Zakoni i propisi - Pravni savjeti 23 20.05.1991 Uredba o evidenciji prijašnjih vlasnika i oduzete imovine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 110. Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 56/90) i članka 23. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90) Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 14. svibnja 1991. godine donijela je

UREDBU

o evidenciji prijašnjih vlasnika i oduzete imovine

Članak 1.

Ovom uredbom propisuje se način i rok za prijavu, radi evidencije prijašnjih vlasnika i njihove oduzete imovine, a u procesu pretvorbe društvenog u privatno vlasništvo.

Članak 2.

U svrhu stvaranja evidencije prijavu podnose prijašnji vlasnici (fizičke osobe odnosno njihovi nasljednici, te pravne osobe i njihovi pravni sljednici) kojima je oduzeta imovina prema sljedećim propisima:

- Zakona o konfiskaciji imovine i izvršenju konfiskacije ("Službeni list DFJ", broj 40/45 i 61/46)

- Zakona o postupanju sa imovinom koju su vlasnici morali napustiti u toku okupacije i imovinom koja im je oduzeta od strane okupatora i njegovih pomagača ("Službeni list DFJ", broj 36/45, 64/46 i 105/46)

- Zakona o suzbijanju nedopuštene špekulacije i privredne sabotaže ("Službeni list DFJ", broj 26/45)

- Zakona o suzbijanju nedopuštene trgovine, nedopuštene špekulacije i privredne sabotaže ("Službeni list DFJ", broj 56/46)

- Zakona o oduzimanju ratne dobiti, stečene za vrijeme neprijateljske okupacije ("Službeni list DFJ", broj 36/45)

- Zakona o potvrdi i izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju ratne dobiti stečene za vrijeme neprijateljske okupacije ("Službeni list FNRJ", broj 52/46)

- Zakona o prijelazu u državno vlasništvo neprijateljske imovine i o sekvestraciji nad imovinom odsutnih osoba ("Službeni list FNRJ", broj 63/46)

- Zakona o nacionalizaciji privatnih privrednih poduzeća ("Službeni list FNRJ", broj 98/46)

- Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalizaciji privatnih privrednih poduzeća ("Službeni list FNRJ", broj 35/48)

- Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta ("Službeni list FNRJ", broj 52/58)

- Zakona o određivanju građevinskog zemljišta u gradovima i naseljima gradskog karaktera ("Službeni list SFRJ", broj 5/68 i "Narodne novine", broj 30/68)

- Zakona o prostornom uređenju i korištenju građevinskog zemljišta ("Narodne novine", broj 14/73)

- Zakona o građevinskom zemljištu ("Narodne novine", broj 54/80 i 48/88)

Zakona o prometu zemljišta i zgrada ("Službeni list SFRJ", broj 26/54, 43/65, 57/65, 17/67, 11/74, i "Narodne novine", broj 52/?3)

- Zakona o udruženom radu ("Službeni list SFRJ", broj 53/76, 57/83. 85/87, 6/88,19/88 - članak 266; - prečišćeni tekst "Službeni list SFRJ", broj 11/88 i broj 38/88 - članak 244)

- Zakona o agrarnoj reformi i kolonizaciji ("Službeni list DFJ", broj 64/45, 24/46, 101/47, 105/48, 21/56 i 55l57)

- Zakona o poljoprivrednom zemljišnom fondu općenarodne imovine i dodjeljivanju zemlje poljoprivrednim organizacijama ("Službeni list FNRJ", broj 22/53, 4/57, 52/57 i 10/65)

- Zakona o provođenju agrarne reforme i kolonizacije na području NR Hrvatske ("Narodne novine", broj 111/47 i 25/58)

- Osnovnog Zakona o iskorištavanju poljoprivrednog zemljišta ("Službeni list FNRJ", broj 43/59, 25/65, 12/67 i 14/70)

- Zakona o proglašenju imovine zemljišnih i njima sličnih zajednica te krajiških imovnih općina općenarodnom imovinom ("Narodne novine", broj 36/47)

- Zakona o arondaciji ("Narodne novine", broj 18/69)

- Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 26/84)

- Zakona o šumama ("Narodne novine", broj 54/83 i 5/84).

Prijavu podnose i prijašnji vlasnici kojima je imovina oduzeta na temelju odluka, rješenja i drugih akata o oduzimanju imovine, izdanim po vojnim i civilnim organima NOV-a i NOO-a za vrijeme rata, prije donošenja zakonskih propisa.

Prijavu podnose i prijašnji vlasnici kojima je faktično oduzeta imovina bez akta civilnih i vojnih organa od 1941. godine.

Članak 3.

Rok za podnošenje prijave je 9 dana od dana objave ove uredbe u "Narodnim novinama".

Iznimno od odredbe stavka 1. fizičke osobe koje žive u inozemstvu prijavu mogu podnijeti i nakon proteka roka iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 4.

Ured za koordiniranje aktivnosti denacionalizacije putem sredstava javnog priopćavanja pozvat će građane da podnesu prijavu u roku iz članka 3. ove uredbe.

Ministarstvo iseljeništva obavijestit će na odgovarajući način osobe koje žive u inozemstvu da podnesu prijavu smislu ove uredbe.

Članak 5.

Prijava podnijeta u smislu ove uredbe služi isključivo za evidenciju prijašnjih vlasnika i njihove oduzete imovine.

Članak 6.

Prijava se podnosi na obrascima koji su sastavni dio ove uredbe i to:

- EDN-0 - prijava s osobnim podacima prijavitelja (vrijedi za svu imovinu koja se prijavljuje)

- EDN-1 - prijava za poduzeće

- EDN-2 - prijava za stambenu ili poslovnu zgradu

- EDN-3 - prijava za zemljište (građevinsko, poljoprivredno, šumsko)

- EDN-4 - prijava za pokretnu imovinu.

Podnosilac prijave dužan je uz obrazac EDN-0 priložiti i:

- Izvod iz matične knjige rodenih za podnosioca prijave,

- Izvod iz matične knjige umrlih za nekadašnjeg vlasnika,

- Izvod iz matične knjige vjenčanih za prijavitelja,

- Pravomoćno rješenje o nasljeđivanju ukoliko je proveden ostavinski postupak.

Prijava se podnosi pojedinačno za svaku zgradu (stambenu ili poslovnu), zemljište (gradevinsko, poljoprivredno, šumsko) kao i za pokretnu imovinu na propisanom obrascu iz stavka l. ovoga članka.

Prijava za pokretnu imovinu evidentirat će se samo u slučaju ako je prijašnjem vlasniku poznato gdje se ta pokretna imovina sada nalazi.

Članak 7.

Obrasci se popunjavaju pisaćim strojem u dva primjerka od kojih se jedan dostavlja Uredu za koordiniranje aktivnosti denacionalizacije, a drugi ostaje podnosiocu prijave.

Članak 8.

Suvlasnici mogu podnositi prijave zasebno ili ovlastiti jednoga između sebe za podnošenje prijave.

Članak 9.

Ured za koordiniranje aktivnosti denacionalizacije dužan je podatke iz evidencije dati na uvid poduzeću koje vrši pretvorbu prema Zakonu o pretvorbi društvenih poduzeća ("Narodne novine", broj 19/91) i drugim zainteresiranim organima.

Članak 10.

Prijavu u smislu ove uredbe može podnijeti i punomoćnik.

Članak 1l.

Ova uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 943-0l/91-01/04

Urbroj : 5030116-91 -2

Zagreb, 14. svibnja 1991.

Predsjednik

Josip Manolić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Broj prijave

PRIJAVA S OSOBNIM PODACIMA PRIJAVITELJA

1. IME, PREZIME I OČEVO IME, GODINA ROĐENJA, JMBG
- podnosioca prijave______________________________________________________
2. ADRESA
- podnosioca prijave______________________________________________________
3. DRŽAVLJANSTVO
- podnosioca prijave______________________________________________________
4. PRIJAŠNJI VLASNIK
- ime i prezime ______________________________________________________
5. ODNOS PODNOSIOCA PRIJAVE I NEKADAŠNJEG VLASNIKA - DOKAZ
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
6. PUNOMOČNIK______________________________________________________
7. BROJ PODNESENIH PRIJAVA_________________________________________
EDN-1______________________________________________________
EDN-2______________________________________________________
EDN-3______________________________________________________
EDN-4______________________________________________________

                                (vlastoručni potpis)

                                _________________________

Prilog
1. Punomoć                               da   ne
2. Izvod iz matične knjige rodenih za podnosioca prijave        da   ne
3. Izvod iz matične knjige umrlih za prijašnjeg vlasnika        da   ne
4. Izvod iz matične knjige vjenčanih za prijavitelja          da   ne
5. Pravomoćno rješenje o nasljeđivanju             da   ne

UPUTE ZA POPUNJAVANJE OBRASCA EDN-0

Točka 6.
Osim imena i prezimena punomoćnik navodi adresu na koju će primati pismena.

Točka 7.
Prijave se podnose pojedinaČno za svaki objekat, zemljište i predmet, potrebno je navesti ukupan broj podnesenih prijava na obrascima.

Prilog:
Zaokružuje se pod rednim brojem od 1 - 5 onaj prilog koji se prilaže uz prijavu.

                                    OBRAZAC EDN-1
JMBG PODNOSIOCA PRIJAVE                 Broj prijave
                    

PRIJAVA ZA PODUZEČE

1. PODACI O PODUZEČU
1.1. - Prvotni naziv poduzeća___________________________________________________
1.2. - Djelatnost poduzeća_____________________________________________________
1.3. - Prvotno sjedište poduzeća-adresa___________________________________________
1.4. - Općina______________________________________________________
1.5. - Katastarska općina______________________________________________________
1.6. - Da li se djelatnost obavljala u vlastitoj ili u nekretnini u zakupu___________________
1.7. - Današnji naziv poduzeća ako postoji________________________________________
1.8. - Današnje sjedište poduzeća-adresa__________________________________________

2. PODACI O VLASNIKU
2. 1. - Ime i prezime prijašnjeg vlasnika____________________________________________
2.2. - Državljanstvo prijašnjegvlasnika____________________________________________

3. PODACI O VLASNIŠTVU
3.1. - Oblik vlasništva (suvlasništvo, dioničarska društva i sl.)_____________________________
3.2. - Vlasnički omjer (kod dionica broj jedinica dionica - kvantifikacija)____________________
3.3. - Broj zemljišno knjižnog uloška  _______________________________________________
3.4. - Broj katastarske čestice______________________________________________________
4. OSTALI PODACI
4.1. - Pravna osnova oduzimanja poduzeća___________________________________________
4.2. - Naziv akta o oduzimanju poduzeća___________________________________________
4.3. - Da li posjeduje akt o oduzimanju?___________________________________________
4.4. - Da li danas postoji poduzeće? ___________________________________________
- specifikacija___________________________________________
- površina___________________________________________
- vrijednost___________________________________________
4.5. - Što će se tražiti zahtjevom za povrat? ___________________________________________
- povrat___________________________________________
- novčana naknada___________________________________________
- udio u novom DD - kvantificirano___________________________________________
4.6. - Pretpostavljena današnja vrijednost oduzetog poduzeća_______________________________
5. NAPOMENA
(pobliža objašnjenja)

                                    (vlastoručni potpis)

                                    ______________________

UPUTE ZAPOPUNJAVANJE OBRASCA EDN-1

1.1.1. Navesti naziv poduzeća u trenutku oduzimanja
1.2. Pod djelatnost poduzeća podrazumijeva se: industrijska, zanatska, uslužna, trgovaČka i dr. prije akta o oduzimanju
1.3. Navesti adresu poduzeća u trenutku oduzimanja
3.3.2. Navesti kod suvlasništva idealni dio 1/2, 3/8... a kod dionica broj dionica i koliko je to u odnosu na ukupnu dioničku masu
3.3. Upisuje se samo u slučaju ako je vlasnik poduzeća bio i vlasnik zemljišta, odnosno zgrade u kojoj se obavljala djelatnost
3.4. Isto kao i kod 3.3.
4.4.1. Navesti po kojoj osnovi je oduzeto poduzeće,
4.2. Navesti naziv.akta, broj i datum donošenja
4.3. Ako prijavitelj nije u posjedu takvog akta pobliže opisati način oduzimanja
4.4. Ukoliko postoji navesti da li je zadržana izvorna djelatnost ili druga
- specificirati današnju djelatnost poduzeća
- da li je došlo do promjene u površini i za koliko, ako je moguće
- da li je došlo do promjene u vrijednosti, navesti iznos ako je moguće
4.5 Pod povratom se smatra vraćanje u naturalnom obliku, novčana naknada - navesti iznos potraživanja, udio u DD-navesti postotak udjela koji se traži
4.6. Ukoliko je nemoguće pretpostaviti vrijednost rubrika se ne ispunjava


JMBG PODNOSIOCA PRIJAVE

___________________________
                                        OBRAZAC EDN-2
                                        Broj prijave______

PRIJAVA ZA STAMBENU ILI POSLOVNU ZGRADU

1. PODACI O STAMBENOJ ILI POSLOVNOJ ZGRADI
1.1. Zgrada se nalazi:
a) Općina___________________________________________
b) Katastarska općina___________________________________________
c) Mjesto___________________________________________
d) Ulica i kbr.___________________________________________

1.2. Broj stanova koji se denacionalizacijom vraćaju:_______________________________
1.3. Broj poslovnog prostora koji se denacionalizacijom vraća:_______________________
1.4. Površina svih stanova koji se denacionalizacijom vraćaju: _______________________m2
1.5. Površina poslovnog prostora koji se denacionalizacijom vraćaju: _________________m2
1.6. Površina građevinske parcele koja se denacionalizacijom vraća: _______________________čhv

2. PODACI O VLASNIKU
2.1. Ime i prezime prijašnjeg vlasnika_________________________________________
2.2. Državljanstvo prijašnjeg vlasnika_________________________________________

3. PODACI O VLASNIŠTVU
3.1. Oblik vlasništva (suvlasništvo i sl.) _________________________________________
3.2. Vlasnički omjer (u slučaju suvlasništva navesti ostale suvlasnike poimence)
_________________________________________
_________________________________________
3.3. Broj zemljišnoknjižnog uloška_________________________________________
3.4. Broj katastarske čestice_________________________________________

4. OSTALI PODACI
4.1. Pravna osnova oduzimanja zgrade_________________________________________
4.2. Naziv akta o oduzimanju_________________________________________
4.3. Da li posjeduje akt o oduzimanju? _________________________________________
4.4. Da li danas postoji zgrada? _________________________________________
4.5. Što će se tražiti zahtjevom za povrat? _________________________________________
- povrat_________________________________________
- novčana naknada_________________________________________

5. NAPOMENA
(pobliže objašnjenje)

                                (vlastoručni potpis)

                                ____________________

UPUTE ZA POPUNJAVANJE OBRASCA EDN-2
1.1.2. Navesti broj stanova u zgradi koja se denacionalizacijom vraća
Ne navoditi već izuzete stanove iz nacionalizacije
1.3. Navesti broj poslovnih prostora koji se denacionalizacijom vraćaju
Ne navoditi već izuzete poslovne prostore iz nacionalizacije
1.6. Odnosi se na građevinsku parcelu na kojoj je izgrađena stambena ili poslovna zgrada
3.3.2. Navesti kod suvlasništva idealni dio 1/2, 3/8...
4.4.1. Navesti po kojoj osnovi je zgrada oduzeta
4.2. Navesti naziv akta, broj i datum donošenja
4.3. Ako prijavitelj nije u posjedu takvog akta pobliže opisati način oduzimanja
4.5. Pod povratom se smatra vraćanje u neutralnom obliku
Navesti iznos novćane naknade
5. U napomeni treba napisati da li je na zgradi što ugrađeno, nadograđeno i u kom obimu.


                                    OBRAZAC EDN-3
JMBG PODNOSIOCA PRlJAVE                 Broj prijave________

___________________________

PRIJAVA ZA ZEMLJIŠTE

1 PODACI O ZEMLJIŠTU (GRAĐEVINSKOM, POLJOPRIVREDNOM, ŠUMSKOM)
1 1. Zemljište se nalazi:
a) Općina_________________________________________
b) Katastarska općina_________________________________________
c) Mjesto_________________________________________
1.2. Vrsta zemljišta_________________________________________
1.3. Površina zemljišta_________________________________________čhv
1.4. Tko danas koristi zemljište? _________________________________________

2. PODACI O VLASNIKU
2.1. Ime i prezime prijašnjeg vlasnika_________________________________________
2.2. Državljanstvo prijašnjeg vlasnika_________________________________________

3. PODACI O VLASNIŠTVU
3.1. Oblik vlasništva (vlasništvo, suvlasništvo) ____________________________________
3.2. Vlasnički omjer (u slučaju suvlasništva navesti ostale suvlasnike poimence)
_________________________________________
_________________________________________
3.3. Broj zemljišnoknjižnog uloška_________________________________________
3.4. Broj katastarske čestice_________________________________________

4. OSTALI PODACI
4.1. Pravna osnova oduzimanja zemljišta_________________________________________
4.2. Naziv akta o oduzimanju zemljišta_________________________________________
4.3. Da li posjeduje akt o oduzimanju zemljišta____________________________________
4.4. Da li je preneseno u društveno vlasništvo bez naknade? _________________________
4.5. Što će se tražiti zahtjevom za povrat? ______________________________________
- povrat_________________________________________
- novčana naknada_________________________________________

5. NAPOMENA
(pobliže objašnjenje)
                                (vlastoručni potpis)

                                ________________________

UPUTE ZA POPUNJAVANJE OBRASCA EDN-3
1.1.2. Vrsta zemljišta - navesti da li se radi o građevinskom, poljoprivrednom ili šumskom zemljištu Ukoliko se radi o građevinskom navesti da li je izgrađeno ili ne, a ako je izgrađeno u kojoj je površini i što je izgrađeno?
3.3.2. Navesti kod suvlasništva idealni dio 1/2, 3/8...
4.4.1. Navesti po kojoj je osnovi zemljište oduzeto
4.2. Navesti naziv akta, broj i datum donošenja
4.3. Ako prijavitelj nije u posjedu takvog akta pobliže opisati način oduzimanja
4.5. Pod povratom se smatra vraćanje u naturalnom obliku
Navesti iznos novčane naknade


JMBG PODNOSIOCA PRIJAVE                 OBRAZAC EDN-4
                                    Broj prijave      
___________________________

List_________

PRIJAVA ZA POKRETNU IMOVINU

1. PODACI O POKRETNOJ IMOVINI
1.1. Predmeti kulturne, umjetničke ili povijesne vrijednosti
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
1.2. Dragocjenosti, predmeti i novac od plemenitih kovina i nakit
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

1.3. Plovila, vozila, poljoprivredni strojevi i ostalo
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

2. PODACI O VLASNIKU
2.1. Ime i prezime prijašnjeg vlasnika_________________________________________

2.2. Državljanstvo prijašnjeg vlasnika_________________________________________

3.OSTALI PODACI
3.1. Da li danas postoji_________________________________________
a) u prvotnom obliku
b) izmijenjeni oblik
3.2. Kod koga se nalazi? _________________________________________

4. NAPOMENA
(pobliže objašnjenje)
                                (vlastoručni potpis)

                                ________________________

UPUTE ZA POPUNJAVANJE OBRASCA EDN-4
1.1.1. Navesti - specificirati pojedinačno predmet uz kratki opis
Ukoliko je poznat autor navesti ime autora
1.2. Dragocjenosti - opisati dragocjenosti i predmet
Navesti eventualnog autora
1.3. Opis plovila, vozila, stroja, marka - godina proizvodnje, tonaža i snaga
3.1-b Kratak opis današnjeg izgleda
3.2. Navesti točnu adresu gdje se nalaze