Zakoni i propisi - Pravni savjeti 21 02.05.1991 Odluka o utvrđivanju osnovice i stope članskog doprinosa te načinu i rokovima plaćanja doprinosa Zadružnom savezu Zadar za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 1991. godine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZADRUŽNI SAVEZ ZADAR

Na osnovi članka 28. Zakona o zadrugama ("Službeni list SFRJ", br. 3/90) i članka 56, 57. i 58. Statuta Zadružnog saveza Zadar, Skupština Zadružnog saveza Zadar na sjednici od 18. travnja 1991. godine donijela je

ODLUKU

o utvrđivanju osnovice i stope članskog doprinosa te načinu i rokovima plaćanja doprinosa Zadružnom savezu Zadar za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 1991. godine

I.

Osnovicu članskog doprinosa kojim članice Zadružnog saveza Zadar osiguravaju sredstva za rad Saveza čini ostvareni bruto osobni dohodak bez umanjenja po osnovi oslobađanja i olakšica.

II.

Članice Zadružnog saveza i njihovi sljednici plaćaju članski doprinos na osnovicu iz toćke 1. i to:

1) poljoprivredne zadruge 1%.

2) veterinarske stanice i poduzeća kako slijedi 0,4%:

a) DP "Pakoštane" Pakoštane,

b) DP "Agroslavonija" Predstavništvo Zadar i

c) Poduzeće "Agrooprema" Predstavništvo Zadar.

III.

Članski doprinos uplaćuje se na žiro-račun Zadružnog saveza Zadar broj 35300-637-1237, na dan uplate poreza i doprinosa iz osobnih dohodaka. Ako obveznik doprinos ne izda u propisanom roku nalog za izvršenje ovog doprinosa SDK će izdati nalog za uplatu doprinosa.

IV.

Ovlašćuje se Upravni odbor Zadružnog saveza Zadar da prati ostvarenje ove odluke i po potrebi donosi objašnjenja i uputstva za njeno provođenje.

V.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1991. godine.

Broj: 4/91.

Zadar, 18. travnja 1991.

Predsjedavajući Skupštine

Miljenko Jakić, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.