Zakoni i propisi - Pravni savjeti 29 17.06.1991 Pročišćeni tekst Zakona o Agenciji Republike Hrvatske za restrukturiranje i razvoj obuhvača Zakon o Agenciji Socijalističke Republike Hrvatske za restrukturiranje i razvoj
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZAKONODAVNO-PRAVNA KOMISIJA SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji Republike Hrvatske za restrukturiranje i razvoj ("Narodne novine", br.19/91), Zakonodavno-pravna komisija Sabora Republike Hrvatske na sjednici održanoj 27. svlbnja 1991. godine, utvrdila je pročišćeni tekst Zakona o Agenciji Republike Hrvatske za restrukturiranje i razvoj.

Pročišćeni tekst Zakona o Agenciji Republike Hrvatske za restrukturiranje i razvoj obuhvača Zakon o Agenciji Socijalističke Republike Hrvatske za restrukturiranje i razvoj ("Narodne novine". br.18/90) te njegove izmjene i dopune objavljene u "Narodnim novinama", br. 47/90 i 19/91, u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Klasa: 302-01/90-03/04

Zagreb, 27. svibnja 1981.

Predsjednik Zakonodavno-pravne komisije

Sabora Republike Hrvatske

Vladimir Šeks, dipl. iur., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


ZAKON

o Agenciji Republike Hrvatske za restrukturiranje i razvoj

(pročišćeni tekst)

Članak 1.

Agencija Republike Hrvatske za restrukturiranje i razvoj (u daljem tekstu: Agencija) osniva se kao specijalizirana organizacija Republike.

Članak 2.

Agencija je pravna osoba s pravima, obavezama i odgovornostima propisanim ovim zakonom i drugim propisima. Sjedište Agencije je u Zagrebu.

Članak 3.

Djelatnost Agencije je izvršavanje stručnih i drugih poslova u vezi s pretvorbom društvenih poduzeća, privatizacijom poduzeća, kao i promicanje inozemnih ulaganja i razvoj gospodarstva Republike Hrvatske.

Članak 4.

U okviru obavljanja djelatnosti Agencija vrši javna ovlaštenja određena zakonom.

Članak 5.

Agencija u okviru djelatnosti

- organizira i pruža stručnu pomoć pri privatizaciji i pretvorbi društvenih poduzeća u skladu sa zakonom,

- nadzire pretvorbu poduzeća,

- daje upute za provođenje Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća,

- organizira savjetovanja i seminare za izobrazbu i stručno osposobljavanje i usavršavanje za poslove pretvorbe, privatizacije, razvoja i promicanja inozemnih ulaganja,

- savjetuje poduzeća u svezi s postupkom restrukturiranja, privatizacije i vlasničke pretvorbe u konkretnim slučajevima,

- obavlja u ime i za račun Hrvatskog fonda za razvoj (u daljem tekstu: Fond) stručne poslove vezane za prodaju dionica koje je Fond stekao pretvorbom društvenih poduzeća i obavlja za Fond druge poslove određene Zakonom o pretvorbi društvenih poduzeća.

- organizira aktivnosti na promicanju inozemnih ulaganja.

- koordinira interese svih subjekata u Republici Hrvatskoj vezanih za ostvarenje inozemnih ulaganja,

- sudjeluje u izradi studija o razvoju pojedinih grana gospodarstva Republike Hrvatske koja osobito definiraju ključne mehanizme strategije razvoja: privatizacija, zajednička ulaganja inozemnih i domačih pravnih i fizičkih osoba, javnih poduzeća i dr.,

- daje mišljenje Vladi Republike Hrvatske na zahtjev za izdavanje koncesije,

- daje stručnu pomoć kod statusnih promjena poduzeća i

- obavlja druge poslove određene zakonom i drugim propisima.

Članak 6.

U obavljanju djelatnosti utvrđene zakonom i drugim propisima Agencija suraduje s nadležnim organima Republike Hrvatske i institucijama u Republici Hrvatskoj, te međunarodnim institucijama i organizacijama.

Članak 7.

Za obavljanje svoje djelatnosti Agencija osniva područne urede.

Članak 8.

Organ upravljanja Agencije je Upravni odbor, koji ima predsjednika i četiri člana.

Predsjednika i članove Upravnog odbora imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske.

Članak 9.

Agencijom rukovodi direktor kojeg imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske.

Direktor rukovodi radom Agencije, predstavlja je i zastupa te odgovara za zakonitost njezina rada.

Članak 10.

Agencija podnosi najmanje dva puta godišnje izvještaj o svojem radu Vladi Republike Hrvatske.

Članak 11.

Agencija je za svoj rad odgovorna Vladi Republike Hrvatske.

Vlada Republike Hrvatske svake godine donosi program rada i potvrđuje financijski plan Agencije.

Članak 12.

Sredstva za osnivanje i poslovanje Agencije osiguravaju se iz proračuna Republike, naknada za pružene usluge i drugih izvora.

Članak 13.

Statut Agencije određuje osobito:

- organizaciju i način poslovanja Agencije,

- sjedišta područnih ureda,

- nadležnost i način rada Upravnog odbora Agencije,

- ovlaštenje za zastupanje i potpisivanje Agencije,

- prava, obaveze i odgovornosti osoba koje obavljaju poslove i zadatke s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima,

- druga organizacijska pitanja u vezi s poslovanjem Agencije.

Statut Agencije donosi Upravni odbor uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.