Zakoni i propisi - Pravni savjeti 29 17.06.1991 Pročišćeni tekst Zakona o Hrvatskom fondu za razvoj obuhvaća Zakon o Fondu Socijalističke Republike Hrvatske za razvoj
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZAKONODAVNO-PRAVNA KOMISIJA SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom fondu za razvoj ("Narodne novine", br.19/91), Zakonodavno-pravna komisija Sabora Republike Hrvatske na sjednici održanoj 27. svibnja 1991. godine, utvrdila je pročišćeni tekst Zakona o Hrvatskom fondu za razvoj.

Pročišćeni tekst Zakona o Hrvatskom fondu za razvoj obuhvaća Zakon o Fondu Socijalističke Republike Hrvatske za razvoj ("Narodne novine". br,18/90) te njegove izmjene i dopune objavljene u "Narodnim novinama", br. 42/90 i 19/91, u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Klasa: 423-02/90-02/01

Zagreb, 27. svibnja 1991.

Predsjednik Zakonodavno-pravne komisije Sabora Republike Hrvatske

Vladimir Šeks, dipl. iur., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


ZAKON

o Hrvatskom fondu za razvoj

(pročišćeni tekst)


Članak 1.

Za financiranje ili sufinanciranje programa restrukturiranja postoječih i osnivanje novih poduzeća, financiranje ili sufinanciranje razvojnih programa i razvoj privredno nedovoljno razvijenih krajeva osniva se Hrvatski fond za razvoj.

Članak 2.

Hrvatski fond za razvoj (u daljem tekstu: Fond) je pravna osoba s pravima i obvezama utvrđenim ovim zakonom, drugim propisima i statutom Fonda.

Sjedište Fonda je u Zagrebu.

Članak 3.

Sredstva za osnivanje i rad Fonda formiraju se:

- iz namjenskih dotacija proračuna Republike,

- iz sredstava Republike koja se osiguravaju po posebnim propisima,

- iz sredstava ostvarenih izdavanjem i prodajom vrijednosnih papira Fonda, te prihoda ostvarenih vlastitim poslovanjem,

- iz prenesenih dionica odnosno udjela dioničkog društva odnosno društva s ograničenom odgovornošću (u daljem tekstu: društva) koja u postupku pretvorbe nisu prodana odnosno uplaćena,

- iz sredstava ostvarenih prodajom društvenih poduzeća ili dijela društvenih poduzeća.

- iz sredstava ostvarenih prodajom dionica odnosno udjela koje Fond ima u društvu,

- iz sredstava dobiti društva u kojem Fond ima dionice,

- iz sredstava ostvarenih davanjem u zakup društva,

- iz sredstava koja se prenesu Fondu iz ostatka likvidacijske ili stečajne mase u slučaju likvidacije ili stečaja društvenog poduzeća,

- iz inozemnih kredita i

- iz drugih izvora.

Sredstva iz alineje 1, 2, 3, 4, 8, l0, 11 i 5% sredstava iz alineje 7. stavka 1. ovoga članka vode se na posebnom računu Fonda i koriste se za namjene iz članka 4. ovoga zakona.

Sredstva iz alineje 5, 6. 9 i 95% sredstava iz alineje 7. stavka 1. ovoga članka vode se na posebnom računu Fonda i koriste se za financiranje razvojnih programa koji su sastavni dio procesa pretvorbe vlasništva, te za druge namjene u skladu s odredbama Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća.

Sredstva iz stavka 2. i 3. ovoga članka vode se knjigovodstveno razdvojeno.

Za obveznice koje izda Fond jamči Republika Hrvatska.

Članak 4.

Sredstva iz članka 3. ovoga zakona Fond koristi za financiranje ili sufinanciranje razvojnih programa, otkup vrijednosnih papira i za druga trajna ulaganja u banke, programe restrukturiranja postoječih i osnivanje novih poduzeća, te za otplatu obveza po kreditima odnosno otkup duga poduzeća.

Privremeno slobodna sredstva, Fond kratkoročno plasira na tržištu novca radi očuvanja,njihove realne vrijednosti i ostvarivanja prinosa.

Članak 5.

Pravne i fizičke osobe koje kandidiraju za ulaganja iz stavka 1. članka 4. ovoga zakona. a po osnovu sredstava Fonda iz stavka 2. članka 3. ovoga zakona, moraju izraditi i dostaviti razvojni ili investicijski program i ocjenu tog programa od poslovne banke.

Poduzeća koja kandidiraju za ulaganja po osnovu sredstava Fonda iz stavka 3. članka 3. ovoga zakona, moraju izraditi i dostaviti razvojni ili investicijski program i ocjenu toga programa od Agencije Republike Hrvatske za restrukturiranje i razvoj.

Članak 6.

Programi koji kandidiraju za ulaganja iz sredstava Fonda moraju biti izrađeni prema Zajedničkoj metodologiji za ocjenjivanje društvene i ekonomske opravdanosti investicije i efikasnosti investiranja u SFR Jugoslaviji ("Službeni list SFRJ", br. 50/87) i ispunjavati kriterije iz zajedničke metodologije.

Prednost u sufinanciranju programa sredstvima Fonda imat će programi koji osiguravaju:

- veću stopu prinosa programa.

- veći neto devizni priliv,

- veće učešće suulagača,

- veći broj novih produktivnih radnih mjesta,

- veće smanjenje potrošnje sirovina i energije po jedinici proizvoda,

- doprinos razvoja privredno nedovoljno razvijenih krajeva i krajeva sa specifčnim razvojnim problemima definiranih razvojnim dokumentima Republike,

- zaštiti čovjekove okoline.

Kriteriji iz stavka 2. ovoga članka pobliže će se razraditi aktima o poslovnoj politici Fonda.

Članak 7.

Organ upravljanja Fonda je Upravni odbor, koji ima predsjednika i šest članova.

Predsjednika i članove Upravnog odbora imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske.

Članak 8.

Fondom rukovodi direktor, kojeg imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske.

Članak 9.

Poslovanje Fonda nadzire odbor koji ima predsjednika i četiri člana. Nadzorni odbor postavlja i razrješava Vlada Republike Hrvatske.

Članak 10.

Upravni odbor Fonda najmanje dva puta godišnje izvještava Vladu Republike Hrvatske o djelovanju i rezultatima rada Fonda, a koja o tome najmanje jednom godišnje izvještava Sabor Republike Hrvatske.

Članak 11.

Fond je za svoj rad odgovoran Vladi Republike Hrvatske.

Vlada Republike Hrvatske svake godine potvrđuje program rada i usvaja financijski plan i završni račun Fonda.

Financijskim planom posebno će se uskladiti visina ulaganja u pojedine namjene sa sredstvima koja se osiguravaju za te namjene.

Članak 12.

Statutom Fonda posebno se utvrduje:

- aktivnost Fonda u procesu pretvorbe društvenih poduzeća i suradnja Fonda s Agencijom Republike Hrvatske za restrukturiranje i razvoj,

- način prodaje dionica kojima raspolaže Fond.

- uvjeti za prodaju bonitetnih dionica i slučajevi kada se dionice ustupaju,

- način davanja društava u zakup,

- organizacija i način oslovanja Fonda,

- nadležnost organa Fonda,

- ovlaštenje za zastupanje i potpisivanje,

- prava, odgovornosti i obaveze radnika koji obavljaju poslove i zadatke s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima,

- mandat članova Upravnog odbora Fonda i radnika s posebnim ovlaštenjima i

- druga organizacijska pitanja vezana za rad i poslovanje Fonda.

Statut Fonda donosi Upravni odbor uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Članak 13.

Nad Fondom se ne provodi stečajni postupak.

Članak 14.

Konstituiranjem Fonda, Narodna banka Hrvatske prenosi na račun Fonda sva sredstva prihoda od kamata koja je ostvarila na plasmane depozita društveno-političkih zajednica u 1989. i 1990. godini.

Članak 15.

Danom stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Fondu Republike Hrvatske za razvoj ("Narodne novine", br. 42/90) prestaje važiti Zakon o Republičkom fondu za razvoj privredno nedovoljno razvijenih krajeva ("Narodne novine", br. 17/86), a sredstva, prava i obveze Republičkog fonda za razvoj privredno nedovoljno razvijenih krajeva preuzima Hrvatski fond za razvoj.

Hrvatski fond za razvoj u skladu sa svojim aktom o organizaciji i sistematizaciji preuzima radnike stručne službe Republičkog fonda za razvoj privredno nedovoljno razvijenih krajeva.

Udruživanje sredstava za brži razvoj privredno nedovoljno razvijenih krajeva obavlja se od dana stupanja na snagu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Fondu Republike Hrvatske za razvoj ("Narodne novine". br. 42/90) u skladu i na način utvrđen Samoupravnim sporazumom o udruživanju sredstava društvene reprodukcije za brži razvoj privredno nedovoljno razvijenih krajeva SR Hrvatske ("Narodne novine". br. 9/86) i Zakonom o obaveznom udruživanju dijela sredstava društvene reprodukcije od 1. travnja 1986. do 31. prosinca 1990. godine za brži razvoj privredno nedovoljno razvijenih krajeva Socijalističke Republike Hrvatske ("Narodne novine", br.17/86 i 13/87) u korist računa Hrvatskog fonda za razvoj.