Zakoni i propisi - Pravni savjeti 31 25.06.1991 Pravilnik o polaganju predmetnih i razrednih ispita u osnovnoj školi
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE

Na osnovi članka 57. stavka 4. Zakona o osnovnom školstvu ("Narodne novine", broj 59/90) Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Hrvatske donosi

PRAVILNIK

o polaganju predmetnih i razrednih ispita u osnovnoj školi

Članak 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se razlozi, način i vrijeme polaganja predmetnih i razrednih ispita u osnovnoj školi.

Članak 2.

Predmetne i razredne ispite u osnovnoj školi mogu polagati učenici od I. do VIII. razreda koji zbog bolesti i drugih opravdanih razloga nisu redovno pohađali nastavu ili su ostali neocijenjeni iz pojedinih ili svih nastavnih predmeta.

Članak 3.

Ispiti se polažu pred komisijom u skladu s nastavnim programom za osnovnu školu.

Članak 4.

Predmetne i razredne ispite škola organizira u dva redovna roka, krajem lipnja i krajem kolovoza, a u izuzetnim slučajevima i izvan tih rokova.

Članak 5.

Učenik koji ne položi razredni ispit u cijelosti do 1. rujna odnosno u iznimnim slučajevima do 30. rujna ne može pohađati redovnu nastavu narednog razreda.

Članak 6.

Predmetni i razredni ispiti polažu se pred komisijom koju imenuje učiteljsko vijeće osnovne škole. Komisija se sastoji od tri člana: - predsjednika (razrednik) - ispitivača (učitelj određenog predmeta ili razredni učitelj kad se ispit organizira za učenike razredne nastave) - stalnog člana komisije.

Članak 7.

Učenik može istodobno polagati razredni ispit za dva razreda samo za I., II. i III. razred osnovne škole.

Razredni ispit od IV. do VIII. razreda osnovne škole polaže se za svaki razred posebno.

Članak 8.

Neposredni nadzor nad radom komisije provodi ravnatelj, uz suradnju pedagoga ili psihologa.

Članak 9.

Prije pristupanja ispitu utvrđuje se identitet kandidata i obavlja uvid u pedagošku dokumentaciju na osnovi koje je odobreno polaganje ispita.

Članak 10.

Učenik koji želi polagati predmetni ili razredni ispit podnosi školi prijavu najmanje 15 dana prije rokova utvrđenih člankom 4. ovog pravilnika. U prijavi treba navesti razred i predmete koje učenik želi polagati. Uz prijavu prilaže knjižicu ili svjedodžbu o završenom razredu te dokumentaciju iz koje je uočljivo da iz opravdanih razloga pristupa ispitu.

Članak 11.

Učiteljsko vijeće na temelju dokumentacije utvrđuje ispitne rokove, a predsjednik ispitne komisije utvrđuje mjesto i vrijeme polaganja ispita u školi i o tome obavještava učenika.

Članak 12.

Kad se ispiti sastoje od pismenog i usmenog dijela, održavaju se u pravilu u dva ili više dana.

Članak 13.

Pismeni dio ispita. u pravilu, traje 80 minuta. Usmeni dio ispita za svakog kandidata za jedan nastavni predmet ne može trajati, u pravilu, više od 10 do 20 minuta.

Članak 14.

Tijekom ispita vodi se zapisnik za svakog učenika, upisnik vodi stalni član komisije, a potpisuje ga predsjednik i drugi član komisije.

Članak 15.

U zapisnik se upisuju osobni podaci o učeniku. pitanja na usmenom i pismenom dijelu ispita i ocjene iz usmenog i pismenog dijela iSpita odnosno pojedinih predmeta koje je ućenik polagao. Zapisniku se prilažu i pismeni radovi učenika Zapisnici o ispitima i pismeni radovi učenika pohranjuju se u arhivu škole.

Članak 16.

Ispitna komisija utvrđuje ocjenu iz svakog nastavnog predmeta na prijedlog ispitivača. Pri zaključivanju konačne ocjene uzima se u obzir, uz rezultate postignute na usmenom dijelu ispita, i ocjena iz pismenog dijela ispita.

Članak 17.

Predsjednik ispitne komisije proglašava rezultate ispita istog dana kad je završeno ispitivanje ili najkasnije jedan dan nakon završenog razrednog ispita.

Članak 18.

Ako učenik nije zadovoljan ocjenom koju je utvrdila komisija, ima pravo pismenog prigovora školi u roku od tri dana od dana prijema obavijesti. Ako učiteljsko vijeće ocijeni prigovor opravdanim, škola organizira ponovni ispit pred drugom ispitnom komisijom u roku od tri dana nakon uvažavanja prigovora Na odluku druge ispitne komisije učenik nema pravo prigovora.

Članak 19.

Učeniku koji s uspjehom položi razredni ispit ocjena iz pojedinog predmeta, kao i opći uspjeh bilježi se u matičnu knjigu, učenićku knjižicu odnosno svjedodžbu.

Članak 20.

Donošenjem ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o polaganju razrednih i predmetnih ispita u osnovnim školama ("Narodne novine". broj 9/8l ).

Članak 21.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 602-02/91-01-407

Urbroj : 532-021/1-91-01

Zagreb, 27. svibnja 1991

Ministar prosvjete

prof. dr. Vlatko Pavletić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.