Zakoni i propisi - Pravni savjeti 32 26.06.1991 Odluka o načinu korištenja zdravstvene zaštite i drugih prava iz zdravstvenog osiguranja osiguranika s ugroženih područja Republike Hrvatske, te odobrenju troškova na teret udruženih sredstava
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovi odredbi članka 22 Statuta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine". br. 48/90), a na prijedlog Izvršnog odbora od 27. svibnja 1991. godine, Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske, 27. svibnja 1991. godine, donosi

ODLUKU

o načinu korištenja zdravstvene zaštite i drugih prava iz zdravstvenog osiguranja osiguranika s ugroženih područja Republike Hrvatske, te odobrenju troškova na teret udruženih sredstava

Članak 1.

Osiguranici Republičkog fonda zdravstvenog osiguranika i zdravstva Hrvatske (u daljnjemtekstu: Republički fond), izbjeglice s ugroženih područja Republike Hrvatske, ostvarit će zdravstvenu zaštitu i druga prava iz zdravstvenog osiguranja za vrijeme svog izbjeglištva, u mjestu novog boravišta. Sve oblike zdravstvene zaštite, osiguranici iz stavke 1. ovog članka ostvarivat će u najbližoj zdravstvenoj organizaciji, u mjestu boravišta, ako postoje subjekti zdravstva koji takvu zdravstvenu zaštitu mogu pružiti. Zdravstvenu zaštitu iz prethodne stavke, osiguranici iz stavke 1. ostvaruju na način propisan općim aktom Republičkog fonda, s time da funkciju izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite obavlja liječnik doma zdravlja ili medicinskog centra prema dogovoru rukovodioca ispostave i ravnatelja navedene organizacije zdravstva. Privremenu nesposobnost za rad osiguranika iz stavke 1. utvrđuje izabrani liječnik iz stavka 3. ovog članka.

Članak 2.

Ovjerovljenje zdravstvene legitimacije. ako je građanin iz stavke 1. prethodnog članka. izbjeglica s ugroženih područja Republike Hrvatske i ako je osiguranik Republičkog fonda obavlja općinski odbor Crvenog križa, odnosno Odbor Crvenog križa grada Zagreba

Članak 3.

Osiguranici iz stavke 1. članka 1. ove odluke. koji su zaposleni u poduzećima ili drugim pravnim subjektima ili kod poslodavca s naznačenog područja, za vrijeme dok izvanredne okolnosti traju. ostvarit će pravo na naknadu osobnog dohotka na teret sredstava Republičkog fonda za vrijeme privremene nesposobnosti za rad. Isplatu naknade iz prethodne stavke ovog članka obavlja Stručna služba ispostave Republičkog fonda na teret svojih sredstava na osnovi propisanih dokumenata, kako je navedeno u članku 1. stavki 3. ove odluke.

Članak 4.

Troškove zdravstvene zaštite iz članka 1. ove odluke, subjektima provođenja zdravstvene zaštite podmiruje ispostava Stručne službe Republičkog fonda prema mjestu boravišta osiguranika za sve vrijeme dok izvanredne okolnosti traju i to u cijelosti, bez odbitaka iz osnova učešča osiguranika u troškovima liječenja.

Članak 5.

Svi troškovi zdravstvene zaštite iz članka 1. i 3. ove odluke. za osiguranike iz članka 1. stavke 1, terete udružena sredstva za zdravstveno osiguranje u Direkciji Stručne službe Republičkog fonda po osnovi solidarnosti i uzajamnosti.

Članak 6.

Ispostava Stručne službe Republičkog fonda ima pravo na naknadu troškova iz članka 3. i 4. ove odluke. Zahtjev za naknadu troškova, ispostava podnosi Direkciji Stručne službe Republičkog fonda po završetku okolnosti koje uvjetuju primjenu ove odluke, odnosno svaka tri mjeseca, ako opisane okolnosti traju duže.

Članak 7.

Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 502-01/91-01/76

Urbroj : 338-09-91-1

Zagreb. 27. svibnja 1991

Predsjednik Skupštine Republičkog fonda

prof. dr. sci. Mate Granić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.