Zakoni i propisi - Pravni savjeti 27 11.06.1991 Ukaz o proglašenju Zakona o osnivanju Javnog poduzeća Kumrovec
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike. Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o osnivanju Javnog poduzeća "Kumrovec"

Proglašavam Zakon o osnivanju Javnog poduzeća "Kumrovec", kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada, Vijeća općina i Društveno-političkog vijeća 31. svibnja 1991. godine.

Klasa: O11-o1/91-O1%48

Urbroj : 71-91-1

Zagreb, 3. ˇlipnja 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tudman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

o osnivanju Javnog poduzeća "Kumrovec"

I. OSNIVANJE JAVNOG PODUZEČA

Članak 1.

Ovim zakonom Republika Hrvatska osniva javno poduzeće za zaštitu, promicanje, održavanje i prezentiranje kulturno-povijesnog i osobito zaštićenog područja Kumrovec. Poduzeće iz stavka 1. ovoga članka osniva se pod tvrtkom: Javno poduzeće "Kumrovec" p. o. (u daljem tekstu: Poduzeće). Sjedište Poduzeća je u Kumrovcu.

Članak 2.

Djelatnost Poduzeća jeobavljanje muzejskih, bibliotečno-arhivskih, prosvjetnih, turističkih, rekreacijskih i ugostiteljskili usluga. Muzejska djelatnost u Poduzeću organizira se i ostvaruje u radnoj jedinici Staro selo i obavlja se na osnovi Zakona o muzejskoj djelatnosti. Radna jedinica Staro selo ima voditelja kustosa, koji se imenuje i razrješava na način utvrđen statutom Poduzeća. Sredstva za rad iz stavka 2. ovoga članka osiguravaju se u proračunu Republike putem Republičkog fonda za kulturu i vode se na posebnom računu u Poduzeću. Djelatnost Poduzeća je od interesa za Republiku Hrvatsku.

Članak 3.

Sredstva za osnivanje i rad Poduzeća osiguravaju se iz sredstava postojeće radne organizacije "Spomen-park Kumrovec" utvrđena bilancom stanja na dan 31. ožujka 1991, sredstava proračuna Republike Hrvatske, sredstava ostvarenih vlastitom djelatnošću Poduzeća te iz drugih izvora u skladu s važečim propisima. . Sredstva za osnivanje i rad kao i sva pokretna i nepokretna imovina postojeće radne organizacije "Spomen-park Kumrovec" a posebice zaštićena spomenička cjelina Staro selo Kumrovec, Rezidencija, Kurija Erdody u Razvoru Zdenac radosti, Stara osnovna škola, Rodna kuća Josipa Broza Tita, Spomen-dom, Športsko-rekreacijski centar, stambene zgrade i stanovi, te ostali objekti, javne površine i zemljišta, postaju vlasništvo Republike Hrvatske.

II. UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE

Članak 4.

Organ upravljanja u Poduzeću je upravni odbor. Upravni odbor ima sedam članova, od kojih pet imenuje Vlada Republike Hrvatske, a dva člana od kojih je jedan stručni muzejski radnik radne jedinice Staro selo biraju radnici Poduzeća na način utvrđen statutom Poduzeća. Članovi upravnog odbora imenuju se odnosno biraju na vrijeme od 4 godine.

Članak 5.

Upravni odbor Poduzeća donosi:

- odluku o raspolaganju kapitalom Poduzeća te utvrđuje mjerila za raspoređivanje dobiti uz suglasnost Vlade Republike Hrvatkse, - statut Poduzeća, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske,

- plan razvoja Poduzeća i godišnje financijske planove,

- akt o unutarnjoj organizaciji,

- akt o raspodjeli sredstava za zarade radnika,

- akt o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti radnika, ,

- odluku o osnivanju drugih poduzeća te o ulaganju sredstava u druga poduzeća uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske,

- odluku o imenovanju i razrješenju radnika s posebnim ovlastima i odgovornostima, na prijedlog direktora, u skladu sa statutom Poduzeća. Upravni odbor dostavlja izvješće o svom radu Saboru i Vladi Republike Hrvatske najmanje jedan puta godišnje. Upravni odbor Poduzeća obavlja i druge poslove koje prema zakonu obavlja organ upravljanja u društvenom poduzeću, te druge poslove određene statutom Poduzeća.

Članak 6.

Upravni odbor bira i razrješava predsjednika upravnog odbora. Način rada i odlučivanja upravnog odbora te druga pitanja u svezi s organizacijom, upravljanjem i rukovođenjem u Poduzeću, uređuju se statutom Poduzeća i poslovnikom o radu upravnog odbora.

Članak 7.

Poduzećem rukovodi direktor, kojeg imenuje i razriješava Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra prosvjete i kulture. Direktor predstavlja i zastupa Poduzeće te je odgovoran za provođenje utvrđene poslovne politike i odluka upravnog odbora, u okviru zakonom i statutom utvrđenih ovlasti.

III. NADZOR

Članak 8.

Nadzor nad zakonitošću rada Poduzeća obavljaju Ministarstvo prosvjete i kulture i Ministarstvo turizma, svako u granicama svog djelokruga. 5tručni nadzor nad Poduzećem obavljaju Zavod za zaštitu spomenika kulture u sastavu Ministarstva prosvjete i kulture i Zavod za zaštitu okoliša, prirode i prirodne baštine u sastavu Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Poduzeće počinje s radom danom upisa u sudski registar kada prestaje s radom postojeća radna organizacija "Spomen-park Kumrovec". Sredstva, prava, obveze te radnike postojeće radne organizacije "Spomen-park Kumrovec" preuzima Poduzeće, kao njezin pravni sljednik, s danom početka rada Poduzeća.

Članak 10.

Radnicima iz članka 9. stavka 2. ovoga zakona koji ne bude raspoređen na poslove utvrđene aktom o unutarnjoj organizaciji i načinu rada Poduzeća, prestaje radni odnosˇ u skladu sa zakonom.

Članak 11.

Vlada Republike Hrvatske imenovat će u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona 5 članova upravnog odbora Poduzeća, a radnički savjet postojeće radne organizacije "Spomen-park Kumrovec" u istom roku izabrat će 2 člana upravnog odbora, koji će privremeno, do izbora novih članova po postupku utvrđenom statutom Poduzeća, obnašati funkcije članova upravnog odbora.

Članak 12.

Upravni odbor dužan je u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga zakona, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske donijeti statut Poduzeća, a ostale akte utvrđene ovim zakonom, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga zakona. Do donošenja statuta i drugih općih akata Poduzeća, shodno će se primjenjivati statut i drugi akti postojeće radne organizacije "Spomen-park Kumrovec", ukoliko nisu u suprotnosti s ovim zakonom.

Članak 13.

Stupanjem na snagu ovoga zakona prestaje važiti Zakon o Spomen-parku Kumrovec ("Narodne novine" br. 39/77 i 16/86).

Članak 14.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 305-01/91-01/15

Zagreb, 31. svibnja 1991

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.