Zakoni i propisi - Pravni savjeti 30 21.06.1991 Odluka o izuzimanju nekretnina od zabrane raspolaganja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 5. Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike, odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba ("Narodne novine", broj 53/90), a povodom zahtjeva Sekretarijata za privredu i društveno planiranje općine Orahovica, Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 14. lipnja 199I. donijela je

ODLUKU

o izuzimanju nekretnina od zabrane raspolaganja

I.

Izuzimaju se od zabrane raspolaganja sljedeće nekretnine u k.o. Dolci:

- k. č. br. 1054/41 sa 1004 čhv, u k. o. Orahovica:

- k. č. br. 698/325 sa 463 čhv,

- k. č. br. 698/33 sa 325 čhv,

- k. č. br. 94714 sa 205 čhv,

- k. č. br. 947/5 sa 205 čhv,

- k. č. br. 947/6 sa 190 čhv,

- k. č. br. 947/7 sa 176 čhv.

sve u zemljišnoj knjizi upisano kao društveno vlasništvo. korisnik općina Orahovica, na temelju Odluke br. Kon. 663/46 od 19. veljače 1946. godine, donijete sukladno Zakonu o potvrdi i izmjenama i dopunama Zakona o konfiskaciji imovine i o izvršenju konfiskacije od 9. lipnja 1945. ("Službeni list FNRJ", br. 61/46).

II.

Nekretnina iz točke I. u k. o. Dolci izuzima se od zabrane raspolaganja radi formiranja parcele za izgradnju kapele, a nekretnine u k.o. Orahovica izuzimaju se od zabrane raspolaganja radi izgradnje opskrbnog centra - tržnice i individualne stambene izgradnje.

III.

Nekretnine iz točke I. ove odluke izuzimaju se od zabrane raspolaganja na temelju Uvjerenja o uvjetima uređenja prostora broj klase:

350-04/90-04/349, ur. broj:

2157 03-06/90-2 od 26. studenoga 1990. godine,

Uvjerenja o uvjetima uređenja prostora broj klase:

350-05/91-01/026, ur. broj:

2157-03-06/91-1 od 4. veljače 1991,

Uvjerenja o uvjetima uređenja prostora broj klase:

350-05/91-01/063, ur. broj 2157- 03-03/91-2 od 26. ožujka 1991, godine prema kojima je izvršena parcelacija predmetnog zemljišta, a parcelacioni elaborati ovjereni u skladu sa člankom 65. Zakona o prostornom planiranju i uređenju prostora ("Narodne novine", broj 54/80 i 16/86), potvrde Uprave društvenih prihoda općine Orahovica, broj klase:

944-01/91-01/05, ur. broj:

2157-03-03/91-3 od 18. travnja 1991. godine o tržišnoj cijeni nekretnina i akceptnog naloga broj:

3091335 izdanog 19. travnja 1991. godine od općine Orahovica.

IV.

Odluka o izuzimanju nekretnina od zabrane raspolaganja donosi se na temelju zahtjeva općine Orahovica broj klase:

944-01/91-01/05. ur. broj 2157-03-02/91-3 od 19. travnja 1991. godine.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 940-01/91-01/01

Urbroj : 5030119-91-15

Zagreb, 17. lipnja 1991.

Predsjednik

Josip Manolić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.