Zakoni i propisi - Pravni savjeti 22 14.05.1991 Pravilnik o odabiru i pripremanju odgajatelja, učitelja i profesora iz Republike Hrvatske za odgojno-obrazovni rad s našom djecom u inozemstvu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE

Na temelju članka 91. Zakona o upravi ("Narodne novine", br. 16/78, 50/79, 29/85, 48/85, 41/90 i 47/90) ministar prosvjete i kulture donosi

PRAVILNIK

o odabiru i pripremanju odgajatelja, učitelja i profesora iz Republike Hrvatske za odgojno-obrazovni rad s našom djecom u inozemstvu

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje postupak odabira i pripremanja odgajatelja, učitelja i profesora (u daljem tekstu: odgojno-obrazovni radnici) za obrazovanje naše djece u inozemstvu, kao i ostvarivanje prava iz radnog odnosa.

Članak 2.

Kandideti za odgojno-obrazovni rad s našom djecom u inozemstvu odabiru se godinu dana prije odlaska, ne temelju javnog natječaja.

Natječaj raspisuje Ministarstvo prosvjete i kulture (u daljem tekstu: Ministarstvo prosvjete) i objavljuje ga svake godine u dnevnom tisku i "Školskim novinama".

Članak 3.

Natječajnu komisiju za odabir nastavnika iz Republike Hrvatske za rad u inozemstvu imenuje ministar prosvjete i kulture.

Natječajna komisija iz stavka 1. ovog članka utvrđuje prijedlog liste kandidata u užem izboru za odgojno-obrazovni rad s našom djecom u inozemstvu.

Konačan odabir odgojno-obrazovnih radnika između predloženih kandidata obavlja Ministarstvo prosvjete i kulture.

Članak 4.

Kriteriji odabira kandidata za odgojno-obrazovne radnike u inozemstvu su slijedeći:

(a) da su diplomirali hrvatski jezik ili razrednu nastavu na odgovarajućim fakultetima ili školama;

(b) najmanje četiri godine radnog iskustva u nastavi;

(c) aktivno znanje jezika zemlje u koju se upućuje, osim onih kojima je taj jezik bio studijska grupa;

(d) kandidati sa statusom radnika na neodređeno vrijeme prilažu suglasnost škole u kojoj su u radnom odnosu.

Članak 5.

Poslije izbora odgojno-obrazovni radnici se raspoređuju sukladno iskazanim potrebama za hrvatskom dopunskom nastavom.

Članak 6.

Ministarstvo prosvjete i kulture o izabranim odgojno-obrazovnim radnicima obavještava općinske, odnosno gradske organe uprave nadležne za poslove školstva.

Članak 7.

Odgojno-obrazovni radnici upućuju se na rad u inozemstvo na rok od dvije, a najdulje četiri godine.

Članak 8.

S odgojno-obrazovnim radnicima koji se upućuju na rad u inozemstvo zaključuje se ugovor, kojim se uređuju njihova prava, obveze i odgovornosti iz radnog odnosa.

Ugovor se može raskinuti pismenim putem i prije utvrđenog roka iz ovog ugovora.

Članak 9.

Odgojno-obrazovni radnik se može vratiti s rada u inozemstvu prije isteka ugovorenog roka na osobni zahtjev ili na zahtjev Ministarstva prosvjete.

O prijevremenom povratku s rada u inozemstvu, odnosno o raskidu ugovora, Ministarstvo obavještava općinske, odnosno gradske organe uprave nadležne za poslove školstva.

Članak 10.

Nakon isteka ugovorenog roka na radu u inozemstvu, odgojno-obrazovni radnik se može prijaviti na novoraspisani natječaj.

Članak 11.

Odabrani kandidati za odgoj i obrazovanje naše djece u inozemstvu uključuju se prije odlaska u stručne pripreme prema Programu Ministarstva prosvjete i kulture.

Članak 12.

Nastavnici na radu u inozemstvu dužni su za svaku školsku godinu načiniti program rada i obveza koji dostavljaju Ministarstvu prosvjete i kulture.

Na kraju školske godine nastavnici su dužni Ministarstvu prosvjete i kulture podnijeti pismena izvješća o ostvarenim programima rada.

Članak 13.

Plaća odgojno-obrazovnog radnika na radu u inozemstvu i druge naknade utvrđuju se posebnim kriterijima za financiranje prosvjetnih radnika na radu u inozemstvu, koje donosi Ministarstvo prosvjete i kulture.

Članak 14.

Evidencija i dokumentacija o odgojno-obrazovnim radnicima koji se nalaze na radu u inozemstvu čuva se u Ministarstvu prosvjete i kulture.

Članak 15.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Broj 532-02-6/7-91-02

Zagreb, 19. travnja 1991.

Ministar prosvjete i kulture

prof. dr. Vlatko Pavletić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.