Zakoni i propisi - Pravni savjeti 30 21.06.1991 Odluka o izuzimanju nekretnina od zabrane prijenosa prava raspolaganja u k. o. Valpovo
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 5. Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba ("Narodne novine", broj 53/90). a u svezi zahtjeva Poljoprivrednog kombinata "Đuro Salaj" iz Valpova, Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 19. lipnja 1981. donijela je

ODLUKU

o izuzimanju nekretnina od zabrane prijenosa prava raspolaganja u k. o. Valpovo

I.

Izuzimaju se od zabrane prijenosa prava raspolaganja sljedeće nekretnine: - stambena zgrada sagrađena na k. č. br. 985/1 sa 133 čhv, upisana u zk. ul. broj 110 k. o. Valpovo, izuzev posebnog dijela zgrade na I. katu, upisanog u zk. tijelu III.; - posebni dio zgrade - poslovne prostorije (zk. tijelo III.) u zgradi izgrađenoj na k. ć. br. 986 površine 276 ćhv. upisana u zk. ul. broj 427 k. o. Valpovo.

II.

Nekretnine iz točke I. ove odluke prenijete su u društveno vlasništvo temeljem Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta ("Službeni list FNRJ", broj 52/58).

III.

Nekretnine iz točke I. ove odluke izuzimaju se od zabrane prijenosa prava raspolaganja uz osiguranje za punu isplatu naknade za oduzete nekretnine (akceptni nalog SDK Valpovo broj 3380991).

IV.

Izuzimanje je predloženo u svrhu realizacije Pilot-projekta stambenog i poslovnog centra u Valpovu.

V.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 940-01/91-01/01

Urbroj : 5030119-81-26

Zagreb, 19. lipnja 1991.

Predsjednik

Josip Manolić. v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.