Zakoni i propisi - Pravni savjeti 34 16.07.1991 Statut Hrvatskoga fonda za ravoj
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKI FOND ZA RAZVOJ

Na osnovi članka 12. Zakona o Hrvatskom fondu za razvoj ("Narodne novine", br. 18/90, 42/90 i 19/91), Upravni odbor Hrvatskoga fonda za razvoj, na sjednici održanoj 5. lipnja 1991. godine uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, 14. lipnja 1991. godine donosi

STATUT

Hrvatskoga fonda za ravoj

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom utvrđuju se ustrojstvo i način poslovanja Hrvatskoga fonda za razvoj (u daljnjem tekstu: Fond), djelokrug rada, način odlučivanja i odgovornost organa Fonda, donošenje financijskog plana i završnog računa, prava i obveze organa Fonda koji su od interesa za ostvarivanje Zakonom utvrđenih zadataka Fonda, poslovi i zadaci stručne službe Fonda, te poslovi koji se mogu povjeriti drugim subjektima.

Članak 2.

Fond je osnovan Zakonom o Hrvatskom fondu za razvoj ("Narodne novine", br. 18/90, 42/90 i 19/91).

Članak 3.

Naziv Fonda je:

"Hrvatski fond za razvoj".

Sjedište Fonda je u Zagrebu.

Članak 4.

Fond je pravna osoba s pravima, obvezama i odgovornostima utvrđenima Zakonom o Hrvatskom fondu za razvoj, drugim propisima i ovim Statutom.

Fond je odgovoran za obveze koje proistječu iz njegovog poslovanja.

Nad Fondom se ne provodi stečajni postupak.

Članak 5.

Fond ima žiro-račun kod Službe društvenog knjigovodstva u Zagrebu.

Članak 6.

Fond ima pečat i žig. U njima je upisan naziv društveno-političke zajednice i sjedište Fonda.

Organizacijska jedinica raspolaže štambiljem. Štambilj je četvrtastog oblika i na njemu je upisan naziv Fonda i odgovarajuće organizacijske jedinice.

Članak 7.

Fond za svoj rad odgovara Vladi Republike Hrvatske.

II. POSLOVI I ZADACI FONDA

Članak 8.

Hrvatski fond za razvoj osnovan je za financiranje ili sufinanciranje programa restrukturiranja postojećih i osnivanje novih poduzeća, financiranje ili sufinanciranje razvojnih programa i razvoj privredno nedovoljno razvijenih krajeva.

Članak 9.

Radi ostvarivanja zadataka iz prethodnoga članka, a s ciljem poticanja i provođenja vlasničkog, proizvodnog i financijskog restrukturiranja privrede, Fond obavlja osobito ove poslove:

(1) (su)financiranje programa restrukturiranja postojećih i osnivanje novih poduzeća, te (su)financiranje razvojnih programa;

(2) sudjelovanje u postupku sanacije i pretvorbe društvenih podazeća i banaka;

(3) raspolaganje prenesenim dionicama i novčanim sredstvima od prodaje poduzeća ili dijela poduzeća, u skladu sa zakonom;

(4) provođenje razvojnih ciljeva utvrđene gospodarske politike, osobito politike ravnomjernijeg regionalnog razvoja a zajedno s tim i politike razvoja privredno nedovoljno razvijenih krajeva Republike i krajeva sa specifičnim razvojnim problemima (osobito jadranskih otoka);

(5) poticanje razvoja tržišta kapitala;

(6) sudjelovanje u provođenju reprivatizacije državne imovine.

Fond obavlja i druge poslove koji su u njegovom djelokrugu a doprinose ostvarivanju programa restrukturiraja privrede Republike Hrvatske uključujući i iniciranje i predlaganje Vladi Republike Hrvatske pokretanje postupka izmjena ili donošenje novih zakonskih rješenja za pospješivanje procesa restrukturiranja privrede kao i predlaganje određenih mjera tekuće gospodarske politike.

O ostvarivanju zadataka i poslova iz stavka 1. ovoga članka, Fond je dužan najmanje dva puta godišnje izvješćivati Vladu Republike Hrvatske.

Članak 10.

Na temelju članka 3. Zakona o Hrvatskom fondu za razvoj, sredstva Fonda vode se kroz dva izdvojena računa, koji se vode knjigovodstveno razdvojeno.

Preko prvog izdvojenog računa, koji se naziva investicijski račun, ostvaruju se sredstva Fonda po osnovi:

- namjenskih dotacija iz proračuna Republike,

- sredstava Republike koja se osiguravaju po posebnim propisima,

- sredstava ostvarenih izdavanjem i prodajom vrijednosnih papira Fonda, te prihoda ostvarenih vlastitim poslovanjem,

- prenesenih udjela, odnosno dionica društava koja u postupku pretvorbe nisu prodana, odnosno uplaćena,

- 5% sredstava dobiti društva u kojima Fond ima dionice ili udjele,

- sredstava ostvarenih davanjem u zakup društava,

- inozemnih kredita i

- drugih izvora.

Preko drugog izdvojenog računa, koji se naziva privatizacijski račun, ostvaruju se sredstva Fonda po osnovi:

- sredstava ostvarenih prodajom društvenih poduzeća ili dijela društvenih poduzeća,

- sredstava ostvarenih prodajom dionica, odnosno udjela koje ima Fond u društvu,

- 95% pripadajuće dobiti društva u kojem Fond ima dionice,

- sredstava koja se prenesu Fondu iz ostatka likvidacijske ili stečajne mase, u slučaju likvidacije ili stečaja poduzeća.

Članak 11.

S ciljem pribavljanja dodatnih sredstava za investicijski račun, Fond, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, može poduzimati dodatne radnje za osiguranje sredstava:

- prikupljanje sredstava putem obveznog zajma za određene namjene, po osnovi kojeg bi uplatioci sredstava stjecali dioničarska prava,

- uzimanje kredita od strane Fonda preko banaka, osiguravajućih društava ili drugih financijskih institucija,

- preuzimanje kredita Svjetske banke i drugih financijskih institucija iz inozemstva,

- emisiju obveznica uz obvezan otkup od strane Republike nakon određenog vremena,

- emisiju blagajničkih zapisa,

- organiziranja posebne lutrije i sl.

Članak 12.

Uz suglasnost Vlade Republihe Hrvatske Fond može zajedno s bankama iz Republike, osiguravajućim društvima i drugim zainteresiranim subjektima, osnivati u inozemstvu zajednička mješovita financijska društva, radi prikupljanja inozemnog kapitala i njegova usmjeravanja u razvojne programe Republike.

III. KORIŠTENJE SREDSTAVA

Članak 13.

Sredstva iz stavka 2. članka 10, članka 11. i 12. ovoga Statuta, Fond koristi za financiranje ili sufinanciranje razvojnih programa, otkup vrijednosnih papira i za duga trajna ulaganja u programe restrukturiranja postojećih i osnivanje novih poduzeća, te za otplatu obveza po kreditima, odnosno otkup duga poduzeća.

U svrhu ostvarivanja odredbi stavka 1. ovoga članka, Fond može sredstva koristiti za otkup vrijednosnih papira i za druga trajna ulaganja u banke.

Članak 14.

Sredstva iz stavka 3. članka 10. ovoga Statuta, Fond koristi za financiranje razvojnih programa koji su sastavni dio pretvorbe društvenih poduzeća, te za druge namjene, u skladu s odredbama Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća.

Članak 15.

Usmjeravanje sredstava iz članka 13. i 14. ovoga Statuta, Fond vrši putem:

(a) kreditnog financiranja, i

(b) nekreditnog financiranja.

Privremeno neiskorištena sredstva iz članka 10. ovoga Statuta, Fond može kratkoročno plasirati na tržištu novca, radi očuvanja njihove realne vrijednosti i ostvarivanje prinosa.

Kreditno i nekreditno financiranje uređuje se posebnim aktima Fonda.

Članak 16.

S ciljem očuvanja sredstava Fonda i osiguravanja urednog izvršavanja njegovih obveza po odobrenim sredstvima kao i urednog vraćanja sredstava koja su Fondu stavljena na raspolaganje, svi plasmani Fonda moraju biti pokriveni instrumentima garancije (naplative bankarske garancije, hipoteka na imovinu, osiguranje kredita kod osiguravajućeg zavoda i sl.).

Članak 17.

Pravne i fizičke osobe koje se kandidiraju za ulaganja sredstava po članku 13. ovoga Statuta, moraju izraditi i dostaviti razvojni ili investicijski program i ocjenu tog programa od poslovne banke.

Fond može tražiti da se o pojedinim programima iz stavka 1. ovoga članka očituje mjerodavno ministarstvo.

Članak 18.

Poduzeća koja se kandidiraju za ulaganja po osnovi sredstava Fonda iz članka 14. ovoga Statuta, moraju izraditi i dostaviti razvojni ili investicijski program i ocjenu tog programa od Agencije za restrukturiranje i razvoj.

Članak 19.

Programi iz članka 17. ovoga Statuta, moraju biti izrađeni prema Zajedničkoj metodologiji za ocjenjivanje društvene i ekonomske opravdanosti investicije, i efikasnosti investiranja u SFRJ ("Službeni list SFRJ", br. 50/87) i ispunjavati kriterije iz zajedničke metodologije.

Prednost u sufinanciranju programa sredstvima Fonda imat će programi koji osiguravaju: veću slopu dobiti, veći neto devizni priljev, veće sudioništvo suulagača, veći broj novih produktivnih radnih mjesta, veče smanjenje potrošnje sirovina i energije po jedinici proizvoda, doprinose bržem razvoju privredno nedovoljno razvijenih krajeva i krajeva sa specifičnim razvojnim problemima, a koji su definirani u razvojnim dokumentima Republike, te doprinose zaštiti čovjekove okoline.

U svezi s programima iz članka 17, 18. i 19. ovoga Statuta, Fond će posebnim aktom preciznije razraditi i definirati uvjete i način korištenja sredstava.

IV. KRITERIJI PLASMANA SREDSTAVA

Članak 20.

Fond plasira sredstva isključivo po kriteriju profitabilnosti i sigurnosti.

Sredstva Fonda se plasiraju, odnosno koriste, prvenstveno za poticanje proizvodnog investiranja, s naglaskom na razvoju malih i srednjih poduzeća.

Sredstva za sufinanciranje razvojnih programa odobravaju se u pravilu samo poduzećima s poznatim vlasnikom, te ocijenjenim bonitetom zajmotražioca.

Članak 21.

S ciljem stvaranja preduvjeta za ravnomjerniji regionalni razvoj, Fond će sufinancirati programe infrastrukture lokalnog odnosno regionalnog značenja na područjima koja imaju status nedovoljno razvijenih krajeva kao i krajeva sa specifičnim razvojnim problemima (u prvom redu jadranskih otoka).

Iznimno, Fond će sufinancirati programe infrastrukture i u drugim područjima Republike ako su Fondu za te namjene osigurana posebna sredstva.

Članak 22.

Sufinanciranje malih projekata, Fond će, u pravilu obavljati preko kreditnih linija, teritorijalno raspodijeljenih.

Aktima Fonda utvrdit će se uvjeti pod kojima će se odobravati krediti iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 23.

U toku investicijskog razdoblja obavljat će se nadzor nad namjenskim korištenjem kredita.

Kad projekt bude radio punim kapacitetom, kontrolirat će se ostvarivanje programom predviđenih učinaka.

Članak 24.

Fond može bespovratnim sredstvima, (su)financirati poduku kadrova, stručno usavršavanje, izradu programa, te istraživačkih projekata i studija, osobito onih koji doprinose bržem razvoju privredno nedovoljno razvijenih krajeva i krajeva sa specifičnim razvojnim problemima.

Članak 25.

Radi ostvarivanja podrške stvaranju samostalnih proizvodnih i uslužnih organizacija s manjim brojem zaposlenih, a koje se razvijaju na osnovi novih tehnologija, što bi istovremeno bilo naglašeno u pristupu poticanju razvoja privredno nedovoljno razvijenih krajeva, neophodno je takvim subjektima osigurati lakši, a za korisnike s nerazvijenih područja i besplatni pristup do informacija i usluga razvojnih, marketinških, konzalting i drugih agencija i institucija. To je potrebno u slučaju kada su te informacije i usluge neophodne za razvoj i poslovanje takvih organizacija s obzirom na brze tehnološke promjene i promjene u potražnji potrošača, a koje promjene ti subjekti nisu u stanju samostalno pratiti.

S ciljem ostvarivanja odredbe stavka 1. ovoga članka, Fond može na ugovornoj osnovi financirati odgovarajuće institucije, koje bi potrebnim informacijama opskrbljivale mala poduzeća i radnje.

V. ZADACI I POSLOVI FONDA VEZANI UZ PROCES PRETVORBE DRUŠTVENIH PODUZEĆA

Članak 26.

U provođenju odredbi Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća Fond će u suradnji s Agencijom Republike Hrvatske za restrukturiranje i razvoj obavljati sljedeće djelatnosti:

- upravljati državnom imovinom po osnovi vlasničkog udjela ili dionica u društvima,

- provoditi sanaciju i restrukturiranje poduzeća,

- osnivati nova poduzeća na osnovi sredstava iz ostatka stečajne ili likvidacijske mase i provoditi njihovo vlasničko restrukturiranje.

U cilju obavljanja djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka, Fond će obavljati:

- vođenje evidencije o priljevu sredstava, po poduzećima, kupcima i područjima, te plasmanima po područjim tako prikupljenih sredstava,

- plasiranje sredstava u razvojne programe koje u procesu pretvorbe vlasništva Agencija ocijeni kao pozitivne,

- zaključivanje ugovora o prodaji poduzeća ili dijela poduzeća, u skladu sa suglasnošću Agencije,

- organiziranje javne licitacije ili prikupljanja ponuda za davanje u zakup društava u kojima Fond ima 2/3 dionica/udjela,

- zaključivanje ugovora o davanju u zakup ili o povjeravanju vođenja poslova društava pravnoj ili fizičkoj osobi,

- prikupljanje i evidentiranje sredstava iz 5% dobiti i vođenje evidencije o veličini udjela o pojedinim poduzećima,

- evidentiranje ulaganja 95% dobiti u društvo i s tim u svezi ocjenjivanje povečanja vrijednosti društva na osnovi čega bi se stjecao određeni broj dionica,

- sudjelovanje u odlučivanju, unutar društava, o statusnim pitanjima, povećanju i smanjenju glavnice društva, i to preko svojeg predstavnika u skupštini društva kojeg u ime Fonda imenuje Agencija,

- revalorizaciju dionica kod obročne otplate,

- prodaju dionica društva,

- praćenje rezultata poslovanja poduzeća kojima je privremeni titular vlasništva Fond i ocjenjivanje vrijednosti poduzeća, odnosno cijene dionice koje se nude na prodaju,

- preuzimanje ostatka likvidacijske i stečajne mase, te na toj osnovi osnivanje novih društava ili ostvarenje odgovarajućih programa, itd.

Članak 27.

Dionice, odnosno vlasnički udjeli, koji u postupku pretvorbe društvenih poduzeća pripadnu Fondu, nemaju karakter konačne vlasničke raspodjele dionica, odnosno udjela, te će Fond sve tako stečene dionice, odnosno udjele, izložiti prodaji koja se javno objavljuje.

Članak 28.

U zavisnosti od postignutih rezultata dioničkog društva nastalog pretvorbom poduzeća, Fond može dionice kojima raspolaže u tom društvu, prodati zaposlenima u društvu, po povlaštenoj cijeni ili povlaštenim uvjetima.

Članak 29.

Fond može, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, dio dionica koje ima u društvu što je zapalo u poteškoće, a te poteškoće nisu uzrokovali zaposleni, prenijeti zaposlenima bez nadoknade, s ciljem stimuliranja zaposlenih da dodatnim angažiranjem izvuku društvo iz poteškoća.

Članak 30.

Fond će polovicu sredstava dobivenih prodajom poduzeća ili dijela poduzeća, te od prodaje dionica ili udjela koje ima u društvu, koristiti za ostvarivanje pozitivno ocijenjenih programa ulaganja na području općine u kojoj je sjedište prodanog poduzeća, odnosno društva čije su dionice ili udio u njemu prodani.

Članak 31.

Ako se poduzeće pretvara u dioničko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću i prenese dionice na Fond, u dijelu koji je utvrđen Zakonom, pored mogućnosti da se ugovorom preuzme obveza da Fond u prodaji dionica prednost daje zaposlenim radnicima u tom društvu, Fond može, uz suglasnost Agencije, vođenje poslova takvoga društva povjeriti domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi, odnosno javnom licitacijom ili prikupljanjem ponuda, dati u zakup.

Članak 32.

U slučaju likvidacije ili stečaja poduzeća, ostatak stečajne ili likvidacijske mase prenosi se Fondu.

Prijenos se obavlja po obavijesti stečajnog suda.

Fond može zatražiti od stečajnog suda da, uz obavijest o prijenosu ostatka stečajne ili likvidacijske mase, dostavi Fondu, osim podataka o onome što se prenosi Fondu, i podatke o tehničko-tehnološkim kapacitetima, dokaze o pravu korištenja nekretnina, eventualne ponude prikupljene u toku stečajnog postupka od zainteresiranih privatnih ili pravnih osoba, prikupljene u tijeku stečajnog postupka, razvojni program poduzeća i ostale podatke kojima raspolaže stečajni upravitelj ili stečajni sud, a koji bi mogli koristiti Fondu u iznalaženju odgovarajućeg rješenja, bilo u smislu ostvarenja pozitivno ocijenjenog programa Agencije, na području na kojem je bilo sjedište poduzeća što je prestalo postojati, bilo omogućavanja osnivanja dioničkog društva ili društva s ograničenom odgovornošćuna odgovarajućem proizvodnom programu.

Samo preuzimanje ostatka stečajne ili likvidacijske mase događa se između Fonda i stečajnog upravitelja neposrednim uvidom u ostatak mase koja se prenosi.

Troškovi čuvanja preuzete imovine do realizacije jednog od predviđenih oblika ustrojstva tog ostatka mase, podmirit će se iz sredstava ostvarenih po tom programu.

VI. FINANCIJSKI PLAN FONDA

Članak 33.

Financijskim planom utvrđuju se prihodi i rashodi Fonda.

Financijski plan se donosi za kalendarsku godinu i to do 31. prosinca prethodne godine, a najkasnije do donošenja proračuna Republike za tu godinu.

Članak 34.

Financijski plan donosi Upravni odbor Fonda a usvaja Vlada Republike Hrvatske.

Financijskim planom posebno će se usklađivati visina ulaganja u pojedine namjene sa sredstvima koja su osigurana za te namjene.

Članak 35.

Zakonitost raspolaganja sredstvima Fonda nadzire direktor Fonda, koji je i naredbodavac za izvršenje financijskog plana.

VII. ZAVRŠNI RAČUN

Članak 36.

O izvršenju financijskog plana, Upravni odbor Fonda donosi završni račun, u skladu sa zakonom.

Članak 37.

Završni račun s izvještajem o poslovanju Fonda, te izvještaj Službe društvenog knjigovodstva o pregledu završnog računa, dostavlja se Vladi Republike Hrvatske na usvajanje.

VII. UPRAVLJANJE I ODLUČIVANJE U FONDU

1. Upravni odbor Fonda

Članak 38.

Organ upravljanja Fonda je Upravni odbor, koji ima predsjednika i šest članova.

Predsjednika i članove Upravnog odbora imenuje Vlada Republike Hrvatske, iz redova priznatih financijskih stručnjaka, na vrijeme od četiri godine i s mogućnošću da budu ponovno imenovani.

Članak 39.

Upravni odbor Fonda:

1. donosi Statut Fonda,

2. donosi godišnje programe rada kojima se utvrđuje poslovna politika i mjere za njezino provođenje, a koje programe rada potvrđuje Vlada Republike Hrvatske,

3. donosi financijski plan i završni račun Fonda, koje usvaja Vlada Republike Hrvatske,

4. utvrđuje izvješća o ostvarivanju zadataka i poslova Fonda i o poslovanju Fonda,

5. dostavlja nadzornom odboru Fonda izvješće o radu Fonda,

6. donosi opće akte kojima se pobliže uređuju pojedina pitanja u svezi s obavljanjem poslova i zadataka Fonda,

7. donosi na prijedlog direktora Fonda, akt o ustrojstvu, načinu rada, broju izvršitelja, strukturi i nazivu izvršitelja u stručnoj službi Fonda,

8. daje suglasnost na izbor rukovodećih radnika Fonda,

9. donosi odluke o:

- visini osobnog dohotka direktora Fonda i rukovodećih radnika Fonda,

- visini dnevnica, putnih troškova u zemlji i inozemstvu,

10. donosi poslovnik o radu Upravnog odbora,

11. odlučuje o drugim pitanjima bitnima za ostvarivanje zakonom utvrđenih djelatnosti Fonda.

Članak 40.

Poslove iz članka 39. ovoga Statuta, Upravni odbor Fonda obavlja na sjednicama.

Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi.

Članak 41.

Predsjednik Upravnog odbora saziva sjednice ovoga odbora, predlaže dnevni red sjednica, predsjedava sjednicama i potpisuje odluke Upravnog odbora.

Predsjednika Upravnog odbora u slučaju njegove spriječenosti ili nenazočnosti zamjenjuje član Upravnog odbora kojeg odredi predsjednik istog odbora.

Članak 42.

Upravni odbor punovažno odlučuje ako je na sjednici nazočno više od polovine ukupnog broja njegovih članova.

Zaključci, odluke i drugi akti donose se većinom glasova svih članova Upravnog odbora.

Članak 43.

Upravni odbor je za svoj rad odgovoran Vladi Republike Hrvatske.

Upravni odbor najmanje dva puta godišnje izvješćuje Vladu o svom radu.

2. Nadzorni odbor

Članak 44.

Nadzorni odbor sastoji se od predsjednika i četiri člana, koje imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske. Članovi Nadzornog odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani.

Za svoj rad Nadzorni odbor je odgovoran Vladi Republike Hrvatske.

Članak 45.

Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.

Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora.

Članak 46.

Odluke Nadzornog odbora donose se većinom glasova članova ovog odbora. Član Nadzornog odbora, koji se ne slaže s odlukom odbora, može izdvojiti svoje mišljenje.

Članak 47.

Nadzorni odbor nadzire poslovanje Fonda.

Nadzorni odbor je dužan:

1) obavljati nadzor nad uporabom materijalnih sredstava, pregledati godišnje izvješće i završni račun Fonda; Upravni odbor Fonda dužan je završni račun s izvješćem o poslovanju Fonda dostaviti Nadzornom odboru najkasnije 30 dana prije održavanja sjednice na kojoj se utvrđuju izvješće i završni račun;

2) utvrditi da li je poslovanje Fonda vođeno uredno i u skladu s propisima;

3) u pisanom obliku obavijestiti Vladu Republike Hrvatske o rezultatima nadzora, upozoravajući na eventualne propuste Upravnog odbora Fonda, direktora Fonda i drugih osoba zaposlenih u Fondu.

Članak 48.

Nadzorni odbor ima pravo tražiti od stručne službe Fonda, a ista je dužna staviti na raspolaganje, sve informacije i dati na uvid sve dokumente potrebne za pregled i kontrolu poslovanja.

Članak 49.

Nadzorni odbor može, s ciljem otklanjanja eventualnih nepravilnosti u poslovanju Fonda, sazvati sjednicu Upravnog odbora Fonda.

3. Direktor

Članak 50.

Fondom rukovodi direktor kojeg imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske.

Direktor Fonda postavlja se na vrijeme od četiri godine i može biti ponovno imenovan.

Direktor može biti razriješen prije isteka mandata, na vlastiti zahtjev ili odlukom Vlade Republike Hrvatske.

Članak 51.

Direktor Fonda:

1. zastupa i predstavlja Fond,

2. vodi poslovanje Fonda,

3. ustrojava pripremanje prijedloga odluka, zaključaka i drugih materijala za sjednice Upravnog odbora,

4. provodi odluke, zaključke i druge akte Upravnog odbora,

5. odgovara za zakonitost rada Fonda, pravilno vođenje materijalnog i financijskog poslovanja,

6. predlaže osnove investicijske politike, programa rada, poslovne politike, te politike ulaganja i prodaje vrijednosnih papira i poduzima mjere za održavanje likvidnosti Fonda,

7. donosi odluke o uzimanju i davanju kredita, te davanju jamstva i garancija, uz suglasnost Upravnog odbora,

8. predlaže ovlaštene osobe koje sudjeluju u upravljanju poduzećem ili bankom čije je vrijednosne papire otkupio Fond ili u koje su u obliku trajnog uloga usmjerena sredstva Fonda,

9. po potrebi osniva radna tijela za stručnu obradu pojedinih pitanja iz djelokruga rada Fonda i određuje njihov sastav,

10. odlučuje o angažiranju domaćih i stranih stručnjaka, institucija i organizacija za obavljanje stručnih, organizacijskih, administrativnih i drugih poslova iz djelokruga rada i poslovanja Fonda,

11. predlaže Upravnom odboru akt o ustrojstvu, načinu rada, broju izvršitelja, strukturi i nazivu izvršitelja u stručnoj službi Fonda, te istom upravlja,

12. imenuje radnike s posebnim ovlastima i odgovornostima, uz suglasnost Upravnog odbora,

13. donosi pojedine odluke o poslovanju Fonda, u skladu sa zakonom i Statutom,

14. izvješćuje Vladu Republike Hrvatske o djelovanju i rezultatima rada Fonda,

15. odobrava putovanja u inozemstvo,

16. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom ili općim aktom Fonda.

Direktor može pismeno ovlastiti pojedine radnike s posebnim ovlastima i odgovornostima za obavljanje određenih poslova. Ovlasti iz stavka 1. moraju sadržavati vrstu poslova, a prema potrebi i rok za koji je ovlast dana odnosno rok u kojem se zadatak mora obaviti.

Članak 52.

Direktora Fonda zamjenjuje pomoćnik direktora sa istim pravima i dužnostima.

Članak 53.

Direktor Fonda odgovoran je za svoj rad Vladi Republike Hrvatske.

Direktor Fonda sudjeluje u radu Upravnog odbora Fonda, bez prava odlučivanja i ukoliko ocijeni da su odluke Upravnog odbora Fonda takve da dovode u pitanje uspješno i zakonito poslovanje Fonda, dužan je o tome obavijestiti Vladu Republike Hrvatske.

4. Radnici s posebnim ovlastima i odgovornostima

Članak 54.

Radnici s posebnim ovlastima i odgovornostima su pomoćnici direktora. Imenuje ih direktor Fonda uz suglasnost Upravnog odbora Fonda.

Pomoćnici direktora postavljaju se na četiri godine i mogu biti ponovno imenovani.

IX. ZASTUPANJE I POTPISIVANJE FONDA

Članak 55.

Fond zastupa i predstavlja direktor.

Fond potpisuje direktor i radnici Fonda s posebnim ovlastima i odgovornostima u skladu s pisanom ovlasti direktora Fonda.

Akte koje donosi Upravni odbor Fonda, potpisuje predsjednik Upravnog odbora.

X. JAVNOST RADA I OBAVJEŠĆIVANJE

Članak 56.

O svom radu Fond i njegovi organi izvješćuju javnost na način koji je u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 57.

Podatke i obavijesti o radu Fonda daje predsjednik Upravnog odbora Fonda i direktor Fonda ili osoba koju odredi direktor Fonda.

XI. POSLOVNA TAJNA

Članak 58.

Upravni odbor Fonda određuje općim aktom i u skladu sa zakonom i drugim propisima, koji se podaci i dokumenti smatraju tajnom, određuje način postupanja s tim podacima i dokumentima, kao i mjere njihove zaštite.

Članak 59.

Radnici Fonda, članovi Upravnog odbora Fonda i članovi Nadzornog odbora Fonda dužni su čuvati poslovnu tajnu, bez obzira na način na koji su je saznali.

Obveza čuvanja poslovne tajne traje i poslije prestanka radnog odnosa u Fondu, odnosno članstva u Upravnom odboru Fonda i Nadzornom odboru Fonda.

U iznimnim slučajevima uz suglasnost direktora Fonda mogu se ovlaštenim organima priopćiti povjerljivi podaci, uz napomenu da se ti podaci imaju čuvati kao poslovna tajna.

XII. DONOŠENJE OPĆIH AKATA FONDA

Članak 60.

U Fondu se donose sljedeći opći akti:

1. Pravilnik o kriterijima i uvjetima za sufinanciranje razvojnih programa,

2. Pravilnik o radnim odnosima,

3. Pravilnik o ustrojstvu i razvrstavanju radnih mjesta,

4. Pravilnik o plaćama,

5. Pravilnik o poslovnoj tajni.

Upravni odbor Fonda može odlučiti da se, prema potrebi, donesu i drugi opći akti.

Opće akte donosi Upravni odbor Fonda, na prijedlog direktora Fonda.

Članak 61.

Opći akti oglašuju se na oglasnoj ploči Fonda.

Članak 62.

Izmjene i dopune općih akata, vrše se na način i po postupku propisanom za njihovo izvršenje.

XIII. PLANIRANJE U FONDU

Članak 63.

Fond posluje na temelju svog srednjoročnog i godišnjeg plana.

Srednjoročnim planom se utvrđuju mogući opseg i oblici pribavljanja sredstava za investiranje u privredni razvoj, globalni opseg i oblici ulaganja sredstava u investicije, prioriteti ulaganja novčanih sredstava, aktivnosti za zajedničko ulaganje novčanih sredstava s drugim bankama radi financiranja investicijskih projekata i zajedničkih programa razvoja.

Godišnjim planom Fonda utvrđuju se mjere i mogućnosti za ostvarivanje ciljeva i zadataka, utvrđenih srednjoročnim planom, polazeći od ocjene uvjeta razvoja u godini za koju se plan donosi.

XIV. OSNIVANJE FINANCIJSKIH I DRUGIH ORGANIZACIJA

Članak 64.

Fond može u zajednici s drugim bankama i financijskim organizacijama osnovati banku iIi drugu financijsku instituciju u zemlji ili inozemstvu.

Radi ostvarivanja širih razvojnih programa, osiguranja većeg iznosa sredstava u zemlji i inozemstvu, te podjele rizika kod većih investicijskih projekata, Fond može zajedno s drugim bankama i financijskim organizacijama iz zemlje i inozemstva osnovati bankovni konzorcij.

Odluku o pristupanju, odnosno osnivanju konzorcija donosi Upravni odbor Fonda, a potvrđuje Vlada Republike Hrvatske, na temelju elaborata o ekonomsko-financijskoj opravdanosti pristupanja, odnosno osnivanja konzorcija.

Fond se može uključivati u poslovna udruženja i druge oblike udruživanja zaključivanjem sporazuma, odnosno ugovora o udruživanju. Odluku o zaključivanju takvog sporazuma donosi Upravni odbor, a potvrđuje Vlada Republike Hrvatske.

XV. OBAVLJANJE STRUČNIH I DRUGIH POSLOVA FONDA

Članak 65.

Za obavljanje stručnih, administrativnih i drugih poslova iz djelokruga Fonda ustrojava se stručna služba Fonda.

Članak 66.

Aktom o unutrašnjem ustrojstvu i razvrstavanju poslova i zadataka utvrđuju se jedinstveni nazivi za skupine poslova i zadataka, jedinstveni zahtjevi u pogledu stručne spreme i drugi uvjeti za njihovo obavljanje, te broj radnika neophodnih za poslovanje Fonda.

Zaposleni u Fondu ostvaruju svoja prava u skladu s propisima o radnim odnosima, odredbama ovoga Statuta i općih akata Fonda.

Članak 67.

Sredstva za rad stručne službe osiguravaju se financijskim planom Fonda.

Članak 68.

Obavljanje pojedinih poslova iz djelokruga rada Fonda mogu se povjeriti bankama i drugim stručnim organizacijama.

Odluku o povjeravanju poslova donosi direktor Fonda koji zaključuje ugovor s bankama ili drugim organizacijama a kojim se uređuju međusobni odnosi, prava i obveze, te način obavljanja tih poslova.

XVI. IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Članak 69.

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta Fonda mogu dati Vlada Republike Hrvatske, Upravni odbor Fonda i direktor Fonda.

Članak 70.

Na osnovi inicijative iz članka 69. ovoga Statuta Upravni odbor Fonda utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna Statuta Fonda i upućuje ga Vladi Republike Hrvatske na prethodnu suglasnost.

Na osnovi suglasnosti iz prethodnog stavka, Upravni odbor donosi izmjene i dopune Statuta Fonda.

XVII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 71.

Tumačenje pojedinih odredbi ovoga Statuta daje Upravni odbor Fonda.

Članak 72.

Ovaj statut stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 302-01/91-01/02

Zagreb, 14. lipnja 1991.

Predsjednik Upravnog odbora Hrvatskog fonda za razvoj

ing. Ivica Gaži, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.