Zakoni i propisi - Pravni savjeti 32 26.06.1991 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o indikacijama, standardima i rokovima trajanja za proteze, ortopedska i druga pomagala
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovi odredbi članka 75. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", broj 12/91 - pročišćeni tekst) i članka 22. Statuta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine". broj 48/90), Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske na 5. sjednici održanoj 27. svibnja 199i. godine, donijela je

PRAVILNIK

o izmjenama i dopunama Pravilnika o indikacijama, standardima i rokovima trajanja za proteze, ortopedska i druga pomagala

Članak 1.

U Pravilniku o indikacijama, standardima i rokovima trajanja za proteze, ortopedska i druga pomagala ("Narodne novine", broj 5/91) u članku 21. točki 14. riječi "aparat za oksigenu terapiju u kući na upotrebu" zamjenjuju se riječima "individualni oksigenator za terapiju na određeno vrijeme upotrebe", a iza riječi "prijedlog" dodaju se riječi liječnika specijalista pulmologa". Točka 19. mijenja se i glasi: " 19. dijagnostičke trake za kontrolu glukoze u krvi (vizuelno očitavanje ili pomoću aparata) te dijagnostičke trake za kontrolu glukoze i acetona u mokraći na prijedlog liječnika specijalista za dijabetes" Iza točke 19. dodaje se nova točka 20. koja glasi: " 20. potrošni materijal za upotrebu individualnog dijalizatora za terapiju u kući kod osiguranika koji boluje od insuficijencije bubrega, na prijedlog odgovarajuće klinike ili odjela organizacije zdravstva, a uz suglasnost ovlaštenog liječnika ili drugog organa Republičkog fonda."

Članak 2.

U članku 25. u točki 1. riječi "i lijevane ispune (inlay)". a u točki 8. iza riječi "zubi", riječi "nadogradnja i ispuni" brišu se. Točka 3. briše se. Iza točke 10, koja postaje točka 9. dodaje se točka 10. koja glasi : "nadogradnje". Dosadašnje točke 4. do 9. postaju točke 3. do 8.

Članak 3.

U članku 26. u točki 3. zagrada i riječi u zgradi brišu se. U točki 6. riječi "zubi", zamjenjuju se riječima "više od tri zuba". Dodaju se dvije nove stavke koje glase: "Fasetirane krunice stavljaju se u gornjoj čeljusti do drugog premolara, a u donjoj ćeljusti do prvog premolara. Protetski rad iz stavke 1. točke 6. ovog članka odobrava ovlaštena osoba Republičkog fonda,"

Članak 4.

U članku 28. dosadašnje stavke 2. i 3. zamjenjuju se novim stavkama koje glase: "Ako osiguraniku nedostaju četiri sjekutića, može se staviti nepokretna proteza, kada to raspon i čvrstoća zuba dopušta."

Članak 5.

Naziv točke 3. i članak 29. brišu se.

Članak 6.

U članku 33. alineja 1. mijenja se i glasi: "osiguraniku do završenog redovnog školovanja."

Članak 7.

U nazivu točke 8. riječi "i ispuni" brišu se.

Članak 8. U članku 34. u stavki 1. riječi "ili ispuni" brišu se. U stavki 2. riječi "Nadogradnja ili ispun se ne mogu" zamjenjuju se riječima "Nadogradnja se ne može".

Članak 9.

U članku 38. iza riječi "ovlaštene". daljnji tekst zamjenjuje se riječima "osobe toga fonda."

Članak 10.

U članku 54. u stavki 1. u točki 31. umjesto riječi "365" stavljaju se riječi "do 750", a umjesto riječi "50" stavljaju se riječi "do 100". U toki 32. umjesto riječi "(plivapen - novopen)" stavljaju se riječi."(plivapen I. i plivapen II.)", a iza riječi "godišnje" dodaju se riječi "za svaki aparat". U točki 33. iza zagrade stavljaju se riječi te dijagnostičke trake za kontrolu glukoze u krvi (do 365 kom.)." Točke 41. do 51. zamjenjuju se novim točkama 41. do 46. koje glase : "41. krunice i nepokretne proteze 4 godine za sve grupe 42. krunice i nepokretne proteze od akrilata 2 godine za sve grupe 43. djelomična proteza od akrilata 3 godine za sve grupe 44. djelomična proteza s metalnom bazom 4 godine za sve grupe 45. totalna proteza od akrilata 5 godina za sve grupe 46. ortodontsko sredstvo 10 mjeseci za sve grupe."

Točke 52. do 68. postaju točke 47. do 63.

Članak 11.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 500-01/91-01/362

Urbroj : 338-24-91-1

Zagreb, 27. svibnja 1991.

Predsjednik Skupštine Republičkog fonda

prof. dr. sci. Mate Granić, v. r