Zakoni i propisi - Pravni savjeti 32 26.06.1991 Pročišćeni tekst Odluke o osnovama za uspostavljanje ugovornog odnosa sa subjektima provođenja zdravstvene zaštite u 1991. godini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovi ovlasti Skupštine Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske iz članka 2. Odluke o izmjeni Odluke o osnovama za uspostavljanje ugovornih odnosa sa subjektima provođenja zdravstvene zaštite, Izvršni odbor Skupštine Republičkog fonda na sjednici održanoj 20. lipnja 1991. godine, utvrdio je pročišćeni tekst Odluke o osnovama za uspostavljanje ugovornog odnosa s subjektima provođenja zdravstvene zaštite u 1991. godini.

Pročišćeni tekst Odluke o osnovama za uspostavljanje ugovornog odnosa sa subjektima provođenja zdravstvene zaštite u 1991. godini, obuhvaća Odluku o osnovama za uspostavljanje ugovornog odnosa sa subjektima provođenja zdravstvene zaštite u 1991. godini, klasa: 430-02/9101/178 od 14. III.1991. godine. kao i njene izmjene i dopune od 27. V. 1991. godine.

ODLUKA

o osnovama za uspostavljanje ugovornog odnosa sa subjektima provođenja zdravstvene zaštite u 1991. godini

(pročiščeni tekst)

Članak 1.

Utvrđuju se osnove za uspostavljanje ugovornog odnosa sa subjektima provođenja zdravstvene zaštite za područje Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske u 1991. godini i to:

1. Za primarnu zdravstvenu zaštitu za područje Ispostave Zagreb :

a) osnovicu predstavlja dogovoreni Program rada za 1990. godinu

b) osnovicu za ugovaranje Programa rada za razdoblje I - III 1991. godine. predstavlja 1/4 izvršenog Programa rada utvrđenog pod 1a),

c) cijena Programa utvrđenog pod 1b), utvrđuje se na osnovi prosječne cijene Programa rada za 1990. godinu, korigirane s faktorom 1,3,

d) cijena Programa za dijagnostičke jedinice u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (Rtg i laboratorijska djelatnost), utvrđuje se na osnovi prosječne cijene Programa rada za 1990. godinu, korigirane s faktorom 1,3,

e) cijena programa za dežurstvo u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, utvrđuje se na jedinstven način kako je to navedeno pod 1d),

f) naknada za polikliničko-konzilijarne zdravstvene usluge koje nisu obuhvačene pod 1d), obavljene u domu zdravlja obračunava se prema vrstama i količini izvršenih usluga te cijenama iz važećeg Cjenika iz 1990. godine do 31.III.1991. godine, a od 1. IV.1991. godine nadalje po Cjeniku zdravstvenih usluga Republičkog fonda (objavljenog u "Narodnim novinama", broj 17/91), i Izmjenama i dopunama Cjenika zdravstvenih usluga za 1991. godinu.

2. Za polikliničko-konzilijarnu i stacioniranu zdravstvenu zaštitu za područje Ispostave Zagreb:

a) osnovicu predstavlja dogovoreni Program rada za 1990. godinu,

b) osnovica utvrđena pod 2a korigira se na više ili manje. prema iskazanom obračunu za 1990. godinu,

c) osnovica za utvrđivanje Programa rada za razdoblje 1.VI 1991. godine. predstavlja polovicu izvršenog Programa utvrdenog pod 2b.

d) prosječna cijena b. o. dana za 1990. godinu, utvrđuje se prema odredbama SAS-a o slobodnoj razmjeni rada zaključenog za 1990. godinu između zdravstvene organizacije i nadležnog SIZ-a

e) cijena b. o. dana za ugovaranje zdravstvene zaštite I - VI, utvrđuje se korekcijom cijena utvrđenih pod 2d), s faktorom 1,3,

f) osnovica programa polikliničko-konzilijarne zdravstvene zaštite za I - VI 1991. godine, utvrđuje se prema izvršenju i obračunu Programa rada za 1990. godinu. na način da se izvršeni program podijeli sa 12, te dobiveni iznos pomnoži sa 6, kako bi se dobila osnovica Programa za razdoblje I - VI 1991. godine,

g) vrijednost programa polikliničko-konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje I - VI, utvrđuje se primjenom osnovice utvrđene pod 2f), korigirana s faktorom 1.3,

h) naknada za usluge stacionarne i polikliničko-konzilijarne zdravstvene zaštite pružene osiguranicima Republičkog fonda izvan područja Ispostave grada, utvrđuje se na osnovi vrste i opsega izvršenih usluga, te cijena iz važećeg Cjenika za 1990. godinu do 31. III. 1991. godine, a poćev od 1. IV.1991. godine prema cijenama iz Cjenika zdravstvenih usluga za 1991. godinu ("Narodne novine", br. 17/91) i Izmjenama i dopunama Cjenika zdravstvenih usluga za 1991. godinu.

3. Za primarnu, polikliničko-konzilijarnu i stacionarnu zdravstvenu zaštitu izvan područja Ispostave Zagreb, za područje Republičkog fonda:

a) osnovica i visina naknade za razdoblje I - III t991. i razdoblje I - IV 1991. godine za zdravstvene organizacije s područja matične ispostave, utvrđuje se na način kako jeto utvrđeno za Ispostavu Zagreb pod točkom od 1a do 1e i točkama od 2a do 2g ovog članka,

b) osnovica i visina naknade za razdoblje I - IV 199t. godine za zdravstvene organizacije, za pružene zdravstvene usluge osiguranicima Republičkog fonda izvan područja matične ispostave, utvrđuje se na način kako je to utvrđeno za Ispostavu Zagreb, pod točkom 1f i toćkom 2h ovog članka.

4. Za primarnu zdravstvenu zaštitu za područje matične ispostave osnovica i visina naknade utvrđuje se za razdoblje od 1. IV. - 31. XII. 1991. godine na način:

a) za primarnu zdravstvenu zaštitu prosječna vrijednost tima opće medicine. gdje na jedan tim dolazi prosječno 1.700 osiguranika, utvrđuje se u iznosu od 672.000,00 dinara godišnje,

b) na osnovi prosječne vrijednosti tima opće medicine utvrdene pod 4a utvrđuje se vrijednost timova za sve djelatnosti primarne zdravstvene zaštite, množenjem prosječne vrijednosti tima opće medicine, koeficijentima razlike vrijednosti ovog tima i kadrovskog normativa timova i materijalnih rashoda za ostale djelatnosti primarne zdravstvene zaštite,

c) vrijednost programa za svaku djelatnost primarne zdravstvene zaštite, utvrđuje se množenjem broja timova s odgovarajućom kalkulativnom vrijednošću tima utvrđenog pod 4b,

d) broj timova utvrđuje se na osnovi broja osiguranika koji su prihvatili liječnike - domova zdravlja, medicinskih centara ili privatne liječnike kao izabrane liječnike. te normativa broja osiguranika na jedan tim, utvrđenog za odgovarajuće djelatnosti primarne zdravstvene zaštite.

5. Za polikliničko-komilijarnu zdravstvenu zaštitu za razdoblje od 1. VII. do 31. XII.1991. godine, a za područje matične ispostave, visina naknase utvrđuje se na način da se izvršene zdravstvene usluge obračunavaju prema vrstama i opsegu usluga po cijenama iz Cjenika zdravstvenih usluga za 1991. godinu ("Narodne novine", br.17/91) i Izmjenama i dopunama Cjenika zdravstvenih usluga za 1991. godinu.

6. Za stacionarnu zdravstvenu zaštitu za područje matične ispostave, visina naknade za razdoblje od 1. VII. do 31. XII.1991. godine za izvršene zdravstvene usluge utvrđuje se na način, da se naknada obračunva na osnovi dogovorenog programa rada za 1991. godinu. kojim će biti utvrđen broj slučajeva prosječno trajanje liječenja i ukupan broj

dana kvantifikacijom po cijeni, b. o. dana iz Cjenika zdravstvenih usluga za 1991. godinu ("Narodne novine", broj 17/91) i Izmjenama i dopunama Cjenika zdravstvenih usluga za 1991. godinu.

7. Za primarnu. polikliničko-konzilijarnu i stacionarnu zdravstvenu zaštttu. za pružene zdravstvene usluge osiguranicima Republičkog fonda zdravstva izvan područja matične ispostave osnovica i visine naknade utvrđuje se na način:

a) za primarnu zdravstvenu zaštitu izvršene zdravstvene usluge obračunavaju se prema količini izvršenih zdravstvenih usluga po cijenama iz Cjenika zdravstvenih usluga za 1991. godinu ("Narodne novine". br.17/91) i Izmjenama i dopunama Cjenika zdravstvenih usluga za 1991. godinu,

b) za polikliničko-konzilijarnu i stacionarnu zdravstvenu zaštitu, izvršene zdravstvene usluge obračunavaju se prema vrstama i količini izvršenih usluga po cijenama iz Cjenika zdravstvenih usluga za 1991. godinu ("Narodne novine". br. 17/91) i Izmjenama i dopunama Cjenika zdravstvenih usluga za 1991. godinu.

8. Za specijalne bolnice i rehabilitacijske centre:

a) u slulčajevima kada je s organizacijom zdravstva za 1990. godinu bio dogovoren program rada za 1991. godinu. utvrđuje se na način utvrđen pod točkom 1. i 2. (polikliničko-konzilijarna i stacionarna zdravstvena zaštita za područje Ispostave Zagreb).

b) u slučajevima kada je organizacija zdravstva iz 1990. godine obračunavala naknadu na osnovi vrsta i količina izvršenih usluga te cijena zdravstvenih usluga naknada za usluge izvršene u 1991. godini, obračunavat će se na osnovi vrsta i količina izvršenih usluga te cijena iz Cjenika zdravstvenih usluga za 1991. godinu ("Narodne novine" br.17/91) i Izmjenama i dopunama Cjenika zdravstvenih usluga za 1991. godinu.

9. Za socijalne ustanove:

a) za 1991. godinu, uspostavlja se ugovorni odnos samo za kućnu njegu do 30. IX 1991. godine i dobrovoljno davanje krvi,

b) osnovu za uspostavljanje ugovornog odnosa predstavlja program rada ponuđen Republičkom fondu za 1991. godinu,

c) vrijednost programa rada utvrđuje se na osnovi broja sati iz ponuđenog programa rada te vrijednosti sata rada i naknade po bočici date krvi dobrovoljnih davalaca.

10. Za specijalne zavode:

a) ugovorni odnosi za t991. godinu. uspostavljaju se na osnovi ponuđenog i prethodno valoriziranog programa rada,

b) vrijednost programa rada utvrđuje se na osnovi prosječne vrijednosti programa rada za 1990. godinu, korigirane s faktorom 1,3.

Članak 2

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1991. godine.

Klasa: 430-02/91-011668

Urbroj : 338-24-91-1

Zagreb, 27. svibnja 1991.

Predsjednik Izvršnog odbora Skupštine Republičkog fonda

prof. dr. sci. Mate Granić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.