Zakoni i propisi - Pravni savjeti 30 21.06.1991 Odluka o dozvoli za oduzimanje neizgađenog građevinskog zemljišta iz posjeda prijašnjih vlasnika odnosno korisnika i o izuzimanju tog zemljišta od zabrane prijenosa prava raspolaganja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 5. Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba ("Narodne novine", broj 53/90), a u svezi zahtjeva Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo, imovinskopravne i stambene poslove općine Split, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. lipnja I991. donijela sljedeću

ODLUKU

o dozvoli za oduzimanje neizgađenog građevinskog zemljišta iz posjeda prijašnjih vlasnika odnosno korisnika i o izuzimanju tog zemljišta od zabrane prijenosa prava raspolaganja

I.

Dozvoljava se oduzimanje neizgrađenog građevinskog zemljišta iz posjeda prijašnjih vlasnika odnosno korisnika i izuzima od zabrane prijenosa prava raspolaganja zemljišta: kat. čest. br. 4087/4, 4086/4, 4213/6, 4213/8, 3380/15, 3380/16, 3380/11. 3322/3. 3226/3, 3224/2, 3213/6, 10180/10, 3213/7 i dio 10395/7 te dio 10323/7, sve k. o. Split, oduzeto iz posjeda u svrhu izgradnje II. dionice Zaobilaznice grada Splita temeljem sljedećih rješenja Komisije za imovinskopravne poslove Skupštine općine Split:

1. klasa: UP-I-944-05/90-01/82-SM, ur. broj 2181-1203/02-90-01 od 24. svibnja 1990. godine,

2. klasa: UP-I-844-05/90-01/84, ur. broj 2181-12-03/02-9001 od I7. travnja 1990. godine, koje je postalo pravomoćno poslije 1. svibnja 1990. godine.

3. klasa: UP-I-944-05/90-01/49-SM, ur. broj: 2181-1203/02-90-01 od 24. svibnja 1990. godine,

4. klasa: UP-I-944-05/90-01-111, ur. broj: 2181-12-03/0290-01 od 17. travnja 1890. godine. koje je postalo pravomoćno poslije 1. svibnja 1990. godine,

5. klasa: UP-I-944-05/90-01/110. ur. broj: 2181-12-03/0290-01 od 17. travnja I990. godine, koje je postalo pravomoćno poslije 1. svibnja 1990. godine,

6. klasa: UP-I-944-05/90-01/107, ur. broj: 2181-12-03/0290-01 od 17. travnja 1990. godine, koje je postalo pravomoćno poslije 1. svibnja 1990. godine.

7. klasa: UP-I-944-05/90-01/108, ur. broj 2181-12-03/0290-01 od 17. travnja 1990. godine, koje je postalo pravomoćno poslije 1. svibnja 1990. godine,

8. klasa: UP-I-944-05/90-01/65, ur. broj 2181-12-03/02-9001 od 17. travnja 1990. godine. koje je postalo pravomoćno poslije l.svibnja 1990. godine.

II.

Zemljište navedeno u točki I. ove odluke oduzeto je iz posjeda prijašnjih vlasnika odnosno korisnika u svrhu izgradnje II. dionice Zaobilaznice grada Splita, temeljem uvjeta uređenja prostora Komiteta za urbanizam, građevinarstvo, imovinskopravne, stambene i komunalne poslove broj 08/2862-1/1987/KV od 24. studenog 1987. godine.

III.

Navedeno zemljište prenijeto je u društveno vlasništvo temeljem Zakona o određivanju građevinskog zemljište u gradovima i naseljima gradskog karaktera ("Narodne novine", broj 30/68), a rješenja o deposediranju donijeta su poslije 1. svibnja 1990. godine ili su postala pravomoćna nakon tog datuma. Osim toga, jedan dio prijašnjih vlasnika nije prihvatio kao naknadu za oduzeto zemljište utvrđenu tržišnu cijenu zemljišta.

IV.

Općina Split dostavila je putem Javnog pravobranilaštva općine Split (dopis broj U-509/90-ST/SS od 8. svibnja 199I. godine) potvrde o osiguranim financijskim sredstvima na posebnom računu Splitske banke d.d. Split, potrebite za isplatu tržišne cijene zemljišta oduzetog temeljem navedenih rješenja o deposediranju.

V.

Ova odluka donosi se po zahtjevu Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo, imovinskopravne i stambene poslove općine Split klasa: 944-01/91-01/04/ZR, ur. broj 218108-06-02-91-02 od 18. travnja 1991. godine.

VI.

Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 940-01/91-01/01

Urbroj: 5030119-91-20

Zagreb, 17. lipnja 1991

Predsjednik

Josip Manolić, v. r