Zakoni i propisi - Pravni savjeti 34 16.07.1991 Odluka o načinu klasificiranja aktive i odgovarajućih izvanbilančnih stavki banaka i drugih financijskih organizacija s gledišta njihove naplativosti
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 4. Zakona o sanaciji i restrukturiranju banaka ("Narodne novine", br. 27/91) i članka 29. stava 1. točke 12. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", br. 55/89 i 9/91), Savjet Narodne banke Hrvatske na svojoj 5. sjednici, održanoj 8. srpnja 1991. godine donio je

ODLUKU

o načinu klasificiranja aktive i odgovarajućih izvanbilančnih stavki banaka i drugih financijskih organizacija s gledišta njihove naplativosti

I.

Ovisno o stupnju naplativosti, aktiva i odgovarajuće izvanbilančne stavke (u nastavku teksta: potraživanja) banaka i drugih finacijskih organizacija (u nastavku teksta: banka) klasificiraju se u kategorije "A", "B", "C", "D" i "E", i to:

1) u kategoriju "A" klasificiraju se potraživanja od subjekata koji uredno namiruju svoje obveze o roku dospijeća i za koje banka ne očekuje probleme u vezi s naplatom;

2) u kategoriju "B" klasificiraju se potraživanja od subjekata koji imaju financijske poteškoće, ali plaćaju sa zakašnjenjem do 60 dana;

3) u kategoriju "C" klasificiraju se potraživanja od subjekata koji plaćaju sa zakašnjenjem od 61 do 180 dana, potraživanja od subjekata koji imaju ozbiljne financijske poteškoće zbog kojih su obavljena reprogramiranja i druge odgode naplate i potraživanja od subjekata za koje je obavljeno plaćanje po izdanim garancijama, avalima i drugim oblicima jamstva;

4) u kategoriju "D" klasificiraju se potraživanja od subjekata koji plaćaju sa zakašnjenjem od 181 do 360 dana, potraživanja od insolventnih i nelikvidnih subjekata, potraživanja od subjekata čiji su vjerovnici otpisali svoja potraživanja prema njima, potraživanja od subjekata koji su se izvansudski nagodili s vjerovnicima, potraživanja od subjekata u sanaciji i potraživanja sa spornom pravnom osnovom;

5) u kategoriju "E" klasificiraju se potraživanja od subjekata koji plaćaju sa zakašnjenjem dužim od 360 dana, potraživanja od subjekata za koje je podnesena prijava nadležnom sudu radi pokretanja postupka prisilne nagodbe odnosno stečaja i potraživanja od subjekata za koje ne postoji odgovarajuća dokumentacija na temelju koje bi se moglo ocijeniti njihovo poslovanje.

II.

Pod potencijalnim gubicima banke, u smislu ove odluke razumijeva se 50% njezinih potraživanja klasificiranih u kategoriju "C", 75% njezinih potraživanja klasificiranih u kategoriju "D" i 100% njezinih potraživanja klasificiranih u kategoriju "E".

III.

Pod aktivom banke, u smislu ove odluke, razumijevaju se svi dospjeli i nedospjeli kratkoročni i dugoročni krediti, plasmani u vrijednosne papire, udružena sredstva, eskontirane mjenice, obračunata kamata, naknada i provizija te potraživanja za isplaćene garancije, avale i druge oblike jamstva.

IV.

Pod odgovarajućim izvanbilančnim stavkama, u smislu ove odluke, razumijevaju se izdane garancije, avali i drugi oblici jamstva po kojima može doći do plaćanja, nepokriveni akreditivi, preuzete neopozive obveze za kreditiranje i odobreni neiskorišteni limiti po okvirnim kreditima.

V.

Pod odgodom roka plaćanja obveza, u smislu ove odluke, ne razumijevaju se odgode koje proizlaze iz refinanciranja odnosno reprogramiranja kredita po osnovi aranžmana sklopljenih s vladinim agencijama zemalja vjerovnika i s inozemnim komercijalnim bankama.

VI.

Banke prate financijsko stanje svojih dužnika i korisnika garancija, avala i drugih oblika jamstva koje izdaje i na temelju njihova financijska stanja klasificiraju svoja potraživanja na način propisan ovom odlukom i o tome, a i o stanju svojih fondova, izvještavaju Narodnu banku Hrvatske na obrascu što će ga Narodna banka Hrvatske propisati svojim uputstvom.

VII.

Izvještaj iz točke VI. ove odluke banke izrađuju tromjesečno, prema stanju posljednjeg dana tromjesečja i dostavljaju ih Narodnoj banci Hrvatske po isteku 10 dana od roka utvrđenog za dostavu periodičnog obračuna odnosno završnog računa.

Prvi izvještaj iz točke VI. ove odluke banke su dužne izraditi prema stanju na dan 30. lipnja 1991. godine.

VIII.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O. Br. 22/91.

Zagreb, 8. srpnja 1991.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Ante Čičin-Šain, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.