Zakoni i propisi - Pravni savjeti 29 17.06.1991 Uredba o načinu utvrđivanja cijene stana
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi stavka 2. članka 10, stavka 5. članka 11. i stavka 4. članka 17. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Narodne novine", br. 27/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 14. lipnja 1991. donijela je

UREDBU

o načinu utvrđivanja cijene stana

Članak 1.

Ovom se uredbom propisuje način utvrđivanja cijene stana, te kriteriji za utvrđivanje zona u naselju i način određivanja broja obročnih otplata.

Članak 2.

Za utvrđivanje cijene stana koriste se podaci o građevinskoj vrijednosti etalonskog objekta i visine prosječnog mjesečnog osobnog dohotka po radniku, lz Saopćenja Republičkog zavoda za statistiku Republike Hrvatske, u gospodarstvu Republike Hrvatske koje objavljuje ministar zaštite okoliša, prostornog uredenja i graditeljstva i elementi iz zapisnika o bodovanju stana (član 11. Pravilnika o načinu utvrđivanja vrijednosti i kvaliteti stana te načinu i postupku utvrdivanja visine stanarine - "Narodne novine", broj 20/87, u daljnjem tekstu: zapisnik) i to:

1. godina izgradnje - točka 8. općeg dijela zapisnika

2. pojedinačni redni brojevi elemenata kojima je bodovan stan - točke 1. do 50. zapisnika - dio Bodovi, samo oni elementi kojim je bodovan stan

3. korisna površina stana - točka 21. "Ukupna površina um2" proračuna korisne površine stana

4. položaj stana.

Članak 3.

Cijena stana utvrduje se ugovorom ovisno o:

1. građevinskoj vrijednosti stana u kojoj je sadržana, vrijednost zajedničkih dijelova i uređenje zgrade; i

2. vrijednosti pripadajučeg zemljišta;

3. visini vlastitih sredstava stanara koja je uložio u stan;

4. osobnom popustu koji se priznaje kupcu.

Vrijednosti iz točke 1, 2. i 3. stavka 1. ovog članka utvrđuju se primjenom elemenata revalorizacije.

Izraz za proračun cijene stana

Cs = (Cg + Cz-V) x p

Cs - cijena stana

Cg - gradevinska vrijednost stana i zajedničkih dijelova i uređaja zgrade

Cz - vrijednost pripadajučeg zemljišta

V - visina uloženih vlastitih sredstava stanara u stan.

p - koeficijent popusta kupca

Članak 4.

Građevinska vrijednost stana jednaka je građevinskoj vrijednosti novoizgrađenog stana iste opremljenosti i kvalitete umanjene za iznos amortizacije:

Cg = Ng-A

Ng - građevinska vrijednost novoizgrađenog stana

A - umanjenje za iznos amortizacije

Članak 5.

Gradevinska vrijednost novoizgrađenog stana (Ng) utvrđuje se prema slijedećem izrazu:

N = P x Ce x I/Ie x B/Be x Kp x Ku

P - netto korisna površina (m2)

Ce - građevinska vrijednost etalonskog objekta (din/m2) I - proračunati mjesečni osobni dohodak po radniku u gospodarstvu Republike Hrvatske na dan sklapanja ugovora

Ie - prosječni mjesečni osobni dohodak po radniku u gospodarstvu Republike Hrvatske kojeg na dan objave cijene etalonskog objekta objavljuje ministar temeljem objavljenog podatka Republičkog zavoda za statistiku

B - broj bodova iz zapisnika

Be - 116 broj bodova etalonskog stana

KP - koeficijent položaja u zgradi

Kp - I tipske etaže stanovi

Kp - 0,80 podrumski stanovi

Kp - 0,90 suterenski stanovi

Kp - 0,90 tavanski stanovi

Pojam podrumskih, suterenskih i tavanskih stanova određen je Pravilnikom o načinu utvrđivanja vrijednosti i kvaliteti stana te načinu i postupku utvrđivanja visine stanarine ("Narodne novine", broj 20/87).

Ku - urbanističlu koeficijent

Ku - 1,20 za zgrade do P+2 samostojeće, dvojne zgrade

Ku - 1 za sve ostale zgrade

Proračunati mjesečni osobni dohodak (I) na dan sklapanja ugovora određuje se prema izrazu:

I = (Iz - I3)x D/90 + Iz

Iz - zadnji objavljeni prosječni mjesečni osobni dohodak iz saopćenja Republičkog zavoda za statistiku Republike Hrvatske

I3 - mjesečni prosječni osobni dohodak iz saopćenja Republičkog zavoda za statistiku Republike Hrvatske objavljen 3 mjeseca ranije od zadnjeg objavljenog (Iz)

D - broj dana od objave zadnjeg prosječnog mjesečnog osobnog dohotka do dana ugovaranja.

Proračunati mjesečni osobni dohodak (I) obavezno se unosi u ugovor i on je osnovica za sve revalorizacije neisplaćenih obroka u času njihovog dospiječa.

Članak 6.

Iznos amortizacije (A) za koji se umanjuje građevinska vrijednost računa se za cijeli stan odjednom prema izrazu:

A = G x Ks x Ng / 100

G - starost zgrade (u godinama)

Ks - postotak umanjenja vrijednosti, ovisno o vrsti konstrukcije i starosti zgrade, uzima se prema tablici 1. koja je sastavni dio ove uredbe.

U slučaju izvršene nadogradnje ili cjelovite rekonstrukcije (npr. prenamjena tavana u stan i sl.) starost zgrade (G) izračunava se prema izrazu:

G = (Gz + 2 x Gs)/3

Gz - starost zgrade

Gs - starost cjelovite rekonstrukcije stana.

Članak 7.

Vrijednost pripadajučeg zemljišta (Cz) u sklopu cijene pojedinog stana obračunava se tako da se vrijednost građevinske parcele podijeli s brojem četvornih metara stambene površine stane koji se prodaje, izraženo:

Cz = Cp x P/sumPi

Cp - vrijednost građevinske parcele

Pi - izgrađena površina zgrada prema ovoj uredbi je zbroj svih površina stanova i poslovnih prostora utvrđena zapisnikom o bodovanju stana Šm)

Vrijednost građevinske parcele izračunava se prema izrazu :

Cp = (Kz/1,25) x (I / Ie) x Ce (R x Zz + Kv x Zo) x Kd

Kz - koeficijent vrijednosti zemljišta

Koeficijent vrijednosti zemljišta određuje se ovisno o zonama u naselju prema tablici 2. koja je sastavni dio ove uredbe.

Kv - koeficijent veličine zemljišta oko zgrade

Kd - koeficijent demografskih kretanja (tablica 2.)

R - broj izgrađenih razina zgrade (etaža)

Zz - zemljište ispod zgrade (m2), a utvrđuje se:

- izmjerom u naravi,

- očitanjem iz izvatka iz zemljišnih knjiga

- uzetom približnom vrijednosti prema izrazu:

Zz = sumPi/R x 1,25 (m2)

Zo - pripadajuče zemljište oko zgrade, a utvrđuje se:

- izmjerom u naravi

- očitanjem iz izvatka iz zemljišnih knjiga u cijelu parcelu umanjeno za izraz

Zz = sumPi/R x 1,25 (m2)

Kv - koeficijent veličine zemljišta

Kv - 0,20 za pripadno zemljište do 100 m2 površine Kv - 0,35 za pripadno zemljište do 200 m2 površine

Kv - 0,50 za pripadno zemljište preko 200 m2 površine

Članak 8.

Područje zona određuje odlukom skupština općine odnosno grada prema koeficijentima iz tablice 2. ove uredbe.

Članak 9.

Na zahtjev kupca utvrđuje se visina vlastitih sredstava koja je stanar uložio u stan i to:

- sredstva kojima je povečao vrijednost stana umanjena za iznos amortizacije a koja vrijednost je sadržana u elementima koji utječu na visinu bodovanja stana. Ovo umanjenje ne može iznositi više od l0% novoizgrađene vrijednosti stana (stavak 2. članak 11.);

- nevračena sredstva koja je uložio kao vlastiti udjel radi stjecanja stanarskog prava;

- sredstva koja stanaru, radi stjecanja stanarskog prava nisu isplaćena na ime naknade za eksproprirane nekretnine.

Izraz za uložena sredstva stanara:

V = S + U + E

S - sredstva uložena za povečanu vrijednost stana

U - nevračeni vlastiti udjel za stjecanje stanarskog prava

E - neisplaćena sredstva eksproprirane naknade

Sredstva uložena za elemente kojima se povečava vrijednost stana (S) utvrđuje sudski vještak izračunom na:

a) temelju vrijednosti pojedinih elemenata koje utvrđuje slobodnim tumačenjem cijena iz biltena Standardna kalkulacija radova u visokogradnji koji objavljuje Fakultet građevinskih znanosti.

Tako utvrđene cijene elemenata umanjuju se za iznos pripadajuče amortizacije. .

Tako utvrđena vrijednost revalorizira se na dan sklapanja ugovora.

b) temelju predočenih računa stanara isplaćenih za izvedbu pojedinih elemenata u stanu umanjenih za iznos pripadajuče amortizacije.

Utvrđena vrijednost revalorizira se na dan sklapanja ugovora.

Nevračena sredstva vlastitog udjela radi stjecanja stanarskog prava (U) utvrđuje sudski vještak na temelju podnesenih dokaza stanara.

Sredstva se revaloriziraju na dan sklapanja ugovora. Neisplaćena sredstva eksproprirane naknade (E) utvrduje sudski vještak na temelju rješenja o naknadi za eksproprijaciju.

Sredstva se revaloriziraju od dana stupanja na snagu tog rješenja.

Članak 10.

Osobni ukupni popusti kupca izračunavaju se prema izrazn

p = (100 - (Gs x 0,5 + n + pd))/100

p - koeficijent popusta kupca

Gs - godine navršenog radnog staža kupca

n - koeficijent načina kupnje

n - 15 kod kupnje obročnom otplatom

n - 30 kod kupnje jednokratnom isplatom

pd - l0 kod kupnje za roditelje sa troje i više djece

Ukoliko kupac dio cijene stana uplati unaprijed u iznosu višem od 3%, priznaje mu se popust srazmjeran veličini uplate obzirom na ugovorenu cijenu i vremenu te uplate obzirom na konačni rok otplate, a sve u odnosu na utvrđeni popust od 15 - 30%.

Članak 11.

Cijena stana utvrđena prema članku 3. ove uredbe umanjuje se za 3% odnosno za visinu prvog obroka.

Na iznos dobiven nakon umanjenja u smislu stavka 1 ovog članka; obračunava se kamata u iznosu od 1% godišnje (primjenom dekurzivne metode), a na osnovi rokova otplate prema tablici 3. koja je sastavni dio ove uredbe.

Preostali obroci utvrđuju se tako da iznos pojedinog obroka ne smije biti manji od 0,25% od novoizgrađene vrijednosti stana (Ng + Cz), prema izrazu:

Omin = 0,25% x (Ng + Cz)

Omin - najmanji mjesečni obrok.

Članak 12.

Prvi obrok i ostali mjesečni obroci na dan njihovog dospijeća revaloriziraju se primjenom odnosa između zadnjeg objavljenog osobnog dohotka i proračunatog osobnog dohotka utvrđenog u ugovoru, ako se on promijeni za više od l0% prema izrazu:

Or = O - In/I

Or - revalorizirani mjesečni obrok

O - mjesečni obrok za koji se obračunava revalorizacija

In - zadnji objavljeni osobni dohodak u gospodarstvu

Republike Hrvatske koji objavljuje Republički zavod za statistiku.

I- označava vrijednost proračunatog osobnog dohotka u gospodarstvu Republike Hrvatske koji je primijenjen pri utvrđivanju građevinske vrijednosti novoizgrađenog stana iz članka 5.

Članak 13.

Ovava uredba stupa na snagu osmi dan od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa:370-01/91-01/91

Urbroj : 5030116-91-2

Zagreb, 14. lipnja 1991

Predsjednik

Josip Manolić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Ks - postotak umanjenja vrijednosti za iznos amortizacije Tablica 1
__________________________________________________________________________
                                    G starost    Postotak
Materijal i konstrukcija zgrade                 zgrade u    umanjen KS
(prema zapisniku o bodovanju stana)                   godinama    godišnje
__________________________________________________________________________
1                                    2        3
__________________________________________________________________________
A) Vjerojatni vijek trajanja          120 godina       1 do 120    0,583%
R. br.                     1 55 bodova
Zgrade od armirano-betonskih skeletnih konstrukcija,
betona ili zidane zgrade s vertikalnom serklažom            preko 120    70%
odnosno armaturom u zidu i masivnom međukatnom         ukupno
konstrukcijom                              G x Ks
__________________________________________________________________________
B) Vjerojatni vijek trajanja          100 godina       1 do 100    0,700%
R. br. 2.1.                   50 bodova
Zgrade sa zidovima od opeke, betona, betonskih
blokova, kamena i slično, bez vertikalnih                preko 100    70%
serklaža, s masivnom međukatnom konstrukcijom          ukupno
                                    G x Ks
__________________________________________________________________________
C) Vjerojatni vijek trajanja          80 godina        1 do 80 0,875%
R. br. 2.2.                   40 bodova
Zgrade sa zidovima od opeke, betona, betonskih
blokova, kamena i slično, bez vertikal-             preko 80    70%
nih serklaža, s drvenom međukatnom konstrukcijom        ukupno
                                    G x KS
R. br. 3.1.                   35 bodova
Montažne zgrade čiji je pretežan broj elemenata
građen industrijski i montiran na objektu, od armiranog
betona (srednja i teška montaža)
__________________________________________________________________________
D) Vjerojatni vijek trajanja          60 godina        1 do 60 1,167%
R. br. 3.2.                   40 godina
Montažne zgrade čiji je pretežan broj elemenata
građen industrijski i montiran na ob-                  preko 60    70%
jektu, od drveta i drugog materijala na bazi drveta           ukupno
i miješanoj konstrukciji                        G x Ks
R. br. 4.                    30 bodova
Zgrade od mješovitog materijala ili zgrade od opeke
debljine vanjskog zida do 25 cm bez dodatne toplinske
zaštite, s drvenom međukatnom konstrukcijom
__________________________________________________________________________
E) Vjerojatni vijek trajanja          40 godina        1 do 40 1,750%
R. br. 5.                    25 bodova
Zgrade od opeke ili kamena zidane blatom s
pregradama od drveta ili čerpiča i drve-                preko 40    70%
nom međukatnom konstrukcijom                  ukupno
                                    G x Ks
__________________________________________________________________________
F) Vjerojatni vijek trajanja          20 godina        1 do 20 3,500%
R. br. 6.                    20 bodova        ukupno 70%
Zgrade od čerpiča, barake, stračare i sl.                preko 20
                                    G x KS
__________________________________________________________________________

Kz - koeficijent za proračun vrijednosti zemljišta                   Tablica 2.
__________________________________________________________________________
Zone u naselju             Koeficijent zemljišta (Kz) ovisno o broju etaža u
                    objektu
__________________________________________________________________________
                    1,2       3,4       5,6 i 7     8 i više
__________________________________________________________________________
I. ZONA             1,00      0,60      0,50      0,40
II. ZONA                0,72      0,42      0,35      0,28
III. ZONA                0,50      0,30      0,25      0,20
IV. ZONA                0,40      0,25      0,20      0,15
__________________________________________________________________________
Za naselja uz more min.:
- zone do 300 m         0,72      0,42      0,35      0,40
- zone do 500 m         0,50      0,30      0,25      0,20
__________________________________________________________________________
I. ZONA-Atraktivno područje stanovanja bez   Koeficijent demografskih kretanja (Kd)
obzira na položaj                    a) 1,00 za gradove iznad 400.000
                            stanovnika
                            b) 0,90 za gradove iznad 150.000
                            stanovnika
II. ZONA - Uži centar grada               c) 0,85 za gradove iznad l00.000
                            stanovnika
III. ZONA - Širi centar grada              d) 0,75 za gradove iznad 50.000
                            stanovnika
IV. ZONA - Rubni dijelovi grada         e) 0,70 za gradove iznad 10.000
                            stanovnika
                            f) 0,65 za gradove do 10.000
                            stanovnika
__________________________________________________________________________
                                        Tablica 3
__________________________________________________________________________
Rokovi otplate ovisno o starosti zgrade
__________________________________________________________________________
                            Rokovi otplate
__________________________________________________________________________
Starost zgrade godina                  broj mjesečnih     broj god.
                            obroka(R)
0-5                           300           25
6-15                          276           23
16-25                          264           22
26-40                          240           20
41-55                          228           19
55-70                          204           17
preko 70                        180           15
__________________________________________________________________________