Zakoni i propisi - Pravni savjeti 22 14.05.1991 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U/I-273/1990. do 10. travnja 1991.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske, na sjednici 10. travnja 1991, donio je

ODLUKA

1. Ukida se Odluka Skupštine općine Maksimir o donošenju Provedbenog urbanističkog plana "Gornji Bukovac" ("Službeni glasnik" grada Zagreba broj 18/1983).

2. Ova će se odluka objaviti u "Narodnim novinama", službenom listu Republike Hrvatske i "Službenom glasniku" grada Zagreba.

Obrazloženje

Na osnovi inicijative Ustavni sud Republike Hrvatske rješenjem od 22. studenoga 1990. godine pokrenuo je postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti u izreci navedene odluke zbog osnovane sumnje da je Odluka u suprotnosti sa Zakonom o prostornom planiranju i uređivanju prostora ("Narodne novine", broj 54/80. i 16/86). Prema ocjeni Ustavnog suda Republike Hrvatske osporena odluka je suprotna Zakonu iz slijedećih razloga: Zakon o prostornom planiranju i uređivanju prostora propisuje da svako građenje i obavljanje drugih radova na površini, iznad ili ispod površine zemlje, mora ili voda, mora biti u skladu s uvjetima uređenja prostora. Uvjeti uređenja prostora utvrđuju se, među ostalim, na osnovi prostornog plana i obavezno sadrže urbanističko-tehničke uvjete čiji su elementi propisani odredbama članka 50. Zakona. Osporena odluka donesena je 8. rujna 1983. a stupila je na snagu 16. rujna 1983. dakle, poslije 8. siječnja 1981, kada je stupila na snagu odredba članka 72. Zakona koja obvezuje općinske skupštine da postojeće prostorne planove, donesene prije stupanja na snagu Zakona, usklade s novim zakonskim odredbama, posebice s odredbom članka 50. st.1. al.1, 2. i 3. Zakona. Osporena odluka nije, dakle, prestala važiti silom zakona i može biti predmet ustavnosudske odluke. Sud je u postupku utvrdio da navedena općinska odluka ne sadrži elemente odnosno podatke iz člana 50. Zakona, naročito oblik i veličinu građevinske parcele, građevinsku liniju, površinu unutar koje se može razviti tlocrt objekta s udaljenostima objekta od granica parcele te maksimalnom i minimalnom izgrađenošću parcele. Bez ovih, pak elemenata i podataka nije dopušteno obavljanje bilo kojih radova kojima se mijenja stanje u prostoru, pa nije dopušteno ni izdavanje uvjeta uređenja prostora. To su razlozi zbog kojih je odlučeno kao u izreci.

Broj : U/I-273/ 1990.

Zagreb, 10. travnja 1991.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v.r.