Zakoni i propisi - Pravni savjeti 25 01.06.1991 Odluka o plaćanju doprinosa Privrednoj komori Istre za 1991. godinu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PRIVREDNA KOMORA ISTRE

Na temelju člana 41. Zakona o udruživanju u privredne komore i člana 7. i 93. Statuta Privredne komore Istre-Pula, Izvršni odbor Privredne komore Istre na sjednici održanoj 23. svibnja 1991. godine donosi

ODLUKU

o plaćanju doprinosa Privrednoj komori Istre za 1991. godinu

Član 1.

Doprinos Privrednoj komori Istre plaćaju: 1. Organizacije i zajednice s područja privrede prema točki 1. stavu 1. Odluke o utvrđivanju privrednih i izvanprivrednih djelatnosti ("Službeni list SFRJ", broj 14/77 i 2. Samostalni privrednici.

Član 2.

Organizacijama i zajednicama iz člana 1 točke 1. ove odluke smatraju se: poduzeća u društvenom, zadružnom, mješovitom i privatnom vlasništvu, složeni oblici udruživanja odnosno organiziranja poduzeća, banke, mješovite banke i druge financijske organizacije, organizacije osiguranja i reosiguranja i druge pravne osobe koje obavljaju privrednu djelatnost.

Član 3.

Organizacije i zajednice iz člana 1. ove odluke, obračunavaju doprinos po stopi 0,20% na osnovicu koju čini ostvareni brutto osobni dohodak (čisti osobni dohodak s porezima i doprinosima iz osobnog dohotka). Mjesečnu akontaciju doprinosa uplaćuju na račun broj: 33700-637-1188 Privredna komora Istre Pula - kod Službe društvenog knjigovodstva, na dan uplate poreza i doprinosa iz osobnih dohodaka. Obračun uplaćenih akontacija doprinosa izvršit će po periodičnom obračunu, odnosno Zaključnom računu na temelju podataka iz obrasca - Raspored rezultata - oznaka AOP 354.

Član 4.

Ukupna stopa doprinosa samostalnih privrednika Privrednoj komori Istre, Savezu udruženja samostalnih privrednika Istre i Hrvatske, te pojedinom udruženju utvrduje se:

- za područje općine Buje 4,05%

- za područje općine Buzet 3,15%

- za područje općine Labin 3,05%

- za područje općine Pazin 3,65%

- za područje općine Poreć 3,65%

- za podrućje općine Pula 3,70%

- za područje općine Rovinj 4,00%

Osnovicu za obračun doprinosa čini osnovica, utvrđena od nadležnog organa za plaćanje doprinosa za mirovinsko-invalidsko osiguranje samostalnih privrednika.

Član 5.

Izvršni odbor Komore izvršit će raspodjelu komorskog doprinosa Savezima i općinskim udruženjima samostalnih privrednika.

Član 6.

Obračun i naplatu doprinosa iz člana 4. ove odluke vrše općinske uprave prihoda u skladu sa zaključenim sporazumom, između Komore i Saveza udruženja samostalnih privrednika Istre.

Član 7.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1991. godine. Ovom odlukom prestaje važiti Odluka o plaćanju dopriosa Privrednoj komori Istre za 1991. godinu, objavljena u "Narodnim novinama", br. 5 od 11. veljače 1991. godine.

Broj : 343-03/91

Pula, 24. svibnja 1991.

Predsjednik

Šime Vidulin, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.