Zakoni i propisi - Pravni savjeti 30 21.06.1991 Odluka o dozvoli za oduzimanje neizgađenog građevinskog zemljišta iz posjeda prijašnjih vlasnika odnosno korisnika i o izuzimanju tog zemljišta od zabrane prijenosa prava raspolaganja
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 5. Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba ("Narodne novine", broj 53/90), a u svezi zahtjeva Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo, imovinskopravne i stambene poslove općine Split, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. lipnja I991. donijela sljedeću

ODLUKU

o dozvoli za oduzimanje neizgađenog građevinskog zemljišta iz posjeda prijašnjih vlasnika odnosno korisnika i o izuzimanju tog zemljišta od zabrane prijenosa prava raspolaganja

I.

Dozvoljava se oduzimanje neizgrađenog građevinskog zemljišta iz posjeda prijašnjih vlasnika odnosno korisnika i izuzima od zabrane prijenosa prava raspolaganja zemljišta: kat. čest. br. 4087/4, 4086/4, 4213/6, 4213/8, 3380/15, 3380/16, 3380/11. 3322/3. 3226/3, 3224/2, 3213/6, 10180/10, 3213/7 i dio 10395/7 te dio 10323/7, sve k. o. Split, oduzeto iz posjeda u svrhu izgradnje II. dionice Zaobilaznice grada Splita temeljem sljedećih rješenja Komisije za imovinskopravne poslove Skupštine općine Split:

1. klasa: UP-I-944-05/90-01/82-SM, ur. broj 2181-1203/02-90-01 od 24. svibnja 1990. godine,

2. klasa: UP-I-844-05/90-01/84, ur. broj 2181-12-03/02-9001 od I7. travnja 1990. godine, koje je postalo pravomoćno poslije 1. svibnja 1990. godine.

3. klasa: UP-I-944-05/90-01/49-SM, ur. broj: 2181-1203/02-90-01 od 24. svibnja 1990. godine,

4. klasa: UP-I-944-05/90-01-111, ur. broj: 2181-12-03/0290-01 od 17. travnja 1890. godine. koje je postalo pravomoćno poslije 1. svibnja 1990. godine,

5. klasa: UP-I-944-05/90-01/110. ur. broj: 2181-12-03/0290-01 od 17. travnja I990. godine, koje je postalo pravomoćno poslije 1. svibnja 1990. godine,

6. klasa: UP-I-944-05/90-01/107, ur. broj: 2181-12-03/0290-01 od 17. travnja 1990. godine, koje je postalo pravomoćno poslije 1. svibnja 1990. godine.

7. klasa: UP-I-944-05/90-01/108, ur. broj 2181-12-03/0290-01 od 17. travnja 1990. godine, koje je postalo pravomoćno poslije 1. svibnja 1990. godine,

8. klasa: UP-I-944-05/90-01/65, ur. broj 2181-12-03/02-9001 od 17. travnja 1990. godine. koje je postalo pravomoćno poslije l.svibnja 1990. godine.

II.

Zemljište navedeno u točki I. ove odluke oduzeto je iz posjeda prijašnjih vlasnika odnosno korisnika u svrhu izgradnje II. dionice Zaobilaznice grada Splita, temeljem uvjeta uređenja prostora Komiteta za urbanizam, građevinarstvo, imovinskopravne, stambene i komunalne poslove broj 08/2862-1/1987/KV od 24. studenog 1987. godine.

III.

Navedeno zemljište prenijeto je u društveno vlasništvo temeljem Zakona o određivanju građevinskog zemljište u gradovima i naseljima gradskog karaktera ("Narodne novine", broj 30/68), a rješenja o deposediranju donijeta su poslije 1. svibnja 1990. godine ili su postala pravomoćna nakon tog datuma. Osim toga, jedan dio prijašnjih vlasnika nije prihvatio kao naknadu za oduzeto zemljište utvrđenu tržišnu cijenu zemljišta.

IV.

Općina Split dostavila je putem Javnog pravobranilaštva općine Split (dopis broj U-509/90-ST/SS od 8. svibnja 199I. godine) potvrde o osiguranim financijskim sredstvima na posebnom računu Splitske banke d.d. Split, potrebite za isplatu tržišne cijene zemljišta oduzetog temeljem navedenih rješenja o deposediranju.

V.

Ova odluka donosi se po zahtjevu Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo, imovinskopravne i stambene poslove općine Split klasa: 944-01/91-01/04/ZR, ur. broj 218108-06-02-91-02 od 18. travnja 1991. godine.

VI.

Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 940-01/91-01/01

Urbroj: 5030119-91-20

Zagreb, 17. lipnja 1991

Predsjednik

Josip Manolić, v. r