Zakoni i propisi - Pravni savjeti 28 14.06.1991 Završni račun Proračuna Republike Hrvatske za 1990. godinu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka s Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske i člana 35. Poslovnika Sabora Republike Hrvatske, Sabor Republike Hrvatske na sjednici Vijeća udruženog rada 31. svibnja 1991, Vijeća općina 31. svibnja 1991. i Društveno-političkog vijeća 31. svibnja 1991, donio je

ZAVRŠNI RAČUN

Proračuna Republike Hrvatske za 1990. godinu

Članak 1.

ukupan iznos planiranih prihoda 10.050,699.776,00

ukupan iznos ostvarenih prihoda 9.736,198.576,20

ukupan iznos izvršenih rashoda 9.736,198.576,20

manje ostvareni prihodi od planiranih 314,501.199,80

manje izvršeni rashodi od planiranih 314,501.199,80

Članak 2.

Pregled izvršenja Bilance prihoda i rashoda Proračuna Republike Hrvatske za 1990. godinu sastavni je dio Završnog računa.

Članak 3.

Ovaj završni račun stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

PREGLED IZVRŠENJA BILANCE PRIHODA I RASHODA PRORAĆUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 1990. GODINU

I. PRIHODI

________________________________________________________________________________
Broj      PRIHODI             Predviđeno   Predviđeno   Ostvareno
_______________                 proračunom   naknadnim
grupe                                  izmjenama
računa računa 
________________________________________________________________________________
1    2        3                4        5        6
________________________________________________________________________________
        Prihodi od poreza iz dohotka
71.   710   porez iz dohotka            987,700.000   1.940,204.000  1.632,747.099,40
        svega grupa 71.             987,700.000   1.940,204.000  1.632,747.099,40

        Prihodi od poreza iz osobnog dohotka
72.   720   porez iz osobnog dohotka radnika    30,000.000   54,237.000   73,208.202,10
        svega grupa 72.            30,000.000   54,237.000   73,208202,10

        Prihodi od poreza na promet proizvoda i usluga i
        poreza na promet nekretnina i prava
73.   730   osnovni porez na promet proizvoda.   1.405,000.000 3.269,900.000 3.l74,572.858,30
    731   posebni republički porez na
        promet proizvoda    `    .    2.061,808.000  4.605,850.000  4.665,001.827,40
        svega grupa 73.             3.466,800.000  7.875,750.000  7.839,574.685,70

        Prihodi od poreza na prihod od imovine i imovin-
        skih prava i prihodi od ostalih poreza
74.   742   porez od stranih osoba.         2,000.000    10,328.000   11,764.238,50
    748   ostali porezi              -        -        7,876.828,30
        svega grupa 74.            2,000.000    10,328.000   19,641.066,80

        Prihodi od taksa
75.   752   republičke sudske takse        3,000.000    8,483.000    10,396.391,70
        svega grupa 75            3,000.000    8,483.000    10,396.391,70

        Porezi po posebnim propisima;
        prihodi od organa i organizacija
        društveno-političke zajednice i osta-
        li prihodi
77.   770   prihodi po posebnim propisima
        (novčane kazne)            20,000.000   46,070.000   75,740.779,10
    771   prihodi organa i organizacija      54,000.000   60,000.000   39.956.588,10
    778   ostali prihodi             4,000.000    55,627.776   44,933.763,30
        svega grupa 77             78,000.000   161,697.776   160,631.130,50
________________________________________________________________________________
        ukupno prihodi             4.567,500.000
                                    10.050,699.776
                                            9.736,198.576,20


II.RASHODI
________________________________________________________________________________
Broj      PRIHODI             Predviđeno   Predviđeno   Izvrseno
_______________                 proračunom   naknadnim
grupe                                  izmjenama
računa računa 
________________________________________________________________________________
1    2        3                4        5        6
________________________________________________________________________________
        Sredstva za rad republičkih organa uprave
40.   400   sredstva za dohodak
        radnih zajednica            1.905,937.961  4.589,898.803  4.556,343.824,50
    401   sredstva za materijalne troškove    126,918.732   562,658.934   562,658.934,00
    402   sredstva za amortizaciju        2,800.000    2,800.000    2,800.000,00
        svega grupa 40             2.035,656.693  5.155,357.737  5.121,802.758,50

        Sredstva za posebne i druge namjene
        za rad republičkih organa uprave
41.   410.  sredstva za osobne dohotke i
        druga osobna primanja
        funkcionara i zastupnika        165,967.535   409,550.694   409,550.694,00
    412   sredstva za naknade po osnovi otpremnina zbog
        odlaska u mirovinu           229.600 2,429.600    l,596.292,30
    415   sredstva za investicije u
        osnovna sredstva            57,951.785   269.601.785   269,601.325,00
    416   sredstva za investicije u objekte i opremu društve-
        nog standarda              9,182.260    58,073.260   58,073.260.00
    417   sredstva za otplatu kredita       47.823     47.823     47.823,00
    418   sredstva za ostale potrebe za
        rad organa uprave.           139,655.100   817,276.093   813,369.848,00
        svega grupa 41             373,034.103   1.556,979.255  1.552,239.242,30

        Sredstva za obranu i samozaštitu
42.   420   sredstva za obranu i samozaštitu    12,225.700   19,725.700   19,725.700,00
        svega grupa 42. .            12,225.700   19,725.700   19,725.700,00

        Sredstva za poticanje razvoja, intervencije u pri-
        vredi i poticanje bržeg razvoja privredno nedo-
        voljno razvijenih područja
43.   431   kompenzacije,premije,
        regresi i naknade            51,218.840   775,695.490   775,695.490,00
    433   ostale potrebe i intervencije
        u privredi               5,414.640    77,264.640   77,264.560,00
    434   sredstva za brži razvoj privredno nedovoljno raz-
        vijenih područja u
        okviru Republike Hrvatske        13,715.300   16,715.300   16,715.300,00
        svega grupa 43             70,348.780   869,675.430   869,675.350,00

        Prenesena sredstva drugim društveno-političkim zajednicama
44.   440   doprinos proračunu federacije      1.664,041.648  1.527,390.059  1.251,613.383,30
    444   dopunska sredstva zajednicama
        općina.                 606.501 1,006.501    1,006.501,00
    448   ostala sredstva prenesena drugim društveno-poli-
        tičkim zajednicama           310.845 5,956.845    5,956.845,00
        svega grupa 44             1.664,958.994  1.534,353.405  1.258,576.729,30

        Sredstva za društvene djelatnosti
45.   452   sredstva za kulturu           33,423.666   57,023.666   57,023.666,00
    454   sredstva za socijalnu zaštitu      5,086.284    14,086.284   14,086.284,00
    456   sredstva za zdravstvenu zaštitu     22,649.920   68,649.920   68,649.920,00
    457   sredstva za mirovinsko i
        invalidsko osiguranje          10,000.000   65,000.000   65,000.000,00
    458   sredstva za zaštitu boraca i
        vojnih invalida             235,462.500   485,462.500   485,462.500,00
        svega grupa 45             306,622.370   690,222.370   690,222.370,00

        Sredstva za ostale društvene potrebe
46.   461   sredstva za društvene i
        političke organizacije         46,963.955   100,195.639   99,875.648,00
    468   sredstva za druge potrebe        1,037.801    1,322.969    1,259.269,00
        svega grupa 46             48,001.756   101,518.608   101,134.917,00

        Izdvajanja sredstava rezervi
47.   470   izdvajanje u Stalnu rezervu
        Republike                13,000.000   19,000.000   19,000.000,00
        svega grupa 47             13,000.000   19,000.000   19,000.000,00
        Ostali rashodi
48.   481   naknada za bankarske usluge i troškove platnog
        prometa                 717.440     5,560.000    5,560.000,00
    482   otplata kredita i zajmova društveno-političke za-
        jednice.                7,141.900    23,141.900   23,141.900,00
    483   rashodi za obveze iz
        prethodne godine            2,000.000    2,000.000    2,000.000,00
    488   ostali rashodi
        (Tekuča rezerva proračuna)       33,792.264   73,165.371   73,119.609,10
        svega grupa 48             43,651.604   103,867.271   103,821.509,10
____________________________________________________________________________________
    ukupno rashodi             4.567,500.000
                                    10.050.699.776
                                            9.736,198.576,20
____________________________________________________________________________________
    

Klasa: 400-06/91-01/03

Zagreb,31.svibnja 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.