Zakoni i propisi - Pravni savjeti 30 21.06.1991 Statut Agencije Republike Hrvatske za restrukturiranje i razvoj
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

AGENCIJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RESTRUKTURIRANJE I RAZVOJ

Na osnovi Zakona o agenciji Republike Hrvatske za restrukturiranje i razvoj ("Narodne novine" br. 18/90, 47/90, 19/91) Upravni odbor, na sjednici održanoj dana 15. svibnja 1991. uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske od dana 14. lipnja 1991. godine donosi:

STATUT

Agencije Republike Hrvatske za restrukturiranje i razvoj

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Agencija Republike Hrvatske za restrukturiranje i razvoj (u daljnjem tekstu: Agencija) osnovana je Zakonom o Agenciji Republike Hrvatske za restrukturiranje i razvoj ("Narodne novine", br.18/90, 47/90 i 19/91) kao specijalizirana organizacija Republike, radi ostvarivanja zakonom utvrđenih zadataka u vezi s pretvorbom društvenih poduzeća, privatizacijom poduzeća, kao i promicanjem inozemnih ulaganja i razvojem gospodarstva Republike Hrvatske.

Članak 2.

Odredbama ovoga Statuta utvrđuje se organizacija i način poslovanja Agencije, nadležnost i djelokrug rada Upravnog odbora i direktora, način osiguranja sredstava za rad i poslovanje, predstavljanje i zastupanje kao i ostala pitanja vezane za ostvarivanje Zakonom utvrđenih zadataka Agencije.

II. NAZIV I SJEDIŠTE AGENCIJE

Članak 3.

Naziv Agencije je:

"Agencija Republike Hrvatske za restrukturiranje i razvoj".

Sjedište Agencije je u Zagrebu.

Članak 4.

Agencija je pravna osoba, sa pravima, obavezama i odgovornostima propisanim Ustavom Republike Hrvatske, zakonom i drugim propisima, te općim aktima Agencije.

Članak 5.

Agencija ima žiro-račun kod nadležne Službe društvenog knjigovodstva u Zagrebu.

Članak 6.

Pečat Agencije je okruglog oblika. U njemu je upisan naziv društveno-političke zajednice i sjedište Agencije. Organizacijska jedinica raspolaže štambiljem. Štambilj je četvrtastog oblika na kojem je ispisan naziv Agencije i odgovarajuće organizacijske jedinice.

III. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

Članak 7.

Agenciju zastupa i predstavlja direktor Agencije.

Direktor može ovlastiti druge radnike da zastupaju Agenciju.

Članak 8.

U pravnom prometu direktor Agencije ima sva ovlaštenja iz djelokruga Agencije utvrđena zakonom i ovim Statutom. Direktor Agencije je ovlašten za zaključivanje ugovora u pravnom prometu s trećima, u skladu s odredbama Zakona, ovoga Statuta, te općih i pojedinaćnih odluka Upravnog odbora Agencije.

IV. POSLOVI I ZADACI AGENCIJE

Članak 9.

Radi ostvarivanja zadataka utvrđenih Zakonom Agencija obavlja osobito ove poslove:

- organizira i pruža stručnu pomoć pri privatizaciji i pretvorbi društvenih poduzeća u skladu sa zakonom,

- nadzire pretvorbu poduzeća,

- daje upute za provođenje Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća,

- organizira savjetovanja i seminare za izobrazbu i stručno osposobljavanje i usavršavanje za poslove pretvorbe, privatizacije, razvoja i promicanja inozemnih ulaganja.

- savjetuje poduzeća u svezi s postupkom restrukturiranja, privatizacije i vlasničke pretvorbe u konkretnim slučajevima,

- obavlja u ime i za račun Hrvatskog fonda za razvoj (u daljnjem tekstu: Fond) stručne poslove vezane za prodaju dionica koje je Fond stekao pretvorbom društvenih poduzeća i obavlja za Fond druge poslove određene Zakonom o pretvorbi društvenih poduzeća,

- organizira aktivnosti na promicanju inozemnih ulaganja,

- koordinira interese svih subjekata u Republici Hrvatskoj vezanih za ostvarenje inozemnih ulaganja,

- sudjeluje u izradi studija o razvoju pojedinih grana gospodarstva Republike Hrvatske koja osobito definiraju ključne mehanizme strategije razvoja: privatizacija, zajednička ulaganja inozemnih i domaćih pravnih i fizičkih osoba, javnih poduzeća i dr..

- daje mišljenje Vladi Republike Hrvatske na zahtjev za izdavanje koncesije,

- daje stručnu pomoć kod statusnih promjena poduzeća,

- predlaže demografske planove i planove obrazovanja posebnih kadrova u zemlji i inozemstvu za potrebe budućih ulagačkih projekata,

- na osnovi utvrđenih potreba daje inicijativu za promjenu propisa koji su prepreka ostvarivanju inozemnih ulaganja od interesa za Republiku Hrvatsku,

- obavlja druge poslove određene zakonom i drugim propisima.

Članak 10.

U obavljanju djelatnosti utvrđene zakonom i drugim propisima Agencija surađuje s nadležnim organima Republike Hrvatske i institucijama u Republici Hrvatskoj. te međunarodnim institucijama i organizacijama.

V. SREDSTVA AGENCIJE

Članak 11.

U skladu s odredbama članka 12. Zakona o Agenciji Republike Hrvatske za restrukturiranje i razvoj, sredstva za osnivanje i poslovanje Agencije osiguravaju se iz Proračuna Republike, naknada za pružene usluge i drugih izvora.

Članak 12.

Upravni odbor utvrđuje prijedlog godišnjeg programa rada Agencije i podnosi ga Vladi Republike Hrvatske na donošenje.

Aktivnosti i poslovi Agencije koji će proizlaziti iz programa rada koji donosi Vlada Republike Hrvatske, financirat će se iz sredstava Proračuna Republike.

Članak 13.

Naknada za pružene usluge naplaćivat će se po zajednički dogovorenim komercijalnim uvjetima, koje utvrđuje. Upravni odbor na prijedlog direktora Agencije.

Članak 14

Iz ostvarenih prihoda Agencije i sredstava koja se za rad Agencije osiguravaju iz Proračuna Republike pokrivaju se obaveze Agencije, osiguravaju sredstva za osobne dohotke radnika i druge troškove Agencije.

VI. FINANCIJSKI PLAN AGENCIJE

Članak 15.

Financijskim planom utvrđuju se prihodi i rashodi Agencije, a donosi se za kalendarsku godinu. do 31. prosinca prethodne godine. a najkasnije po donošenju Proračuna Republike za tu godinu.

Članak 16.

Financijski plan donosi Upravni odbor Agencije, a potvrđuje ga Vlada Republike Hrvatske.

Zakonitost raspolaganja sredstvima Agencije nadzire direktor Agencije, koji je i naredbodavac za izvršenje financijskog plana.

Članak 17.

O izvršenju financijskog plana, Upravni odbor Agencije donosi, u skladu sa zakonom, završni račun koji potvrđuje Vlada Republike Hrvatske.

VII. ORGANIZACIJA AGENCIJE

Članak 18.

Osnove organizacije Agencije utvrđuje Upravni odbor na prijedlog direktora Agencije. Organizaciju Agencije, u skladu s osnovama organizacije, utvrđuje direktor Agencije.

Članak 19.

Radi obavljanja zadataka utvrđenih Zakonom i ovim Statutom Agencija se organizira u sektore djelatnosti i službu za opće poslove.

Za obavljanje djelatnosti Agencije u oblasti pretvorbe i privatizacije društvenih poduzeća, restrukturiranja i razvoja gospodarstva Republike Hrvatske, promicanja inozemnih ulaganja u gospodarstvo Republike Hrvatske; organiziraju se sektori za:

a) ekonomsko-financijsku djelatnost

b) nadzor i procjenu imovine

c) pravne poslove

d) grane gospodarske djelatnosti.

Članak 20.

Organizacija i sistematizacija poslova Agencije utvrđuje se pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Članak 21.

Radi obavljanja pojedinih poslova i racionalizacije rada, Agencija osniva područne urede. Područni uredi se osnivaju u:

- Zagrebu - Gospiću

- Karlovcu - Splitu

- Varaždinu - Zadru

- Osijeku - Rijeci

- Sisku - Puli

- Bjelovaru - Dubrovniku.

Područni uredi se osnivaju pri svim regionalnim privrednim komoram u Republici Hrvatskoj.

Direktor Agencije može uz suglasnost Upravnog odbora odrediti i druga mjesta u kojima se trebaju osnivati privremeni područni uredi Agencije. Pri osnivanju tih ureda polazi se od broja subjekata društvenih poduzeća, njihovih ekonomsko-financijskih pokazatelja te broja zaposlenih radnika u njima.

Članak 22.

Nadležnost područnih ureda iz članka 21. ovoga Statuta utvrđuje se općim aktom Agencije.

VIII. UPRAVLlANJE I RUKOVOĐENJE AGENCIJOM

1. Upravni odbor Agencije

Članak 23.

Organ upravljanja Agencije je Upravni odbor, koji ima predsjednika i četiri člana.

Predsjednika i članove Upravnog odbore imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske.

Članak 24.

Upravni odbor obavlja sljedeće poslove:

1. donosi Statut Agencije uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske,

2. donosi završni račun i financijski plan Agencije. koje potvrđuje Vlada Republike Hrvatske,

3. utvrđuje izvještaj o ostvarivanju zadataka Agencije i o poslovanju Agencije i podnosi ga Vladi na usvajanje,

4. na prijedlog direktora Agencije donosi osnove organizacije Agencije,

5. daje suglasnost na odluku direktora Agencije o otvaranju područnih ureda Agencije i u drugim mjestima osim onih navedenih u članku 21. stavku 1.,

6. utvrđuje, na prijedlog direktora Agencije, komercijalne uvjete za pružene usluge,

7. donosi poslovnik o radu Upravnog odbora,

8. odlućuje o drugim pitanjima utvrdenim Statutom Agencije.

Članak 25.

Poslove iz članka 24. ovoga Statuta Upravni odbor Agencije obavlja na sjednicama.

Upravni odbor se sastaje najmanje jednom u tri mjeseca.

Članak 26.

Predsjednik Upravnog odbora saziva sjednice Upravnog odbora, predlaže dnevni red sjednica, predsjedava sjednicama i potpisuje odluke Upravnog odbora.

Predsjednika Upravnog odbora u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje član Upravnog odbora kojeg odredi predsjednik Upravnog odbora.

Članak 27.

Upravni odbor Agencije odlućuje većinom glasova svih članova Upravnog odbora.

Članak 28.

Upravni odbor odgovoran je za svoj rad Vladi Republike Hrvatske.

Upravni odbor obavještava Vladu Republike Hrvatske, odnosno podnosi izvještaj o svom radu po vlastitoj inicijativi ili na zahtjev Vlade, a najmanje dva puta godišnje.

2. Direktor Agencije

Članak 29.

Agencijom rukovodi direktor kojeg imenuje Vlada Republike Hrvatske.

Direktor Agencije odgovara za rad Agencije Vladi Republike Hrvatske.

Članak 30.

U rukovođenju Agencijom direktor priprema rad upravnog odbora.

U rukovođenju stručnim službama Agencije direktor donosi odluke o organizaciji rada i pravima radnika u skladu sa Zakonom i Statutom Agencije.

Članak 31.

Direktor Agencije ima 7 pomoćnika.

Pomoćnici direktora pomažu direktoru u obavljanju poslova iz djelatnosti Agencije u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i općim aktima Agencije.

Pomoćnike direktora imenuje direktor Agencije uz suglasnost Upravnog odbora. Pomoćnici direktora za svoj rad odgovaraju direktoru Agencije.

Članak 32.

Direktora Agencije u slučaju njegove odsutnosti ili sprijećenosti, zamjenjuje radnik s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima kojeg odredi direktor Agencije.

Direktor može za pojedine poslove iz svoje nadležnosti opunomoćiti radnike stručne službe.

Članak 33.

Direktor Agencije sudjeluje u radu Upravnog odbora Agencije, bez prava odlučivanja. i ukoliko ocijeni da su odluke Upravnog odbora Agencije takve da dovode u pitanje efikasno i zakonito poslovanje Agencije dužan je o tome obavijestiti Vladu Republike Hrvatske.

Direktor Agencije odgovara za zakonitost rada Agencije.

Članak 34.

Odluku o potrebi popunjavanja radnih mjesta u skladu s općim aktom i izboru radnika donosi direktor Agencije.

Članak 35.

Zaposleni u Agenciji ostvaruju svoja prava u skladu s odredbama Zakona o upravi. ovoga Statuta i općih akata Agencije.

IX. OPĆI AKTI AGENCIJE

Članak 36.

U Agenciji se donose sljedeći opći akti:

1. Pravilnik o radnim odnosima,

2. Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

3 Pravilnik o plaćama.

4. Pravilnik o područnim uredima,

5. Pravilnik o poslovnoj tajni.

Upravni odbor može odlučiti da se prema potrebi donesu i drugi opći akti.

Opće akte donosi Upravni odbor na prijedlog direktora Agencije.

Članak 37.

Opći akti oglašavaju se na oglasnoj ploči Agencije.

Članak 38.

Izmjene i dopune općih akata, vrše se na način i po postupku propisanom za njihovo donošenje.

X. POSLOVNA TAJNA

Članak 39.

Direktor Agencije određuje općim aktom, i u skladu sa zakonom i drugim propisima, koji se podaci i dokumenti smatraju tajnom, način postupanja s tim podacima i dokumentima, kao i mjere njihove zaštite.

Članak 40.

Radnici Agencije i članovi Upravnog odbora Agencije dužni su čuvati poslovnu tajnu, bez obzira na način na koji su za nju saznali.

Obveza čuvanja poslovne tajne traje i poslije prestanka radnog odnosa radnika u Agenciji odnosno članstva u Upravnom odboru Agencije.

Članak 41.

Podatke i obavještenja o radu Agencije daje direktor Agencije ili osoba koju on ovlasti.

XI. IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Članak 42.

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta mogu dati:

- Vlada Republike Hrvatske

- Upravni odbor

- direktor Agencije.

Članak 43.

Na osnovi inicijative iz članka 42. ovoga Statuta, Upravni odbor utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna Statuta i upućuje ga Vladi Republike Hrvatske na prethodnu suglasnost.

Na osnovi suglasnosti iz prethodnog stavka Upravni odbor donosi izmjene i dopune Statuta Agencije.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 44.

Tumačenje pojedinih odredbi ovoga Statuta daje Upravni odbor Agencije.

Članak 45.

Statut stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 302-01/91-01/01

Urbroj : 567-91-81

Zagreb, 21. lipnja 1981.

Predsjednik Upravnog odbora Agencije Republike Hrvatske za restrukturiranje i razvoj

Luka Bebić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.