Zakoni i propisi - Pravni savjeti 29 17.06.1991 Pravilnik o načinu osiguravanja i kontroli trošenja sredstava za boračku zaštitu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

Na temelju članka 63. stavka 2. Zakona o zaštiti boraca narodnooslobodilačkog rata ("Narodne novine", br. 10/90- pročišćeni tekst) ministar rada i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

o načinu osiguravanja i kontroli trošenja sredstava za boračku zaštitu

Članak 1.

Ovim pravilnikom ureduje se način osiguravanja i kontrola trošenja sredstava za isplaćivanje novčanih primanja i drugih troškova prema Zakonu o zaštiti boraca narodnooslobodilačkog rata.

Članak 2.

Sredstva potrebna za mjesečnu isplatu novčanih primanja i drugih troškova iz članka 1. ovoga pravilnika doznačuje, na odgovarajući prolazni račun općine, Ministarstvo rada i socijalne skrbi - Služba za računovodstvene poslove (u daljem tekstu: Ministarstvo) na teret sredstava proračuna Republike Hrvatske preko odgovarajućeg prolaznog računa, žiro-računa MinIstarstva.

Članak 3.

Ministarstvo sredstva doznačuje na temelju zahtjeva općinskog organa uprave nadležnog za poslove boraca i vojnih invalida (u daljem tekstu: isplatni organ) o visi sredstava potrebnih za isplatu i izvještaja o osiguranim utrošenim sredstvima za prethodni mjesec.

Zahtjev i izvještaj o osiguranim i utrošenim sredstvima isplatni organ dostavlja Ministarstvu do petog dana tekućeg mjeseca na obrascu br. 01 koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 4.

Za svaki pojedini mjesec u godini Ministarstvo će potrebna sredstva doznačivati do polovine tekućeg mjeseca, odnosno nakon što isplatni organ dostavi zahtjev i izvještaj o osiguranim i utrošenim sredstvima za prethodni mjesec.

Članak 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. srpnja 1991. Godine.

Klasa:011-02/91-01/04

Urbroj : 524-05/2-91-1

Zagreb, 24. svibnja 1991.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar rada i socijalne skrbi

Bernardo Jurlina, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


OPĆINA______________________________              Obrazac br.01

IZVJEŠTAJ
o osiguranim i utrošenim sredstvima prema Zakonu o zaštiti boraca narodnooslobodilačkog rata
za mjesec__________________ godine______________

I.OSIGURANA SREDSTVA
1.Ostatak neutrošenih sredstava iz prethodnog mjeseca na prolaznom računu općine iznosi_________________________    dinara
2.Sredstva doznačena u toku mjeseca na prolazni račun općine
_________________________________________________________________________
Redni                                      Iznos u
broj          Broji zvoda SDK     Datum doznake  dinarima
_________________________________________________________________________
    Ukupno doznačena sredstva
    ___________________________________________________________________
    UKUPNO OSIGURANA SREDSTVA (l + 2)            dinara
    ___________________________________________________________________
II.IZNOS UTROŠENIH SREDSTAVA za isplatu:                dinara
_________________________________________________________________________
1.novčane naknade
_________________________________________________________________________
2.dodatka na samohranost
_________________________________________________________________________
3.dodatka za njegu i pomoć druge osobe
_________________________________________________________________________
4.doplatka za djecu
_________________________________________________________________________
5.pomoći u slučaju smrti
_________________________________________________________________________
6.naknade troškova smještaja u socijalnu ustanovu
_________________________________________________________________________
7.sredstava za zdravstvenu zaštitu
_________________________________________________________________________
8.troškova usluga Službe društvenog knjigovodstva
_________________________________________________________________________
9 poštanskih troškova novčanih uputnica
_________________________________________________________________________
10.naknade putnih troškova
_________________________________________________________________________
UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA (1.do 10.)
_________________________________________________________________________

III.OSTATAK NEUTROŠENIH SREDSTAVA (I - II) na prolaznom računu općine,prema saldu izvoda Službe društvenog knjigovodstva,broj______________ od 19_____ godine iznosi ____________________dinara

                    M.P.

_________________        ____________________      ____________________
(datum)         (izvještaj izradio)           (naredbodavac)