Zakoni i propisi - Pravni savjeti 34 16.07.1991 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim cestama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim cestama

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim cestama kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 26. lipnja 1991, Vijeća općina 26. lipnja 1991. i Društveno-političkog vijeća 26. lipnja 1991. godine.

Klasa: 011-01/91-01/56

Urbroj: 71-91-1

Zagreb, 28. lipnja 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o javnim cestama

Članak 1.

U Zakonu o javnim cestama ("Narodne novine", br. 42/90) naziv zakona mijenja se i glasi: "Zakon o cestama".

Članak 2.

U članku 1. koji postaje članak 2. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Djelatnost iz stavka 1. ovoga članka je od interesa za Republiku Hrvatsku."

Članak 3.

Dosadašnji članak 2. koji postaje članak 1. mijenja se i glasi:

"Cesta, prema ovom zakonu, je svaka javna cesta i nerazvrstana cesta na kojoj se obavlja promet.

Javna cesta je svaka razvrstana cesta, a ovisno o njenom društvenom i gospodarskom značenju razvrstava se u magistralnu, regionalnu ili lokalnu cestu."

Članak 4.

Članak 3. mijenja se i glasi:

"Javna cesta je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku."

Članak 5.

U članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Razvrstavanje cesta u magistralne ceste obavlja Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva prometa i veza."

Članak 6.

lza članka 6. dodaje se novi članak koji glasi:

"Članak 6a.

Nerazvrstana cesta je površina koja se koristi za promet po bilo kojoj osnovi i koja je pristupačna većem broju raznih korisnika.

Korištenje, održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i izgradnju nerazvrstanih cesta, kao i poslove nadzora na tim cestama, uređuje odlukom skupština općine odnosno skupština Grada Zagreba u skladu s ovim i drugim zakonima."

Članak 7.

U članku 8. stavak 4. mijenja se i glasi:

"Javno poduzeće iz stavka 1. ovoga članka u vlasništvu je Republike Hrvatske."

Članak 8.

U članku 21. stavku 3. iza riječi "veze" dodaju se riječi "i ovlašćuje se da u njima može propisati prekršaje, te odrediti novčane kazne za prekršaje."

Članak 9.

U članku 27. iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

"Prije izdavanja dozvole iz stavka 4. ovoga članka Poduzeće 'Hrvatske ceste' dužno je zatražiti mišljenje policijske uprave područja na kojem započinje izvanredni prijevoz."

Članak 10.

U članku 40. stavku 1. riječi "hitne medicinske pomoći na javnim cestama, davanje pomoći vozačima" brišu se.

U stavku 2. riječi "Auto-moto savez Hrvatske" zamjenjuju se riječima "Hrvatskog auto-kluba" zarez se zamjenjuje veznikom "i", a riječi "te davaocima usluga hitne medicinske pomoći" brišu se.

Članak 11.

U članku 42. točka 3. briše se.

Iza točke 13. dodaje se nova točka 13a. koja glasi:

"13a. kreditnim sredstvima iz domaćih i inozemnih izvora".

Članak 12.

Iza članka 42. dodaje se novi članak koji glasi:

"Članak 42a.

Financijska sredstva za održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i izgradnju nerazvrstanih cesta, koja su prihod općine odnosno Grada Zagreba osiguravaju se iz:

1. godišnje naknade za upotrebu cesta što se plaća na traktore i njihova priključna vozila,

2. 40% sredstava ostvarenih u Općinama odnosno Gradu Zagrebu od naknada iz točke 1. i 2. članka 42. ovoga zakona,

3. drugih sredstava osiguranih po posebnim propisima."

Članak 13.

U članku 43. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Visinu naknade iz točke 1. i 4. članka 42. ovoga zakona utvrđuje Vlada Republike Hrvatske."

Stavci 2. i 5. brišu se.

Dosadašnji stavci 3, 4, 6. i 7. postaju stavci 2, 3, 4. i 5.

Članak 14.

Iza članka 43. dodaje se novi članak koji glasi:

"Članak 43a.

Visinu naknade iz točke 1. članka 42a. ovoga zakona utvrđuje odlukom skupština općine odnosno skupština Grada Zagreba.

Poduzeće 'Hrvatske ceste' usmjerava sredstva iz točke 2. članka 42a. ovoga zakona općinama odnosno Gradu Zagrebu, koji ostvaruju pravo na ova sredstva, na osnovi programa kojeg potvrđuje Poduzeće 'Hrvatske ceste'.

Nadzor nad utroškom sredstava iz stavka 2. ovoga članka obavlja Poduzeće 'Hrvatske ceste'."

Članak 15.

U članku 44. stavku 1. riječi "točke 3. članka 42." zamjenjuju se riječima "točke 1. članka 42a."

Iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2, 3. i 4. koji glase:

"Naknadu iz točke 4. članka 42. ovoga zakona obračunavaju i naplaćuju pravne i fizičke osobe koje se bave prometom motornog benzina i plinskog ulja u Republici Hrvatskoj.

Subjekti iz stavka 2. ovoga članka, sredstva prikupljena naplatom naknade iz točke 4. članka 42. ovoga zakona obračunavaju i uplaćuju na žiro-račun Poduzeća 'Hrvatske ceste, u rokovima i na račun propisan za obračun i plaćanje osnovnog poreza na promet.

Subjekti iz stavka 2. ovoga članka dužni su voditi evidenciju o prodanim količinama motornog benzina i plinskog ulja na koji se obračunava naknada za ceste i o tome dostavljati mjesečno i tromjesečno pismeno izvješće Poduzeću 'Hrvatske ceste' do 20. u tekućem mjesecu za protekli mjesec i tromjesečje."

Stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 5.

Članak 16.

U članku 46. stavak 3. mijenja se i glasi:

"Korisnike i način raspodjele, te nadzor nad utroškom sredstava iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje ministar pomorstva."

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

"Ovlašćuje se ministar pomorstva da u propisu iz stavka 3. ovoga članka može propisati prekršaje, te odrediti novčane kazne za te prekršaje."

Članak 17.

U članku 48. stavci 1. i 2. brišu se.

Članak 18.

Iza članka 48. dodaje se novi članak koji glasi:

"Članak 48a.

Dio ukupno ostvarenih sredstava iz članka 44. stavka 1. ovoga zakona Poduzeće 'Hrvatske ceste' izdvaja za financiranje hitne medicinske pomoći na javnim cestama i osiguranje davanja pomoći vozačima na javnim cestama.

Opseg sufinanciranja aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka uređuje se ugovorom između Poduzeća 'Hrvatske ceste' i davaoca usluga hitne medicinske pomoći odnosno davaoca usluga davanja pomoći vozačima."

Članak 19.

U članku 49. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

"Ako pravna ili fizička osoba odbije platiti posebnu naknadu iz stavka 1. ovoga članka za prijeđeni put dužna je platiti Poduzeću 'Hrvatske ceste' dvostruki iznos utvrđene posebne naknade."

Članak 20.

U članku 51. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Naknadu za ceste iz točke 4. članka 42. ovoga zakona ne plaćaju poduzeća i druge pravne osobe koje upotrebljavaju benzin i plinsko ulje za pogon tračničkih vozila, plovnih objekata i zrakoplova i to na količine benzina ili plinskog ulja što ga kupuju na veliko od proizvođača ili sa skladišta trgovinskih poduzeća na veliko."

U stavku 2. riječi "točke 2." brišu se.

Članak 21.

U članku 52. iza riječi "medicinske pomoći" dodaje se zarez i riječi "vozila na humanitarnom zadatku".

Članak 22.

U članku 59. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:

"Protiv rješenja republičkog inspektora cestovnog prometa i cesta nije dopuštena žalba, već se protiv tog rješenja može pokrenuti upravni spor."

U dosadašnjem stavku 1. koji postaje stavak 2. riječ "inspekcije" zamjenjuje se riječju "inspektora."

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 23.

U članku 61. u stavku 1. brojka "100,00" zamjenjuje se brojkom "10.000,00", a iza točke 4. dodaju se dvije nave točke koje glase:

"4a. ako sredstva prikupljena naplatom naknade iz točke 4. članka 42. ovoga zakone ne uplaćuje na žiro-račun Poduzeća 'Hrvatske ceste' u skladu s odredbom članka 44. stavkom 3. ovoga zakona,

4b. ako ne vodi evidenciju i ne dostavlja mjesečno i tromjesečno izvješće Poduzeću 'Hrvatske ceste' o prodanim količinama benzina i plinskog ulja u skladu s odredbom članka 44. stavkom 4. ovoga zakona."

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

"Za prekršaj iz stavka 1. točke 4a. ovoga članka u ponovljenom slučaju uz novčanu kaznu može se izreći i zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti prodaje motornog benzina i plinskog ulja na teritoriju Republike Hrvatske."

Članak 24.

U članku 63. u stavku 2. riječi "državno vlasništvo" zamjenjuju se riječima "vlasništvo Republike Hrvatske."

Članak 25.

U članku 70. u stavku 1. riječi "u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga zakona" zamjenjuju se riječima "do 31. prosinca 1991. godine."

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"Subjektima iz stavka 1. ovoga članka koji ne zaključe ugovor s Poduzećem 'Hrvatske ceste' u propisanom roku, prestaje pravo obavljanja djelatnosti na cestovnom zemljištu."

Članak 26.

Propise iz članka 6. i 13. ovoga zakona donijet će skupština općine odnosno Skupština Grada Zagreba u roku dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

Članak 27.

Stupanjem na snagu ovoga zakona stavlja se izvan snage na teritoriju Republike Hrvatske odredba stavka 2. članka 18. Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama ("Službeni Iist SFRJ", br. 50/88, 80/89, 29/90 i 11/91).

Članak 28.

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Sabora Republike Hrvatske da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o javnim cestama.

Članak 29.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 340-01/91-03/05

Zagreb, 26. lipnja 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVA'TSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS web stranice - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA, PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. Bero i lako kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, plaćanje karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>