Zakoni i propisi - Pravni savjeti 20 30.04.1991 Pravilnik o obračunu i uplati vodoprivrednog doprinosa
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO VODOPRIVREDE

Na temelju članka 91. Zakona o upravi ("Narodne novine", br. 16/78, 50/70, 29/85, 41/90 i 47/90), ministar vodoprivrede u suglasnosti s ministrom financija donosi

PRAVILNIK

o obračunu i uplati vodoprivrednog doprinosa


Članak 1.

Vodoprivredni doprinos određen Odlukom o visini vodoprivrednog doprinosa ("Narodne novine", br. 14/91) obračunavaju i plaćaju pravne osobe koje obavljaju djelatnosti iz skupine 1 do 11 Odluke o jedinstvenoj klasifikaciji djelatnosti ("Službeni list SFRJ", br. 34/76, 62/77, 72/80, 77/82, 71 /83, 68/84, 76/85, 28/86, 63/88 i 6/89) kao i pravne osobe koje obavljaju privrednu djelatnost iz drugih skupina Odluke o jedinstvenoj klasifikaciji djelatnosti.

Pored obveznika iz stavka 1. ovoga članka vodoprivredni doprinos plaćaju i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u skladu sa Zakonom o obavljanju privrednih djelatnosti osobnim radom ("Narodne novine", br. 19/90 i 53/90).

Članak 2.

Vodoprivredni doprinos plaća se prema stopi odredenoj Odlukom o visini vodoprivrednog doprinosa ("Narodne novine", br. 14/1991).

Članak 3.

Osnovicu za obračun vodoprivrednog doprinosa koji se plaća prema stopi od ostvarenog dohotka (stavak 1. toćka 1. Odluke o visini vodoprivrednog doprinosa) čini ostvareni dohodak utvrđen u skladu sa stavkom 2. članka 74. Zakona o računovodstvu ("Službeni list SFRJ", br. 12/89, 35/89,3/90, 13/90, 42/90 i 61/90) na osnovi polugodišnjeg odnosno godišnjeg obračuna i periodičnog obračuna za obveznike koji ga utvrđuju prema odredbama člana 19. Zakona o računovodstvu (u daljem tekstu: obračun).

Članak 4.

Obveznici vodoprivrednog doprinosa iz članka 3. ovoga pravilnika obračunavaju i uplaćuju vodoprivredni doprinos u rokovima propisanim za obračun i plaćanje poreza na dobit.

U toku godine obveznici vodoprivrednog doprinosa plaćaju mjesečne akontacije vodoprivrednog doprinosa razmjerno visini obveze po zadnjem obračunu.

Obveznici vodoprivrednog doprinosa koji u prethodnoj godini nisu poslovali, mjesečnu akontaciju vodoprivrednog doprinosa obračunavaju i plaćaju prema prvom obračunu poslovnog rezultata u tekućoj godini.

Članak 5.

Obveznici vodoprivrednog doprinosa iz članka 3. ovoga pravilnika dužni su u roku propisanom za predaju obračuna nadležnoj organizacijskoj jedinici Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske kod koje imaju žiro-račun, dostaviti obračun vodoprivrednog doprinosa na obrascu VOD koji je sastavni dio ovoga pravilnika.

Članak 6.

Obveznici vodoprivrednog doprinosa koji porez na dobit plaćaju u paušalnom iznosu (stavak 2. toćka I. Odluke o visini vodoprivrednog doprinosa) plaćaju vodoprivredni doprinos prema osnovici koja služi za obraćun poreza na dobit.

Članak 7.

Visinu vodoprivrednog doprinosa koji plaćaju obveznici vodoprivrednog doprinosa iz članka 6. ovoga pravilnika utvrđuje uprava društvenih prihoda zajedno s razrezom poreza na dobit od obavljanja djelatnosti.

Obveznici iz stavka 1. ovoga članka plaćaju vodoprivredni doprinos zajedno i istodobno s porezom na dobit.

Članak 8.

Obveznici vodoprivrednog doprinosa iz članka 3. ovoga pravilnika uplaćuju vodoprivredni doprinos na žiro-račun Javnog vodoprivrednog poduzeća " Hrvatska vodoprivreda" broj 30102-601-8376.

Uprava društvenih prihoda na čiji se račun plaća vodoprivredni doprinos iz članka 7. ovoga pravilnika, najkasnije do 5-og u mjesecu doznačuje odgovarajući iznos vodoprivrednog doprinosa uplaćenog u prethodnom mjesecu na račun Javnog vodoprivrednog poduzeća "Hrvatska vodoprivreda".

Članak 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu slijedećega dana nakon objave u "Narodnim novinama" osim odredaba članka 6. i 7. koje se primjenjuju od 1. siječnja 1992. godine.

Klasa: 325-08/91-01-09

Urbroj : 527-02-1991-2

Zagreb, 25. travnja 1991.

Ministar vodoprivrede

Branko Bergman. dipl. ing. građ., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

OBRAZAC VOD

Šifra djelatnosti _________________

Naziv pravne osobe _________________

Sjedište pravne osobe _________________

OBRAČUN
vodoprivrednog doprinosa

od _____do _______ 19___________
                                u dinarim;


Red       Elementi        Oznaka za        Iznos
broj                  AOP
_____________________________________________________
1        2            3            4
_____________________________________________________
1. Osnovica - ostvareni
dohodak (stav 2. član 74.
Zakona o raćunovodstvu)
_____________________________________________________
2. Stopa 0,6%
_____________________________________________________
3. Obračunati iznos
(osnovica x stopa)
_____________________________________________________
4. Iznos za uplatu (red. br. 3)
_____________________________________________________
5. Uplačena akontacija
_____________________________________________________
6. Razlika za uplatu
(red. br. 4 minus red. br. 5)
_____________________________________________________
7. Razlika za povrat
(red. br. 5 minus red. br. 4)
_____________________________________________________
8. Mjesečna akontacija za
slijedeće razdoblje
_____________________________________________________

U______________19______

Osoba odgovorna za           M. P.      Rukovoditelj
sastavljanje obrasca                  pravne osobe

____________________              ____________________