Zakoni i propisi - Pravni savjeti 30 21.06.1991 Odluka o izuzimanju od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja nekretnina u k. o. grad Zagreb
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju čl. 5. Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba ("Narodne novine", broj 53/90), a povodom prijedloga grada Zagreba, Gradskog sekretarijata za prostorno uređenje, komunalne poslove, promet i veze, klasa: UP/I-944-05/91-01/24, urbr. 251-05-03-91-2 od 24. travnja 1991. godine, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. lipnja 1991. godine donijela sljedeću

ODLUKU

o izuzimanju od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja nekretnina u k. o. grad Zagreb

I.

Izuzima se od zabrane raspolaganja 77/262,2 dijela ranije zkć. nr. 4198/1 površine 2822 čhv, upisane u staroj zemljišnoj knjizi u zk. ul.br.16649 k. o. grad Zagreb kao općenarodna imovina temeljem rješenja br. K-3030/46 od 31. ožujka 1947. godine i ispravljenog upisa od 19. rujna 1947. godine, a koja odgovara dijelovima zkć. brojevi 4860 površine 587 m' i 5854/1 površine 35.957 m', upisanima u novoj zemljišnoj knjizi u zk. ul.br. 3891 k. o. Trnje - Zagreb kao društveno vlasništvo.

II.

Nekretnine iz točke I. ove odluke izuzimaju se radi formiranja parcele kč. br. 4854/22 k.o. Trnje površine 8750 m za izgradnju komunalnih objekata i uređaja zajedničke potrošnje uz dvoranu za boćanje u sklopu SRC "Veslačka".

III.

Parcela iz točke II. ove odluke formirat će se prema parcelacionom elaboratu RN br.1151/90 izrađenom i ovjerenom po Zavodu za katastar i geodetske poslove grada Zagreba pod klasom 832-06/90-01/1543, urbr. 251-15-20-90-2 od 6. prosinca 1990. godine, a na temelju Uvjerenja o uvjetima uređenja prostora Gradskog sekretarijata za prostorno uređenje, komunalne poslove, promet i veze, klasa: 35005/90-01/761, urbr. 51-05-04-90-6 od 19. studenoga 1990. godine te potvrde toga Sekretarijata, klasa: 350-06/90-01/6, urbr. 251-05-04-91-2 od 21. siječnja 1991. godine.

IV.

Utvrđuje se da je grad Zagreb, kao budući korisnik nove parcele, osigurao i položio na poseban račun kod SDK Zagreb, broj 30101-697-75709, sredstva potrebita za isplatu nadoknade po tržišnim cijenama za nekretninu iz točke I. ove odluke.

V.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 940-01/91-01/01

Urbroj : 5030119-91-23

Zagreb, 17. lipnja 1991.

Predsjednik

Josip Manolić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.