Zakoni i propisi - Pravni savjeti 27 11.06.1991 Ukaz o proglašenju Zakona o osnivanju Javnog poduzeća Jadrolinija p. o. Rijeka
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvetske, a u svezi s člancim 6. i 7. Ustavnog zakona o provedbu Ustava Republike Hrvstske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o osnivanju Javnog poduzeća "Jadrolinija" p. o. Rijeka

Proglašavam Zakon o osnivanju Javnog poduzeća "Jadrolinija" p. o. Rijeka, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada, Vijeća općina i Društveno-političkog vijeća 31. svibnja 1991. godine:

Klasa: 011-01/91-01/45

Urbroj : 71-91-1

Zagreb, 3. lipnja 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

o osnivanju Javnog poduzeća "Jadrolinija" p. o. Rijeka

Članak 1.

Pomorski prijevoz putnika, vozila i robe u linijskom prometu koji obavlja društveno poduzeće "Jadrolinija" p. o. Rijeka od interesa je za Republiku Hrvatsku.

Članak 2.

Radi obavljanja djelatnosti iz članka 1. ovoga zakona, Sabor Republike Hrvatske proglašava društveno poduzeće "Jadrolinija" p. o. Rijeka javnim poduzećem u vlasništvu Republike Hrvatske. Javno poduzeće "Jadrolinija" p. o. Rijeka univerzalni je pravni sljednik društvenog poduzeća "Jadrolinija" p. o. Rijeka.

Članak 3.

Javno poduzeće "Jadrolinija" p. o. Rijeka poslovat će pod tvrtkom: "Jadrolinija", javno poduzeće za linijski pomorski prijevoz putnika, vozila i robe, s potpunom odgovornošću, Rijeka, Obala Jugoslavenske mornarice 16. Javno poduzeće može poslovati pod skračenom tvrtkom: Javno poduzeće "Jadrolinija" p. o. Rijeka.

Članak 4.

Sjedište Javnog poduzeća "Jadrolinija" p. o. Rijeka jest Rijeka, Obala Jugoslavenske mornarice 16.

Članak 5.

Djelatnost Javnog poduzeća "Jadrolinija" p. o. Rijeka (u daljem tekstu: Javno poduzeće "Jadrolinija") jest: linijski pomorski prijevoz putnika, vozila i robe. Djelatnost iz stavka 1. ovoga članka od interesa je za Republiku Hrvatsku. Javno poduzeće "Jadrolinija" može obavljati i druge djelatnosti za koje u tom poduzeću postoji tehnološka osnova i kojima se povećava dobit poduzeća.

Članak 6.

Sredstva za rad Javnog poduzeća "Jadrolinija" osiguravaju se iz postojećih sređstava društvenog poduzeća "Jadrolinija" p. o. Rijeka koja se zatekne u imovini toga poduzeća danom stupanja na snagu ovoga zakona.

Članak 7.

Sredstva za obavljanje djelatnosti i razvoj Javnog poduzeća "Jadrolinija" osiguravaju se iz: - prihoda koji ostvaruje vlastitim poslovanjem, - sredstava proračuna Republike Hrvatske i - drugih izvora u skladu sa važečim propisimaˇ.

UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE

Članak 8.

Organ upravljanja Javnog poduzeća "Jadrolinija" jest Upravni odbor sastavljen od pet članova, od kojih tri imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske, a dva biraju zaposleni u Javnom poduzeću "Jadrolinija" s time da svaki od njih mora biti istaknuti stručnjak na nekom od područja djelovanja od značenja za rad Javnog poduzeća "Jadrolinija". Upravni odbor Javnog poduzeća "Jadrolinija" konstituirat će se najkasnije tijekom 30 dana nakon stupanja na snagu ovoga zakona.

Članak 9.

Upravni odbor Javnog poduzeća "Jadrolinija" osobito:

1. Odlučuje o pretvorbi Javnog poduzeća "Jadrolinija" u dioničko društvo ili u društvo s ograničenom odgovornošću,

2. Odlučuje o raspolaganju kapitalom i utvrđuje kriterije i mjere za raspoređivanje dobiti,

3. Odlučuje o ulaganjima za razvoj i gradnju novih objekata,

4. Odlučuje o osnivanju vlastitih i mješovitih poduzeća u zemlji i inozemstvu;

5. Donosi statut Javnog poduzeća "Jadrolinija",

6. Donosi plan razvoja uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske;

7. Donosi program rada, usvaja izvješća o ostvarivanju programa,

8. Odlučuje o tarifnoj politici poduzeća,

9. Obavlja i druge poslove utvrđene ovim zakonom i Statutom Javnog poduzeća "Jadrolinija". Svaki član Upravnog odbora ima pravo na jedan glas. Odluke Upravnog odbora donose se glasovanjem, a smatra se donesenom ona odluka za koju je glasala natpolovična večina svih članova Upravnog odbora.

Članak l0.

Radi nadzora poslovanja u Javnom poduzeću "Jadrolinija" osniva se Nadzorni odbor od tri člana. Dva člana Nadzornog odbora imenuje Vlada Republike Hrvatske, a jednog člana zaposleni u Javnom poduzeću "Jadrolinija". Članovi Nadzornog odbora trebaju biti osobe s visokom školom odnosno visokom stručnom spremom. Nadzorni odbor Javnog poduzeća "Jadrolinija" konstituirat će se najkasnije tijekom 30 dana nakon stupanja na snagu ovoga zakona.

Članak 11.

Radom Javnog poduzeća "Jadrolinija" neposredno rukovodi direktor. Vlada Republike Hrvatske imenuje direktora Javnog poduzeća "Jadrolinija".

Članak 12.

Statutom Javnog poduzeća "Jadrolinija" uredit će se ostala pitanja glede organizacije, upravljanja i rukovođerija u Javnom poduzeću "Jadrolinija".

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Upravni odbor dužan je najkasnije u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona donijeti odluku o pretvorbi Javnog poduzeća "Jadrolinija" u dioničko društvo ili u društvo s ograničenom odgovornošću u vlasništvu Republike Hrvatske i provesti sve radnje potrebne za upis društva u sudski registar. Do stupanja na snagu Statuta društva iz stavka 1. ovoga članka primjenjivat će se na odgovarajući način odredbe postojećeg Statuta društvenog poduzeća "Jadrolinija" p. o. Rijeka koje nisu u suprotnosti s ovim zakonom.

Članak 14.

Do imenovanja direktora Javnog poduzeća "Jadrolinija" poslove vršitelja dužnosti direktora obavljat će dosadašnji generalni direktor društvenog poduzeća "Jadrolinija" p. o. Rijeka. Osoba iz stavka 1. ovoga članka ovlaštena je bez ograničenja zastupati i predstavljati Javno poduzeće "Jadrolinija" s time da je za sklapanje ugovora kojima je predmet nabava ili otuđenje nekretnina ili brodova poduzeća i osnivanje vlastitih i mješovitih poduzeća dužan prethodno pribaviti odobrenje Ministra pomorstva.

Članak 15.

Direktor Javnog poduzeća "Jadrolinija" posebnom će odlukom utvrditi organizaciju rada i rukovođenje u Javnom poduzeću "Jadrolinija". Na prijedlog sindikata radnici će neposrednim izjašnjavanjem izabrati članove upravnog odbora (članak 8. stavak 1.) i nadzornog odbora (članak 10. stavak 2).

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ovoga zakona raspuštaju se Radnički savjet i drugi samoupravni organi društvenog poduzeća "Jadrolinija" p. o. Rijeka, a sve funkcije toga organa prelaze na osobu iz članka 14. stavka 1. ovoga zakona, koji će te poslove obavljati do imenovanja članova Upravnog i Nadzornog odbora Javnog poduzeća "Jadrolinija".

Članak 17.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 305-01 /91-01 / 17

Zagreb, 31. svibnja 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.