Zakoni i propisi - Pravni savjeti 32 26.06.1991 Odluka o osnivanju Savjeta za sigurnost prometa na cestama Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 143. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine". broj 20/90 i 9/91) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 26. lipnja 1991. donijela je:

ODLUKU

o osnivanju Savjeta za sigurnost prometa na cestama Hrvatske

I.

Radi promicanja prometno-preventivnih aktivnosti sigurnosti u prometu i razvijanja prometne kulture sudionika u prometu na cestama. pri Ministarstvu prometa i veza Republike Hrvatske, ovom odlukom osniva se Savjet za sigurnost prometa na cestama Hrvatske (u daljnjem tekstu: Savjet).

II.

Savjet čine predsjednik i šesnaest članova. Predsjedniku Savjeta može se odrediti zamjenik. Savjet ima tajnika. Predsjednik, članovi i tajnik Savjeta imenuju se na četiri godine, a nakon isteka mandata mogu biti ponovno imenovani.

III.

Predsjednik Savjeta predstavlja Savjet. saaziva sjednice i predsjedava im, brine o organizaciji rada i izvršavanju programa rada i odluka Savjeta.

IV.

U okviru Savjeta, za pojedine oblasti sigurnosti u prometu osnivaju se sljedeči odbori:

- Odbor za prometni odgoj djece i osposobljavanje vozača,

- Odbor za prometnu tehniku.

- Odbor za prometnu medicinu i

- Odbor za informiranje i propagandu u prometu.

Predsjednike i članove odbora imenuje Savjet. Odbori pripremaju akte i prethodno razmatraju pojedina pitanja iz oblasti sigurnosti u prometu, koja razmatra Savjet.

V.

Članovima Savjeta i Odbora pripada naknada troškova (dnevnica i putni troškovi) koje imaju u svezi s radom u Savjetu ili odboru pod uvjetima koji se primjenjuju za republičku upravu. Prava i dužnosti iz radnog odnosa tajnik Savjeta ostvaruje u Ministarstvu prometa i veza. Osobni dohodak tajnika Savjeta utvrđuje posebnom Odlukom Vlada Republike Hrvatske.

VI.

Savjet raspravlja o pojedinim pitanjima sigurnosti u prometu na zahtjev Vlade Republike Hrvatske, nadležnih ministarstava ili po vlastitoj inicijativi. Savjet utvrđuje programe preventivnih aktivnosti sigurnosti u prometu i način njihova financiranja. Savjet koordinira aktivnosti sigurnosti u prometu koje u okviru svog djelokruga obavljaju nadležna ministarstva i druge organizacije. Savjet zauzima stavove, daje mišljenje i donosi odluke. O zauzetim stavovima, datim mišljenjima i donesenim odlukama na sjednici Savjeta obavještavaju se organi i organizacije u čijem djelokrugu rada je predmetna djelatnost, odnosno na koje se odnose zauzeti stavovi, mišljenja ili odluke. Ako pojedini organi ili organizacije nisu suglasni sa zauzetim stavom, mišljenjem ili odlukom Savjeta koji su bitni za sigurnost u prometu, Savjet će upoznati Vladu Republike Hrvatske.

VII.

Nadležna ministarstva i druge pravne organizacije iz čije nadležnosti su pitanja koja će se raspravljati na Savjetu dužni su Savjetu osigurati izvješća, podatke, dokumentaciju i potrebnu stručnu pomoć.

VIII.

Savjet-donosi poslovnik o svom radu. Poslovnikom se u skladu sa Zakonom i ovom odlukom, uređuje način rada Savjeta i Odbora.

IX.

Savjet redovito, a najmanje jedanput godišnje izvješćuje o svom radu Vladu Republike Hrvatske.

X.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 340-08/91-01/03

Urbroj : 5030119-91-5

Zagreb, 26. lipnja 1991.

Predsjednik

Jostp Manolić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.