Zakoni i propisi - Pravni savjeti 32 26.06.1991 Odluka o izmjeni i dopuni Cjenika zdravstvenih usluga za 1991. godinu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovi članka 111. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju (pročišćeni test - "Narodne novine", broj 12/91) i članka 28. točke 1. Statuta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine", broj 48/90) Izvršni odbor Skupštine Republičkog fonda na osnovi ovlasti Skupštine sa 5. sjednice od 27. svibnja 1991. godine, na 9. sjednici od 20. lipnja 1991. godine, donosi slijedeću

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Cjenika zdravstvenih usluga za 1991. godinu

Članak 1.

Cjenik zdravstvenih usluga za 1991. godinu ("Narodne novine, broj 17/91) (u daljnjem tekstu: Cjenik) utvrđuje se kao privremeni Cjenik do donošenja novog Cjenika na osnovi međunarodne klasifikacije bolesti i nomenklature, a najduže do 30. rujna 1991. godine.

Članak 2.

Cijene zdravstvenih usluga u stacionarnim organizacijama zdravstva za bolničko liječenje utvrđuju se na osnovi cijene bolno-opskrbnog dana u pojedinim strukama i djelatnostima, s time, da se cijena bolno-opskrbnog dana sastoji od stalnih veličina koju sačinjava medicinski rad i smještaj (fiksni elementi) i promjenjivih veličina koje sačinjavaju terapija i dijagnostika (varijabilni elementi) koji se obračunavaju na osnovi stvarno izvršenih usluga pomnoženih sa cijenom usluge.

Osim toga, u visoho diferenciranoj zdravstvenoj zaštiti posebito se mogu obračunavati i skuplji repromaterijali i lijekovi koji prelaze vrijednost od 20 DEM s time, da se moraju dokumentirati uz račun.

Cjenik zdravstvenih usluga stacionarnih organizacija zdravstva, predstavljaju prosječne vrijednosti za sve klinike, odjele i zavode, s time da se cijene pojedinih klinika ili kliničkih odjela povećavaju prema slijedećem kriteriju:

- na kliničkim odjelima povećavaju se cijene medicinskog rada terapije i dijagnostike za 20%.

Članak 3.

Cijene iz Cjenika vrijede za sve zdravstvene zaštite organizacije, bez obzira u kojem dijelu Cjenika se nalaze (od broja šifre 20 050 do 89 487) jer je pojedina zdravstvena usluga ili postupak naveden samo jednom u Cjeniku.

Ako pojedina usluga ili postupak nije utvrden u Cjeniku. potrebno je primjenjivati cijenu sličnog postupka ili usluge.

Sav potrošni ili sanitetski materijal obračunava se posebito samo u slučaju kada je to navedeno u Cjeniku.

Cjenik radioizotopa:

Broj šifre od 76001 do 76149 odnosi se i na EIA metodu.

Cijene utvrđene za zdravstveni odgoj:

Broj šifre od 80070 do 80074 odnosi se i na zdravstveno prosvjećivanje.

Članak 4.

Cijene iz Cjenika primjenjuju se za građane izvan područja SFR Jugoslavije, ako ne pripadaju zemlji s kojom SFR Jugoslavija ima sklopljene međunarodne konvencije, u omjeru 1: 2.

Članak 5.

Cijene novih zdravstvenih usluga i postupaka koje nisu utvrđene u Cjeniku i izmjenama i dopunama Cjenika, utvrdit će naknadno Izvršni odbor Skupštine Republičkog fonda. na osnovi prijedloga izvršenih kalkulacija i obrade stručne grupe Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske i Republičkog fonda zdravstva.

Članak 6.

Izmjene i dopune Cjenika zdravstvenih usluga čine sastavni dio ove odluke.

Članak 7.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. lipnja 1991. godine,

Klasa: 307-03/91-01/45

Urbroj: 338-24-91-1

Zagreb, 20. lipnja 1991.

Predsjednik Izvršnog odbora Skupštine Republičkog fonda

prof. dr. sci Mate Granić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.IZMJENE I DOPUNE CJENIKA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 1991. GODINU

Strana 533. Brišu se stavke 8, 9, 10, 11. i 12. Naputka i obrazloženja Cjenika zdravstvenih usluga organizacija zdravstva za 1991, godinu.

Strana 533. Briše se Popis visokodiferencirane terapije i dijagnostike.

Strana 534 i 535. Mljenja se Cjenik bolno-opskrbnog dana po odjelima i Cijene bolno-opskrbnog dana centara za rehabilitaciju i bolnica za kronične bolesti za 1991. godinu, koji glast:

CJENIK
fiksnih elemenata po odjelima
__________________________________________________________________________
Sifra  Struka Odjel              Med rad.    Pansion Ukupno fiks. ele.
__________________________________________________________________________
20050 Interna
20051 Odjel                   276,00     437,00     713,00
20052 Intenzivna njege         1.495,00    851,00     2.346,00
20053 Postintenzivna njega           334,00     437,00     771,00
20054 Koronarna jedinica            1.495,00    851,00     2.346,00
20055 Postkoronarna jedinica          334,00     437,00     771,00
20056 Interventna gastroenterologija      552,00     713,00     1.265,00
20057 Obrnuta izolacija         552,00     713,00     1.265,00
20058 Dnevna bolnica              184,00     196,00     380,00
20059 Centar za transplantaciju-
koštane moždine             1.495,00    851,00     2.346,00
20060 Nefrologija                276,00     437,00     713,00
20100 Pulmologijai TBC
20101 Odjel                   242,00     80,00      622,00
20102 Intenzivna njega -            1.285,00    748,00     2.013,00
20103 Postintenzivna njega           288,00     380,00     668,00

20150 Infektologija
20151 Odjel odraslih              276,00     437,00     713,00
20152 Odjel dječje               334,00     449,00     783,00
20153 Intenzivna njega
- odrasli                    1.495,00    851,00     2.346,00
20154 Intenzivna njega
- dječja1.                   495,00     851,00     2.346,00
20155 Postintenzivna njega
- odrasli                    334,00     437,00     771,00
20156 Postintenzivna njega
- dječja                        345,00     449,00     794,00
20157 AIDS - Odjel               1.725,00    1.035,00    760,00

20200 Pedijatrija
20201 Odjel                   334,00     449,00     783,00
20202 Intenzivna njega
ugrožene novorođenčadi         1.495,00    851,00     2.346,00
20203 Intenzivna njega
- dječja                        1.495,00    851,00     2.346,00
20204 Postintenzivna njega
- dječja                        345,00     449,00     794,00

20500 Ginekologija
20501 Odjel                   299,00     437,00     736,00
20502 Intenzivna njega
- žene                     1.495,00    851,00     2.346,00
20502 Postintenzivna njega
- žene                     322,00     437,00     759,00
20505 Intenzivna njega
- dječja (novorođenčad)         1.495,00    851,00     2.346,00
20505 Postintenzivna njega
- dječja (novorođenčad)         345,00     449,00     794,00
20550 Neonatologija               253,00     391,00     644,00
20600 Rodilišta             265,00     380,00     645,00

20650 0rtopedija
20651 Odjel                   265,00     414,00     679,00
20652 Intenzivna njega         1.495,00    851,00     2.346,00
20653 Postintenzivna njega           345,00     414,00     759,00

20700 0torinolaringologija
20701 Udjel                   219,00     368,00     587,00
20702 Intenzivna njega         518,00     679,00     1.197,00
20703 Postintenzivna njega           288,00     368,00     656,00
20750 Oftalmologija               207,00     368,00     575,00
20802 Intenzivna njega         1.495,00    851,00     2.346,00
20803 Postintenzivna njega           345,00     426,00     771,00
20804 Posttransplantaciona njega        1,035,00    851,00     1.886,00
20805 Sterilna jedinica         1.035,00    736,00     1.771,00
20850 Rehabilitacija
20851 Odjel-akutni-odrasli           288,00     437,00     725,00
20852 Odjel-akutni-djeca            311,00     437,00     748,00
20250 Dermatovenerolog         219,00     380,00     599,00

28000 Urologija
20801 Odjel                   265,00     426,00     691,00
20300 Neurologija
20301 Odjel                   288,00     414,00     702,00
20302 Intenzivna njega         1.495,00    851,00     2.346,00
20303 Postintenzivna njega           345,00     414,00     759,00

20350 Psihijatrija
20351 Odjel-kronični              230,00     288,00     518,00
20352 Odjel-aktutni               311,00     334,00     645,00
20353 Intenzivna skrb              1.265,00    690,00     1.955,00
20354 Pojačana skrb               345,00     334,00     679,00
20355 Pojačani nadzor          288,00     334,00     622,00
20356 Ovisnosti             311,00     334,00     645,00
20357 Dnevna bolnica              184,00     196,00     380,00
20358 Vikend bolnica              184,00     196,00     180,00
20359 Stanica za otrežnjavanje     345,00     334,00     679,00
20360 Dječji odjel               311,00     334,00     645,00
20361 Autizam              311,00     334,00     645,00
20362 Omladina i školska djeca
- odjel                     299,00     265,00     564,00
20363 Cjelodnevni boravak Školske
djece                      184,00     196,00     380,00

20400 Onkologija
20401 Udjel                   276,00     437,00     713,00
20402 Intenzivna njega         1.495,00    851,00     2.346,00
20403 Postintenzivna njega           334,00     437,00     771,00

20450 Kirurgija
20451 Odjel                   265,00     414,00     679,00
20452 Intenzivna njega         1.495,00    851,00     2.346,00
20453 Postintenzivna njega           345,00     414,00     759,00
20454 Intenzivna njega
-kardiokirurgije                1.898,00    851,00     2.749,00


CIJENE BOLNO-OPSKRBNOG DANA CENTARA ZA REHABILITACIJU I BOLNICA ZA KRONIČNE BOLESTI

20900 Centri za rehabilitaciju
20901 Opća rehabilitacija i fizikalna terapija
- odrasli                            886,00
20902 Opća rehabilitacija i fizikalna terapija
- dječja                                943,00
20903 Neurologija                        1.035,00
20904 Paraplegija - nepokretni bolesnici            1.127,00
20905 Ortopedija - traumatologija                943,00
20906 Kardiovaskularni odjel                  978,00
20950 Bolnice za kronične bolesti
20951 Odjel (pulmologija, alkoholizam, neurologija)       932,00
20952 Intenzivna njega                 2.243,00
20953 Postintenzivna njega                   1.208,00
20954 Odjel - dječji (neurologija, pedijatrija i
rehabilitacija)                         1.070,00
20955 Dnevni stacionar                 886,00

Strana 538. U cjeniku konzilijarno-polikliničkih usluga mijenjaju se slijedeće šifre:

KOD INTERNE
Strana 538. 1. šifra 30033
iza riječi "cikloergometrije". stavlja se zarez i dodaju se slijedeče riječi:.svaki dodatni EKG fakturira se jediničnom cijenom standardnog EKG-a"
Strana 538. 2. šifra 30064
u trećem redu iza rijeći "baterija", dodaju se riječi: "i EKG papir"
Strana 539. 1. šifra 30098
briše se
Strana 540. 4. šifra 30121
u četvrtom redu iza riječi "bateriju", dodaju se riječi: "i papira"

KOD ALERGOLOGIJE
Strana 540. iza šifre 30216
dodaje se nova šifra koja glasi: "30217 Hiposenzibilizacija 37,10"

KOD PEDIJATRIJE
Strana 541. u šifri 30822
mijenja se cijena i iznosi: "610,20"

KOD NEUROPSIHIJATRIJE
Strana 542.
1. u šifri 31024 mijenja se cijena i iznosi: "366,10"
2. u šifri 31025 mijenja se cijena i iznosi: "427,40"
3. u šifri 31028 mijenja se cijena i iznosi: "po satu 610,20".
4. u šifri 31029 mijenja se cijena i iznosi: "po satu 610,20"
5. u šifri 31032mijenja se cijena i iznosi: "305,10"

KOD KLINIČKE PSIHOLOGIJE
Strana 545.
l. šifra 3l083
briše se
2. šifra 31088
briše se
3. šifra 31089
briše se
4. šifra 31091
briše se
5. tekst uz šifru 31092
mijenja se i glasi: "test inteligencije za oligofrene" 

KOD DERMATOVENEROLOGIJE
Strana 546.
1. u šifri 31301 mijenja se cijena i lznosi: "91,50"
2. u šifri 31302 mijenja se cijena i iznosi: "70,00"
3. u šifri 31501 mijenja se cijena i iznosi: "91,50"

KOD HEMODIJALIZE
Strana 547. iza šifre 31707 dodaje se tekst koji glasi: "Cijena filtera za hemodijalizu posebno se obračunava po standardnoj cijeni domaćeg dobavljsča (PLIVA)"

KOD GINEKOLOGIJE
Strana 548. iza šifre 33041
dodaju se nove šifre koje glase:
" 33042 Test penetrecije spermija u cervikalnoj sluzi (S.P.T.) 34,20 i 33043 Priprema spermija zamrzavanjem i odmrzavanjem za umjetnu oplodnju 295,40"

KOD OTORINOLARINGOLOGIJE
Strana 551. iza šifre 35144 dodaje se nova šifra koja glasi: "35145 inhalacija 11,40"

U CJENIKU FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE KOD REHABILITACIJE

Strana 552. iza šifre 36071 dodaju se nove šifre koje glase:
"36072 Magnetoterapija 90,00
36073 Hipobarična terapija vakusakom cijelog tijela 250,00
36074 Hipobarična terapija vakusakom jednog ekstremiteta 80,00
36075 Hipobarična terapija vakusakom dva ekstremiteta 180,00
36076 Hipobarična terapija vakusakom glave 150,00
36077 Fango oblog zgloba 35,00
36078 Fango oblog dva ili više zglobova 70,00"

U CJENIKU LABORATORIJSKIH PRETRAGA KOD KEMIJSKO-LABORATORIJSKIH PRETRAGA
Strana 553. 1. u šifri 40068 mijenja se cijena i iznosi: "93,90"
Strana 556. 2. iza šifre 40328 dodaje se nova šifra koja glasi: "40329 Hemoglobin HbAIC 358,70"

KOD CITOLOŠKIH PRETRAGA
Strana 557.
1. iza šifre 41044 dodaje se nova šifra koja glasi: ' "41045 Hipoosmotski test spermija (H.O.S.) 191,20"
2. u šifri 41542 mijenja se cijena iznosi: "41,80"

Strana 559.
3. iza šifre 42358 dodaju se nove šifre koje glase:
42359 Test makroaglutinacije spermija 469,30
42360 Test mikroaglutinacije spermija 469,30
42361 Doziranje IgG na spermije direk, tnom metodom(dir. M.A.R.) 212,40
42362 Doziranje IgG na spermije indirektnom metodom(inidr. M.A.R.) 212,40"

Strana 559: U Cjeniku bakterioloških, mikoloških, parazitoloških i virusoloških pretraga te dijagnostičkih postupaka mijenjaju se slijedeće šifre :

___________________________________________________________________
Šifra      Naziv                          Cijena
___________________________________________________________________
I. BAKTERIOLOŠKE PRETRAGE
Izrada i pregled obojenih mikroskopskih preparata:
43001 po Gramu                         20
43002 Metilenskim modrilom                       25
43003 po Ziehl - Neelsenu                        25
43004 po Lubinskom                           25
43005 po Fultonu                            25
43006 Auraminom                         25
43007 Karbol fuksionom                     25
43008 Uzimanje ogletka za bakteriološke pretrage
(bris rane ispod zavoja, bris oro ilinazofarinksa,
vaginalni, spojnice, suznog kanala i sl.)                20
43009 Pretraga stolice na salmonele                   55
43010 Pretraga stolice na salmonele i šigele metodom
imunofluorescencije                           150
43011 Pretraga stolice na eteropatogene ešerihije kultivacijom
i metodom munofluorescencije                  150
43013 Pretraga stolice na piokoke                    150
43015 Pretraga stolice na patogene vibrione:
43015 V. Cholerae                            200
43016 Nag-vibrioni                           200
43017 V. Parahaemolyticus sa sbuserotipizacijom V. Cholerae   200
43018 V. fetus-campylobacter                  200
43019 Herrokultura na salmonele                 150
43020 Hemokultura na vibrione                  150
43021 Hemokultura kod septičnih stanja             150
43022 Pretraga stolice na yersinia enterocolitica            180
43023 Bakterlološka pretraga likvora                  180
43024 Bakteriološka pretraga punktata aerobnom kultivacijom   180
43025 Bakteriološka pretraga žući i želučanog ili
duodenalnog soka                            90
43026 Bakteriološka pretraga urina                   90
43027 Pretraga urina na ureaplasma urealyticum         90
43028 Određivanje broja bakterija u 1 ml urina         20
43029 Serološka tipizacija uropatogenih ešerihija            180
43030 Bakteriološka pretraga iskašljaja (osim na m. TBC)        90
43031 Bakteriološka pretraga iskašljaja na mycoplasma
pneumoniae                               90
43032 Pretraga brisa spojnice oka                    60
43033 Pretraga brisa uha (vanjskog zvukovoda)          60
43034 Pretraga brisa upalnih procesa kože                60
43035 Pretraga brisa ždrijela ili nosa na beta-hemolitični
streptokok                               60
43036 Bakteriološka pretraga brisa ždrijela ili nosa          60
43037 Serološka grupacija beta-hemolitičnih streptokoka
po Fulleru                               200
43038 Serološka grupacija streptokoka aglutinacijom na pločicu 200
43039 Serološka tipizacija beta-hemolitžčnih streptokoka
grupe A                             60
43040 Pretraga brisa ždrijela ili nosa na beta-hemolitične
streptokoke grupe A metodom direktne imunofluorescencije        150
43041 Pretraga brisa nazo-farinksa na Neisseria meningitidis      150
43042 Serološka grupacija Neisseria meningitidi         520
43043 Pretraga brisa nazo-farinksa na Neisseria meningitidis
metodom direktne imunofluorescencije              150
43044 Pretraga brisa na corynebacterium diphteriae           150
43045 Određivanje toksičnosti izoliranog soja
Corynebacterxum diphteriae                       180
43046 Bakteriološka pretraga brisa uretre, vagine,
grlića maternice, eksprimata prostate                  55
43048 Pretraga brisa na Neisseria gonorrhoeae ili
Haemophillus ducreyi                          55
43049 Pretraga brisa na Neisseria gonorrhoeae
metodom direktne imunofluorescencije              50
43050 Antibiogram izoliranog soja kvalitativni         25
43051 Antibiogram izoliranog soja kvantitativni (za i antibiotik)    25
43052 Kvantitativno određivanje koncentracije antibiotika
u krvi, likvoru i drugim tjelesnim tekućinama          60
43053 Kvalitativno odredivanje koncentracije antibiotika u likvoru   20
43054 Izrada autovakcine                        100
Biološki pokus na zamorčetu:
43055 Cijena životinje                     250
43056 Određivanje po danu                        20
Biološki pokus na kuniću:
43057 Cijena životinje
43058 Održavanje po danu
Biološki pokus na mišu:
43059 Cijena životinje                     60
43060 Održavanje po danu                        10
43061 Identifikacija bakterijskog soja poznatog roda          55
43062 Identifikacija bakterijskog soja nepoznatog roda     180
43064 Bakteriološka pretraga na mikoplazmu-ureaplazmu      150
43065 Bakteriološka pretraga na anaerobne bakterije uzgojene
u atmosferi dušika 180 43066 Bakteriološka pretraga u
atmosferi CO2                              105
43067 Bakteriološka pretraga Streptococcus agalactiae
(Streptococcus grupe B) 105 43068 Bakteriološka
pretraga na Haemophillus ducreyi                    80
43069 Bakteriološka pretraga na Corynebacterium vaginale        80
43070 Kompletna aglutinacija na salmonele po Widalu       60
43071 VI-test                              80
43072 Aglutinacija na šigele                      30
43073 Aglutinacija na brucelle po Wrightu                30
43074 Aglutinacija na Francisella tularensis ili na druge pasterele   30
43076 Aglutinacija na listeria monocytogenes          30
43077 Aglutinacfja na yersiniae                 30
43078 Antistreptolizinski test (ast)                  35
43079 Antistafilolizinski test (ASTA)                  35
43080 Kvalitativno i kvantitativno određivanje
C-reaktivnog proteina (CRP) metodom hemaglutinacije       55
43081 ANP (Ana-antinuklearna protutijela)                100
Serološke pretrage na infekcioznu mononukleozu:
43082 Paul-Bunell-Davidsohn                   55
43083 Reakcija hemolize po Masonu                    100
43084 Monosticon (mono-test)                  55
43085 Latex test RF (reuma-faktor)                   20
43086 Waaler-Rose reakcija po Heller Schwartz-Schloss
Marinu (modificirana)                          25
43087 Aglutinacija MG-streptokoka                    20
43088 Reakcija vezanja komplemenata (RVK) na rinosklerom    110
43089 Dokazivanje antitijela protiv Neisseria gonorrhoeae
metodom indirektne fluorescencije                    180
43090 Dokazivanje antitijela protiv Neisseria me. ningitidis
metodom hemaglutinacije                     50
43091 Standardne serološke pretrage na lues (VDRL.
War po Kolmeru, Pallida-eakeije i FTA-200)               80
43092 Kratka orijentaciona serološka pretraga na lues
(VDRL. FTA-200)                         60
43093 Dokazivanje antitijela protiv treponema palidum
metodom fndirektne fluorescencije uz apsorpciju
seruma (FTA-ABS)                            180
43094 Aglutinacija na vlastiti soj uropatogene ešerihije        20
43095 Aglutinacija na vlastiti soj V. fetus-campylobactei        20
Alergijski kožni testovi:
43096 Antigenom klebsiella rhinoscleromatis               35
43097 Antigenom brucella SPP                  35
43098 Antigenom pasteurella tularensis             35
43099 Antigenom Francisella tularensis             35
43100 Bacil ducrey-kožni test                  30
43101 Bacil lepre-mikroskopski pregled             25
43102 Test na anti-streptokoknu DNazu-B             110
43103 Test na reumatoidne faktore mikrometodom
pasivne aglutinacije (nosilac eritrociti)                50
43104 Test na reumatoidne faktore mikrometodom
pasivne aglutinacije (nosilac bentonit)                 25
43105 Test na reumatoidne faktore mikrometodom
pasivne aglutinacije (nosilac polistren)                60
43106 FLT-RF (fotometrijski lateks - test na reumatoidne faktore)    150
43107 Waller-Rose test modificiran po Einaudiu         70
43108 Aglutinacija s antigenom Francisella tula-rensis
43109 Aglutinacija-liza na Leptospire (11 antigena)           250
43110 Test na anti-DNA-protutijela                   350
43111 IF metoda dokazivanja sojeva Bacteroides
fragilis                                    180

II. BAKTERIOLOŠKE PRETRAGE NA MYCOBACTER.TUBERCULOS

43201 Bakteriološka pretraga na Mycobacterium tuberculosis   110
43202 Biološki pokus na zamorćetu                    180
43203 Određivanje rezistencije izoliranog šoja M. tuberculosis
na antituberkulotike 220 43204 Identifikacija "Atipičnih"
Mycobacteria                              320
43205 Pretraga stolice na šigele                    25

III. MIKOLOŠKE FRETRAGE

43301 Pretraga različitih ogledaka na uzročnike sistemnih mikoza    100
43302 Aglutinacija na candida albicans             20
43303 Aglutinacija na candida parapsilosis               20
43304 Aglutinacija na criyptococcus neoformans         20
43305 Indirektni test fluorescentnih antitijela ŠITFA)
na candida albicans                           30
43306 Indirektni test fluorescentnih entitijela (TIFA)
na candida parapsilosis                     80
43307 Indirektni test fluorescentnih antitijela (TIFA)
na cryptococcus neoformans                       80
43308 Indirektni test fluorescentnih antitijela (TIFA) na aspergilozu  80
43309 Radijalna imunodifuzija u agar-gelu na candida albicans  110
43310 Radijalna imunodifuzija u agar-gelu na candida parapsilosis    110
43311 Radijalna imunodifuzija u agar-gelu na aspergillus flumigatus   110
43312 Radijalna imunodifuzija na agar-gelu na aspergillus flavus    110
43313 Radijalna imunodifuzija u agar-gelu na aspergillus niger 110
43314 Radijalna imunodifuzija u agar-gelu na aspergillus terreus    110
43315 Radijalna imunodifuzija u agar-gelu na histoplasma
capsulatum                               110
43316 Identifikaqija gljivičnog soja                  55
43317 Imunodifuzija na agar-gelu na aspergilozu         150
43318 Imunodifuzija na agar-gelu na kandidozu          150
Protusmjerna imunoelektroforeza na:
43319 Aspergillus flumigttus                      150
43320 Aspergillus terreus                        150
43321 Aspergillus niger                     150
43322 Aspergillus flavus                        150
43323 Imunodifuzija na agar-gelu na histoplazmozu
(Histoplasma capsulatum)                        150
43325 Enzimski imunosorbentni test (ELISA) na Tocsocara canis  330
43326 Indirektni test fluorescentnih antitijela na ehinokokozu
(TIFA)                                 110
43327 Hemaglutinacija na ehinokokozu              110

IV. PARASITOLOŠKE PRETRAGE

43401 Direktan mikroskopski pregled stolice te različitih
sekreta i ekskreta na parasite u nativnom preparatu           20
Pregled stolice na jajašca crijevnih helmi: nata:
43402 Metodom taloženja                     25
43403 Metodom flotacije                     25
43404 Koprokultura crijevnih nematoda (fulleborn)            25
43405 Koprokultura crijevnih nematoda (Harada-sasa)
43406 Određivanje vrste trakavice čovjeka                25
Pregled tkiva na trihinele:
43407 Mikroskopski (direktno)                  20
43408 Digestijom                            25
43409 Pregled velikog uzorka stolice koncentracijom       60
43410 Uzimanje perianalnog celofanskog otiska          20
43411 Pregled perianalnog celofanskog otiska          20
43412 Pregled stolice na ciste crijevnih protozoa metodom
koncentracije MIFC 25 43413 Kultura crijevnih protozoa na
podlozi Loffler-Simić Kultura trichomonas vaginalis:
43414 Na tekućoj podlozi                        55
43415 Na bifaznoj podlozi                        55
43416 Mikroskopski pregled krvi i punktata na parasite     20
43417 Pretraga na parasite u različitim tjelesnim tekućinama
i sekretima metodom koncentracije                    20
43418 Kultivacija lišmanija                       150
43419 Formol-gel reakcija na kala-azar             20
43420 Antimon-test (chopra) na kala-azar                20
43421 Indirektni test fluorescentnih antitijela na lišmanije      180
43422 Indirektni test fluorescentnih antitijela na
uzročnike malarije                           180
43423 Sabin-feldmanova reakcija na toksoplazmozu (Dye-test)   110
43424 Reakcija vezanja komplemenata na toksoplazmozu      110
43425 Indirektni test fluorescentnih antitijela na toksoplazmozu    180
Izvođenje alergijske kožne reakcije
Cijena alergena za dijagnostiku:
43426 Toksoplazmoza (toksoplasmin)               25
43427 Trihineloza                            25
43428 Fascioloze                            25
43429 Reakcija vezanja komplemenata na ehinokokozu
(Weinberg-Ghedini)                           60
Radijalna imunodifuzija u gelu:
43430 Na trihinelozu                          110
43431 Na fasciolozu                           110
43432 Na cisticerkozu
43433 Na pneumocistozu                     110
Biološki pokus na laboratorijskim životinjama za izolaciju parasita iz različitih uzoraka
43434 Na mišu (10 miševa, cijena životinje i održavanje 30 dana)    550
43435 Na kuniću (1 kunić, cijena životinje i održavanje 30 dana)
43436 Na zamorćetu (1 zamorće, cijena životinje
i održavanje 30 dana)                          850
43437 Na štakoru (1 štakor, cijena životinje i održavanje 30 dana)   750
43438 Test toksičnosti na miševima                   550
43439 Dokazivanje Cryptosporidiuma u stolici          110

V. VIRUSOLOŠKE PRETRAGE

43601 Pretraga na rota viruse - imunoelektroforezom       220
43602 Direktni test fluorescentnih antitijela (DIFA)
za respiratorni sincijalni virus (RSV) iz brisa ždrijela        220
43603 Iz likvora                            220
43604 Iz brisa konjuktiva, brisa ili ispirka ždrijela          220
43605 Iz krusta, ekcidiranog ili postmortalno uzetog tkiva       220
43606 Iz stolice                            220
Izolacija virusa u embrioniranim jajima kokoši:
43607 Iz brisa ili ispirka ždrijela                   250
43608 Iz krvi                              250
43609 Iz krusta ili postmortalno uzetog tkiva              250
Izolacija virusa na miševima:
43610 Iz likvora                            250
43611 Iz stolice                            250
Identifikacija izoliranog virusa:
43612 Serološka                         320
43613 Histološka                            550
43614 Elektronska mikroskopija negativnog kontrastiranja virusa 250
43615 Imunoelektronska mikroskopija negativnog
kontrastiranog virusa                          280
43616 Elektronska mikroskopija negativnog kontrastiranja
virusa sa ultracentrifugiranjem                 280
43617 Imunoelektronska mikroskopija negativnog
kontrastiranoga virusa sa ultracentrifugiranjem         380
43618 Elektronska mikroskopija virusa u kulturi
stanica ili biopsijskom ili autopsijskom materijalu
(metoda ultratankih rezova)                       1500
43619 Kvantitativna obrada sputuma                   180
43620 Rotavirusi u stolici (latex test) - posebno se
zaračunava po tržnoj cijeni 1/30 kita 180 Serološke pretrage (1 serum)
Reakcija vezanja komplemenata:
43701 Influenza A                            110
43702 Influenza B                            110
43703 Aderko                              110
43704 RS                                110
43705 Parainfluenza   110
43706 Parotitis 110
43707 Herpes simplex tip I i tip II                   110
43708 Cytomegalo virus                     110
43709 Krpeljni encefalitis                       110
43710 LMC (Choriomeningitis lymphocit)             110
43711 Polio I                              110
43712 Polio II                             110
43713 Polio III
43714 Echorota                         110
43715 Coxackie                         110
43716 Psitakoza                         110
43717 C-groznica                            110
43718 Mikoplazma                            110
43719 Typhus exanthematicus                   110
43720 Morbili                              110
43721 Typhus murinus                      110
43722 Rubeolla                         110
43723 Herpes II                         110
Inhibicija hemaglutinacije:
43724 Influenza A                            150
43725 Influenza B                            150
43726 Krpeljni encefalitis                       150
43727 Vakcinacija                            150
43728 Reakcija inhibicije hemaglutinacije na rubeolu          150
Ostale serološke pretrage:
43729 Weil Felix                            100
43730 Hladna aglutinacija
Serološke pretrage na mononukleozu-in-fekcioznu:            150
43731 Paul-Bunell - Davidsohn                  150
43732 Reakcija hemolize po Masonu                    150
43733 Test neutralizacije                        220
43734 PPA-test dokazivanja P-fimbria  uropatogenih E colij  100
43735 IF metoda dokazivanja antitijela na Entamoebu hystol.   110
43736 IF metoda dokazivanja antitijela na chlamidie       330
Imunoflorescentne pretrage:
43801 Respiratorni simcicijalni virus u nasofarin gealnom sektoru    330
43802 Krpeljni encefalitis u liquoru                  330
43803 Parotitis u liquoru                        330
43804 Imunoglobulin ukupni naGymegalo virus           330
43805 Imunoglobulini ukupni na Epstein Barrvi          330
43806 Imunoglobulin ukupni na virus krpeljnog encefalitisa       330
43807 IGM i IGG antitijela na cytomegalo virus         330
43808 IGM i IGG antitijela na Epstein Barr virus            330
43809 Parainfluenza tip 1, 2 i 3u nasofaringealnom sekretu       330
43810 Herpes tipa I u liquoru                  330
43811  Imunoglobulin ukupni na virus parotitisa            330
43812  Imunoglobulin ukupni na virus herpesa         330
43813  IGM i IGG asktitijela na virus parotitisa           330
43814  IGM i IGG antitijela na virus herpes tip I           330
43815 Izolacija virusa i njegova serološka identifikacija u
kulturi stanica iz liquora                       720
43816 Iz brisa konjuktive,brisa ili ispirka ždrijela          720
43817 Iz krusta ekscidiranog ili posGmortalno uzetog tkiva       720
43818 Iz stolice ili brisa rektuma                   720

MIKROBIOLOGIJA - OSTALO

43819 Fagotipizacija staphylococcus aureus               110
43820 Fagotipizacija pseudomonas aeruginosa           110

U CJENIKU ENDOKRINOLOŠKIH PRETRAGA KOD DIJABETESA I METABOLISTIČKE BOLESTI

Strana 566. u šifri 44102 iza riječi "C-Peptida",dodaje se tekst "Posebno se po tržnoj cijeni zaračunava:
1/40 KITA INSULINA"

U CJENIKU NEUROKIRURGIJE
Strana 575. šifra 63516 briše se

U CJENIKU RADIOLOŠKIH PRETRAGA SA KONTRASTIMA KOD KOŠTANOG SISTEMA
Strana 589. u šifri 70507 mijenja se cijena i iznosi: "74,10"

U CJENIKU DENTALNE PATOLOGIJE
Strana 602.
1. šifra 80537 briše se
2. šifra 80538 briše se

U OPĆOJ STOMATOLOŠKOJ PROTETICI KOD TERAPEUTSKIH POSTUPAKA,
Strana 603.
iza šifre 80595
iza šifre 80600
iza šifre 80612
iza šifre 80616
iza šifre 80616
dodati slijedeći tekst: "Napomena: stomatološke usluge pod navedenim šiframa snosi sam osiguranik i one ne terete sredstva Republičkog fonda zdravstva"

KOD PARADONTOLOGIJE
Strana 605 iza šifre 80785 dodati slijedeći tekst: "Napomena: navedena stomatološka usluga, ne  tereti sredstva Republičkog fonda zdravstva, jer ju plaća sam osiguranik"

KOD STOMATOLOŠKE PROTETIKE
Strana 606.
iza šifre 80851
iza šifre 80852
iza šifre 80853
iza šifre 80854
iza šifre 80856
iza šifre 80862
iza šifre 80863
iza šifre 80865
iza šifre 80866
iza šifre 80869
iza šifre 80869
dodaje se slijedeći tekst: "Napomena: stomatološke usluge pod navedenim šiframa snosi sam osiguranik i one ne terete sredstva Republičkog fonda zdravstva"

Strana 607.
iza šifre 80873 .
iza šifre 80877
iza šifre 80884
dodaje se slijedeći tekst: "Napomena stomatološke usluge pod navedenim šiframa snosi sam osiguranik i one ne terete sredstva Republičkog fonda zdravstva".