Zakoni i propisi - Pravni savjeti 22 14.05.1991 Pravilnik o legitimaciji turističkog inspektora
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO TURIZMA

Na temelju članka 29. Zakona o turističkoj inspekciji ("Narodne novine", broj 51/87), ministar turizma donosi

PRAVILNIK

o legitimaciji turističkog inspektora

Članak 1.

Svojstvo turističkog inspektora utvrđuje se posebnom legitimacijom (u daljem tekstu: legitimacija).

Članak 2.

Legitimaciju izdaje:

- republičkom inspektoru Ministarstvo turizma,

- općinskom inspektoru općinski organ uprave nadležan za poslove ugostiteljstva i turizma.

Članak 3.

Obrazac legitimacije s odgovarajućim sadržajem tiskan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Veličina legitimacije je 100 x 70 mm.

Korice legitimacije su polutvrde i s vanjske strane presvućene plastičnim materijalom tamnoplave boje.

Članak 4.

Legitimacija vrijedi od dana njezina izdavanja do prestanka ovlaštenja za obavljanje inspekcijskih poslova.

Članak 5.

Inspektor koji je razriješen dužnosti inspektora dužan je vratiti legitimaciju organu uprave koji ju je izdao, s danom razrješenja.

Članak 6.

U slučaju nestanka legitimacije, inspektor je dužan odmah o tome obavijestiti organ uprave koji ju je izdao.

Članak 7.

Organ uprave koji izdaje legitimaciju vodi evidenciju o izdanim i vraćenim legitimacijama.

Članak 8.

Zamjena legitimacija izdanih po dosadašnjim propisima izvršit će se u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga pravilnika.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o legitimaciji turističkog inspektora ("Narodne novine", br. 7/88).

Veličina 70 x 100 mm
Prva strana
______________________________________________________
GRB REPUBLIKE
HRVATSKE


REPUBLIKA HRVATSKA
LEGITIMACIJA
TURISTIČKOG INSPEKTORA


______________________________________________________


Treća strana
______________________________________________________
OVLAŠTENJE
Prilikom obavljanja nadzora nad primjenom propisa iz člana 1. Zakona o turističkoj inspekciji, turistički inspektor je ovlašten pregledati poslovne prostorije i prostore; stambene prostorije i prostore u domaćinstvima odnosno stambene zgrade i stanove koj
Broj :
Datum izdavanja legitimacije:
                    M. P.

                            _______________________
                            (potpis rukovodioca organa)

Članak 10.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 334-09/91-03/34
Zagreb. 24. travnja 1991.
Ministar turizma
Janko Vranyczany Dobrinović, v. r.

Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Druga strana
______________________________________________________
Republika Hrvatska

_______________________________
(naziv organa koji je izdao legitimaciju)


Fotografija 29 x 32 mm

                    ______________________
                    (ime i prezime)

________________________
(svojstvo imaoca legitimacije)

TURISTIČKI INSPEKTOR


                    ________________
                    (vlastoručni potpis)

______________________________________________________

Četvrta (zadnja) strana