Zakoni i propisi - Pravni savjeti 27 11.06.1991 Ukaz o proglašenju Zakona o boravišnoj pristojbi
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o boravišnoj pristojbi

Proglašavam Zakon o boravišnoj pristojbi, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicana Vijeća udruženog rada, Vijeća općina i Društveno-političkog vijeća 31. svibnja 1991. godine:

Klasa: O11-O1/91-01/40

Urbroj: 71-91-1

Zagreb, 3. lipnja 1991:

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tudman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

o boravišnoj pristojbi

Članak 1.

Građani koji izvan svoga prebivališta koriste usluge noćenja u smještajnom objektu registriranom za primanje gostiju na noćenje, plaćaju boravišnu pristojbu. Obvezi plaćanja boravišne pristojbe podliježu pod jednakim uvjetima i strani državljani. Smještajnim objektima, u smislu ovoga zakona smatraju se: hoteli, moteli, pansioni, prenoćišta, gostionice, turistička naselja, lječilišta, planinarski domovi, odmarališta, objekti za ljetovanje i rekreaciju mladeži, kampovi, sobe i obiteljski apartmani koje građani izdaju turistinia i putnicima, vezovi u lukama nautičkog turizma i svi drugi objekti u kojima se turistima i putnicima pružaju usluge smještaja.

Članak 2.

Boravišnu pristojbu ne plaćaju:

1. djeca do dvanaest godina starosti,

2. slijepe i gluhe osobe, te osobe sa tjelesnim invaliditetom,

3. sudionici školskih ekskurzija,

4. osobe na liječenju u lječilištima,

5. strani državljani koji su po medunarodnim propisima i sporazumima oslobođeni plaćanja pristojbi,

6. vlasnik smještajnog objekta, te njegovi: bračni drug, djeca, roditelji, brača i sestre,

7. turisti koji u istom mjestu provode odinor 10 i više godina.

Članak 3.

Djeca od dvanaest do petnaest godina starosti i osobe koje koriste usluge noćenja u smještajnom objektu gdje se organizira smještaj mladeži plaćaju boravišnu pristojbu umanjenu za 50%.

Članak 4.

Osobe iz članka 2. i 3. ovoga zakona dokazuju pravo na oslobadanje od plaćanja boravišne pristojbe iskaznicama odgovarajućih društvenih organizacija, potvrdama škola, poduzeća, liječničkim svjedodžbama i sličnim ispravama.

Članak 5.

Visinu boravišne pristobje na prijedlog ministra turizma utvrđuje Vlada Republike Hrvatske u prvoj polovini tekuće godine za slijedeću godinu.

Članak 6.

Boravišna pristojba je prihod turističkih zajednica. Hrvatskoj turističkoj zajednici pripada 15% prikupljenih sredstava boravišne pristojbe. Turističkoj zajednici općine pripada 20% prikupljenih sredstava boravišne pristojbe, a ako u općini nema turističkih zajednica mjesta, pripada joj 85% sredstava. Turističkoj zajednici mjesta pripada 65% prikupljenih sredstava boravišne pristojbe. U općinama na čijem području nema turističkih zajednica općina turističkim zajednicama mjesta pripada 85% prikupljenih sredstava boravišne pristojbe. Prihodi boravišne pristojbe koriste se za poboljšanje uvjeta boravka turista i promicanje turizma, za redovitu djelatnost, odnosno funkcioniranje turističke zajednice. Visina sredstava za navedene namjene odreduje se Statutom turističke zaj- ednice.

Članak 7.

Pravne ili fizičke osobe koje pružaju usluge smještaja odnosno korištenja veza u luci nautičkog turizma naplaćuju boravišnu pristojbu istovremeno s naplatom usluge noćenja, odnosno korištenja veza. U računu za uslugu noćenja, odnosno korištenja veza, posebno se označuje iznos naplaćene boravišne pristojbe, a u slučaju iz članka 2. ili 3. ovoga zakona, navodi se osnova oslobađanja od plaćanja boravišne pristojbe.

Članak 8.

Osobe iz članka 7. stavka 1. ovoga zakona dužne su uplatiti naplaćenu boravišnu pristojbu do petog dana u tekućeni mjesecu za protekli mjesec na poseban prijelazni račun turističke zajednice općine. Turistička zajednica općine do desetog dana u mjesecu za protekli mjesec doznačuje sredstva korisnicima iz članka 6. ovoga zakona. Ako turistička zajednica općine nije osnovana, osobe iz članka 7. stavka 1. ovoga zakona dužne su uplatiti naplaćenu boravišnu pristojbu u roku iz stavka 1. ovoga članka Hrvatskoj turističkoj zajednici. Hrvatska turistička zajednica sva sredstva raspoređuje prema članku 6. ovoga zakona.

Članak 9.

Nadzor nad naplatom boravišne pristojbe obavlja turistička inspekcija. Pravnoj ili fizičkoj osobi kojapruža usluge smještaja, odnosno korištenja veza u luci nautičkog turizma. a koja u propisanom roku turističkoj zajednici ne uplati sredstva boravišne pristojbe, turistički inspektor rješenjem će naložiti da sredstva boravišne pristojbe uplati turističkoj zajednici.

Članak l0.

Novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 dinara kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja pruža usluge smještaja odnosno korištenja veza u luci nautičkog turizma, ako: 1. u svakom pojedinačnom slučaju ne naplati boravišnu pristojbu istovremeno s naplatom usluge noćenja, odnosno korištenja veza, ili ako iznos boravišne pristojbe posebno ne označi u računu (članak 7. stavak 1. i 2), 2. sredstva boravišne pristojbe ne doznači na poseban prijelazni račun turističke zajednice do petog dana u mjesecu za prethodni mjesec (ćlanak 8. stavak 1. i 3). Odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 5.000 do 20.000 dinara.Fizička osoba, koja pruža usluge smještaja odnosno korištenja veza u luci nautičkog turizma za prekršaj iz stavka 1. točke 1. i 2. ovoga članka, kaznit će se novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara.

Članak 11.

Stupanjem na snagu ovoga zakona prestaju važiti odredbe članka 6. i 9, članka 11. stavka 2, članka 12. stavka 2, članka 15. i 16. Zakona o komunalnim taksama ("Narodne novine", br. 1 I /73, 13/88 i 16/90).

Članak 12.

Do osnivanja turističkih zajednica prihodi boravišne pristojbe pripadaju dosadašnjim krajnjim korisnicima.

Članak 13.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 220-03/9 1 -0 1 /03

Zagreb, 31. svibnja 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.