Zakoni i propisi - Pravni savjeti 26 05.06.1991 Odluka o osnovici i stopi plaćanja doprinosa Privredne komore Gospić u 1991. godini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PRIVREDNA KOMORA GOSPIĆ

Na temelju člana 41. Zakona o udruživanju u privredne komore ("Narodne novine", br. 42/86) i člana 124. Statuta Privredne komore Gospić, Izvršni odbor Privredne komore Gospić na sjednici od 24. svibnja 1991. godine donosi

ODLUKU

o osnovici i stopi plaćanja doprinosa Privredne komore Gospić u 1991. godini

Član 1.

Doprinos Privrednoj komori Gospić plaćaju članice Komore. Poduzeća u društvenom, združenom, mješovitom i privatnom vlasništvu i drugi oblici organiziranja poduzeća, banke, mješovite banke i druge financijske organizacije, zajednice osiguranja, zajednice rizika, zajednice reosiguranja i druge pravne i fizičke osobe koje obavljaju privrednu djelatnost.

Član 2.

Osnovica članskog doprinosa čini bruto osobni dohodak u realiziranim proizvodima i uslugama (Raspored rezultata AOP 354).

Član 3.

Stopa za obračunavanje doprinosa za subjekte iz člana 1. utvrđuje se u visini od:

1. - 0,35% na osnovicu za građevinarstvo, industriju građevinskog materijala, industriju metala, saobračaj i veze, rudarstvo, kemijsku industriju, metalnu industriju, grafičku industriju, elektroindustriju. drvnu industriju, tekstilnu industriju i industriju kože i obuće.

2. - 0,50% na osnovicu za šumarstvo, elektroenergetiku, turizam, ugostiteljstvo, trgovinu, zanatstvo, stambenokomunalnu djelatnost, poljoprivrednoprehrambenu industriju, zadrugarstvo, bankarske organizacije i zajednice osiguranja.

Član 4.

Osnovica za obračun i naplatu doprinosa samostalnih privrednika je porezna osnovica utvrđena od nadležnog organa općine na teritoriju na kojem je sjedište samostalnog privrednika. Stopa za obračun doprinosa za subjekte iz stava 1. ovoga člana je 1,5% od osnovice.

Član 5.

Doprinos samostalnih privrednika po stopi iz stava 2. Člana 4. ove odluke raspoređuje se na subjekte (korisnike) po posebnoj odluci i sporazumu između Udruženja samostalnih privrednika, Izvršnih vijeća skupština općine i Komore.

Član 6.

Mjesečna akontacija doprinosa uplaćuje se na račun Privredne komore Gospić br. 31900-637-292 kod SDK Gospić na dan uplate poreza i doprinosa iz osobnih dohodaka. Ako obaveznik doprinosa ne izda u propisanom roku nalog za izvršenje ovog doprinosa, SDK-a će izdati nalog za naplatu doprinosa.

Član 7.

Obračun i naplatu komorskog doprinosa samostalnih privrednika vrše Općinske uprave prihoda u skladu sa zaključenim sporazumom.

Član 8.

Ovlašćuje se Izvršni odbor Komore da prati ostvarenje ove odluke i da po potrebi donosi objašnjenja i uputstva za njezino provođenje.

Član 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivarija u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. sijećnja 1991. godine.

Broj : 85/91.

Gospić, 24. svibnja 1991.

Predsjednik Komore

Nikola Ivezić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.