Zakoni i propisi - Pravni savjeti 27 11.06.1991 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sudjelovanju osiguranika u troškbvima zdravstvene zaštite
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovi članka 101. stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", br. 12/91 - pročišćeni tekst) i članka 22. Statuta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine", br. 48/90), Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske, na 5. sjedni-ˇ ci od 27. svibnja 1991. godine, donijela je

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o sudjelovanju osiguranika u troškbvima zdravstvene zaštite

Članak 1.

U Odluci o sudjelovanju osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite ("Narodne novine", br. 55/90, 5/91 i 14/91) u članku 1. uvodni dio rečenice mijenja se i glasi: "Ovom odlukom prema odredbi članka 101. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", br. 12/91 - u daljnjem tekstu: Zakon) određuju se".

Članak 2.

U članku 7. stavku 1., iznos od "15,00 dinara" zamijenjuje se iznosom od "30,00 dinara".

Članak 3.

U članku 8. stavku 1. iznos od "50,00 dinara" zamijenjuje se iznosom od "75,00 dinara".

Članak 4.

Članak 9. mijenja se i glasi: "Osiguranici sudjeluju u troškovima korištenja dijagnostičkih, terapeutskih i rehabilitacijskih postupaka u polikliničko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti i to:

1. za svaki pregled kod liječnika specijaliste, koji se prema općem aktu Republičkog fonda osiguraniku pruža na osnovi uputnice, u iznosu od 40,00 dinara;

2. za svaki posjet dijagnostičkom laboratoriju, bez obzira na broj i vrstu dijagnostičkih pretraga, u iznosu od 50,00 dinara; 3. za svako dijgnostičko snimanje, bez obzira na broj snimaka, odnosno regije u iznosu od:

- 40,00 dinara za EKG; - 75,00 dinara, za rentgen, ultrazvuk i sl.;

- 300,00 dinara, za kompjuteriziranu tomografiju (CT), magnetsku rezonancu, angiografiju i sl.;

4. za svaki oblik terapeutskih i rehabilitacijskih postupaka, bez obzira na broj istovrsnih postupaka, u iznosu od 40,00 dinara."

Članak 5.

U članku l0a, iznos od "20,00 dinara" zamijenjuje se iznosom od "30,00 dinara".

Članak 6.

U članku 14. točki 6. na kraju rečenice briše se točkazarez i dodaju rijeći: "kao i bračni drug osiguranika". Točka 7. briše se. Dosadašnje točke 8. i 9. postaju točke 7. i 8. Iza točke 8. dodaju se nove točke od 9. do 13. koje glase:

"9. osiguranici - slijepe osobe,

10. osiguranici - osobe kojima je sudskom odlukom dosuđeno izdržavanje i temeljem čega su i zdravstveno osigurane (članak 60. stavak 2. Zakona),

11. osiguranici - korisnici stalne novčane pomoći prema odredbama Zakona o socijalnoj pomoći,

12. osiguranici djeca ometena u psihičkom ili fizičkom razvoju, korisnici novčane naknade prema propisima o mirovinskom i invalidskom osiguranju,

13. osiguranici i članovi njihove porodice, ako su zdravstveno osigurani kao članovi porodice, kada prihod iz radnog odnosa ili od obavljanja samostalne privredne ili neprivredne djelatnosti te iznos mirovine (u daljnjem tekstu: prihod iz radnog odnosa) po članu te porodice u času rješavanja zahtjeva, ne prelazi iznos od 2.500,00 dinara mjesečno, ili kada katastarski prihod i prihod ostvaren od sporednih djelatnosti, ne prelazi po članu poljoprivrednog domaćinstva iznos od 67,00 dinara mjesečno. Ako član porodice iz ove točke, osim prihoda iz radnog odnosa ima i katastarski prihod, prihod iz radnog odnosa dijeli se sa 25,00, a katastarski i drugi prihodi sa 0,67, pa ako zbroj oba količnika ne prelazi 100, smatra se da član porodice ispunjava uvjet da bude oslobođen od učešća u smislu odredbe ovog članka."

Članak 7.

Iza članka 14. dodaje se novi članak 14a, koji glasi "Članak 14a. Iznos učešća propisan ovom Odlukom, za osigurane osobe koje su prema odredbama saveznog propisa oslobođene plaćanja tog doprinosa, organizacije zdravstva, odnosno zdravstveni radnici privatne prakse naplaćuju od općinskog organa nadležnog za boračka i invalidska pitanja, a na osnovi odgovarajuće isprave toga organa."

Članak 8.

U članku 18. stavki 1. rijeći "i 8" zamijenjuju se riječima "10 i 12", a rijeć "dvije" zamijenjuje se riječju "jedne".

Članak 9.

Iza članka 21. dodaje se novi članak 21a, koji glasi: "Članak 21a. Ovlašćuje se Izvršni odbor Skupštine Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske da izda i objavi u "Narodnim novinama" upute o provedbi ove Odluke."

Članak 10.

Ovlašćuje se Izvršni odbor Skupštine Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske da utvrdi i izda pročišćeni tekst i Odluke o sudjelovanju osiguranika u troškovimazdravstvene zaštite.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 502-01/9 I-01 / 11

Urbroj : 338-09-91-1

Zagreb, 27. svibnja 1991. god.

Predsjednik Skupštine Republičkog Fonda

prof. dr. sci. Mate Granić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.