Zakoni i propisi - Pravni savjeti 27 11.06.1991 Ukaz o proglašenju Zakona o premijama za određene proizvode u poljoprivredi i regresu dijela kamata za prioritetne namjene u poljoprivredi
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o premijama za određene proizvode u poljoprivredi i regresu dijela kamata za prioritetne namjene u poljoprivredi

Proglašavam Zakon o premijama za određene proizvode u poljoprivredi i regresu dijela kamata za prioritetne namjene u poljoprivredi, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada, Vijeća općina i Društveno-političkog vijeća 31. svibnja 1991. godine.

Klasa: 011-01/91-01/41 ·

Urbroj: 71-91-1

Zagreb, 3. lipnja 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

o premijama za određene proizvode u poljoprivredi i regresu dijela kamata za prioritetne namjene u poljoprivredi

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim zakonom uređuje se pravo na premiju za određene proizvode u poljoprivredi (u daljem tekstu: premija) i regres dijela kamate za prioritetne namjene u poljoprivredi (u daljem tekstu: regres dijela kamate), te način osiguranja i korištenja sredstava za premiju i regres dijela kamate.

Članak 2.

Pravo na premiju i regres dijela kamate imaju individualni poljoprivredni proizvođači i pravne osobe u djelatnosti poljoprivrede s prebivalištem odnosno sjedištem na teritoriju Republike Hrvatske (u daljem tekstu: korisnici), uz uvjet da proizvode za tržište Republike Hrvatske.

Članak 3.

Sredstva za premije i regres dijela kamate osiguravaju se u proračunu republike.

Članak 4.

Premije i regres dijela kamate isplaćuju se korisnicima ,preko Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske, a na temelju zahtjeva korisnika.

Korisnici iz stavka 1. ovoga članka dužni su voditi evidenciju o isplaćenim premijama odnosno regresu dijela kamate.

II. PREMIJA ZA ODREĐENE PROIZVODE U POLJOPRIVREDI

Članak 5.

Proizvodi u poljoprivredi za koje se ostvaruje premija jesu:

- kravlje, ovčje i kozje mlijeko;

- soja, suncokret, uljana repica, šećerna repa, duhan, konopljina stabljika i stabljika lana;

- masline;

- ovčja vuna, te tov ovaca, janjadi, junadi;

- sjeme (sperma) kvalitetnih bikova;

- kvalitetni rasplodni podmladak goveda, svinja, ovaca, koza i konja i selekcioniranih matica pčela.

Članak 6.

Korisnici premije za kvalitetni rasplodni podmladak iz članka 5. alineje 6. ovoga zakona, jesu proizvođači kvalitetne rasplodne stoke koji su upisani u Registar proizvođača kvalitetne rasplodne, stoke u skladu s propisima o mjerama za unapređivanje stočarstva.

Premije iz stavka 1. ovoga članka isplaćivat će se za rasplodni podmladak nakon uvođenja rasplodnog podmlatka u Centralnu matičnu evidenciju o matičnim muškim i ženskim rasplodnim grlima, u skladu s propisima o mjerama za unapređivanje stočarstva.

Premija iz stavka 2. ovoga članka ostvaruje se samo jedanput u istom reprodukcijskom ciklusu.

Korisnici premije za rasplodni podmladak dužni su rasplodni podmladak držati u uzgoju propisano vrijeme.

lznimno, korisnici premije iz stavka 4. ovoga članka mogu izlučiti iz uzgoja rasplodni podmladak i prije propisanog vremena ako se utvrde zdravstveni ili reprodukcijski poremećaji koji utječu na rasplodnu sposobnost podmlatka ili ako se utvrdi njegova nezadovoljavajuća proizvodna sposobnost.

Članak 7.

Premija za proizvode iz članka 5. ovoga zakona određuje se u postotku od zaštitne cijene odnosno cijene koštanja proizvoda za tekuću godinu u prosjeku, i to:

1. najviše do 20% za kravlje, ovčje i kozje mlijeko, od zaštitne cijene;

2. najviše do 20% za tov ovaca i janjadi, za soju, suncokret, uljanu repicu i šećernu repu, od zaštitne cijene;

3. najviše do 15% za duhan i tov junadi, od zaštitne cijene;

4. najviše do 10% za ovčju vunu, kvalitetni rasplodni podmladak goveda, svinja, ovaca, koza i selekcioniranih matica pčela, od cijene koštanja;

5. najviše do l0% za konopljine stabljike i stabljike lana, od cijene koštanja;

6. najviše do 50% za proizvodnju sjemena (sperme) kvalitetnih bikova, od cijene koštanja;

7. najviše do 55% za ispitivanje bikova na vlastiti test (performance test), od cijene koštanja;

8. najviše do 50% za ispitivanje tovnih sposobnosti bikova (progeni test), od cijene koštanja;

9. najviše do 50% za proizvodnju kvalitetne rasplodne ždrebadi, od cijene koštanja;

10. najviše do 50% za proizvodnju trogodišnjih kvalitetnih muških rasplodnjaka konja (pastuha), od cijene koštanja;

11. najviše do 15% troškova umjetnog osjemenjivanja stoke, od cijene koštanja;

12. Najviše do 15% za proizvodnju maslina, od cijene koštanja.

Premija za mlijeko isplaćivat će se:

- pravnoj osobi koja provodi program uzgojno-selekcijskog rada u stočarstvu republike po obračunskoj litri mlijeka za koje su proizvođači ostvarili premiju i to u visini najviše do 0,50% od zaštitne cijene;

- pravnoj osobi koja provodi program zdravstvene zaštite mlijeka po obračunskoj litri mlijeka otkupljenog od fizičkih osoba najviše do 0,l0% od zaštitne cijene;

- pravnoj osobi koja provodi reprodukciju u stočarstvu Republike po obračunskoj litri mlijeka za koju su proizvođači ostvarili premiju i to najviše do 0,50% od zaštitne cijene.

Vlada Republike Hrvatske utvrđuje visinu premije iz stavka 1. ovoga članka nakon stupanja na snagu propisa o zaštitnim cijenama i određuje cijenu koštanja proizvoda iz stavka 1. točke 4. do 12. ovoga članka.

Članak 8.

Korisnici premije za troškove umjetnog osjemenjivanja stoke iz članka 7. stavka 1. točka 11. jesu korisnici koji za rasplođivanje svoje stoke koriste umjetno osjemenjivanje.

Premija iz stavka 1. ovoga članka ostvaruje se samo za prvo osjemenjivanje stoke u istom reprodukcijskom ciklusu.

Članak 9.

Premija za proizvode iz članka 5. ovoga zakona, proizvedene i isporučene tržištu Republike u tekućoj godini, ostvaruje se najkasnije do 31. siječnja iduće godine.

Članak 10.

Ministar poljoprivrede i šumarstva propisat će način i postupak za ostvarivanje premije, vrijeme u kojem je korisnik premije dužan držati u uzgoju rasplodni podmladak i propisat će obrasce evidencije o premijama i korisnicima premija.

III. REGRES DIJELA KAMATE ZA PRIORITETNE NAMJENE U POLJOPRIVREDI

Članak 11.

Korisnici regresa imaju pravo na regres dijela kamate na kredite koje banke odobravaju za prioritetne namjene u poljoprivredi, i to:

1. za proizvodnju pšenice, raži, ječma, kukuruza, šećerne repe, uljarice (soje, suncokreta, uljane repice i maslina) i duhana;

2. za tov stoke (goveda, konja, svinja, ovaca i koza), tov peradi i ribe, za uzgoj rasplodnog podmlatka u stočarstvu (goveda, konja, svinja, ovaca i peradi), za proizvodnju riblje mlađi i za proizvodnju mlijeka;

3. za zalihe pšenice, kukuruza, šećerne repe i šećera, uljarica i sirovog ulja i duhana;.

4. za rezerve pšenice, kukuruza, šećera, sirovog ulja, duhana, mesa i mlijeka u prahu;

5. za zalihe stolnog grožđa, mandarina, kiwija i jabuka u hladnjačama, vina u vinarijama i podrumima), mliječnih prerađevina (uključujući i mlijeko u prahu) i mesa u hladnjačama.

Članak 12.

Na iznos kredita korištenih za namjene iz članka 11. točke 1. do 4. ovoga zakona, regres dijela kamate utvrđuje se u visini 50% iznosa kamate obračunate eskontne stope, a za namjene iz točke 5. članka 11. ovoga zakona regres dijela kamate se utvrđuje u visini od 30% eskontne stope.

Ministar poljoprivrede i šumarstva uz suglasnost ministra financija propisat će način i postupak ostvarivanja i obrasce evidencije o regresu iz stavka I. ovoga članka.

IV. NADZOR

Članak 13.

Nadzor nad primjenom odredaba ovoga zakona i propisa donesenih na osnovi njega, obavljaju, u okviru svoje nadležnosti Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva i općinski organi uprave nadležni za poslove poljoprivredne i veterinarske inspekcije.

V. KAZNENE ODREDBE

Članak 14.

Novčanom kaznom od 20.000 do 200.000 dinara kaznit će se za privredni prijestup pravna osoba u djelatnosti poljoprivrede - korisnik premije odnosno regresa dijela kamate ako ostvari premiju ili regres dijela kamate suprotno , odredbi članka 2. ovoga zakona.

Za privredni prijestup iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 2.500 do 25.000 dinara.

Članak 15.

Novčanom kaznom od 2.000 do 20.000 dinara kaznit će se za prekršaj individualni poljoprivredni proizvođač-korisnik premije odnosno, regresa dijela kamate ako ostvari premiju ili regres dijela kamate suprotno odredbi članka 2. ovoga zakona.

Članak 16.

Novčanom kaznom od 1.500 do 15.000 dinara kaznit će se za prekršaj pravna osoba u djelatnosti poljoprivrede ili individualni poljoprivredni proizvođač - korisnici premije:

1. ako ostvari prelniju suprotno odredbi članka 6. stavka 3. ovoga zakona;

2. ako kvalitetni rasplodni podmladak ne drži u uzgoju propisano vrijeme (članak 6. stavak 4.);

3. ako ostvari premiju suprotno odredbi članka 8. stavka 2. ovoga zakona.

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 1.000 do 5.000 dinara.

Članak 17.

Novčanom kaznom od 1.000 do 10.000 dinara kaznit će se za prekršaj pravna osoba u djelatnosti poljoprivrede ili individualni poljoprivredni proizvođač - korisnik premije odnosno regresa dijela kamate ako ne vodi propisanu evidenciju (članak 4. stavak 2.).

Za prekršaj iz stavka I. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 500 do 3.000 dinara.

Članak 18.

Za privredni prijestup iz članka 14. ovoga zakona i prekršaje iz članka 15. i 16. ovoga zakona uz novčanu kaznu izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja nezakonito ostvarene premije odnosno regresa dijela kamate.

Vl. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Potanje propise na osnovi ovlaštenja iz ovoga zakona donijet će ovlašteni organi u roku tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

Do donošenja propisa iz stavka 1. ovoga članka ostaju na snazi :

1. Pravilnik o načinu i postupku za ostvarivanje premije za kvalitetni rasplodni podmladak i regresu dijela troškova za umjetno osjemenjivanje stoke ("Narodne novine", br. 49/88, 22/89 i 34/89);

2. Naredba o načinu i postupku za ostvarivanje premije za mlijeko, vunu i konopljine stabljike i o nadoknadi razlike u cijeni za prodane količine konzumnog mlijeka ("Na- rodne novine", br. 19/82, 22/85 i 42/87);

3. Odluka o visini premije za mlijeko, vunu, konopljine stabljike i stabljike lana, nadoknadi razlike u cijeni za prodane količine konzumnog mlijeka i visini tržne cijene konopljine stabljike i stabiljike lana ("Narodne novine", br.

44/90 i 21/91);

4. Odluka o visini premije za kvalitetni rasplodni podmladak i regresu troškova za umjetno osjemenjivanje stoke i visini tržne cijene i troškova umjetnog osjemenjivanja stoke ("Narodne novine", br. 4/90 i 31/90).

Članak 20.

Na dan stupanja na snagu ovoga zakona prestaju važiti :

1. Zakpn o premijama za kvalitetni rasplodni podmlađak i regresu troškova za umjetno osjemenjivanje stoke ("Narodne novine", br. 42/88, 13/89, 46/89, 47/89, 2/90 i 59/90);

2. Zakon o premijama za mlijeko, vunu, konopljinu stabljiku i stabljiku lana te o nadoknadi razlike u cijeni za prodane količine konzumnog mlijeka ("Narodne novine", br. I 4/82, I 2/85, 23/87, 44/87, 30/88, I 3/89, 33/89, 46/89, 47/89, 2/90 i 59/90).

Članak 21.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 320-01 /91-01 / I 2

Zagreb, 31. svibnja 1991

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.