Zakoni i propisi - Pravni savjeti 30 21.06.1991 Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u zemlji i visini naknada određenih materijalnih troškova
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ADMINISTRATIVNA KOMISIJA SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 36. Zakona o izvršenju Proračuna Republike Hrvatske za 1991. godinu ("Narodne novine", br. 58/90), Administrativna komisija Sabora Republike Hrvatske, na 13. sjednici, održanoj 1. lipnja 1991. godine. donijela je

ODLUKU

o visini dnevnice za službeno putovanje u zemlji i visini naknada određenih materijalnih troškova

I.

Dnevnica za službeno putovanje u zemlji, bez troškova noćenja iznosi 450.00 dinara. Troškovi noćenja priznaju se u punom iznosu prema priloženom računu, osim hotela kategorije "de luxe".

II.

Naknada troškova korištenja automobila u osobnom vlasništvu u službene svrhe -po prijeđenom kilometru iznosi 5.00 dinara.

III.

Naknada za povećane stvarne troškove života za rad na terenu preko 30 dana - terenski dodatak, iznosi dnevno 490,00 dinara. Terenski dodatak isključuje pravo na dnevnicu i pravo na naknadu za odvojeni život od obitelji.

IV

Troškovi prijevoza na rad i s rada nastali korištenjem sredstava međumjesnog javnog prometa priznaju se u iznosu prijevoza najpogodnijim sredstvom javnog prometa na teret materijalnih troškova organa u kojem je korisnik takvog prijevoza zaposlen.

V.

Naknada za odvojeni život od obitelji, mjesečno iznosi 4.250,00 dinara. Iznimno. naknada za odvojeni život od obitelji iznosi 50% od iznosa utvrđenog u prethodnom stavu kad korisnik naknade. po odobrenju nadležnog organa. koristi smještaj u hotelu na teret organa u kojem je zaposlen.

VI.

Dnevnica i druge naknade čija je visina utvrđena ovom odlukom, priznaju se kao materijalni trošak svim korisnicima republičkog proračuna.

VII.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. srpnja 1991. godine.

Klasa: 121-01/91-01/01

Zagreb, 17. lipnja 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Administrativne komisije

Milan Kovač, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.