Zakoni i propisi - Pravni savjeti 30 21.06.1991 Uredba za provodenje Zakona o izdavanju obveznica za restrukturiranje gospodarstva u Republici Hrvatskoj
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90, 8/91 i 14/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 14 lipnja 1991. godine donijela je

UREDBU

za provodenje Zakona o izdavanju obveznica za restrukturiranje gospodarstva u Republici Hrvatskoj

Članak 1.

Radi provedbe Zakona o izdavanju obveznica za restrukturiranje u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", broj 27/91 - u daljem tekstu: Zakon) banke u Republici Hrvatskoj predložit će, na temelju članka 3. stavka 2. ovoga Zakona u roku od 10 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe, poduzeća iz članka 2. Zakona i iznose svojih kratkoročnih i dugoročnih potraživanja od tih poduzeća, koja potraživanja bi zamijenila obtreznicama iz članka 1. Zakona. Banke će prijedloge iz stavka 1. ovoga članka dostaviti Republičkom zavodu za plan, analize i prognoze. Agenciji Republike Hrvatske za restrukturiranje i razvoj i nadležnom ministarstvu te o tome obavijestiti poduzeća.

Članak 2.

Republički zavod za plan, analize i prognoze će prijedloge iz članka 1. stavka 2. ove uredbe po isteku roka iz članka 1. stavka 1. ove uredbe utvrditi ukupan iznos obveza poduzeća prema bankama koji se predlaže podmiriti obveznicima. Ukoliko je taj iznos veći od 24.500,000.000 dinara svaki prijedlog za dodjelu obveznica će se umanjiti proporcionalno da bi se ova dva iznosa izjednačila.

Članak 3.

Poduzeća iz čIanka 1. stavka ove uredbe podnose Republičkom zavodu za plan, analize i prognoze zahtjeve za dodjelu obveznica najviše u iznosu predloženom od njihove banke. Zahtjevu se prilaže Program sanacije i Program vlasničkog restrukturiranja poduzeća . Program sanacije se izrađuje koristeći se Zajedničkom metodologijom za ocjenjivanje društvene i ekonomske opravdanosti investicija i efikasnosti investiranja u SFRJ ("Službeni list SFRJ", broj:50/87): Program vlasničkog restrukturirarija poduzeća izrađuje se u skladu s točkom II. Uputa za provedbu članka 11: Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća ("Narodne novine". br. 26/91).

Članak 4.

Republički zavod za plan, anallze i prognoze u roku od 6 dana od prijema kompletiranog zahtjeva formira radnu skupinu za ocjenu programa. Radnu skupinu sačinjavaju predstavnici Republičkog zavoda za plan, analize i prognoze, Agencije Republike Hrvatske za restrukturiranje i razvoj; Ministarstva financija, nadležnog ministarstva i poslovne banke. Radna skupina u roku od 20 dana od svog formiranja izrađuje ocjenu programa sanacije i vlasničkog restrukturiranja poduzeća i priprema Vladi Republike Hrvatske prijedlog odluke o dodjeli obveznica koje poduzeće može dobiti.

Članak 5.

Prijedlog odluke o dodjeli obveznica sadrži:

a) Naziv i sjedište poduzeća koje je podnijelo zahtjev za dodjelu obveznica;

b) Konstataciju o ispunjavanju ili neispunjavanju uvjeta za dodjelu obveznica;

c) Iznos obveznica koji se dodjeluje poduzeću; d) Rok do kojeg je poduzeće dužno izvršiti pretvorbu u društvo kapitala;

e) Rok do kojeg je poduzeće dužno određeni broj dionica prenijeti Hrvatskom fondu za razvoj ili izvršiti otkup primljenih obveznica;

f) Konstataciju o primjeni članka 42. stavlta 1. Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća za slučaj neudovoljavanja rokovima iz podtočke d) i e) ovoga stavka. Odluku iz stavka 1. ovoga članka donosi Vlada Republike Hrvatske.

Članak 6.

Odluku o dodjeli obveznica Vlada Republike Hrvatske dostavlja poduzeću, poslovnoj banci i Ministarstvu financija.

Članak 7.

Ministarstvo financija Odluku iz članka 6. ove uredbe primjenjuje u skladu sa člankom 6. Zakona.

Članak 8.

Poduzeća iz članka 1. stavka 2. ove uredbe dokumente iz članka 3. stavka 2. ove uredbe podnose Republičkom zavodu za plan, analize i prognoze u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Članak 9.

Po isteku roka iz članka 8. ove uredbe Ministarstvo financija će utvrditi razliku iznosa emitiranih i izdanih obveznica te će tu razliku izdati poduzećima koja su ih već primila izdajući im obveznice razmjerno primljenom iznosu.

Članak 10.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 306-01/91-01/14

Urbroj : 5030116-91-2

Zagreb, 14. lipnja 1991

Predsjednik

Josip Manolić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.