ispisuje plavim slovima desno od prostora za fotografiju, a podloga na koju se tiskaju podaci iz članka 2. stavka 2. alineje 3. ovoga pravilnika tamno plave je boje (obrazac "A").

Članak 4.

Obrazac iskaznice pripadnika Službe za zaštitu ustavnog poretka, uz podatke navedene u članku 2. ovoga pravilnike na prednjoj strani sadrži i natpis: "Služba za zaštitu ustavnog poretka" koji se ispisuje plavim slovima desno od prostora za fotografiju, a podloga na kojoj se tiskaju podaci iz članka 2. stavka 2. alineje 3. ovoga pravilnika sivo plave je boje (obrazac "B").

Obrazac iskaznice pripadnika Policije, uz podatke navedene u članku 2. ovoga pravilnika, na prednjoj strani sadrži i natpis: "Policija" koja se ispisuje plavim slovima desno od prostora za fotografiju, a podloga na kojoj se tiskaju podaci iz članka 2. stavka 2. alineje 3. ovoga pravilnika je plave marin boje (obrazac "C").

Obrazac iskaznice pripadnika Zbora narodne garde, uz podatke navedene u članku 2. ovoga pravilnika na prednjoj strani sadrži i natpis: "Zbor narodne garde" koji se ispisuje zelenim slovima desno od prostora za fotografiju, a podloga na kojoj se tiskaju podaci iz članka 2. stavka 2. alineje 3. ovoga pravilnika zelene je boje (obrazac "D").

Članak 5.

Obrazac iskaznice ostalih ovlaštenih osoba Ministarstva, uz podatke navedene u članku 2. ovoga pravilnika na prednjoj strani sadrži i natpis ispisan plavim slovima: Ministarsva, a podloga na kojoj se tiskaju podaci iz članka 2. stavka 2. alineje 3. je svijetlo plave boje (obrazac "E").

Članak 6.

Na obrascima iskaznica od "A" do "E" na stražnjoj strani tiskaju se uz podatak naveden u članku 2. stavku 4. ovoga pravilnika i najznačajnija ovlaštenja ovlaštene službene osobe (u daljnjem tekstu: ovlaštene osobe).

Članak 7.

Posebna oznaka (u daljnjem tekstu: značka) veličine je 56 mm i sastoji se od tri koncentrična kruga. U središnjem krugu na zrakastoj podlozi ispisana su slova RH visine 9 mm. Srednji srebrni krug promjera je 41 mm i sadrži u gornjem dijelu plavim slovima ispisan natpis "POLICIJA". Vanjski krug žute je boje s reljefom hrvatskog pletera. Na donjem dijelu značke nalazi se metalna srebrna traka u koju se upisuje broj značke, odnosno naziv funkcije.

Članak 8.

Pripadnici Policije, Službe za zaštitu ustavnog poretka te nositelji funkcija u Ministarstvu u obavljanju službenih poslova nose značku.

Značka je sastavni dio uniforme za pripadnike Policije koji stalno ureduju u uniformi.

Pripadnici Policije koji ureduju u građanskom odijelu, pripadnici Službe za zaštitu ustavnog poretka, te nositelji funkcija u Ministarstvu značke nose u kožnom povezu zajedno sa službenom iskaznicom (u daljnjem tekstu: iskaznica).

Kožni povez iz stavka 3. ovoga članka tamnoplave je boje trostruktog pregiba, a veličina svakog pregiba je 8 x 12 cm.

Iskaznica i značka u kožnom povezu izdaju se samo osobama iz stavka 3. ovoga članka.

Članak 9.

Iskaznicu te značku sa pripadajućim kožnim povezom izdaje Ministarstvo.

Članak 10.

O izdanim iskaznicama i značkama vodi se evidencija u Ministarstvu.

Evidencija iz stavka 1. ovoga članka sadrži: prezime, ime ovlaštene osobe kojoj je izdana iskaznica i značka, naziv radnog mjesta na kojem se nalazi, naziv policijske uprave u kojoj je zaposlena, registarski broj iskaznice i značke, datum i sat izdavanja, te rubriku za napomene.

Članak 11.

Službena osoba koja izgubi iskaznicu ili značku ili na drugi način ostane bez iskaznice odnosno značke dužna je o tome odmah obavijestiti neposrednog rukovoditelja.

Nova iskaznica ili značka izdat će se nakon što je izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica ili značka oglašena nevažećom u "Narodnim novinama".

Ovlaštena osoba koja je izgubila iskaznicu ili značku snosi troškove nabave nove iskaznice i značke.

Članak 12.

Ovlaštena osoba kojoj prestane rad u Ministarstvu ili koja izgubi status ovlaštene službene osobe, dužna je prilikom primitka rješenja o prestanku rada odnosno o rasporedu na drugo radno mjesto, iskaznicu i značku predati neposrednom rukovoditelju.

Rukovoditelj iz stavka 1. ovoga članka dužan je primljenu iskaznicu i značku dostaviti nadležnoj službi Ministarstva.

Članak 13.

Iskaznice izdane prema ranijim propisima zamijenit će se iskaznicama i značkama utvrđenim ovim pravilnikom u roku godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga pravilnika.

Ministarstvo će posebnom uputom utvrditi postupak i način zamjene iskaznice te dodjele značaka.

OBRAZAC "A"
___________________________________________________
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
SLUŽBENA ISKAZNICA


MINISTAR

IMEIMEIMEIMEIME
PREZIMEPREZIMEPR
0000000000001

A1      1234567

______________________________________________________


______________________________________________________
OVLAŠTENJE:
Nosilac ove iskaznice ovlašten je, pod uvjetima predviđenim zakonom, utvrditi identitet, zadržati i privesti osobu nadležnom tijelu, ući u tuđi dom i druge prostorije i obaviti pretragu bez pismene naredbe, obaviti uvid u određenu dokumentaciju pravnih os
______________________________________________________


Članak 14.
Obrasci iskaznice od "A" do "E" te obrazac značke tiskani uz ovaj pravilnik čine njegov sastavni dio.

Članak 15.
Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obrascu legitimacije ovlaštenih službenih osoba organa unutrašnjih poslova ("Narodne novine", broj 40/74).

Članak 16.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Narodnim novinama".
Broj: 511-01-53-16853/1-91
Zagreb, 5. srpnja 1991.

Ministar unutarnjih poslova
dr. Onesin Cvitan,  v. r.

Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
______________________________________________________ REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA SLUŽBENA ISKAZNICA ZAMJENIK MINISTRA IMEIMEIMEIMEIME PREZIMEPREZIMEPR 0000000000001 A1 1234567 ______________________________________________________ ______________________________________________________ OVLAŠTENJE: Nosilac ove iskaznice ovlašten je, pod uvjetima predviđenim zakonom, utvrditi identitet, zadržati i privesti osobu nadležnom tijelu, ući u tuđi dom i druge prostorije i obavlti pretragu bez pismene naredbe, obaviti uvid u određenu dokumentaciju pravnih os ______________________________________________________ ______________________________________________________ REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA SLUŽBENA ISKAZNICA POMOĆNIK MINISTRA IMEIMEIMEIMEIME PREZIMEPREZIMEPR 0000000000001 A1 1234567 ______________________________________________________ ______________________________________________________ OVLAŠTENJE: Nosilac ove iskaznice ovlašten je, pod uvjetima predviđenim zakonom, utvrditi identitet, zadržati i privesti osobu nadležnom tijelu, ući u tuđi dom i druge prostorije i obaviti pretragu bez pismene naredbe, obaviti uvid u određenu dokumentaciju pravnih os ______________________________________________________ OBRAZAC "B" ______________________________________________________ REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA SLUŽBENA ISKAZNICA SLUŽBA ZA ZAŠTITU USTAVNOG PORETKA IMEIMEIMEIMEIME PREZIMEPREZIMEPR 0000000000001 B1 1234567 ______________________________________________________ ______________________________________________________ OVLAŠTENJE: Nosilac ove iskaznice ovlašten je, pod uvjetima predviđenim zakonom, utvrditi identitet, zadržati i privesti osobu nedležnom tijelu, ući u tuđi dom i druge prostorije i obaviti pretragu bez pismene naredbe, obaviti uvid u određenu dokumentaciju pravnih os ______________________________________________________ OBRAZAC "C" ______________________________________________________ REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA SLUŽBENA ISKAZNICA POLICIJA IMEIMEIMEIMEIME PREZIMEPREZIMEPR 0000000000001 C1 1234567 ______________________________________________________ ______________________________________________________ OVLAŠTENJE: Nosilac ove iskaznice ovlašten je, pod uvjetima predviđenim zakonom, utvrditi identitet, zadržati i privesti osobu nadležnom tijelu, ući u tuđi dom i druge prostorije i obaviti pretragu bez pismene naredbe, obaviti uvid u određenu dokumentaciju pravnih os ______________________________________________________ OBRAZAC "D" ______________________________________________________ REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA SLUŽBENA ISKAZNICA ZBOR NARODNE GARDE D1 1234567 ______________________________________________________ ______________________________________________________ OVLAŠTENJE: Nosilac ove iskaznice može postupati kao ovlaštena službena osobe u slučaju kada službeni zadatak iz svoje nadležnosti obavlja po naređenju i nadzoru neposrednog zapovjednika. Nosilac iskaznice ovlašten je držati vatreno oružje uz odgovarajuću uniformu. ______________________________________________________ OBRAZAC "E" ______________________________________________________ REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA SLUŽBENA ISKAZNICA MINISTARSTVA IMEIMEIMEIMEIME PREZIMEPREZIMEPR 0000000000001 E1 1234567 ______________________________________________________