Zakoni i propisi - Pravni savjeti 20 30.04.1991 Pročišćeni tekst Zakona o Službi društvenog knjigovodstva u Republici Hrvatskoj obuhvaća Zakon o Službi društvenog knjigovodstva u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZAKONODAVNO-PRAVNA KOMISIJA SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 36. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Službi društvenog knjigovodstva u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 14/91), Zakonodavno-pravna komisija Sabora Republike Hrvatske na sjednici održanoj 15. travnja 1991. godine, utvrdila je pročišćeni tekst Zakona o Službi društvenog knjigovodstva u Republici Hrvatskoj.

Pročišćeni tekst Zakona o Službi društvenog knjigovodstva u Republici Hrvatskoj obuhvaća Zakon o Službi društvenog knjigovodstva u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 11/86), te njegove izmjene I dopune objavljene u "Narodnim novinama" br. 53/90 i 14/91. u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Klasa: 470-02/91-0l01/

Zagreb, 15. travnja 1991.

Predsjednik Zakonodavno pravne komisije

Sabora Republike Hrvatske

Vladimir Šeks, dipl. iur., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


ZAKON

o Službi društvenog knjigovodstva Hrvatske

(pročišćeni tekst)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se zakonom uređuju zadaci, organizacija i način rada Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske.

Članak 2.

Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske (u daljnjem tekstu: Služba) samostalna je organizacija koja za pravne osobe obavlja poslove društvenog knjigovodstva, poslove platnog prometa u zemlji i druge poslove određene zakonom i propisima na temelju zakona.

Služba obavlja poslove iz prethodnog stavka i za fizičke osobe, kada je to zakonom određeno.

Članak 3.

Poslovi društvenog knjigovodstva i poslovi platnog prometa u zemlji, poslovi su od posebnog društvenog interesa.

U obavljanju tih poslova Služba ima javna ovlaštenja što su joj povjerena zakonom.

Članak 4.

Služba ima svojstvo pravne osobe.

Sjedište Službe je u Zagrebu

Naziv Službe je Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske.

Služba ima pečat koji sadrži naziv Službe i grb Republike Hrvatske.

Članak 5.

Služba ima statut.

Statut Službe potvrđuje Sabor Republike Hrvatske.

Članak 6.

Služba je samostalna u svom radu

Služba radi na temelju zakona i drugih propisa donijetih na temelju zakona i odgovorna je, u okviru svojih prava i dužnosti, za njihovu primjenu.

Rad Službe je javan.

Članak 7.

U obavljanju poslova iz svog djelokruga Služba surađuje s tijelima Sabora i Vlade Republike Hrvatske, pravnim osobama, organima za planiranje, zavodima za statistiku, jedinicama lokalne samouprave i uprave i njihovim organima, privrednim komorama, te s organima nadležnim za otkrivanje i gonjenje počinitelja krivičnih djela, privrednih prijestupa i prekršaja.

Služba je dužna pružati stručnu pomoć i davati upute pravnim osobama o načinu primjene propisa iz djelokruga Službe.

Služba surađuje sa Službom društvenog knjigovodstva ,Jugoslavije i službama u republikama i autonomnim pokrajinama.

Organizacijske jedinice Službe dužne su jedna drugoj pružati pomoć i medusobno surađivati, te surađivati i pružati pomoć službama u drugim republikama i autonomnim pokrajinama.

Članak 8.

Služba obavještava pravne osobe i jedinice lokalne samouprave i uprave o zapažanjima i pojavama u razvoju društveno-ekonomskih odnosa koje uočava u obavljanju poslova iz svoga djelokruga, brine se o ustavnosti i ostvarivanju društvene odgovornosti u raspolaganju društvenim sredstvima i poduzima mjere za čije je poduzimanje ovlaštena zakonom radi sprečavanja i otklanjanja neustavnosti, nezakonitosti i drugih društveno negativnih pojava u raspolaganju društvenim sredstvima.

Članak 9.

Služba može za pravne osobe na temelju ugovora, obavljati određene poslove evidencije, informativno-analitičke poslove, mjenjačke poslove, konzalting poslove, poslove procjene vrijednosti poduzeća, poslove štednje za račun banaka i druge stručne poslove, ukoliko se time ne dovodi u pitanje uspješno obavljanje poslova iz djelokruga Službe danih joj u nadležnost zakonom i drugim propisima.

Članak 10.

U obavljanju poslova od interesa za Republiku Služba primjenjuje jedinstveni postupak i jedinstvenu metodologiju rada i osigurava jedinstvenu primjenu republičkih propisa.

Članak 11.

Na zahtjev Sabora Republike Hrvatske ili na zahtjev Vlade Republike Hrvatske Služba je dužna obaviti određene poslove iz svog djelokruga iako nisu sadržani u godišnjem programu rada Službe.

Organizacijske jedinice Službe dužne su obaviti određene poslove iz svog djelokruga na zahtjev jedinica lokalne samouprave i uprave područja za koja su organizirane iako nisu sadržani u godišnjem programu rada organizacijske jedinice.

Ako bi se obavljanjem poslova iz stavka 1. i 2. ovoga članka dovelo u pitanje uspješno i pravovremeno izvršavanje poslova iz godišnjeg progrema rada Službe ili organizacijske jedinice, podnosilac zahtjeva dužan je osigurati novčana sredstva i druge uvjete za izvršenje tih poslova.

Članak 12.

Služba ima pravo davati inicijativu za donošenje zakona, drugih propisa i općih akata koje primjenjuje u obavIjanju poslova iz svojeg djelokruga.

Ovlašteni predlagači dostavljaju Službi na razmatranje nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i općih akata iz stavka l. ovoga članka.

U postupku donošenja zakona, drugih propisa i općih akata, koje će primjenjivati u obavljanju poslova iz svojeg djelokruga, Služba ima pravo i dužnost davati mišljenja, primjedbe i prijedloge.

Ovlašteni predlagači zakona, drugih propisa i općih akata iz stavka 3. ovoga članka razmotrit će mišljenja, primjedbe i priiedloge Službe, a republički organi uprave, republičke upravne organizacije i stručni nosioci izrade zakona i drugih propisa dužni su i obavijestiti Službu o svojim stavovima.

Članak 13.

Za obavljanje poslova iz svojeg djelokruga Služba osniva organizacijske jedinice.

Članak 14.

Sredstva za obavljanje poslova iz svojeg djelokruga Služba ostvaruje na način predviđen ovim zakonom.

Članak 15.

Služba društvenog knjigovodstva ne plaća takse za spise i radnje u postupku pred sudovima i drugim organima i organizacijama.

Članak 16.

Nadzor nad radom Službe vrši Sabor Republike Hrvatske.

Za svoj rad u obavljanju poslova društvenog knjigovodstva od interesa za cijelu zemlju i u obavljanju poslova društvenog knjigovodstva utvrdenih republičkim zakonima. Služba je odgovorna Saboru Republike Hrvatske.

Služba podnosi Saboru Republike Hrvatske godišnji izvještaj o svom radu, a kada zatraži Sabor i izvještaj o izvršenju pojedinih zadataka, koji su joj povjereni.

Služba dostavlja Saboru i program svoga rada.

II. POSLOVI DRUŠTVENOG KNJIGOVODSTVA

a) Poslovi evidencije i informativno-analitički poslovi

Članak 17.

Služba obavlja poslove evidencije i informativno-analitičke poslove određene saveznim zakonom, republičkim zakonom i drugim propisom na temelju zakona, te programom statističkih istraživanja.

Poslove iz stavka 1. ovoga članka Služba obavlja u skladu sa zajedničkim osnovama društvenog sistema informiranja i svoju djelatnost usklađuje s ostalim službama društvenog sistema informiranja.

Članak 18.

Obavljanjem informacijske djelatnosti u okviru svojeg djelokruga. Služba osigurava podatke, pokazatelje, informacije i analize koji su značajni osobito za pripremu, donošenje i praćenje ostvarivanja društvenog plana Republike, praćenje tekućih financijskih kretanja i utvrđivanje i ostvarivanje mjera tekuće ekonomske politike, pripremu, donošenje i praćenje provođenja društvenog dogovora u čijem zaključivanju sudjeluje Republika: pripremu, donošenje i praćenje izvršavanja proračuna Republike i završnog računa proračuna Republike; praćenje kretanja investicijske, opće društvene, zajedničke i osobne potrošnje i poduzimanje mjera za usmjeravanje pojedinih oblika potrošnje; pripremu, donošenje i provođenje republičkih zakona, drugih propisa i općih akata.

U obavljanju informacijske djelatnosti u okviru svojeg djelokruga, Služba obavlja poslove koji se odnose osobito na ustanovljavanje i vođenje evidencija, organiziranje popisa, evidentiranje, prikupljanje, obradu, prijenos i iskazivanje podataka i informacija od interesa za Republiku.

Podatke dobivene obavljanjem poslova evidencije i informativno-analitičkih poslova Služba obrađuje i objavljuje u periodičkim publikacijama ovisno o vrsti i značenju podataka.

b) Poslovi kontrole

Članak 19.

Služba obavlja poslove kontrole određene saveznim i republičkim zakonom.

Članak 20.

Poslove kontrole od interesa za cijelu zemlju Služba obavlja u okviru programa rada Službe društvenog knjigovodstva.

Poslove kontrole od interesa za Republiku ili jedinicu lokalne samouprave i uprave Služba obavlja u okviru programa rada Službe ili organizacijske jedinice Službe, ukoliko ovim zakonom nije drukčije određeno.

U poslove kontrole od interesa za Republiku spada naročito kontrola zakonitosti i pravilnosti obračuna, pravovremenosti uplata i pravilnosti usmjeravanja prihoda Republici Hrvatskoj, jedinicama lokalne samouprave i uprave, društvenim fondovima i drugim subjektima po osnovi poreza i doprinosa ili po osnovi obveze udruživanja dijela sredstava društvene reprodukcije, utvrđenih zakonom ili propisom na temelju zakona.

Ako pravna osoba ne izda u propisanom roku nalog za izvršenje propisanih obveza iz stavka 3. ovoga članka, Služba će izdati nalog za naplatu tih obveza.

Članak 21.

Kada Služba u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti osnovano posumnja ili utvrdi da pravne osobe postupaju protivno zakonu i drugim propisima, dužna je;

- upozoriti pravnu osobu na nezakonito postupanje i zahtijevati poduzimanje određenih radnji za otklanjanje nezakonitosti;

- naložiti privremeno obustavljanje nezakonitog i protupropisnog postupanja i o tome odmah obavijestiti nadležni organ uprave radi poduzimanja drugih mjera.

Članak 22.

Poslove kontrole kod pravnih osoba obavljaju radnici Službe na temelju pismenog ovlaštenja.

Članak 23.

Rješenje kojim se pravnoj osobi nalaže poduzimanje određenih radnji za otklanjanje nezakonitosti i neispravnosti, donosi generalni direktor, direktor organizacijske jdinice ili ovlašteni radnik Službe.

Statutom Službe mogu se utvrditi slučajevi u kojima se ne može dati ovlaštenje ovlaštenom radniku Službe za donošenje rješenja.

Članak 24.

O žalbi protiv rješenja direktora organizacijske jedinice ili ovlaštenog radnika rješava generalni direktor i takvo rješenje je konačno.

c) Poslovi ekonomsko-financijske revizije

Članak 25.

Služba obavlja poslove ekonomsko-financijske revizije odredene saveznim i republičkim zakonom.

Članak 26.

Ekonomsko-financijsku reviziju poslovanja pravnih osoba Služba može obavljati i na zahtjev skupštine jedinice lokalne samouprave i uprave.

Sadržaj i opseg poslova te način izvještavanja o rezultatima revizije iz stavka 1. ovog članka određuje podnosilac zahtjeva u dogovoru sa nadležnom organizacijskom jedinicom Službe.

III. POSLOVI PLATNOG PROMETA

Članak 27.

Način i postupak obavljanja platnog prometa od interesa za Republiku propisuje Vlada Republike Hrvatske.

Upute za izvršavanje platnog prometa iz stavka 1. ovoga članka donosi generalni direktor Službe.

IV. ORGANIZACIJA I NAČIN RADA

Članak 20.

Organizacija i način rada Službe utvrđuje se ovim zakonom, statutom i drugim općim aktima Službe, u skladu sa zakonom.

Organizacija i način rada Službe uređuje se tako da se osigurava potpuno, efikasno, pravovremeno i racionalno obavljanje poslova, povezivanje i koordiniranje rada Službe, ostvarivanje odgovornosti radnika Službe u obavljanju poslova iz njenog djelokruga i suradnja Službe s pravnim osobama. Vladom Republike Hrvatske, jedinicama lokalne samouprave i uprave i njihovim organima u obavljanju poslova iz djelokruga Službe.

Članak 29.

Obavljanje poslova iz svojeg djelokruga Služba temelji na stručnim i znanstvenim postupcima i metodama i primjenjuje suvremena tehnička sredstva i tehnologiju rada.

a) Organizacijske jedinice: Službe

Članak 30.

Organizacijske jedinice Službe su Centrala, sjedišta i posebne organizacijske jedinice.

Organizacijska jedinica Centrala (u daljnjem tekstu: Centrala) obavlja metodološko-instruktivne poslove, kontrolu nad poslovima i zadacima koje obavljaju organizacijske jedinice i poslove razvoja Službe, a osniva se ovim zakonom.

Organizacijska jedinica sjedišta (u daljnjem tekstu: sjedište) obavlja poslove iz djelokruga Službe na području jedne ili više općina i osniva se odlukom Upravnog odbora Službe.

Upravni odbor Službe može osnivati posebne organizacijske jedinice za obavljanje stručnih i tehničkih poslova iz djelokruga Službe.

Članak 31.

Organizacijske jedinice imaju poslovnu i pravnu sposobnost u granicama utvrđenim ovim zakonom i statutom Službe.

Organizacijske jedinice imaju svoj žiro-račun a mogu ostvariti i druge račune.

Članak 32.

Sjedište može imati jednu ili više izdvojenih radnih jedinica (ekspozitura, poslovnica i sl.).

O osnivanju izdvojene radne jedinice iz stavka 1. ovoga članka odlučuje Upravni odbor Službe po pribavljenom mišljenju sjedišta.

Članak 33.

Centrala ima naziv "Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske - Centrala".

Sjedište ima naziv "Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske" uz dodatak "Sjedište" i naziv mjesta sjedišta.

Posebna organizacijska jedinica ima naziv "Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske" uz naznaku poslova za koje je osnovana.

Članak 34.

Sjedište organizacijske jedinice Službe utvrđuje se aktom o osnivanju.

Sjedište organizacijske jedinice Centrale je u Zagrebu.

b) Organi upravljanja i rukovođenja Službom

Članak 35.

Organi Službe su Upravni odbor Službe, generalni direktor Službe i direktori sjedišta Službe.

1. Upravni odbor Službe

Članak 36.

Službom upravlja odbor Službe, sastavljen od devet članova, od kojih osam imenuje i razrješava Sabor Republike Hrvatske, a deveti član je po svom položaju generalni direktor Službe.

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine. Predsjednika Upravnog odbora bira Upravni odbor iz reda svojih članova.

Članak 37.

Upravni odbor Službe usmjerava rad Službe, ostvaruje suradnju Službe sa Službom društvenog knjigovodstva Jugoslavije i službama u republikama i autonomnim pokrajinama, poduzima mjere za efikasno i racionalno izvršavanje poslova iz djelokruga Službe i za unapređivanje organizacije i rada Službe, pa u tu svrhu:

1. donosi statut Službe;

2. utvrđuje kriterije i mjerila za osnivanje organizacijskih jedinica i njihovih izdvojenih radnih jednica i donosi odluku o njihovom osnivanju;

3. utvrđuje kadrovsku politiku Službe;

4. donosi program rada Službe i prati njegovo izvršenje, te utvrđuje poslove iz odredbe članka 9. ovoga zakona;

5. donosi program razvoja Službe i unapređivanja tehničke i tehnološke osnove rada;

6. poduzima mjere za osiguravanje jedinstva informacijske djelatnosti koju obavlja Služba i za povezivanje te djelatnosti s informacijskim djelatnostima koje obavljaju druge informacijske službe u društvenom sistemu informiranja;

7. donosi godišnji izvještaj o radu Službe;

8. utvrđuje financijsku politiku, donosi financijski plan i završni račun Službe;

9. utvrđuje cjenik usluga iz članka 64. stavka 2. točke 1. i 2. ovoga zakona;

10. donosi cjenik naknada za poslove u platnom prometu i za poslove društvenog knjigovodstva i diferencira je po područjima i pravnim osobama u okviru najviših iznosa naknada;

11. donosi mjere u oblasti općenarodne obrane i društvene samozaštite;

12. imenuje i razrješava direktore organizacijskih jedinica i pomoćnike generalnog direktora na način utvrđen ovim zakonom i statutom Službe i uz uvjete utvrđene statutom Službe:

13. razmatra odnosno utvrđuje odgovornost radnika koje imenuje:

14. osniva komisije i druga radna tijela koja razmatraju i proučavaju određena pitanja iz djelokruga Službe i o tim pitanjima daju mišljenja i prijedloge Upravnom odboru Službe radi poduzimanja mjera za rad Službe;

15. donosi poslovnik o svom radu;

16. raspravlja i odlučuje i o drugim pitanjima utvrđenim statutom Službe u skladu sa zakonom i raspravlja o drugim pitanjima od interesa za obavljanje poslova i zadataka Službe.

2. Generalni direktor

Članak 38.

Generalni direktor predstavlja i zastupa Službu i rukovodi njenim radom.

Članak 39.

Generalni direktor, u okviru prava i dužnosti utvrđenih zakonom, obavlja ove poslove:

- organizira i osigurava zakonito i efikasno obavljanje poslova iz djelokruga Službe;

- utvrđuje tehničke i tehnološke osnove informacijske djelatnosti koju obavlja Služba te obuhvaćanja, obrade i prijenosa podataka platnog prometa u zemlji;

- predlaže Upravnom odboru Službe pitanja za raspravljanje i donošenje odluka iz njegovog djelokruga i brine se za izvršavanje donesenih odluka, smjernica i zaključaka.

- osigurava kontrolu primjene saveznih i republičkih propisa i brine se o izvršavanju poslova iz djelokruga Službe od interesa za cijelu zemlju i Republiku.

- propisuje metodologiju za obavljanje poslova, evidencije i informativno-analitičkih poslova određenih republičkim zakonom te utvrđuje vrstu publikacija i rokove objavljivanja podataka iz ove oblasti,

- daje upute i smjernice za obavljanje poslova Službe od interesa za Republiku i osigurava jedinstveni postupak i jedinstvenu primjenu republičkih propisa.

- rješava sporove o sukobu nadležnosti izmedu organizacijskih jedinica,

- ispituje uzroke i predlaže pokretanje postupka za utvrđivanje odgovornosti direktora sjedišta Službe za slučaj nastupanja okolnosti iz odredbe članka 59. ovoga zakona.

- pokreće postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti propisa i općih akata pred Ustavnim sudom Hrvatske,

- donosi rješenja u postupku revizije kad je povrijeđen propis Republike ili jedinice lokalne samouprave i uprave s teritorija Republike, ·

- donosi opće akte o unutrašnjoj organizaciji i radu te o sistematizaciji zadataka i poslova u Službi uz suglasnost Upravnog odbora Službe, te može prenijeti ovlaštenje na direktora organizacijske jedinice da donosi ove akte po istom postupku,

- pokreće postupak za utvrđivanje disciplinske odgovornosti odnosno postupak za utvrđivanje materijalne odgovornosti u slučaju povrede radne dužnosti odnosno u slučaju uzrokovanja štete na radu i u vezi s radom radnika u Službi.

- obustavlja izvršenje općeg ili pojedinaćnog akta Upravnog odbora Službe, odnosno općeg akta organizacijske jedinice u slučajevima utvrđenim zakonom i o tome obavještava nadležne organe.

- obavlja i druge poslove koji su po zakonu, statutu Službe ili drugom općem aktu Službe stavljeni u njegovu nadležnost.

Članak 40.

Generalnog direktora imenuje i razrješava Sabor Republike Hrvatske.

Generalni direktor ima zamjenika, koji ga zamjenjuje u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti sa svim njegovim ovlaštenjima i odgovornostima i obavlja druge poslove, koje mu ona odredi. Zamjenika generalnog direktora imenuje i razrješava Sabor Republike Hrvatske.

Generalni direktor i njegov zamjenik imenuju se na četiri godine i mogu biti imenovani dva puta uzastopce na istu dužnost.

Članak 41.

Generalni direktor i njegov zamjenik za svoj rad i za rad Službe odgovaraju Saboru Republike Hrvatske.

Generalni direktor i njegov zamjenik odgovorni su za obavljanje poslova od interesa za cijelu zemlju i generalnom direktoru Službe društvenog knjigovodstva i Savjetu Službe društvenog knjigovodstva uz uvjete i na način utvrđen Statutom Službe društvenog knjigovodstva Jugoslavije i Zakonom o Službi društvenog knjigovodstva.

Članak 42.

Generalnom direktoru pomaže, kao savjetodavni organ u rukovođenju, Kolegij Službe.

Članak 43.

Kolegij Službe sačinjavaju: generalni direktor, njegov zamjenik i pomoćnici i direktori organizacijskih jedinica.

Generalni direktor može za razmatranje pojedinih pitanja proširiti sastav Kolegija Službe pojedinim rukovodećim ili drugim stručnim radnicima Službe.

Članak 44.

Ovlaštenja i način rada Kolegija Službe reguliraju se Statutom Službe.

3. Direktor organizacijske jedinice

Članak 45.

Direktor organizacijske jedinice zastupa i predstavlja organizacijsku jedinicu Službe i rukovodi njenim radom.

Članak 46.

Direktor organizacijske jedinice je odgovoran za izvršavanje poslova iz djelokruga organizacijske jedinice.

Članak 47.

Direktor sjedišta donosi i daje upute za primjenu propisa društveno-političkih zajednica za područje kojih je organizacijska jedinica osnovana.

Direktor sjedišta donosi prvostepena rješenja iz nadležnosti Službe.

Direktor sjedišta može pravo iz stavka 2. ovoga članka prenijeti na radnika s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima u Službi.

Članak 48.

Direktor organizacijske jedinice obavlja poslove koji su mu stavljeni u nadležnost i djelokrug ovim zakonom, statutom Službe ili drugim općim aktom Službe, odnosno odlukom generalnog direktora.

Članak 49.

Direktora sjedišta imenuje Upravni odbor Službe na prijedlog generalnog direktora.

Direktora posebne organizacijske jedinice imenuje Upravni odbor Službe na prijedlog generalnog direktora uz prethodno pribavljeno mišljenje organizacijskih jedinica za koje obavlja poslove.

Funkciju direktora Centrale vrši generalni direktor.

Članak 50.

Direktori organizacijskih jedinica odgovorni su za svoj rad generalnom direktoru i Upravnom odboru Službe.

c) Rukovodeći radnici i radnici s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima

Članak 51.

Rukovodeći radnici u Službi su pomoćnici generalnog direktora. direktori organizacijskih jedinica i njihovi zamjenici i pomoćnici, rukovodioci izdvojenih radnih jedinica, rukovodioci organizacijskih dijelova u Centrali i rukovodioci organizacijskih dijelova u organizacijskim jedinicama, koji su utvrdeni Statutom Službe. Rukovodeći radnici se imenuju na četiri godine i mogu biti ponovno imenovani.

Radnici s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima u Službi su radnici, koji obavljaju kontrolu primjene propisa kod pravnih osoba, radnici koji obavljaju poslove ekonomsko-financijske revizije i radnici koji vode upravni postupak i upravno-računski spor.

Zasnivanje radnog odnosa, razrješavanje dužnosti i odgovornosti radnika iz stavka 1. i 2. ovoga članka regulira se Statutom Službe

Članak 52.

Zadatke i poslove rukovodećih radnika i radnika s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima u Službi ne može obavljati osoba koja je osuđena na kaznu zatvora za izvršeno krivično djelo s umišljajem protiv Republike Hrvatske, protiv privrede, protiv društvene i privatne imovine i protiv službene dužnosti.

Zabrana iz stavka 1. ovoga članka traje pet godina od dana oproštene ili zastarjele kazne.

Članak 53.

Rukovodeći radnici i radnici s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima ne mogu obavljati funkcije u izvršnim vijećima skupština lokalne samouprave i uprave.

Članak 54.

Radnici Službe ne mogu biti vlasnici ili suvlasnici poduzeća i radnji za obavljanje djelatnosti koje obavlja Služba niti samostalno obavljati djelatnosti koje obavlja Služba.

Radnik Službe ne smije preuzeti dužnost blagajnika, knjigovode ili računovode kod pravne osobe ili zanatske radnje.

Članak 55.

Rukovodeći radnici i radnici s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima odgovorni su za svoj rad direktoru organizacijske jedinice, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Uvjeti i način odgovornosti radnika iz stavka 1. ovoga članka reguliraju se Statutom Službe.

d) Statut Službe

Članak 56.

Statutom Službe uređuju se osobito:

- osnove unutrašnje organizacije rada i organizacijskih jedinica Službe,

- djelokrug organa upravljanja i rukovođenja Službom,

- međusobni odnosi Upravnog odbora Službe i generalnog direktora,

- opći akti koje donosi samostalno generalni direktor,

- djelokrug organizacijskih jedinica i međusobni odnosi organizacijskih jedinica,

- načela o pravima. obvezama i odgovornostima zaposlenih u Službi,

- opći akti koje donose organizacijske jedinice,

- ostvarivanje sredstava za rad Službe i donošenje financijskog plana,

- poslovi općenarodne obrane i društvene samozaštite.

e) Naćin rada Službe

Članak 57.

Radi osiguravanja jedinstvenog obavljanja poslova Službe, Služba donosi godišnji program rada.

Programom rada Službe utvrđuju se poslovi iz djelokruga Službe od interesa za Republiku kao i poslovi iz djelokruga Službe od interesa za cijelu zemlju.

Članak 58.

U stvarnu nadležnost sjedišta spadaju svi poslovi iz djelokruga Službe utvrdeni Zakonom o Službi društvenog knjigovodstva, ovim zakonom ili drugim propisima, osim poslova koji su ovim zakonom stavljeni u djelokrug Centrali.

Mjesna nadležnost sjedišta utvrđuje se aktom o osnivanju.

Članak 59.

Ako sjedište i nakon upozorenja generalnog direktora ne obavi određene poslove i zadatke Službe za koje je stvarno i mjesno nadležno ili obvezno, te poslove i zadatke obavit će drugo sjedište na koje te poslove i zadatke prenese generalni direktor.

Troškovi u vezi s obavljanjem poslova i zadataka u smislu stavka 1. ovoga članka padaju na teret stvarno i mjesno nadležnog odnosno obveznog sjedišta.

Članak 60.

Centrala obavlja metodološko-instruktivne poslove i zadatke Službe i kontrolu nad poslovima i zadacima koje obavljaju organizacijske jedinice i poslove razvoja Službe i u obavljanju tih poslova:

1. priprema i predlaže godišnji program rada, godišnji izvještaj o radu, financijski plan i završni račun Službe;

2. predlaže utvrđivanje i razrađivanje sistema evidencije od interesa za Republiku i upute za primjenu jedinstvene metodologije u obavljanju poslova evidencije i informativno-analitičkih poslova za Republiku;

3. predlaže upute za rad organizacijskih jedinica u obavljanju poslova Službe radi osiguranja jedinstvene primjene republičkih propisa;

4. prikuplja i obrađuje radi objavljivanja podatke od interesa za cijelu zemlju i objavljuje podatke od interesa za Republiku;

5. izrađuje informacije i analize iz djelokruga Službe koje su od interesa za cijelu zemlju i Republiku;

6. priprema Program razvoja Službe i unapređenja tehničke i tehnološke osnove rada i prati njegovo izvršenje;

7. obavlja kontrolu i instruktažu organizacijskih jedinica po uputama generalnog direktora;

8. obavlja pojedine poslove i zadatke Službe iz djelokruga Sjedišta kada to naredi generalni direktor;

9. provodi radnje u drugostepenom upravnom postupku i upravno-računskom sporu;

10. organizira instruktažno djelovanje kod pravnih osoba u dogovoru sa sjedištima;

11. obavlja stručne i administrativne poslove za Upravni odbor Službe:

12. obavlja i druge poslove predviđene zakonom, statutom Službe, zaključcima Upravnog odbora Službe i odlukama, generalnog direktora.

f) Radni odnosi

Članak 61.

Generalni direktor i njegov zamjenik zadržavaju nakon prestanka funkcije prava iz radnog odnosa koja su imali kao radnici na rukovodećim funkcijama dok ne nastupe na novu dužnost i to, u pravilu, za vrijeme do šest mjeseci od dana kad im je prestala funkcija, a kad za to postoje opravdani razlozi najdulje za vrijeme od jedne godine.

Opravdanost razloga iz stavka 1. ovoga članka ocjenjuje nadležno radno tijelo Sabora, a financijska sredstva osigurava Služba.

Članak 62.

Radnik jedne organizacijske jedinice Službe može biti preuzet i raspoređen na poslove i zadatke u drugu organizacijsku jedinicu na svoj zahtjev ili po potrebi službe uz pristanak radnika.

U slučaju rasporedivanja radnika iz stavka 1. ovoga članka ne provodi se javni natječaj odnosno javni oglas.

Članak 63.

Radnici organizacijskih jedinica koji obavljaju javne ovlasti, odnosno koji neposredno izvršavaju zakone i druge propise, kao i radnici koji rade na drugim stručnim poslovima kojima se osigurava izvršavanje zakona i drugih propisa. moraju imati propisanu školsku spremu i druge posebne uvjete odredene zakonom i općim aktom Službe.

Statutom Službe utvrduje se koji radnici u smislu stavka prvog ovoga članka obavljaju javne ovlasti, odnosno neposredno izvršavaju zakone i druge propise, odnosno koji radnici rade na drugim stručnim poslovima kojima se osigurava izvršavanje zakona i drugih propisa.

Uvjeti školske spreme i drugi posebni uvjeti koje moraju ispunjavati radnici iz stavka prvog i drugog ovoga članka određuju se općim aktom Službe.

V. SREDSTVA ZA RAD SLUŽBE

Članak 64.

Služba ostvaruje sredstva za rad od pravnih i fizičkih osoba, u skladu s prirodom, vrstom, složenošću, opsegom i kvalitetom za njih obavljenih poslova, i na osnovi cjenika usluga.

Sredstva za rad Službe ostvaruju se iz:

1) naknada za obavljanje poslova platnog prometa koje se naplaćuju od sudionika u platnom prometu s njihovih računa ili u gotovini;

2) naknada za obavljanje:

- poslova kontrole;

- poslova ekonomsko-financijske revizije;

- evidencije i informativno-analitičkih poslova koji se obavljaju za potrebe republičkih organa uprave, jedinica lokalne samouprave i uprave i fondova koje se naplaćuju s njihovih uplatnih i prolaznih računa;

3) naknada za poslove evidencije i informativno-analitičke poslove i poslove ekonomsko-financijske revizije koje se naplaćuju od korisnika tih usluga na temelju ugovora;

4) naknada za obavljanje poslova evidencije informativno-analitičkih poslova i poslova kontrole od interesa za cijelu zemlju utvrdenih i osiguranih u budžetu federacije;

5) drugih izvora utvrđenih statutom Službe, a u skladu sa zakonom.

Članak 65.

Cjenik usluga iz članka 64. stavka 2. točke 1. i 2. utvrđuje Upravni odbor Službe na prijedlog generalnog direktora.

Cjenik usluga iz članka 64. stavka 2. točke 3. utvrđuje generalni direktor.

Članak 66.

Naknadu iz članka 64. stavka 2. toćke 1.-3. naplaćuju organizacijske jedinice kod kojih se vode računi i sredstva iz kojih se naplaćuje naknada, odnosno koja je zaključila ugovor.

U naplati naknade iz stavka 1. ovoga članka sadržana je i naknada za izvršene poslove Službe društvenog knjigovodstva Jugoslavije, razmjerno udjelu poslova Službe Republike Hrvatske u poslovima od interesa za cijelu zemlju, koja se ne osigurava iz budžeta federacije.

Naplaćene naknade u smislu članka 64. prihod su Službe a statutom Službe se utvrduje način rasporeda na organizacijske jedinice Službe.

Radi otklanjanja težih poremećaja u obavljanju poslova iz djelokruga Službe ili radi ostvarivanja jedinstvenog programa razvoja i unapređenja tehničke i tehnološke osnove rada Službe, statutom Službe se utvrđuju uvjeti formiranja i korištenja sredstava za te namjene.

Članak 67.

Sredstva Službe u vlasništvu su Republike Hrvatske. O korištenju i raspolaganju nekretnina Službe odlučuje Upravni odbor Službe, a o korištenju i raspolaganju pokretnina odlučuje generalni direktor.

VI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 68.

Na dan stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Službi društvenog knjigovodstva u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 14/91), radnici u Službi društvenog knjigovodstva Hrvatske koji su do sada ostvarivali svoja prava i dužnosti u radnim zajednicama, nastavljaju s radom na zatečenim radnim mjestima, a ta prava i dužnosti ostvaruju u radnom odnosu sa Službom društvenog knjigovodstva Hrvatske u njezinim organizacijskim jedinicama, prema odredbama ovoga zakona.

Članak 69.

Do usklađivanja statuta i drugih općih akata Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske s odredbama ovoga zakona primjenjivat će se statut i opći akti Službe društvenog knjigovodstva u Republici Hrvatskoj ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.