Zakoni i propisi - Pravni savjeti 30 21.06.1991 Odluka o izuzimanju nekretnina od zabrane prijenosa prava raspolaganja u k. o. Valpovo
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 5. Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba ("Narodne novine", broj 53/90). a u svezi zahtjeva Poljoprivrednog kombinata "Đuro Salaj" iz Valpova, Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 19. lipnja 1981. donijela je

ODLUKU

o izuzimanju nekretnina od zabrane prijenosa prava raspolaganja u k. o. Valpovo

I.

Izuzimaju se od zabrane prijenosa prava raspolaganja sljedeće nekretnine: - stambena zgrada sagrađena na k. č. br. 985/1 sa 133 čhv, upisana u zk. ul. broj 110 k. o. Valpovo, izuzev posebnog dijela zgrade na I. katu, upisanog u zk. tijelu III.; - posebni dio zgrade - poslovne prostorije (zk. tijelo III.) u zgradi izgrađenoj na k. ć. br. 986 površine 276 ćhv. upisana u zk. ul. broj 427 k. o. Valpovo.

II.

Nekretnine iz točke I. ove odluke prenijete su u društveno vlasništvo temeljem Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta ("Službeni list FNRJ", broj 52/58).

III.

Nekretnine iz točke I. ove odluke izuzimaju se od zabrane prijenosa prava raspolaganja uz osiguranje za punu isplatu naknade za oduzete nekretnine (akceptni nalog SDK Valpovo broj 3380991).

IV.

Izuzimanje je predloženo u svrhu realizacije Pilot-projekta stambenog i poslovnog centra u Valpovu.

V.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 940-01/91-01/01

Urbroj : 5030119-81-26

Zagreb, 19. lipnja 1991.

Predsjednik

Josip Manolić. v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.