Zakoni i propisi - Pravni savjeti 34 16.07.1991 Pravilnik o sadržaju godišnjeg plana istraživanja, postupku ishođenja odobrenja za istraživanje te sadržaju izvješća o izvršenim istraživanjima mineralnih sirovina
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO ENERGETIKE I INDUSTRIJE

Na temelju članka 29. Zakona o rudarstvu ("Narodne novine", br. 27/91) te članka 91. Zakona o upravi ("Narodne novine", br. 16/78, 50/79, 29/85, 48/85, 41/90 i 47/90) ministar energetike i industrije donosi

PRAVILNIK

o sadržaju godišnjeg plana istraživanja, postupku ishođenja odobrenja za istraživanje te sadržaju izvješća o izvršenim istraživanjima mineralnih sirovina

I. GODIŠNJI PLAN ISTRAŽNIH RADOVA

Članak 1.

Rudarsko poduzeće i samostalni poduzetnik koji eksploatiraju mineralne sirovine dužni su najkasnije do 15. ožujka izraditi godišnji plan istraživanja mineralnih sirovina po istražnim prostorima i eksploatacionim poljima i dostaviti ga organu uprave nadležnom za poslove rudarstva.

Članak 2.

U godišnjem planu istraživanja mineralnih sirovina treba posebno navesti:

- mineralnu sirovinu koja se planira istraživati;

- iznos financijskih sredstava koja će se izdvojiti za istraživanje mineralnih sirovina na osnovi odredbe članka 13. stavka 2. Zakona o rudarstvu;

- iznos financijskih sredstava koja će se osigurati iz drugih izvora i utrošiti u istraživanje mineralnih sirovina;

- lokalitete u istražnim prostorima i eksploatacionim poljima na kojima će se obavljati istraživanje mineralnih sirovina;

- podrobni opis (po vrsti, obimu i lokalitetima) planiranih istražnih radova.

II. ODOBRENJE ZA ISTRAŽlVANJE

Članak 3.

Odobrenje za istraživanje mineralnih sirovina izdaje organ uprave nadležan za poslove rudarstva na osnovi podnesenog zahtjeva.

Članak 4.

U zahtjevu za odobrenje istraživanja mineralnih sirovina potrebno je navesti:

- mineralnu sirovinu koja se namjerava istraživati;

- geografski položaj, veličina i naziv istražnog prostora;

- program istražnih radova po vrsti i obimu sa troškovnikom te detaljni plan radova koji će se izvesti u prvoj godini istraživanja;

- stručne radnike i opremu s kojom će podnositelj zahtjeva izvesti rudarske istražne radove;

- iznos potrebnih financijskih sredstava za izvođenje planiranih istražnih radova te način njihovog osiguranja.

Zahtjevu za izdavanje odobrenja potrebno je priložiti:

- izvod iz sudskog registra odnosno izvod iz registra radnji iz kojeg je vidljivo da je podnositelj zahtjeva registriran za izvođenje rudarskih istražnih radova, odnosno za eksploataciju mineralnih sirovina;

- tri primjerka topografske karte šireg područja istraživanja mjerila 1: 25.000 (ili većeg) s ucrtanim istražnim prostorom i navedenim koordinatama vršnih točaka kojima je istražni prostor jednoznačno određen;

- geološku ili drugu dokumentaciju o mogućnosti postojanja mineralne sirovine u istražnom prostoru;

- mišljenje općinskog organa za poslove rudarstva o opravdanosti istraživanja mineralne sirovine s obzirom na gospodarske i prostorne planove općine.

Članak 5.

Prije izdavanja odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina organ uprave nadležan za poslove rudarstva kome je podnesen zahtjev za izdavanje odobrenja održat će javnu raspravu.

O održavanju javne rasprave obavještavaju se organi i poduzeća koja gospodare ili imaju na zatraženom istražnom prostoru svoje objekte, a kad se radi o izdavanju odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina iz članka 3. točke 1. do 6. Zakona o rudarstvu o održavanju javne rasprave obavještava se i organ uprave nadležan za poslove rudarstva one općine na čijem će se području obavljati istraživanje.

Općinski organ uprave nadležan za poslove rudarstva izvjesit će zaključak o održavanju javne rasprave na oglasnoj ploči općine.

Članak 6.

Na javnoj raspravi razmotrit će se svi podneseni zahtjevi za odobrenje istraživanja, na zatraženom istražnom prostoru, koji budu izrađeni u skladu s odredbom članka 4. ovoga pravilnika.

Članak 7.

O predmetu javne rasprave vodi se zapisnik.

Predstavnici organa ili poduzeća koja gospodare ili imaju na zatraženom istražnom prostoru svoje objekte sudjeluju u određivanju uvjeta odnosno ograničenja uz koja se mogu istraživati mineralne sirovine.

Ako predstavnik organa ili poduzeća iz stavka 2. ovoga članka nije u mogućnosti na javnoj raspravi odrediti uvjete ili ograničenja, dužan ih je dostaviti u pisanom obliku sazivaču rasprave u roku 15 dana.

Zapisnik sa javne rasprave pohranjuje se u zbirci isprava koja se zasniva za predmetni istražni prostor.

Članak 8.

Ako zahtjev za izdavanje odobrenja za istraživanje iste mineralne sirovine na istom prostoru za istraživanje podnesu dva ili više rudarskih poduzeća ili samostalna poduzetnika odobrenje će se izdati onom poduzeću ili samostalom poduzetniku za koga se ocijeni da osigurava uspješnije istraživanje.

Ako zahtjev za izdavanje odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina, na prostorima za istraživanje koji graniče s njihovim eksploatacionim poljem, podnese rudarsko poduzeće ili samostalni poduzetnik radi obnavljanja i održavanja rezervi tih sirovina, odobrenje će se izdati tom rudarskom poduzeću odnosno samostalnom poduzetniku.

Članak 9.

Ako se zahtjev za izdavanje odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina na određenom prostoru odnosi na mineralne sirovine koje su od većeg općeg interesa od mineralnih sirovina za koje je već izdano odobrenje za istraživanje, Ministarstvo energetike i industrije može rješenjem odrediti da poduzeće ili samostalni poduzetnik koji su ranije dobili odobrenje za istraživanje, obustave radove na tom istražnom prostoru, ako se ta istraživanja ne mogu istodobno nesmetano obavljati.

Smatrat će se da su određene mineralne sirovine od većeg općeg interesa ako u Republici Hrvatskoj postoji nedostatak tih sirovina, ako je njihova gospodarska korist znatno veća od gospodarske koristi mineralnih sirovina za koje je već izdano odobrenje za istraživanje ili ako u pogledu tih sirovina postoje potrebe zbog obrane zemlje.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka poduzeće ili samostalni poduzetnik koji je dobio odobrenje za istraživanje, dužan je poduzeću odnosno samostalnom poduzetniku, koji je morao obustaviti radove, naknaditi svrhovito uložena sredstva u istražne radove.

Ako ne dođe do sporazuma o naknadi iz stavka 3. ovoga članka, poduzeće odnosno samostalni poduzetnik koji je morao obustaviti radove može podnijeti tužbu nadležnom sudu radi naknade.

Članak 10.

Odobrenje za istraživanje može se izdati i na prostoru za koji je odobreno eksploataciono polje, ako se istraživanje odnosi na mineralne sirovine koje se ne eksploatiraju i ako se istražnim radovima neće ometati radovi na eksploataciji.

Članak 11.

Za isti istražni prostor mogu se izdati dva ili više odobrenja za istraživanje ako se odnose na različite mineralne sirovine i ako na tom prostoru postoji mogućnost nesmetanog istraživanja za dva ili više rudarska poduzeća ili samostalna poduzetnika.

Poduzeća ili samostalni poduzetnici koji izvode istražne radove na istom istražnom prostoru usklađuju svoje radove međusobnim dogovorom.

Ako ne dođe do dogovora, rudarsko poduzeće ili samostalni poduzetnik koji je kasnije dobio odobrenje za istraživanje dužan je do konačnog rješenja Ministarstva energetike i industrije svoje radove izvoditi tako da ne ometa radove rudarskom poduzeću ili samostalnom poduzetniku koji je prije dobio odobrenje.

Članak 12.

Rješenje kojim se odobrava istraživanje mineralnih sirovina sadrži:

- tvrtku rudarskog poduzeća odnosno ime samostalnog poduzetnika kojemu je odobreno istraživanje;

- mineralnu sirovinu koja će se istraživati;

- naziv istražnog prostora;

- granice i veličinu istražnog prostora;

- najmanji opseg i vrstu istražnih radova koje se mora izraditi;

- količinu mineralnih sirovina koje se mogu vaditi radi tehnoloških ispitivanja i utvrđivanja uvjeta eksploatacije;

- uvjete i ograničenja kojih se mora nositelj prava istraživanja pridržavati pri izvođenju istražnih radova;

- dan do kojeg se mora započeti s istraživanjem;

- rok važenja odobrenja;

- naziv organa i poduzeća kojima se mora prijaviti početak radova na istraživanju;

- rokove za podnošenje izvješća o istraživanju.

Članak 13.

Odobrenje za istraživanje na pojedinom istražnom prostoru daje se na rok od najviše tri godine.

U slučaju razloga "više sile" važenje odobrenja za istraživanje može se produžiti još za godinu dana.

Članak 14.

Po isteku roka iz članka 13. ovoga pravilnika, ako nisu izvršeni planirani istražni radovi, nositelj odobrenja za istraživanje gubi pravo istraživanja na tom istražnom prostoru u naredne dvije godine.

Članak 15.

Veličina istražnog prostora određuje se prema:

- opsegu planiranih istražnih radova na osnovi kojih se mogu utvrditi rezerve mineralne sirovine najmanje C kategorije;

- iznosu raspoloživih financijskih sredstava;

- obavezi da se planirani istražni radovi izvrše najkasnije u roku iz članka 13. stavka 1. ovoga pravilnika.

Članak 16.

Na istražnom prostoru na kojem je raniji nositelj odobrenja izgubio pravo istraživanja može se odobriti istraživanje iste mineralne sirovine drugom rudarskom poduzeću ili samostalnom poduzetniku.

Rudarsko poduzeće ili samostalni poduzetnik koji je kasnije dobio odobrenje za istraživanje dužan je nadoknaditi svrhovito uložena sredstva u istraživanje rudarskom poduzeću odnosno samostalnom poduzetniku koji je ranije bio nositelj prava istraživanja.

Članak 17.

Nadležni organ uprave za poslove rudarstva odbit će zahtjev za izdavanje odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina:

- ako podnositelj zahtjeva nije registriran za obavljanje istraživanja ili eksploatacije mineralnih sirovina;

- ako podnositelj zahtjeva ne raspolaže potrebnim stručnim radnicima za istraživanje određene mineralne sirovine;

- ako podnositelj zahtjeva ne posjeduje potrebna financijska sredstva za istraživanje;

- ako je drugom rudarskom poduzeću ili samostalnom poduzetniku već izdano odobrenje za istraživanje iste mineralne sirovine na istom istražnom prostoru;

- ako bi se istražnim radovima ometala ili ugrožavala eksploatacija mineralne sirovine na susjednom eksploatacionom polju.

Članak 18.

Troškove održavanja javne rasprave iz članka 2. stavka 1. ovoga pravilnika snosi podnositelj zahtjeva za odobrenje istraživanja.

Pozvani učesnici javne rasprave imaju pravo naknade stvarnih troškova boravka i putnih troškova javnim prijevoznim sredstvom na mjesto održavanja rasprave.

Troškove iz stavka 2. ovoga članka dužan je podmiriti podnositelj zahtjeva za odobrenje istraživanja najkasnije na dan održavanja rasprave.

III. IZVJEŠĆE O IZVRŠENIM ISTRAŽNIM RADOVIMA

Članak 19.

Rudarsko poduzeće i samostalni poduzetnik dužni su najkasnije do 15. veljače dostaviti organu uprave nadležnom za poslove rudarstva izvješće o izvršenim istražnim radovima u prethodnoj godini.

Izvješće iz stavka 1. ovoga članka podnosi se za svaki istražni prostor i eksploataciono polje posebno.

Članak 20.

U izvješću iz članka 19. ovoga pravilnika potrebno je navesti:

- izvršene istražne radove sa naznačenim njihovim položajem na karti pogodnog mjerila;

- iznos uloženih financijskih sredstava u istražne radove;

- vrijednost vlastitih radova i usluga izvedenih za potrebe istraživanja mineralne sirovine;

- kratak pregled rezultata istraživanja i zaključak o svrhovitosti daljnjih istraživanja;

- podrobno obrazloženje u slučaju da su po opsegu izvedeni manji istražni radovi od utvrđenih u odobrenju za istraživanje.

Članak 21.

Po završetku istraživanja na odobrenom istražnom prostoru ili proteka roka iz članka 13. ovoga pravilnika izrađuje se završno izvješće o istraživanju.

Završno izvješće treba sadržavati:

- podrobni opis svih izvršenih istražnih radova naznačenih na topografskoj karti mjerila 1:5000 ili većeg;

- karakteristike ležišta mineralnih sirovina i pratećih stijena;

- kvalitetu (kakvoću) korisne mineralne sirovine sa kemijskim, fizikalnim ili drugim analizama te podacima o eventualno izvršenim tehnološkim ispitivanjima;

- podatke o količini izvađene mineralne sirovine upotrebljene za tehnološke probe i utvrđivanja uvjeta eksploatacije;

- količinu pronađenih rezervi mineralne sirovine po klasama i kategorijama;

- prikaz ukupno utrošenih financijskih sredstava;

- zaključak iz kojeg su vidljive dalje namjere i postupci u svezi s izvršenim istražnim radovima.

Članak 22.

Prihvaćena dokumentacija, po komisiji za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina, evidentira se i smatra završnim izvješćem iz članka 19 ovoga pravilnika.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Općinski organ uprave nadležan za poslove rudarstva dužan je primjerak rješenja kojim je odobrio istraživanje mineralnih sirovina iz članka 3. točke 4. samostalnom poduzetniku i mineralnih sirovina iz članka 3. točke 7. Zakona o rudarstvu, dostaviti Ministarstvu energetike i industrije.

Članak 24.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 310-01/91-03/33

Urbroj: 526-01-91-02

Zagreb, 2. srpnja 1991.

Ministar energetike i industrije

prof. dr. Božo Udovičić, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.