Zakoni i propisi - Pravni savjeti 23 20.05.1991 Odluka o osnivanju Republičkog fonda Zrinski I Frankopani
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91 i 14/91), Vlada Republike Hrvatske, na svojoj sjednici od 14. svibnja 1991. godine, donijela je

ODLUKU

o osnivanju Republičkog fonda "Zrinski I Frankopani"

I.

Ovom se odlukom, u sastavu Ministarstva rada i socijalne skrbi, osniva Republički fond za pružanje posebnih novčanih i drugih pomoći osobama, koje pri obavljanju službenih dužnosti po nalogu nadležnih organa Republike Hrvatske u obrani suvereniteta Republike Hrvatske od 30. svibnja 1990. godine, budu ranjene ili ozlijeđene. Ova odluka primjenjivat će se i na članove obitelji poginulih ili umrlih zbog zadobivenih rana ili ozljeda.

II.

Naziv fonda je Republički fond "Zrinski i Frankopani" (dalje: Fond) sa sjedištem u Zagrebu, Ulica 8. maja br. 42.

III.

Sredstva Fonda osiguravaju se:

- iz proračuna Republike Hrvatske,

- putem dobrovoljnih dinarskih i deviznih priloga građana, poduzeća, i drugih pravnih i fizičkih osoba, te

- iz drugih izvora. Sredstva Fonda, dinarska i devizna, drže se na posebnom računu koji će otvoriti.Ministarstvo rada i socijalne skrbi u roku od tri dana od dana donošenja ove odluke.

IV.

Fondom upravlja Upravni odbor. Upravni odbor ima predsjednika i šest članova koje imenuje Vlada Republike Hrvatske. Upravni odbor donosi odluke većinom glasova svih članova.

V.

Predsjednik Upravnog odbora predstavlja Fond i potpisuje akte koje donosi Upravni odbor.

VI.

Fond ima štambilj okruglog oblika koji sadrži tekst: Republika Hrvatska, Ministarstvo rada i socijalne skrbi, Republički fond "Zrinski i Frankopani", Zagreb.

VII.

Stručne i računovodstvene i ostale tehničke poslove za Fond obavljaju službe Ministarstva rada i socijalne skrbi.

VIII.

Sredstva Fonda koriste se za isplatu stalne, privremene i jednokratne novčane pomoći, te druge oblike pomoći. Pravilnikom kojeg utvrđuje Upravni odbor Fonda uz suglasnost Ministarstva rada i socijalne skrbi utvrdit će se kriteriji za dodjelu pomoći te vrsta i visina sredstava koja se mogu dodjeljivati.

IX.

Upravni odbor za svaki pojedini slučaj dodjele pomoći donosi odgovarajuće rješenje. Protiv rješenja iz stavka 1. ove točke može se izjaviti žalba u roku od 15 dana Ministarstvu rada i socijalne skrbi. Odluka po žalbi je konačna.

X.

Rješenja o dodjeli pomoći izvršava Služba za računovodstvene poslove Ministarstva rada i socijalne skrbi.

XI.

Na primanja po ovoj odluci ne plaćaju se izravni porezi i doprinosi. Primanja po ovoj odluci ne utječu na ostvarivanje drugih socijalnih prava.

XII.

Rad Fonda je javan. Javnost rada Fonda osigurava se obavještavanjem javnosti putem sredstava javnog priopćavanja o izvorima, visini i korištenju sredstava Fonda.

XIII.

Rad Fonda nadzire Vlada Republike Hrvatske. Upravni odbor dužan je o svom radu, izvorima, visini i dinamici ostvarivanja prihoda, te o utrošku sredstava podnositi izvješće Vladi Republike Hrvatske najmanje dvaput godišnje.

XIV.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 611-01/91-01/12

Urbroj : 5030104-91-2

Zagreb, 14. svibnja 1991.

Predsjednik

Josip Manolić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.