Zakoni i propisi - Pravni savjeti 30 21.06.1991 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim tehničkim uvjetima za poslovne prostorije u kojima se obavlja promet robe i usluge u prometu roba
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO TRGOVINE

Na temelju člana 10. stava 4. i člana 77. stava 4. Zakona o unutarnjem prometu robe i o uslugama u prometu robe ("Narodne novine", br. 32/77 i 50/87) ministar trgovine donosi

PRAVILNIK

o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim tehničkim uvjetima za poslovne prostorije u kojima se obavlja promet robe i usluge u prometu roba

Član 1.

U Pravilniku o minimialnim tehničkim uvjetima za poslovne prostorije u kojima se obavlja promet robe i usluge u prometu roba ("Narodne novine". broj 38/85) u članu 1. stavu 1., iza zagrade, zarez i riječi "ako za odredene proizvode ili usluge posebnim propisima nije drukčije odredeno" brišu se Stav 2. mijenja se i glasi: "Poslovne prostorije u kojima se obavlja promet robama ćiji je promet reguliran posebnim propisima, moraju, pored uvjeta propisanih ovim pravilnikom odgovarati i uvjetima tih propisa".

Član 2.

Član 3. mijenja se i glasi: "Odredbe ovoga pravilnika odnose se na poslovne prostorije pravnih i fizičkih osoba koje u skladu sa zakonom obavljaju promet robe".

Član 3.

U članu 4. stav 2. briše se.

Član 4.

U članu 5. stav 2. i 3. brišu se.

Član 5.

U članu 7. stav 5. briše se.

Član 6.

Član 13. mijenja se i glasi: "Na ulaznoj strani prodavaonice mora na uočljiv način biti istaknuta tvrtka poduzeća, naziv ili broj prodavaonice, kao i mjesto njenog poslovanja ako se prodavaonica nalazi izvan sjedišta poduzeća. Na ulaznoj strani prodavaonice samostalnog privrednika mora na uočljiv način biti istaknuta tvrtka pod kojom radnja posluje te ime i prezime imaoca radnje".

Član 7.

Član 16. mijenja se i glasi: "Visina prodajnog prostora prodavaonice mjerena od završenog poda do završenog stropa "u daljenjem tekstu svjetla visina) mora biti najmanje 2,80 metara. Iznimno, svjetla visina prodajnog prostora može biti i manja od 2,80 metara. ali ne manja od 2,40 metara pod uvjetom da su u prostoru osigurani propisani normativi u pogledu mikroklimatskih uvjeta. Ako se prodajne prostorije nalaze u zaštićenim objektima koji su spomenici kulture, a kojima izgled. veličinu i visinu nije moguće mijenjati. svjetla visina prodajnog prostora može biti i manja od 2,40 m, ali ne manja od 220 metara, uz uvjet da se osiguraju propisani normativi u pogledu mikroklimatskih uvjeta".

Član 8.

U članu 33. stav 3. mijenja se i glasi: "Prodavaonica u kojoj se prodaje kruh, pecivo. meso, riba. te mesni i mliječni proizvodi koji nisu u originalnom pakovanju mora biti opremljena praonikom za ruke s tekućom toplom i hladnom vodom".

Član 9.

U članu 27. stav 1. briše se. U stavu 2. riječi "u smislu odredaba stava 1. ovoga člana" brišu se.

Član 10.

Član 28. mijenja se i glasi "Ukoliko prodavaonica ima priručno skladište, roba u skladištu mora biti smještena na način da je osigurana od kvarenja, onečišćenja i miješanja različitih svojstava"

Član 11.

Član 29.mijenja se i glasi: "Ambalaža se ne može odlagati i čuvati u prodajnom prostoru niti ispred prodavaonice, već u skladištu ili na drugom prikladnom mjestu. Pokvarljivi i ostali otpaci moraju se odlagati u kontejner ili druge primjerene posude na posebnim za to određenim prostorima, uz odgovarajuću higijensku zaštitu".

Član 12.

Član 30. mijenja se i glasi: "Prodavaonica mora imati osigurane pomoćne prostorije za sanitarno tehničke i higijenske potrebe zaposlenog osoblja. Veličina tih prostorija i njihova opremljenost mora odgovarati broju zaposlenih sukladno s propisima o zaštiti na radu. Upotreba sanitarnih prostorija za potrebe zaposlenog osoblja, mora se osigurati na udaljenosti od najviše 100 m od prodavaonice".

Član 13.

U članu 36. iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi: "Svjetla visina kioska ne smije biti manja od 220 m. a slobodna površina poda ne može biti manja od 2 m, uz uvijet da su u prostoru kioska osigurani normativi u pogledu mikroklimatskih uvjeta". Stav 2. i 3. brišu se. Dosadašnji stav 4. i 5 postaju stav 3. i 4

Član 14.

Član 37. briše se.

Član 15.

Član 38. mijenja se i glasi: "Kiosk mora imati osigurane pomoćne prostorije za sanitarne i higijenske potrebe zaposlenog osoblja na udaljenosti od najviše 200 m". Kiosk u kojem se prodaje kruh, pecivo, meso, riba te mesni i mliječni proizvodi koji nisu u originalnom pakovanju mora biti opremljen praonikom za ruke s tekućom toplom i hladnom vodom".

Član 16.

U članu 39. stavu 1. riječi: "prema unaprijed utvrđenom voznom redu" zamjenjuju se riječima: "i na mjestima određenim općinskim propisom". Stav 3. mijenja se i glasi: "Pokretna prodavaonica koja prodaje kruh, pecivo, meso, ribu te mesne i mliječne prerađevine koje nisu u originalnom pakovanju mora imati osigurane potrebne količine higijenski ispravne vode za pranje ruku zaposlenog osoblja".

Član 17.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 330-01/91-01/4

Urbroj : 528-03/81-0003

Zagreb, 12. lipnja 1991.

Ministar trgovine

mr. Petar Kriste, v. r