Zakoni i propisi - Pravni savjeti 20 30.04.1991 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvaste broj U/I-305/1990. od 10. travnja 1991.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske, na sjednici 10. travnja 1991. godine, donio je

ODLUKA

1. Poništavaju se:

- izbori za tri odbornika Vijeća mjesnih zajednica Skupštine općine Benkovac u izbornim jedinicama 23 - Pristeg; 24 - Kožlovac i 51- Banjevci, održani 15. srpnja 1990. godine;

- Izbori za tri odbornika Društveno-političkog vijeća Skupštine općine Benkovac u izbornim jedinicama 4 - Buković, Kožlovac i Kolarina: 10 - Smilčić. Škorići. Trljuge, Veljane i Kosa, i 11- Islam Grčki i Kašić, održani 15. srpnja 1990. godine;

- izbori za tri odbornika Vijeća udruženog rada Skupštine općine Benkovac, održani 15. srpnja 1990. godine, iz reda individualnih poljoprivrednih proizvođača u izbornim jedinicama 24 - Brgud, koja obuhvača mjesne zajednice: Brgud, Dobrovoljci, Bjelina, Parčići. Popovići, Bruška, Rodaljic i Karin Donji, i 25 - Smilčić, koja obuhvača mjesne zajednice: Smilčić, Biljane Gornje, Škorići. Trljuge, Veljane, Kosa, Islam Grčki i Kašić, te 16. srpnja održane u izbornim jedinicama 11- PTT Zadar, PJ Benkovac, Poduzeće za ceste Šibenik, Sekcija za ceste Benkovac, DP "Zagrebački transporti" Zagreb - PJ Benkovac, ŽTP Knin - PJ Saobraćaj i PJ Održavanje.

2. Skupština općine Benkovac dužna je održati ponovne izbore za tri odbornika Vijeća mjesnih zajednica, tri odbornika Društveno-političkog vijeća i za tri odbornika Vijeća udruženog rada.

3. Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama", službenom listu Republike Hrvatske i u "Službenom vjesniku" općina Benkovac, Biograd n/m, Obrovac i Zadar.

Obrazloženje

Zahtjev za ocjenu ustavnosti i zakonitosti u izreci navedenih izbora za tri odbornika Vijeća mjesnih zajednica, za tri odbornika Društveno-političkog ijeća i za tri odbornika Vijeća udruženog rada za Skupštinu općine Benkovac, te u svezi s tim svih odluka Skupštine općine Benkovac, donesenih na 1. konstituirajućoj sjednici 6. kolovoza 1990. godine, podnio je Klub odbornika Hrvatske demokratske zajednice i Hrvatske demokratske stranke Skupštine općine Benkovac.

U zahtjevu navode da je Rješenje o raspisivanju izbora za tri odbornika Vijeća mjesnih zajednica, za tri odbornika Društveno-političkog vijeća i za tri odbornika Vijeća udruženog rada ("Službeni vjesnik" općina Benkovac, Biograd n/m, Obrovac i Zadar, br. 10/90 od 28. lipnja 1990) bilo objavljeno u službenom glasilu desetak dana nakon dana određenog za održavanje izbora, što je nesuglasno Ustavu i zakonu. Zbog neobjavljivanja spomenutog Rješenja o raspisivanju izbora građanima hrvatske nacionalnosti onemogučeno je ostvarivanje jednog od temeljnih ustavnih prava da biraju i da budu birani. Njima je. dakle, onemogućeno da ističu svoje kandidate, da glasaju, te konačno onemogućeno im je ostvarivanje ustavnog prava na žalbu.

U odgovoru na zahtjev Skupština općine Benkovac navodi da je Rješenje o raspisivanju izbora za tri odbornika Vijeća mjesnih zajednica, tri odbornika Društveno-političkog vijeća i za tri odbornika Vijeća udruženog rada, doneseno 13. lipnja 1990. godine, dakle mjesec dana prije dana određenog za održavanje izbora, da je ono objavljeno u "Službenom vjesniku" općina Benkovac, Biograd n/m. Obrovac i Zadar, br. 10/90, koji nosi datum 28. lipnja 1990. godine, što znači da je postupljeno u skladu sa zakonom. Rješenje je istaknuto na mjestima uobičajenim za oglašavanje, te je o tome dana informacija putem radija i tiska.

Ocjenjujući rezultate provedenog postupka Sud je ocijenio da su navodi Kluba zastupnika HDZ-a i HDS-a osnovani, da se izbori 15. i 16. srpnja 1990. godine u navedenim izbornim jedinicama nisu održali u skladu sa Zakonom o izboru i opozivu odbornika i zastupnika ("Narodne novine", br. 7/90), pa da je zbog toga došlo do narušavanja Ustavom zajamčenih neotuđivih prava građana, slobodnoga i ravnopravnog djelovanja političkih stranaka i ugrožavanja nacionalne ravnopravnosti. Povrede zakona Sud je našao u gotovo svim fazama izbornog postupka.

Sud je stoga poništio izbore citirane u izreci iz ovih razloga:

Prema članu 37. stavovima 3. i 4. Zakona o izboru odbornika i zastupnika, odluka o raspisivanju izbora objavljuje se u službenom glasilu odnosne društveno-političke zajednice Dan održavanja izbora određuje se odlukom o raspisivanju izbora. Od dana raspisivanja izbora do dana izbora ne može proteći više od dva mjeseca niti manje od mjesec dana.

Iz navedenih zakonskih odredaba proizlazi obaveza objave akta o raspisivanju izbora, te rokovi unutar kojih se taj akt mora donijeti. Smisao te zakonske odredbe je očigledno u tome da se odluka o raspisivanju izbora objavljuje prije održanih izbora, a ne nakon njih. Bez objave u službenom glasilu akt o raspisivanju izbora je pravno nevaljan.

U postupku je utvrđeno da je "Službeni vjesnik" općina Benkovac, Biograd n/m. Obrovac i Zadar, br.10/90, u kojem je objavljeno rješenje o raspisivanju izbora, izašao iz tiska 24. srpnja 1990. godine, iako nosi datum 28. lipnja 1990. godine, što znači da je rješenje objavljeno nakon što su izbori održani. To je u suprotnosti s izričitom odredbom člana 37. Zakona.

Kao jedna od posljedica takvog nezakonitog objavljivanja akta o raspisivanju izbora jest, i to da dobar dio građana u navedenirn izbornim jedinicama nije izašao na izbore pa se nije koristio svojim ustavnim izbornim pravom.

Nadalje, prema članu 14. citiranog Zakona, općinska izborna komisija određuje biračka mjesta, što je općinska izborna komisija u Benkovcu i učinila. Usprkos tome u izbornoj jedinici 23 - Pristeg biračko mjesto je samovoljno promijenjeno, pa izbori nisu održani na biračkom mjestu koje je utvrdila Izborna komisija, što je očito imalo utjecaja na rezultate izbora.

Nadalje, utvrđeno je, da je bilo propusta pri utvrđivanju i objavljivanju liste kandidata. Rezultat svi tih nezakonitih propusta i radnji bio je i da znatan broj građana izbornih jedinica u kojima su se izbori održavali nisu u njima sudjelovali.

Konačno, rješenje o utvrđivanju rezultata izbora i objavljivanja koji su kandidati u pojedinim izbornim jedinicama izabrani dostavljeno je zainteresiranim strankama tek desetak dana nakon izbora, uslijed čega im je bila onemogućena - zbog proteklih rokova - sudska zaštita njihovih izbornih prava.

Došavši do zaključka da su navedeni izbori u svojoj cjelini nezakoniti, da je njima protivno Ustavu i zakonu onemogućeno demokratsko i slobodno izjašnjavanje birača u općini Benkovac u izbornim jedinicama u kojima su se provodili izbori, javna kontrola i uvid u sve faze izbornog postupka te zaštita izbornih prava, Ustavni sud Republike Hrvatske je, temeljem članka 125. Ustava Republike Hrvatske i članka 40. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, donio odluku navedenu u izreci.

Broj : U/I-305/ 1980.

Zagreb, 10. travnja 1881.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.