Zakoni i propisi - Pravni savjeti 29 17.06.1991 Prvilnik o načinu osiguravanja i kontroli trošenja sredstava za invalidsku zaštitu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

Na temelju članka 71. stavka 2. Zakona o invalidskom dodatku i drugim pravima vojnih invalida ("Narodne novine", broj 10/90 - pročišćeni tekst) ministar rada i socijalne skrbl donosi

PRAVILNIK

o načinu osiguravanja i kontroli trošenja sredstava za invalidsku zaštitu

Članak 1.

Ovim pravilnikom uređuje se način osiguravanja i kontrola trošenja sredstava za isplaćivanje novčanih primanja i drugih troškova prema Zakonu o invalidskom dodatku i drugim pravima vojnih invalida.

Članak 2.

Sredstva potrebna za mjesečnu isplatu novčanih primanja i drugih troškova iz članka 1. ovoga pravilnika doznačuje, na odgovarajući prolazni račun općine, Ministarstvo rada i socijalne skrbi - Služba za računovodstvene poslove Šu daljem tekstu: Ministarstvo) na teret sredstava proračuna Republike Hrvatske preko odgovarajućeg prolaznog računa, žiro-računa Ministar5tva.

Članak 3.

Ministarstvo sredstva doznačuje na temelju zahtjeva općinskog organa uprave nadležnog za poslove boraca i vojnih invalida (u daljem tekstu: isplatni organ) o visini sredstava potrebnih za isplatu i izvještaja o osiguranim i utrošenim sredstvima za prethodni mjesec.

Zahtjev i izvještaj o osiguranim i utrošenim sredstvima isplatni organ dostavlja Ministarstvu do peto dana tekućeg mjeseca na obrascu br. O1 koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 4

Za svaki pojedini mjesec u godini Ministarstvo će potrebna sredslva doznačivati do polovine tekućeg mjeseca, odnosno nakon što isplatni organ dostavi zahtjev i izvještaj o osiguranim i utrošenim sredstvima za prethodni mjesec.

Članak 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. srpnja l991 godine.

Klasa : 011-02/91-01/05

Urbroj : 524-05/2-91-1

Zagreb, 24. svibnja 1991

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar rada i socijalne skrbi

Bernardo Jurlina, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave. OPĆINA_____________________________          Obrazac br.01

IZVJEŠTAJ
o osiguranim i utrošenim sredstvima prema Zakonu o invalidskom dodatku i drugim pravima vojnih invalida

za mjesec_______________ godine___________

I.OSIGURANA SREDSTVA:
1.Ostatak neutrošenih sredstava iz prethodnog mjeseca na prolaznom računu općine iznosi ___________________________dinara
2.Sredstva doznačena u toku mjeseca na prolazni račun općine
_________________________________________________________________________
Redni          Broj                          Iznos u
Broj          izvoda SDK           Datum doznake  dinarima
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
    Ukupno doznačena sredstva                        dinara
    ________________________________________________________________________
    UKUPNO OSIGURANA SREDSTVA (1+ 2)            dinara
    ________________________________________________________________________
II.IZNOS UTROŠENIH SREDSTAVA za isplatu             dinara
______________________________________________________________________________
1.invalidskog dodatka
_________________________________________________________________________
2.dodatka na samohranost
_________________________________________________________________________
3.dodatka za njegu i pomoć druge osobe
_________________________________________________________________________
4.porodičnog dodatka
_________________________________________________________________________
5.doplatka za djecu
_________________________________________________________________________
6.materijalnog osiguranja i školarine za vrijeme profesionalne rehabilitacije
_________________________________________________________________________
7.·naknade za nabavu udžbenika
_________________________________________________________________________
8.pomoći u slučaju smrti
_________________________________________________________________________
9.naknade troškova smještaja u socijalnu ustanovu
_________________________________________________________________________
10.naknade za nabavu automobila
_________________________________________________________________________
11.sredstava za zdravstvenu zaštitu
_________________________________________________________________________
12.troškova za pomagala (čl.46.Zakona)
_________________________________________________________________________
13.troškova usluga Službe društvenog knjigovodstva
_________________________________________________________________________
14. poštanskih troškova novčanih uputnica
_________________________________________________________________________
15. naknade putnih troškova
_________________________________________________________________________
UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA (I. do 15.)
_________________________________________________________________________
III. OSTATAK NEUTROŠENIH SREDSTAVA (I - II) na prolaznom računu općine, prema saldu izvoda Službe društvenog knjigovodstva, broj_______________ od 19____ god. iznosi _____________________ dinara

                        M. P

__________________________   ____________________  ___________________
(datum)             (izvještaj izradio)       (naredbodavac)