Zakoni i propisi - Pravni savjeti 30 21.06.1991 Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za korištenje voda
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO VODOPRIVREDE

Na temelju članka 142. Zakona o vodama ("Narodne novine", br. 53/90 i 9/91) ministar vodoprivrede u suglasnosti s ministrom financija, donosi

PRAVILNIK

o obračunavanju i plaćanju naknade za korištenje voda

1. Sadržaj pravilnika

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuje način pojedinačnog određivanja i uplate visine naknade za korištenje voda (u daljnjem tekstu naknada) koju plaćaju pravne i fizičke osobe u skladu s odredbama Zakona o vodama i Odluke o visini naknade za korištenje voda ("Narodne novine", broj 15/9 - u daljnjem tekstu: Odluka).

2. Obveznici koji plaćaju naknadu

Članak 2.

Pravne i fizičke osobe koje plaćaju naknadu (u daljem tekstu: obveznici) jesu:

1. komunalna poduzeća i druge pravne osobe koje putem javnog vodoopskrbnog sustava snabdjevaju vodom građane i druge neposredne korisnike,

2. pravne i fizičke osobe koje u svezi s obavljanjem privredne ili druge djelatnosti vlastitim uređajima zahvaćaju i koriste vodu kao sirovinu za tehnološke i druge namjene.

3. pravne i fizičke osobe koje u svezi s obavljanjem privredne djelatnosti vlastitim uređajima zahvaćaju i koriste vodu za hlađenje uređaja,

4. hidroelektrane koje koriste vodu za proizvodnju električne energije,

5. pravne i fizičke osobe koja vlastitim uređajima zahvaćaju i prodaju mineralnu vodu.

3. Određivanje visine i uplata naknade

Članak 3.

Visina naknade koju plaćaju obveznici iz točke 1, 2, 3. i 5. članka 2. ovoga pravilnika određuje se prema izrazu:

N = V x N1 x k1 x k2

u kojem su:

N = ukupni iznos naknade,

V = kolićina iskorištene vode u m' za obračunsko razdoblje,

N1 = osnovni iznos naknade (stavak 1. točka IV. Odluke),

k1 = korekcijski faktor za vrstu vode (stavak 2. točka IV Odluke),

k2 = korekcijski faktor (umanjenje iznosa naknade) za obveznike koji koriste vodu zahvaćenu vlastitim uređajem (točka VI. Odluke).

Visina naknade koju plaćaju obveznici iz točke 4. članka 2. ovoga pravilnika određuje se prema izrazu:

N = V x N

u kojem je "V" količina proizvedene električne energije u kWh u obračunskom razdoblju, a "N" iznos naknade za jedan kWh odreden u točki VII. Odluke.

Članak 4.

Vrstu vode prema mjestu njenog zahvaćanja utvrđuje "Hrvatska vodoprivreda".

Vrsta vode utvrđuje se na osnovu sustavnog ispitivanja kvalitete vode u skladu s Uredbom o klasifikaciji voda ("Narodne novine". br.15/81) i Uredbom o maksimalno dozvoljenim koncentracijama opasnih tvari u vodama i obalnom moru ("Narodne novine". br. 2/74). Vrsta vode određuje se na osnovi najnepovoljnijeg pokazatelja vjerojatnoće pojave 5% odnosno 95% u odnosu na maksimalno dozvoljene koncentracije opasnih ili štetnih tvari.

Za obveznike koji zahvaćaju vodu iz više mjesta zahvata vrsta vode određuje se prema kakvoči pretežnog dijela zahvaćene vode.

Vrsta vode ne utvrđuje se za obveznike iz točke V. Odluke.

Članak 5.

Količina iskorištene vode utvrđuje se:

1. za obveznike iz točke 1. članka 2. ovoga pravilnika prema ukupnoj količini isporučene i naplaćene vode od potrošaća,

2. za obveznike iz točke 2. članka 2. ovoga pravilnika koji putem vlastitih mjernih uređaja evidentiraju količinu iskorištene vode - prema ukupnoj količini tako evidentirane vode na mjestu zahvata,

3. za obveznike iz točke 2. članka 2. ovoga pravilnika koji nemaju uređaj za mjerenje kolićine iskorištene vode, količinu iskorištene vode utvrđuju ovlašteni radnici "Hrvatske vodoprivrede" na osnovi podataka koje im je dužan dati obveznik i drugih podataka na osnovi kojih je moguće utvrditi količinu iskorištene vode (normativi utroška vode, tehničke karakteristike zahvata, stručna procjena i sl),

4. za obveznike iz točke 3. članka 2. ovoga pravilnika kao osnova za plaćanje naknade uzima se količina vode koja se gubi u procesu hlađenja (razlika između zahvaćene i ispuštene rashladne vode) koja se utvrđuje na način iz točke 2. odnosno točke 3. ovoga članka,

5. za obveznike iz točke 5. članka 2. ovoga pravilnika prema ukupnoj količini mineralne vode isporućene i fakturirane kupcima.

Količina proizvedene električne energije za obveznike iz točke 4. članka 2. ovoga pravilnika utvrđuje se prema ukupnoj evidentiranoj proizvodnji električne energije na pragu hidroelektrana.

Članak 6.

Obveznici su dužni voditi urednu evidenciju o količini korištene vode i o tome podatke redovito dostavljati "Hrvatskoj vodoprivredi".

Obveznici su dužni ovlaštenim radnicima "Hrvatske vodoprivrede" dopustiti uvid u podatke o količini vode na mjernim uređajima. kao i obavljanje kontrole tehničke ispravnosti tih uređaja.

Uređaji za mjerenje količine iskorištene vode moraju biti redovito baždareni.

Članak 7.

O utvrđivanju količine iskorištene vode sastavlja se zapisnik koji potpisuju ovlašteni radnik "Hrvatske vodoprivrede" i predstavnik obveznika.

Članak 8.

Za obveznike koji nemaju uređaje za mjerenje potrošnje vode, količinu iskorištene vode utvrđuje "Hrvatska vodoprivreda" na osnovi provedenog dokaznog postupka ili na osnovi sporazuma s obveznikom.

Članak 9.

Obveznici iz točke. 1. članka 2. ovoga pravilnika sami obračunavaju visinu naknade po isteku svakog mjeseca prema količini isporučene naplačene vode neposrednim korisnicima.

Iznos naknade iz stavka 1. ovoga članka uplaćuje se na račun "Hrvatske vodoprivrede" do 15-og u mjesecu za protekii mjesec.

Ukoliko obveznik iz stavka 1 ovoga članka ne obračuna i ne uplati naknadu za određeno razdoblje iznos naknade utvrđuje se rješenjem "Hrvatske vodoprivrede".

Članak 10.

Iznos naknade koju plaća pojedini obveznik iz točke. 2, 3 i 5. Članka 2. ovoga pravilnika određuje se rješenjem koje donosi "Hrvatska vodoprivreda". Rješenje se odnosi u pravilu za razdoblje od godinu dana, ukoliko Upravni odbor "Hrvatske vodoprivrede" ne odredi da se rješenje donosi i za kraće razdoblje.

Članak 11.

U toku obračunskog razdoblja do utvrđivanja iznosa naknade na osnovi stvarnih količina iskorištene vode obveznici iz članka 10. ovoga pravilnika plaćaju mjesečnu akontaciju koja se određuje razmjerno količini utrošene vode u prethodnom obračunskom razdoblju.

Akontacija iz stavka 1. ovoga članka plaća se do 15-og u mjesecu za protekli mjesec.

Članak 12.

Iznos naknade za vodu korištenu za proizvodnju električne energije u hidroelektranama, Javnog poduzeća "Hrvatska elektroprivreda" (u daljnjem tekstu: "Hrvatska elektroprivreda") obračunava se:

- primjenom postotka iz točke. VII. Odluke na ponderiranu cijenu kWh električne energije proizvedene u svim hidroelektranama. utvrđuje se osnovni iznos naknade izražen u din/kWh.

- osnovni iznos naknade u din/kWh iz alineje 1. ovoga članka množi se s ukupnom količinom proizvedene elektrićne energije na pragu svih hidroelektrana "Hrvatske elektroprivrede" u obračunskom razdoblju.

Članak 13.

"Hrvatska elektroprivreda" u toku godine izračunava i plaća mjesečnu akontaciju naknade na temelju ostvarene ponderirane cijene električne energije u prethodnoj godini i ukupne količine proizvedene električne energije na pragu svih hidroelektrana u toku proteklog mjeseca izraženoj u kWh.

Podatke o ostvarenoj ponderiranoj cijeni električne energije u prethodnoj godini "Hrvatska elektroprivreda" dostavlja "Hrvatskoj vodoprivredi" do 31. ožujka tekuće godine.

"Hrvatska elektroprivreda" obračunava i plaća mjesečnu akontaciju naknade do konca tekućeg mjeseca za protekli mjesec.

Članak 14.

Konačni obračun naknade obavlja "Hrvatska elektroprivreda" nakon podnošenja godišnjeg obračuna za proteklu godinu Službi društvenog knjigovodstva a najkasnije do 31. ožujka tekuće godine i dostavlja ga "Hrvatskoj vodoprivredi".

Plaćanje odnosno povrat razlike po konačnom obračunu obavlja se do 15. travnja tekuće godine.

Članak 15.

Ako se na osnovi polugodišnjeg obračuna "Hrvatske elektroprivrede" za razdoblje siječanj - lipanj utvrdi da je zbog utjecaja inflacije došlo do povećanja cijene proizvodnje elektrićne energije u svim hidroelektranama "Hrvatske elektroprivrede" za više od l0%, razmjerno tome utvrdit će se osnovni iznos naknade u din/kWh za obračun mjesečne akontacije.

Iznos akontacije utvrđen prema odredbi stavka 1. ovoga članka primjenjuje se počevši od 1. srpnja tekuće godine.

Završne odredbe

Članak 16.

Naknada se uplaćuje na poseban račun "Hrvatske vodoprivrede" - naknada za korištenje voda broj: 30100-842000-2229.

O uplaćenim sredstvima naknade u "Hrvatskoj vodoprivredi" se vodi evidencija po općinama i slivnim područjima.

Članak 17.

Obveznici iz točke 1. i 5. članka 2. ovoga pravilnika imaju pravo u fakturi za isporučenu vodu koju dostavljaju neposrednim korisnicima iznos koji se plaća na ime naknade za korištenje vode posebno iskazati.

Članak 18.

Naknada. koju plaćaju obveznici smatra se nematerijalnim troškom odnosno predstavlja trošak koji ne zavisi o rezultatu poslovanja.

Članak 19.

O postupku utvrđivanja visine, redovne i prisilne naplate naknade primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih propisa koji se primjenjuju u upravnim stvarima.

Članak 20.

Na nepravodobno uplaćeni iznos naknade obračunavaju se zatezne kamate prema stopi određenoj u vezi s člankom 277. Zakona o obveznim odnosima.

Članak 21.

U pogledu zastare prava na obračun i naplatu naknade primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Članak 22.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 325-01/91-01/19

Urbroj : 527-05-81-01

Zagreb, 12. lipnja 1991.

Ministar vodoprivrede

Branko Bergman, dipl. ing. grad., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.