Zakoni i propisi - Pravni savjeti 34 16.07.1991 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izgradnji objekata
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama zakona o izgradnji objekata

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izgradnji objekata kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 26. lipnja 1991, Vijeća općina 26. lipnja 1991. i Društveno-političkog vijeća 26. lipnja 1991. godine.

Klasa: 011-01/91-01/59

Urbroj: 71-91-1

Zagreb, 28. lipnja 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o izgradnji objekata

Članak 1.

U Zakonu o izgradnji objekata ("Narodne novine", br. 54/86 - prečišćeni tekst, 18/87, 42/88, 29/89. i 33/89) u članku 104. stavku 1. točki 2. alineja 1. briše se.

Alineja 3. mijenja se i glasi:

"- ako se objekt gradi ili je izgrađen protivno građevinskoj dozvoli, a u skladu s utvrđenom namjenom prostora,"

Dosadašnje alineje 2, 3. i 4. postaju alineje 1, 2. i 3.

U točki 3. alineja 1. mijenja se i glasi:

"- ako se gradi ili je izgrađen bez građevinske dozvole."

Iza alineje 1. dodaje se nova alineja 2. koja glasi:

"- ako se gradi protivno građevinskoj dozvoli, a u određenom roku se nije uskladilo izvedeno stanje s odobrenom dokumentacijom odnosno nije ishodila izmjena ili dopuna građevinske dozvole."

Dosadašnja alineja 2. postaje alineja 3.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

"U slučaju iz stavka 1. točke 2. alineje 2. građevinsko-urbanistički inspektor dužan je narediti da se obustavi daljnje građenje objekta odnosno izvodenje pojedinih radova i ujedno odrediti primjereni rok za usklađivanje izvedenog stanja s odobrenom dokumentacijom odnosno ishođenje izmjene ili dopune građevinske dozvole."

Članak 2.

U članku 105. stavku 1. broj: "5,000.000" zamjenjuje se brojem: "15.000,00".

Stavci 2, 3. i 4. brišu se, a dosadašnji stavak 5. postaje stavak 2.

Članak 3.

U članku 113. stavku 1. brojevi: "10,000.000 i 100,000.000" zemjenjuju se brojevima: "30,000,00 i 300.000,00".

U stavku 2. brojevi: "1,500.000 i 4,000.000" zamjenjuju se brojevima: "4.500,00 i 12.000,00".

Članak 4.

U članku 114. stavku 1. brojevi: "10,000.000 i 100,000,000" zamjenjuju se brojevima: "30.000,00 i 300.000,00".

U stavku 2. brojevi: "1,500.000 i 4,000.000" zamjenjuju se brojevima: "4.500,00 i 12.000,00".

Članak 5.

U članku 115. stavku 1. brojevi: "10,000.000 i 100,000.000" zamjenjuju se brojevima: "30.000,00 i 300.000,00".

U stavku 2. brojevi: "1,500.000 i 4,000.000" zamjenjuju se brojevima: "4,500,00 i 12.000,00".

Članak 6.

U članku 116. stavku 1. brojevi: "5,000.000 i 10,000.000" zamjenjuju se brojevima: "15.000,00 i 150.000,00".

U stavku 2. brojevi: "500.000 i 2,500.000" zamjenjuju se brojevima: "1.500,00 i 7.500,00".

Članak 7.

U članku 117. stavku 1. brojevi: "5,000.000 i 70,000.000" zamjenjuju se brojevima: "15.000,00 i 210.000,00".

U stavku 2. brojevi: "1,500.000 i 4,000.000" zamjenjuju se brojevima: "4.500,00 i 12.000,00".

Članak 8.

U članku 118. stavku 1. brojevi: "5,000.000 i 70,000.000" zamjenjuju se brojevima: "15.000,00 i 210.000,00".

U stavku 2. brojevi: "1,500.000 i 4,000.000" zamjenjuju se brojevima: "4.500,00 i 12.000,00".

Članak 9.

U članku 119. stavku 1. brojevi: "5,000.000 i 70,000.000" zamjenjuju se brojevima: "15.000,00 i 210.000,00".

U stavku 2. brojevi: "1,500.000 i 4,000.000" zamjenjuju se brojevima: "4.500,00 i 12.000.00".

Članak 10.

U članku 120. stavku 1. brojevi: "5,000.000 i 70,000.000" zamjenjuju se brojevima: "15.000,000 i 210.000,00".

U stavku 2. brojevi: "1,000.000 i 2,500.000" zamjenjuju se brojevima: "3.000,00 i 7.500,000".

Članak 11.

U članku 121. stavku 1. brojevi: "5,000.000 i 50,000.000" zamjenjuju se brojevima: "15.000,00 i 210.000,00".

U stavku 2. brojevi: "1,000.000 i 2,500.000" zamjenjuju se brojevima: "3.000,00 i 7.500,00".

Članak 12.

U članku 122. stavku 1. brojevi: "5,000.000 i 50,000.000" zamjenjuju se brojevima: "15.000,00 i 210.000,000".

U stavku 2. brojevi: "1,000.000 i 2,500.000" zamjenjuju se brojevima: "3.000,00 i 7.500,00".

Članak 13.

U članku 123. stavku 1. brojevi: "5,000.000 i 50,000.000" zamjenjuju se brojevima: "15.000,00 i 150.000,00".

U stavku 2. brojevi: "1,000.000 i 2,500.000" zamjenjuju se brojevima: "3.000,00 i 7.500,00".

Članak 14.

U članku 124. stavku 1. brojevi: "1,000.000 i 5,000.000" zamjenjuju se brojevima: "3.000,00 i 15.000,00".

U stavku 2. brojevi: "500.000 i 1,000.000" zamjenjuju se brojevima: "1.500,00 i 3.000,00".

Članak 15.

U članku 125. stavku 1. brojevi: "1,000.000 i 5,000.000" zamjenjuju se brojevima: "3.000,00 i 15.000,00".

U stavku 2. brojevi: "500.000 i 1,000.000" zamjenjuju se brojevima: "1.500,00 i 3.000,00".

Članak 16.

U članku 126. stavku 1. brojevl: "1,000.000 i 5,000.000" zamjenjuju se brojevima: "3.000,00 i 15.000,00".

U stavku 2. brojevi: "500.000 i 1,000.000" zamjenjuju se brojevima: "1.500,00 i 3.000,00".

Glanak 17.

U članku 127. brojevi: "1,000.000 i 5,000.000" zamjenjuju se brojevima: "3.000,00 i 15.000,00".

Članak 18.

U članku 128. brojevi: "500.000 i 2,500.000" zamjenjuju se brojevima: "1.500,00 i 7.500,00".

Članak 19.

U članku 129. brojevi: "1,000.000 i 5,000.000" zamjenjuju se brojevima: "3.000,00 i 15.000,00".

Članak 20.

U članku 130. stavku 1. brojevi: "1,000.000 i 5,000.000" zamjenjuju se brojevima: "3.000,00 i 15.000,00".

U stavku 2. brojevi: "500.000 i 1,000.000" zamjenjuju se brojevima: "1.500,00 i 3.000,00".

Članak 21.

U članku 131. brojevi: "300.000 i 1,000.000" zamjenjuju se brojevima: "900,00 i 3.000,00".

Članak 22.

U članku 132. brojevi: "300.000 i 1,000.000" zamjenjuju se brojevima: "900,00 i 3.000,00".

Člaikak 23.

U članku 133. stavku 1. brojevi: "1,000.000 i 5,000.000" zamjenjuju se brojevima: "3.000,00 i 15.000,00".

U stavku 2. brojevi: "100.000 i 500.000" zamjenjuju se brojevima: "300,00 i 1.500,00".

Članak 24.

U članku 145. stavak 3. mijenja se i gIasi:

"Postupak u kojem je donesena odluka po građevinsko-urbanističkom inspektoru prema Zakonu o izgradnji objekata ("Narodne novine", br. 52/81 i 42/86) nastavit će se prema odredbama ovoga zakona, ukoliko posebnim zakonom nije drugačije određeno".

Članak 25.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 361-01/91-01/05

Zagreb, 26. lipnja 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVA'TSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.