Zakoni i propisi - Pravni savjeti 25 01.06.1991 Odluka o osnovici i stopi plaćanja članskog doprinosa Privrednoj komori Rijeka za 1991. godinu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PRIVREDNA KOMORA RIJEKA

Na temelju odluke Skupštine Privredne komore Rijeka sa sjednice održane 9. svibnja 1991. godine Izvršni odbor Privredne komore Rijeka na svojoj sjednici održanoj 28. svibnja 1991. godine donosi

ODLUKU

o osnovici i stopi plaćanja članskog doprinosa Privrednoj komori Rijeka za 1991. godinu

Članak 1.

Doprinos Privrednoj komori Rijeka plaćaju članice Komore:

1. Poduzeća u društvenom, zadružnom, mješovitom i privatnom vlasništvu i drugi oblici organiziranja poduzeća, banke, mješovite banke i druge financijske organizacije, zajednice osiguranja imovine i osoba poljoprivredne zadruge, organizacije kooperanata i drugi oblici udruživanja poljoprivrednika, zadruge samostalnih privrednika i druge organizacije koje se udružuju u komore prema zakonua a kojima je sjedište na području Komore.

2. Poslovne jedinice koje imaju određena ovlaštenja u prometu roba i usluga, a u sastavu su poduzeća i drugih organizacija sa sjedištem na području druge Komore.

3. Samostalni privrednici riječke regije.

Članak 2.

Članice Komore iz članka 1. točke 1. i 2. ove odluke plaćaju doprinos po stopi od 0,30%. Osnovicu za obračun članskog doprinosa čini isplaćeni bruto osobni dohodak.

Članak 3.

Doprinos Komori uplaćuje se na račun Privredne komore Rijeka broj 33800-637-1237 kod SDK, na dan uplate poreza i doprinosa iz osobnih dohodaka. Ako obveznik doprinosa ne izda u propisanom roku nalog za izvršenje ovog doprinosa, SDK će izdati nalog za naplatu doprinosa.

Članak 4.

Osnovica za obračunavanje doprinosa samostalnih privrednika riječke regije je 0,08% na poreznu osnovicu za 1991. godinu. Obračun i naplatu doprinosa vrše općinske uprave, prihoda zajedno s doprinosom Savezu udruženja samostalnih privrednika riječke regije, u skladu sa zaključenim samoupravnim sporazumom.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju osnovice i stope za obračunavanje doprinosa Privrednoj komori Rijeka za 1991. godinu ("Narodne novine", br. 8/91).

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1991. godine: Članice Komore iz članka 1. točke 1. i 2. izvršit će obračun uplaćene akontacije prema odredbama članaka 2. i 3. ove odluke prilikom prve isplate osobnih dohodaka.

Klasa: 312-91-01/2823

Urbroj : 30-01-91-2

Rijeka, 28. svibnja 1991.

Predsjednik Izvršnog odbora Komore

Tomislav Blažić, dipl oec., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.